От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Керамічні вироби народних майстрів та дизайнерські аспекти мистецької практики / О.Я. Янощак-Пшибила // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 64-70. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Сокращенное названиеКерамічні вироби народних майстрів та дизайнерські аспекти мистецької практики
| 1 |

$"Yanoshchak-Pshybyla O.Y. On decorative ceramic products of folk craftsmen

Ukrainian art scholarship is creative experience of traditional folk applied

and decorative ceramics. Since long ago wares of pottery produced by

unique place in interiors and outer panels of public buildings as well as in

Keywords: ceramics, ceramics, designer aspects, artistic practice.
$#$$

$%$&

$'%?
| 1 |
Смотрите также:
 • Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

           Обгрунтовано значення традиційної української народної вишивки в композиційно-творчому аспекті народних майстрів, художників-професіоналів. Запропоновано класифікацію предметних факторів творення вишивки за відповідними композиційно-виражальними ознаками, технічними прийомами виконання, що має важливе значення для професійної творчості сучасних модельєрів.
 • Кам'янець-Подільська художньо-промислова школа, її роль у розвитку художньої освіти та у культурному житті Поділля у 20 - 30-х роках ХХ століття

           Висвітлено діяльність Кам'янець-Подільської школи, що з 1924 р. почала друкувати альбоми та листівки, на яких були зображені архітектурні пам'ятки міста та Поділля, керамічні вироби народних майстрів і український національний одяг. Зазначено, що видавнича діяльність Кам'янець-Подільської художньо-промислової школи ще не повністю досліджена та оцінена. Знайдено згадки про 136 видань школи, що зберігались у бібліотеках і музеях, які під час Другої світової війни були знищені або зникли.
 • Реферат на тему НАПІВ ФАБРИКАТИ ТА ВИРОБИ З ДЕРЕВЕНИ

  1) Дошки, бруски та паркетні вироби 2) Столярні вироби . 3) Деревностружкові плити 4) Деревноволокнисті плити 5) Клеєні дерев’яні конструкції 6) Цементностружкові плити 7) Тирсовий бетон 8) Короліт, арболіт, фіброліт, ксилоліт 9) Використана література
 • Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки

           Досліджено актуальну проблему сучасної мистецької освіти - формування мистецької компетентності майбутнього вчителя музики. Розкрито суть, зміст і структуру мистецької компетентності, принципові засади її формування у процесі фортепіанної підготовки студентів. Визначено критерії та показники дослідженого процесу. Змодельовано й апробовано методику формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики у процесі фортепіанної підготовки, збагачення досвіду виконавської практики, педагогічної проекції набутих у процесі фортепіанного навчання знань і умінь, доведено її ефективність.
 • Український гобелен у контексті мистецької практики фольклорного напряму 1960-х - 1980-х рр.

           У контексті фольклорного напряму у вітчизняному мистецтві 1960 - 1980 рр. висвітлено розвиток художньої практики українського гобелена, розглянуто симптоматику цього напряму у образотворчому мистецтві та її адаптацію на грунті художнього текстилю.
 • Українські художні світильники XVI-ХХ ст. в контексті європейського мистецтва освітлювальних приладів (історія, типологія, художні особливості)

           Визначено особливості мистецького феномену українських інтер'єрних світильників XVI - XX ст. у порівнянні з аналогічними творами народних майстрів і професійних художників Європи. Уточнено історичні етапи розвитку західно-європейських та українських освітлювальних приладів, визначено їх стилістичні особливості. Розроблено типологію, з'ясовано специфіку синтезу різних матеріалів і засобів виразності, які визначають образну своєрідність світильників у стильових межах Ренесансу, бароко, класицизму та модерну. Проаналізовано твори дизайну українських освітлювальних приладів XX ст. Досліджено та введено до наукового обігу значний обсяг фактологічного матеріалу, що дає можливість застосування мистецької спадщини минуло щодо створення світильників для сучасної дизайнерської практики.
 • Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики

           Досліджуються теоретичні та практичні проблеми виборів як однієї з основних форм безпосередньої демократії. В роботі сформульовано поняття виборів як політичного владоустановчого суспільно-правового явища в системі конституційного ладу України. Пропонується класифікація видів виборів за територіальною ознакою, за суб'єктами, за часом проведення, за участю виборців, за правовими наслідками, за порядком визначення результатів виборів. Розглядаються стадії виборчого процесу. Аналізується процес розвитку інституту виборів до представницьких органів в Україні. Визначаються фактори становлення чинного законодавства України про вибори народних депутатів України. Значна увага приділяється аналізу системи виборчого законодавства України "Про вибори народних депутатів України". Виходячи із стану сучасного правового регулювання виборів народних депутатів України, розглядаються шляхи і форми вдосконалення виборчого законодавства.
 • Формування складу народних засідателів у судочинстві України

           Розкрито суть принципу участі народу у здійсненні правосуддя. Детально проаналізовано організаційно-правові та процесуальні аспекти процедури добору народних засідателів, розглянуто її поняття, межі та структурну побудову. Запропоновано адекватний сучасним умовам новий механізм складання списків народних засідателів. Визначено шляхи оптимізації правового статусу народного засідателя. За результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення судоустрійного, кримінально- та цивільно-процесуального законодавства, підготовлено методичні матеріали щодо упорядкування залучення народних засідателів до здійснення судової влади.
 • Керамічні наповнювачі на основі системи Al2O3-SiO2-ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів

  : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.11 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Шуба; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : рис. — укp.
 • Керамічні суміші в системі Al2O3-ZrO2-SiO2-Al-Si для відновлення футерівок скловарних печей

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.11 [Електронний ресурс] / Сергій Віталійович Горбатко; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp.
 • Залізобетонні будівельні вироби

  План Вступ 3 1. Загальна характеристика матеріалів і виробів 4 1.1. Вихідні матеріали для виготовлення залізобетонних виробів, вимоги до них і виготовлення суміші 4 1.2. Споживчі властивості залізобетонних виробів, їх використання, класифікація 10 2. Будівельні залізобетонні вироби 15 2.1. Види, виготовлення та асортимент продукції 15 2.2.Застосування, класифікація і маркування будівельних залізобетонних виробів 19 3. Контроль якості та визначення сортності залізобетонних будівельних виробів 25 Висновок 33 Використана література 34
 • Формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах

           Вперше теоретично обгрунтовано й апробовано модель формування професійної етики майстрів виробничого навчання у ПТНЗ, визначено педагогічні умови її реалізації, якими є: наступність, етична компетентність, єдність професіоналізму та моральності у професійній діяльності, урахування впливу зовнішнього середовища та особистості викладача на учнів ПТНЗ. Охарактеризовано компоненти структури професійної етики майстрів виробничого навчання у ПТНЗ і встановлено критерії їх сформованості. Обгрунтовано шляхи впровадження моделі у практику роботи ПТНЗ і в систему підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання. Наведено рекомендації щодо удосконалення професійної діяльності майстрів виробничого навчання у ПТНЗ. Розроблено навчальний курс "Основи професійної етики майстра виробничого навчання", Кодекс професійної етики майстра виробничого навчання, а також методичний посібник "Формування професійної етики майстрів виробничого навчання".
 • Художні вироби з дерева в інтер'єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. (Історія. Типологія. Художні особливості)

           Висвітлено питання художньо-декоративного оздоблення помешкань гуцулів, бойків, лемків. Зібрано і систематизовано матеріал експедиційних досліджень об'єктів дерев'яної архітектури, меблів, які не були предметом вивчення раніше. Подано нові відомості з історії художньої обробки дерева, технік і технології виготовлення виробів, про розвиток народного і професійного різьбярства. Значну увагу приділено використанню народних різьбярських традицій у професійній художньо-конструкторській та педагогічній практиках.
 • Наукові і художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера

           Досліджено концертмейстерську діяльність піаніста як феномен ансамблевої творчості, яку розглянуто в аспекті науково-класифікаційних настанов та художньо-творчої орієнтації на виконавську цілісність унікальності інтерпретації авторського задуму. Ансамблеву творчість концертмейстера представлено як узагальнення досвіду піаніста та виконавців на струнно-щипкових народно-академічних інструментах. Обгрунтовано концепцію концертмейстерської майстерності як носія режисерських функцій у виконавському процесі. На базі поєднання музикознавчих і культурологічно-етимологічних підходів наведено нову методику (тонус-ідея). Усвідомлення художнього цілеспрямування діяльності піаніста-концертмейстера запропоновано визначати як ансамблеву гру на основі тонус-ідеї виконавського рішення. Наведене поняття сприяє розвитку ідеї асаф'євського поштовху, початку розгортання живого процесу музикування. Введено класифікацію тембрально-фактурних якостей клавірного звучання в їх історично-генетичній обумовленості. Проаналізовано твори В.Івка, Б.Міхеєва, А.Білошицького. В.Підгорного, В.Власова. О.Циганкова для народних інструментів і фортепіано, які були виконані на Міжнародних і Національних конкурсах, фестивалях, концертах, хоча специфіка їх ансамблевого співвідношення з клавіром у музикознавстві не вивчалась.
© 2007-2020