От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М.М. Мельников; УААН. Ін-т ефіроолійн. і лікар. рослин. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

Сокращенное названиеАгробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЕФІРООЛІЙНИХ І ЛІКАРСЬКИХ

РОСЛИНМЕЛЬНИКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧУДК 3.174(477.9)АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА

ТРАВИ КОЛУМБА

У ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ ЇЇ У КРИМ
Спеціальність 06.01.09 - рослинництво


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Сімферополь - 1999

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному аграрному університеті Міністерства АПК України


Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, Ніколаєв Євген Володимирович, проректор з
науково-дослідної роботи Кримського державного аграрного університету.


Офіційні опоненти - доктор сільськогосподарських наук, професор, Щєрбаков Віктор Яковлевич, завідувач
кафедрою рослинництва Одеського сільськогосподарського інституту;


кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Покрищенко Володимир Миколайович, завідувач сектором агротехніки Інституту ефіроолійних і лікарських рослин
УААН.Провідна установа - Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства АПК України,
кафедра рослинництва.


Захист дисертації відбудеться “10 ” вересня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради К
52.353.01 при Інституті ефіроолійних і лікарських рослин за адресою: 333034, Крим, м. Сімферополь, вул.
Київська, 150.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту ефіроолійних і лікарських рослин: м.
Сімферополь, вул. Київська, 150.Автореферат розісланий “9” серпня 1999 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук Тімашова Л.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Обмеженість енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві вкрай загострило
необхідність використання енергозберігаючих технологій у рослинництві.

Основні енерговитрати в рільництві відбуваються при підготовці грунту до сівби і збирання врожаю, а при
вирощуванні просапних культур (кукурудза і т.п.) ще й при догляді за посівами. Істотно скоротити ці витрати
можна за рахунок використання в кормовиробництві багаторічних культур. Цей шлях рішення проблеми також
дозволяє значно зменшити гостроту іншої проблеми Криму - знизити вітрову ерозію грунтів і стабілізувати, а
потім і поліпшити екологічне становище.

Попередні випробування різних кормових культур у Кримському державному аграрному університеті (далі КДАУ)
виявили нову для Криму багаторічну злакову культуру - траву Колумба (Sorghum almum Parodi), яка за врожайністю
та якістю корму доцільніша, ніж однорічні злаки (кукурудза, суданська трава). Проте для широкого впровадження
трави Колумба (далі тр. Колумба) в кормовиробництво Криму необхідні старанно відпрацьовані агротехнічні
рекомендації, бо за природно-кліматичних умов Крим є прикордонною зоною, де ця культура може бути використана
як багаторічна.

Для розробки раціональних прийомів агротехніки необхідно знати кількісні показники агробіологічних
властивостей культури, що забезпечують реалізацію у врожаї її потенційних можливостей в конкретних умовах
середовища. У дисертації подані ці дані, отримані нами в результаті проведених експериментальних досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема дисертації безпосередньо пов’язана з темою “Розробка
енергозберігаючої екологобережливої системи забезпечення тварин зеленими кормами”, що є складовою частиною
довго-строкового плану науково-дослідних робіт Кримського державного аграрного університету (номер
держреєстрації 01.87.0036348) і пов’язана з державним проектом України “Корми”.

Мета і задачі досліджень. Ціль даної роботи - агробіологічна характеристика тр. Колумба, на підставі якої
можна було б зробити висновок про відповідність природно-кліматичних умов Криму вимогам цієї культури і
доцільності її інтродукції в Крим, а також на основі її вимог до навколишнього середовища більш раціонально
проводити розробку основних заходів її вирощування. Відповідно до цого були поставлені такі задачі:

- вивчення агробіологічних особливостей насіння тр. Колумба;

визначення характеру росту і розвитку тр. Колумба в умовах передгірного Криму;

визначення показників, що характеризують посіви тр. Колумба як продукційні фотосинтетичні системи;

- на основі отриманих результатів визначити економічну ефективність вирощування тр. Колумба в умовах Криму в
порівнянні з традиційними багаторічними та однорічними кормовими культурами.

Наукова новизна. Внаслідок проведених досліджень встановлені кардинальні температури проростання насіння тр.
Колумба, мінімальна вологість насіння і грунту, необхідні для проростання і з’яви сходів, максимальна глибина

Смотрите также:
 • Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв'язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу України

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Швець; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 20 с. — укp.
 • Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу

           Висвітлено результати комплексної оцінки нових і перспективних клонових підщеп яблуні у маточнику конкурсного випробування та у полях розсадника за умов Донбасу. Виділено високоінтенсивні морозостійкі підщепи для оцінки їх у розсаднику та саду. Відібрано сорто-підщепні комбінування для вирощування одно- та дворічних садженців. Розроблено прийоми стимулювання кроноутворення в однорічок. Встановлено оптимальні параметри підщеп та висоти їх окулірування. Запропоновано технологію вирощування дворічних садженців з однорічною кроною, щеплених узимку з використанням відсадків-переростків.
 • Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України

           Надано господарсько-біологічну оцінку імунних і високостійких до парші інтродукованих сортів яблуні та виділено конкурентоспроможні сорти для вирощування в регіоні Поділля. Перевірено за виробничих умов нові, перспективні сорти з метою визначення їх здатності проявити свої цінні господарсько-біологічні ознаки в саду. Оцінено нові інтродуковані сорти за комплексом біологічно-господарських ознак (скороплідність, слаборослість, продуктивність, якість плодів, стійкість до основних хвороб, зимостійкість в інтенсивних насадженнях). Проведено економічну та енергетичну оцінку виробництва плодів яблуні різних помологічних сортів.
 • Біологічні особливості видів родини Taxodiaceae F.W.Neger у зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України

           За умов Лісостепу України одержано нові дані стосовно біоекологічних особливостей інтродукованих видів родини Taxodiaceae. Уперше визначено сезонні ритми розвитку, досліджено морозостійкість рослин, а також особливості пилкування, насіннєношення, фертильність пилку, посівні якості насіння. З насіння місцевої репродуції одержано насіннєві нащадки, з яких відібрано декоративні форми. За мінливістю структурних ознак шишок та насіння уперше визначено збалансований поліморфізм, а за показниками стійкості й життєздатності - рівень адаптації видів. Виділено 6 типів декоративності та 2 фізіонімічні типи.
 • Агробіологічна і технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є.Таїрова

           Розглянуто питання виділення на підставі агробіологічної та технологічної оцінки 12 нових стійких гібридних форм технічного винограду селекції Інституту винограду і вина ім. В.Є.Таїрова перспективних для сортаменту винограду України і селекційних цілей. Встановлено ступінь стійкості проти морозу та порівняльну стійкість вегетативних і генеративних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості - найбільших грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Визначено особливості варіювання головних селекційних ознак і рівень їх стабільності. Доведено принципову можливість виділення серед нових гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин.
 • Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної

           У порівняльному аспекті проведено фармакогностичний аналіз двох видів рослин роду Арніка, а саме: дикорослого - арніки гірської та культивованого - арніки листяної. Досліджено якісний і кількісний склад основних груп біологічно активних речовин двох видів арніки. Встановлено, що трава арніки гірської та арніки листяної містить фенольні сполуки, а саме: дубильні речовини, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, полісахариди, амінокислоти, ефірні олії, органічні кислоти й аскорбінову кислоту. У ліпофільній форакції виявлено жирні кислоти, каротиноїди та хлорофіли. У дослідженій сировині визначено чотири макро- і два мікроелементи. З трави арніки гірської та арніки листяної виділено вісім речовин фенольної природи. Проведено морфолого-анатомічне вивчення двох видів арніки та розроблено проект аналітично-нормативної документації "Трава арніки гірської" та "Трава арніки листяної". Розроблено оптимальні технологічні умови одержання екстракту з трави арніки гірської та арніки листяної, досліджено їх протизапальну й антимікробну активність.
 • Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України

           Наведено результати вивчення 10-ти форм вегетативно розмножуваних підщеп для груші в маточнику конкурсного випробування та 30-ти комбінувань даних підщеп з трьома сортами груші, внесеними до Реєстру сортів рослин України. За комплексом біологічних, господарських, технологічних та економічних показників виділено дві кращі форми - айву мліївську та ВА29, адаптовані до грунтово-кліматичних умов правобережної частини західного Лісостепу України та перспективні для вирощування високоякісного садивного матеріалу нових сортів груші, придатних для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу. Досліджено проходження фізіологічних процесів у вегетативних органах підщеп у маточнику і саджанців у розсаднику. Визначено кращі сорто-підщепні комбінування в груші за сумісністю, а також несумісні у разі окулірування на досліджуваних підщепах.
 • Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України

           Досліджено біологічні особливості 11-ти видів та п'яти форм роду Viburnum L. у Правобережному Лісостепу України. Вивчено ритми розвитку, особливості росту пагонів, цвітіння та плодоношення видів Viburnaceae. Установлено, що за умов Лісостепу України фенофази більшості досліджених видів характеризуються стабільністю та узгоджуються з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Висвітлено питання стійкості видів Viburnum до несприятливих чинників оточуючого середовища, відзначено їх високу екологічну пластичність, зимостійкість та посухостійкість. Проаналізовано особливості насіннєвого та вегетативного розмноження, запропоновано ефективні методи розмноження. Підведено підсумки інтродукції та зроблено оцінку успішності акліматизації досліджуваних видів та форм роду Viburnum у Правобережному Лісостепу України. Оцінено декоративні якості об'єктів дослідження, запропоновано три фізіономічні типи калини. Розроблено приклади композиційних рішень і надано рекомендації з практичного використання калин в основних елементах озеленення.
 • Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України

           Вивчено агробіологічні та технологічні властивості нових гібридних технічних форм винограду селекції Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова. За результатами фенологічних спостережень встановлено, що досліджені форми за показником тривалості продукційного періоду є пізніми та дуже пізніми, відзначено їх високу плодоносність та середньорослість. Для більшості гібридів характерним є добре або посереднє визрівання однорічних пагонів, а також висока зимо- та морозостійкість. Досліджено стійкість зразків до грибних хвороб (мілді, оїдіуму), а також до гнилі ягід і чорної плямистості на жорсткому інфекційному фоні, виявлено шість форм, стійких до трьох і одну (34 - 4 - 49) - до чотирьох хвороб винограду. Значна продуктивність і адаптивність більшості гібридних форм поряд з високою якістю виноматеріалів дозволяє зробити висновок щодо доцільності вирощування кращих з них за промислових умов, зокрема, чорноягідної Хаджибей (31 - 53 - 37) і білоягідної Загрей (34 - 4 - 49), білоягідну форму 39 - 35 - 88 рекомендовано використати для подальшої селекційної роботи.
 • Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя

           На підставі даних вивчення настання фенологічних фаз продукційого періоду з'ясовано, що сорти "Цитронний Магарача", "Гечеї заматош", "Видвиженець" і "Бурмунк" можуть вирощуватися у зоні Запоріжжя. Відзначено більш пізнє розпускання бруньок у сортів "Цитронний Магарача" й "Бурмунк" у порівнянні з районованим у зазначеній зоні сортом "Подарунок Магарача". Виявлено більший ступінь впливу на початок цвітіння винограду у зоні Запоріжжя кліматичних умов, чим тривалість періоду від настання попередньої фенологічної фази. За встановленими закономірностями настання фенологічних фаз розвитку сортів винограду, що вивчалися, визначено більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів сортів європейсько-амурського походження у порівнянні з сортами складного міжвидового походження. Оцінено агробіологічні показники вивчених сортів винограду й установлено у зоні Запоріжжя значну мінливість за роками кліматичних умов, що спричинює необхідність вирощування пластичних сортів, зокрема, "Цитронний Магарача".
 • Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України

           Наведено результати комплексної оцінки клонових підщеп для аличі вітчизняної та зарубіжної селекції у маточно-живцевому саду та в полях розсадника за умов північної частини Правобережного Лісостепу України. Досліджено особливості ризогенезу зелених живців досліджуваних підщеп і сортів аличі, визначено критичні мінусові температури для їх кореневої системи. Встановлено можливості розмноження даної культури здерев'янілими живцями. За комплексом господарсько цінних ознак у розсаднику виділено перспективні для використання клонові підщепи СВГ 11-19, Євразія-43, ВВА-1, ВСВ-1, Весняне полум'я та Сіянець Фібінга, які значно збільшують вихід саджанців з одиниці площі та підвищують їх якість. Доведено високу економічну та енергетичну ефективність застосування даних підщеп у розсаднику та визначено можливості їх використання щодо виходу саджанців. Здійснено виробниче випробування основних результатів наукового дослідження, на підставі результатів якого обгрунтовано доцільність застосування клонових підщеп у розсадницьких господарствах.
 • Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій

           Проведено систематичне фітохімічне вивчення трави сої щетинистої, заготовленої у стадії цвітіння, а також сортів, що входять до Державного реєстру сортів України. Досліджено якісний склад і кількісний вміст різних груп біологічно активних речовин у сировині й одержаних ліпофільних фракціях з дослідженої сировини. З трави сої щетинистої виділено 28 індивідуальні речовини, а саме: 4 гідроксикоричні кислоти, 3 кумарини, 9 флавоноїдів, 7 ізофлавоноїдів, 1 похідну бензойної кислоти, 1 похідну сечовини, 1 стероїд і 2 хлорофіли, встановлено їх структуру. Визначено кількісний вміст вуглеводів, фенольних сполук, а також 17-ти амінокислот, 19-ти макро- та мікроелементів. Одержано ліпофільні фракції з трави сої, визначено їх якісний склад та кількісний вміст 10-ти жирних кислот, 4-х токоферолів, хлорофілів і карротиноїдів. Розроблено проекти аналітично-нормативної документації "Трава сої щетинистої" та "Густий екстракт з трави сої щетинистої". Встановлено виражену анаболічну дію густого екстракту з трави сої у здорових тварин та у тварин з експериментальним відтворенням різних порушень білкового обміну. Доведено виражену антиооксидантну та гепатозахисну дію густого екстракту з трави сої на моделі гострого тетрахлорметанового ураження печінки. Встановлено помірно виражені гіпоглікемічні властивості густого естракту з трави сої.
 • Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1

           Вперше за умов північно-західного Причорномор'я проведено порівняльне вивчення різних формувань і систем догляду за маточними кущами нового сорту підщепи Таїровський I. Науково обгрунтовано вплив системи догляду та ярусної заготівлі чубуків за довжиною пагона на агробіологічні, фізіолого-біохімічні показники, анатомічну будову та регенераційну здатність підщепних чубуків, а також на вихід і якість саджанців. Встановлено, що позитивні зміни якості чубуків, вирощених на штамбових формуваннях кущів, обумовлені вмістом води, вуглеводів і кращою диференціацією провідних і механічних тканин. Виявлено, що незалежно від системи вирощування маточних кущів більш якісними для щеплення є чубуки від основи та середньої частини пагона. Обгрунтовано доцільність і показно ефективність застосування штамбових формувань кущів для підвищення продуктивності маточників підщепних сортів і одержання високоякісної лози для щеплення. Вперше досліджено дію нових препаратів з біологічною активністю "Радійстим" та "Йодіс" на регенераційні процеси підщепних чубуків і щеп, на вихід та якість саджанців винограду.
 • Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму

           Здійснено агробіологічне та технологічне вивчення нових сортів винограду, а саме, "Перлинка", "Святковий Магарача", "Ай-Петрі" і "Кафа" у західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму з метою виділення найперспективніших сортів для вирощування за даних умов. Установлено їх високу продуктивність і врожайність у даній зоні. За силою росту нові сорти визначено як сильнорослі з високим ступенем визрівання однолітних пагонів. З'ясовано, що сорти "Святковий Магарача" і "Кафа" виявляють підвищену стійкість до розповсюджених хвороб мілдьї, оїдіуму, сірої гнилі. Визначено високу кількість біологічно-активних речовин у свіжих ягодах всіх нових сортів винограду, з яких виготовляють високоякісні столові, а за наявності відповідних кондицій урожаю - міцні та десертні вина. Виявлено, що рентабельність вирощування сортів "Перлинка", "Святковий Магарача" і "Кафа" удвічі перевищує у даній зоні сорти "Аліготе ", "Первісток Магарача", "Каберне-Совіньон" і "Антей магарачський".
© 2007-2018