От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві / А. Ілінг // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 43-53. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

Сокращенное названиеПовернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві

36. Архів КМРМ. 1922 р. Оп. 1, од.зб. 9, л.15.

37. Архів КМРМ. 1957. Оп. 1, од.зб. 573, л.9. Було передано 93 експоната західноєвропейської порцеляни і 18 -
скла.

38. Архів КМРМ. 1958. Оп. 1, од.зб. 594, л.54. Було передано 322 експоната: порцеляна, фаянс, скло.

39. Російське й українське мистецтво ХVIII-поч. ХХ ст.: Каталог СХМ, - Суми, 1991; Західноєвропейське
мистецтво: Каталог СХМ. - Суми, 1991; Київський державний музей західного та східного мистецтва: Каталог. -
М., 1961.

Смотрите также:
 • Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.)

           Вперше комплексно досліджено джерела з історії видавничої діяльності у Києві у 1907 - 1914 рр. видатного українського історика, громадсько-політичного діяча та видавця М.Грушевського. Розглянуто діловодні документи офіційних органів влади, матеріали преси та джерела особового походження. Виділено основні теми та сюжети даних джерел, зокрема, перенесення літературно-наукового часопису ЛНВ зі Львова до Києва у 1907 р., видавничі проблеми, пов'язані з виходом у світ ЛНВ "Села" та "Засіву", роль М.Грушевського як редактора та фактичного видавця цих часописів, його стосунки з провідними українськими літераторами та публіцистами, спілкування з передплатниками та читачами цих видань.
 • Секція мистецтв українського наукового товариства в Києві

           Досліджено протоколи засідань Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві за 1921 р. - унікальні матеріали, завдяки яким охарактеризовано спільну працю відомих науковців-мистецтвознавців у складний період вітчизняної історії.
 • Правове становище приватного підсобного господарства.

  1. Поняття приватного підсобного господарства. 2. Порядок формування приватного підсобного господарства. 3. Земельні правовідносини приватного підсобного господарства.
 • Аналіз дислокації АЗС в місті Києві

           Проаналізовано розташування АЗС в м. Києві й оцінено відповідність діючих об'єктів містобудівним, протипожежним і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Розвиток приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти становлення і розвитку приватного підприємництва в умовах трансформації виробничих відносин в Україні. Визначено об'єктивну необхідність і закономірності розвитку приватного підприємництва за умов ринкових перетворень, розкрито його економічну сутність, а також загальні та специфічні ознаки. З'ясовано місце та роль приватного підприємництва у ринковій економіці. Проаналізовано стан розвитку приватного підприємництва та зазначено фактори, що негативно впливають на процес його становлення та функціонування. Запропоновано схему взаємодії органів місцевої влади та приватного підприємництва. Доведено необхідність та визначено напрямки державного регулювання даного сектору економіки і механізм підтримки приватного підприємництва за сучасних умов.
 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРИВАТНОГО ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА

  Вступ 3 1. Поняття приватного підсобного господарства 4 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві 8 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві 16 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства 22 Висновок 30 Список використаних джерел та літератури. 32
 • Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України XIX - початку ХХ ст.

           Проведено системне дослідження теоретичних концепцій вітчизняних науковців XIX - початку XX ст. щодо розмежування приватного та публічного права. Розкрито зміст поняття "правова думка України", висвітлено взаємозв'язки українських і західноєвропейських учених щодо вирішення проблеми розмежування приватного та публічного права. Здійснено умовний поділ процесу дослідження приватного та публічного права на три періоди: перша половина XIX ст.; друга половина XIX ст. - 1917 р.; 1920-ті рр. Встановлено критерії розмежування приватного та публічного права, показано їх значення для сучасної правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку. 1. Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину.
 • Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики

           Досліджено особливості формування приватного сектора за умов перехідної економіки України як основної умови створення соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі інституціонального підходу. Розроблено новий напрям у вітчизняній економічній науці - "Інституціональну теорію приватного сектора". Проаналізовано феномен приватного сектора сучасної економіки. Визначено основні проблеми та перспективні напрямки його розвитку в Україні.
 • Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових

           Розглянуто питання узгодження взаємодії між підприємствами технологічного сервісу та господарствами, що обслуговуються на підставі визначення оптимальної сезонної програми централізованого збирання ранніх зернових окремим комбайном. Розроблено нові методи, моделі та методики, які уможливлюють розкриття сукупної дії на ефективність збирання агротехнічних, організаційних, природно-виробничих і кліматичних чинників, їх ймовірного характеру. Проаналізовано та узагальнено результати виробничих і машинних експериментів. Оптимізовано сезонну площу комбайна Домінатор "МЕГА - 208" для відомої структури програми збирання зернових за умов Львівщини з урахуванням ризику.
 • К/р з римського приватного права

  1. Особи в римському приватному праві 3 2. Поняття та кваліфікація договорів 6 3. Історія виникнення та розвитку спадкового права 8 Література: 13
 • Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при

  Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при дослідженні слідів злочину. 2. Тактичні прийоми підготовки до проведення пред'явлення для впізнання. \ Практична частина. \ 1. Оглянути склянку, виявити на ній потожирові нашарування слідів рук. Результати відобразити у фрагменту протоколу огляду. 2. У потерпілого в справі про хуліганство маються видимі тілесні ушкодження. Визначити вид експертизи, експертну установу та питання, які можливо поставити в цьому випадку.
 • Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла

           Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).
 • Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування реалізації державного регулювання приватного сектору в охороні здоров'я України на регіональному рівні. На підставі системного підходу досліджено стан приватного сектору даної галузі, його функціонування та розвиток за ринкових умов, державне регулювання цієї сфери у період запровадження Україною європейських стандартів щодо надання медичної допомоги. Проаналізовано організаційно-правові форми та процесуальні аспекти державного регулювання розвитку приватного сектору у зазначеній галузі на регіональному рівні. Запропоновано шляхи вдосконалення державного управління системою й організаційно-правовими формами підготовки молодших медичних спеціалістів як важливої складової регулювання розвитку приватного сектору в охороні здоров'я України.
© 2007-2018