От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Дослідження процесів інтеркаляція - деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe

Сокращенное названиеДослідження процесів інтеркаляція - деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe
Описание
[Електронний ресурс] / В. Боледзюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 2. — С. 272-275. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Смотрите также:
 • Властивості гетеропереходів InSe - ZnSe

  [Електронний ресурс] / О. Ярчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 1. — С. 104-107. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
 • Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів шаруватих сполук A3B6 і A52B63

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / С.В. Гаврилюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с. — укp.
 • Інтеркаляція іонів в кремнезем та цеоліти

           Визначено термодинамічні та кінетичні параметри процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в діоксид кремнію та синтетичні цеоліти. З'ясовано значення умов їх одержання стосовно зазначених параметрів. Головну роль в утворенні цієї фази відіграє координуюча взаємодія між іонами інтеркалянта, внаслідок чого навколо іонів літію формується октаедричне кисневе оточення.
 • Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників

           Розроблено нові фізичні та технологічні підходи до створення приладів мікроелектроніки. Створено фізико-технологічні засади одержання гетероструктур на основі p-InSe-поліфенілацетилену, p-InSe-поліаніліну, а також композита на основі мікродиспергованого InSe у спряженому полімері, досліджено їх електрохімічні та фотоелектричні властивості. Розроблено фізично-технологічні засади створення сенсорів на основі поруватого кремнію та провідних полімерів. Модифікацію поверхні селеніду галію широкозонними напівпровідниковими плівками здійснено на базі розробленої технології формування оксидного шару на цій поверхні з застосуванням лазерного окиснення та методу іонного розпилення у схрещених електричному та магнітному полях для формування нітридо-галієвих структур.
 • Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію

           Розроблено фізико-технологічні основи одержання лазерним випромінюванням фотодіодів (ФД) на основі pInSe, досліджено їх характеристики. Запропоновано модель формування p-n-переходу у разі лазерного опромінення шаруватих кристалів. Вперше виявлено "ефект малих доз" за X- та gamma-опромінення ФД власний оксид-p-InSe та n-InSe-p-InSe. Виявлено покращання параметрів ФД, а для максимальних доз - незначне зменшення деяких з них. Доведено, що вплив радіації зводиться до утворення точкових дефектів вакансійного типу. Встановлено, що радіація призводить до утворення точкових дефектів і кластерів, що є ефективними центрами рекомбінації. На підставі результатів даних рентгеноструктурного аналізу та спектрів комбінаційного розсіювання світала з'ясовано, що усі типи опромінення призводять до несуттєвих змін кристалографічної структури, вакансійної та домішкової підсистеми шаруватих кристалів.
 • Енергії водневих зв'язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур

           Створено й апробовано нову методику числового аналізу частотних характеристик валентних коливань карбонільних груп потрійноспіральних колагенових структур, в якій враховано первинну послідовність поліпептидних ланцюжків, резонансні взаємодії коливальних дипольних моментів переходу, а також наявність пептид-пептидних водневих зв'язків та зв'язків типу пептид-вода. Розраховано частоти компонент тонкої структури смуги Амід I у коливальних спектрах політрипептидів, що моделюють різні за амінокислотним складом ділянки природного колагену, та виконано віднесення компонент смуги Амід I в експериментальних ІЧ та Раман спектрах poly (Gly - Pro - Pro) та колагену. Визначено кількість молекул води, що входять до складу різних за типом та енергіями зв'язування шарів гідратної оболонки модельного колагенового політрипептиду poly (Gly - Pro - Pro), чистого та мінералізованого, та колагену у плівці та у водному розчині, визначено величини ентальпії гідратації. Встановлено взаємозв'яки між процесом утворення гідратної оболонки та конформаційними перебудовами потрійної спіралі колагену. Вперше експериментально й теоретично одержано величину ентальпії пептид-пептидних водневих зв'язків у політрипептиді poly (Gly - Pro - Pro) та колагені. Визначено енергетичні внески пептид-пептидних водневих зв'язків і гідратації у загальну енергію стабілізації потрійної спіралі колагену та модельного колагенового політрипептиду poly (Gly - Pro - Pro).
 • Структура та властивості переохолоджених рідин в області сильнов'язких станів

           Обгрунтовано мікронеоднорідну будову сильнов'язких рідин і скла, показано роль водневих зв'язків (ВЗ) у гліцерині та гліцерино-подібних рідинах. Проаналізовано роль процесів кластеризації та зародкоутворення, які є основними фізичними механізмами формування мікронеоднорідної структури. Розглянуто оптичні властивості склоподібного становища, на підставі аналізу поведінки фактора Дебая - Валера висвітлено особливості молекулярних коливань у сильнов'язких станах. Доведено, що "динамічна крихкість" гліцерино-подібних рідин визначається властивостями підсистеми ВЗ.
 • Дослідження процесів утворення та відпалу термодефектів в кремнії

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / О.О. Пузенко; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 17 с. — укp.
 • Електронні властивості селенідів індію й галію та гетероструктур на їх основі

           Досліджено електронні властивості шаруватих кристалів і тонких плівок селенідів галію та індію з метою встановлення прояву структурних особливостей даних матеріалів у їх електронних властивостях і розроблено фізичні засади технології створення гетероструктур на їх основі. Показано, що кінетика електронно-стимульованих змін оптичних параметрів монокристалів і плівок InSe і GaSe описується рівнянням теплоперенесення для релаксації теплового збурення з урахуванням анізотропії теплопровідності. Проаналізовано методами діаграм фазових рівноваг і парціальних тисків процеси термічного окиснення сполук системи In - Ga - Se.
 • Методи фокусування і стабілізації розподілів неоднорідних марковських процесів та їх застосування

           Досліджено питання моделювання неоднорідних марковських процесів, параметри яких піддаються сильним збуренням. Описано явища фокусування та стабілізації, наявні у неоднорідних марковських процесах з неперервним часом. Обгрунтовано застосовність отриманих результатів до процесів з континуальною множиною станів. Розглянуто загальну схему випадкових блукань на графах. Вивчено задачу про стабілізацію розподілів ймовірностей для процесів з множиною змінних станів. Наведено умови, за яких стабілізація має місце. Розроблено обчислювальні методики та комплекси програм, які дозволяють застосувати отримані результати під час дослідження процесів, що відбуваються у рідких сумішах. Описано методи фокусування та стабілізації, які можна використати для дослідження марковських дублікатів технологічних процесів, що протікають за умов зовнішніх швидкозмінних впливів, а також для дослідження марковських дублікатів з кількістю змінних станів та у процесі аналізу деяких економічних задач і задач нейрофізіології, які є процесами блукань на графах, а також під час дослідження процесів дифузії, що відбуваються у рідких сумішах.
 • Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України

           Розкрито суть категорії "глобалізація", розвинуто її суспільно-географічні аспекти. Виявлено особливості функціонування міжнародних організацій. Розроблено методику дослідження процесів глобалізації, апробація якої на прикладі України та її регіонів дозволила одержати результати за напрямками: аналіз суспільно-географічних чинників входження України до світової економіки; виявлення особливостей географічної структури її зовнішньоекономічного потоку в аспекті угруповань країн світу, а також векторів регіональної інтеграції; дослідження регіональної специфіки прояву процесів глобалізації з подальшим обгрунтуванням рейтингу регіонів України за інтенсивністю цих процесів; розгляд основних напрямів трансформації структури окремих галузей господарства регіону внаслідок впливу процесів глобалізації.
 • Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію

           Проведено мікробіологічне дослідження нових антисептичних препаратів: "Декаметоксин", "Офтадек", "Ціделон", "Норфлоксацин", "Аурісан", "Отосан", "Ріносепт". Експериментально обгрунтовано доцільність їх застосування у поєднанні з гентаміцином. Наведено результати вивчення чутливості бактерій до антибіотиків,а також швидкості формування резистентності госпітальних ізолятів стафілококу та ешерихій до лікарських антисептичних препаратів. Визначено вплив концентрацій водневих іонів і різного мікробного навантаження на властивості лікарських антимікробних препаратів. Експериментально встановлено вплив антисептичних препаратів на адгезивну здатність стафілококів, а також на гістологічну структуру тканин органа зору, печінки, серця, нирок тварин. Показано перспективність застосування декаметоксину, офтадеку, ціделону, норфлоксацину, аурісану, отосану, ріносепту для лікування та профілактики гнійно-запальних захворювань.
 • Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву

           На основі дослідження спрощеної моделі термогідродинамічного режиму в тріщині гідророзриву зроблено спробу оцінити вплив вільної конвекції на теплове та гідродинамічне поля за двовимірної течії.
 • Застосування композиції на основі акрилового сополімеру для створення високоякісних багатошарових текстильних матеріалів

           Здійснено комплексне дослідження фізико-хімічних властивостей зв'язуючих різної природи та теоретичне обгрунтування одержаних результатів. Створено нову клейову композицію для дублювання та триплювання текстильних матеріалів з високими споживчими властивостями. Установлено, що за умов надання гідрофобних властивостей дубльованим текстильним матеріалам є можливим поліпшення їх споживчих властивостей, а також зносостійкості у процесі експлуатації. З застосуванням методу інфрачервоної спектроскопії запропоновано механізм взаємодії компонентів клейової композиції з целюлозною складовою завдяки утворенню водневих й ефірних зв'язків з акриловим сополімером та диметилсечовиною. На підставі даних термогравікалориметричного аналізу вперше встановлено, що нова клейова композиція забезпечує високу якість багатошарових систем за максимального збереження гігієнічних властивостей.
© 2007-2020