От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Терміни в часі: змінюваність сутності / О.С. Чирков // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 36-38. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Сокращенное названиеТерміни в часі: змінюваність сутності
Описание
         Розглянуто один із наріжних законів термінотворення в літературознавстві - закон сутнісної еволюції терміна.
Смотрите также:
 • Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб

  Назва роботи Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб Розділ Право Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла) Кількість сторінок 28 Ціна 0 Зміст Вступ 3 1.Поняття нормативно-правового акта 6 2. Поняття закону та його дія у часі, просторі і за колом осіб 10 3.Підзаконні нормативно-правові акти, види та їх дія в часі, просторі та за колом осіб 15 Висновки 25 Література 28
 • Нестаціонарні електромагнітні явища у дисипативному діелектрику зі змінними у часі параметрами

           За допомогою метода інтегральних рівнянь макроскопічної електродинаміки проведено аналітичне і чисельне дослідження перехідних процесів, що мають місце при імпульсному змінюванні у часі параметрів нестаціонарного середовища, а також вплив межі цього середовища на такі процеси.
 • Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування із швидкозмінними в часі характеристиками

           Розглянуто системи масового обслуговування зі змінними в часі характеристиками. Розроблено та досліджено математичну модель СМО з обмеженим потоком вимог для випадків, коли характеристики цієї системи (кількість приладів, їх продуктивність, число заявок, що циркулюють у системі) змінюються в часі. Побудовано математичну модель СМО з накопичувачем заявок, що у своєму складі має декілька накопичувачів різної ємності. Проведено чисельні дослідження випадків, коли система має швидкозмінні в часі характеристики (ємність накопичувача, інтенсивність вхідного потоку вимог та інтенсивність їх обробки, кількість накопичувачів). Описано процес поділу неоднорідних сумішей за допомогою імпульсної технології.
 • Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах

           Досліджено поняття та сутність трудового договору за ринкових умов розвитку України. Проаналізовано законодавство та правозастосовчу практику з позицій збереження гуманістичної сутності трудової угоди. Запропоновано нові наукові висновки та положення з правових питань регулювання трудових відносин на сучасному етапі, обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення КЗпП, ряду галузевих законів України.
 • Визначення просторової форми геометричного об'єкта в часі за описами його зображень

           Розроблено метод опису графічного прояву розвитку в часі реакцій гетерогенного типу на прикладі опису сім'ї контурів вигоряння рослинного матеріалу за певною кількістю вузлових зображень. Визначено вимоги комп'ютерної системи передбачення форми геометричних об'єктів, що розвиваються у часі. Розглянуто основні положення іміджевої екстраполяції, призначеної для відновлення проміжних і прогнозування майбутніх зображень за вузловими зображеннями. Показано, що за допомогою іміджевої естраполяції можна спрогнозувати характер поведінки роздільних поверхонь гетерогенної системи у деякий, наперед заданий час, або визначити кромки вигоряння, які передували вузловим кромкам. Наведено приклади створення алгоритмів визначення даних кромок вигоряння.
 • Стан хворих в ранні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби та їх реабілітація (клініко-функціональне і морфологічне дослідження етапного лікування з використанням Моршинських мінеральних вод)

           Досліджено клінічні варіанти перебігу постгастрорезекційної хвороби як окремої нозологічної одиниці в ранні терміни після резекції шлунку (РШ) з приводу виразкової хвороби (ВХ) гастродуоденальної зони (ГДЗ), втягнення в патологічний процес як кукси шлунка (КШ), так і інших органів травної системи. На цій основі розроблено принципи комплексного диференційованого поетапного лікування хворих в ранні терміни після РШ з приводу ВХ ГДЗ, наведено практичні рекомендації патогенетично обгрунтованої лікувальної корекції порушень, що виявлені у оперованих в ранні терміни після РШ з приводу ВХ ГДЗ.
 • Зворотна дія кримінального закону в часі

           Визначено суть поняття кримінального закону, зважаючи на єдність його змісту та форми, висвітлено можливі зміни кримінального закону шляхом трансформації його змісту, форми поступово або одночасно. Акцентовано увагу на неможливості досягнення мети офіційного оприлюднення кримінального закону, який встановлює злочинність діяння та посилює кримінальну відповідальність, у разі набуття ним чинності з дня опублікування. Наведено загальне визначення поняття часу вчинення злочину, без урахування об'єктивних ознак. Доведено, що кримінальний закон може мати лише зворотну дію, а не зворотну чинність або зворотну силу. Зазначено, що зворотна дія кримінального закону в часі має не морально-етичне або прагматичне, а юридичне обгрунтування. Виділено матеріальні та формальні підстави звротної дії кримінального закону в часі, показано їх співвідношення та прояв у кримінальному законі України.
 • Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)

           Проведено комплексний аналіз дії норм податкового права у часі, просторі та за колом платників податків на матеріалах вітчизняного законодавства та юридичної практики. Визначено поняття податково-правової території держави, розкрито суть загального та спеціальних податково-правових режимів, механізми дії податково-правових норм щодо платників податків. Наведено пропозиції для законодавців та правозастосовних органів щодо прискорення податкової реформи в Україні.
 • Проблеми української текстильної термінології (в'язання, мереживо)

           Розкрито проблеми української текстильної термінології, зокрема в'язання (трикотажу) та мережива. Зазначено, що загальні словники, енциклопедії, довідники лише частково містять терміни, що стосуються текстильної галузі. Спеціалізованого видання з наукової текстильної термінології, а також розділу, в який би входили систематизовані терміни з в'язання та мережива (алфавітний порядок, техніки виконання, етнографічні терміни, класифікація тощо) не існує. Звернуто увагу на перспективу створення термінологічного українського текстильного словника.
 • Нейродинамічні прогнозуючі моделі в системах керування

           Уперше запропоновано нейромережеві методи та архітектури для відновлення показника Херста у реальному часі, що дає змогу розв'язувати проблеми раннього виявлення зміни властивостей (розладнань) об'єктів і систем керування. Наведено архітектуру та метод самоорганізації нейромережевої моделі з використанням резонансних фільтрів у реальному часі, що дає змогу виділяти з сигналу, що аналізується, необхідну кількість квазігармонічних компонент. Модифіковано нейромережеві моделі радіально-базисних конструкцій на базі квадратичних функцій активації та методи навчання, що характеризуються високою швидкодією та низькою обчислювальною складністю, а також забезпечують прогнозування та діагностику сигналів довільної природи у реальному часі.
 • Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціальному процесі

           Проведено комплексний аналіз соціологічного поняття "влада" та подано історико-соціологічну ретроспекцію розуміння влади в історичному часі та просторі. Проаналізовано зображення взаємин між соціальною та політичною владою владою в соціальних теоріях до появи академічної соціології. Досліджено проблему соціальної сутності ефективної влади в українській думці кінця ХІХ - ХХ ст. Розглянуто основні підходи до розуміння поняття "влада" в сучасних соціологічних концепціях. Розкрито інструментальну функцію соціальних норм та цінностей у здійсненні політичної влади.
 • Теоретичні закономірності дії правових приписів

           Висвітлено основі концептуальні підходи щодо обгрунтування сутності правового припису. Вперше в Україні створено класифікацію правових приписів за юридичною силою. Запропоновано визначення даного поняття як державно-владного веління загального характеру, що міститься у тексті нормативно-правового акта та якому притаманні елементність, цілісність, логічна завершеність та формальна визначеність. Встановлено спільні ознаки та відмінності між правовими нормами та приписами, охарактеризовано їх своєрідність. З'ясовано теоретичні закономірності дії правових приписів у часі, просторі та за колом осіб. На підставі аналізу нормативних джерел та вітчизняного досвіду юридичної діяльності встановлено особливості дії правових приписів у процесі правозастосування та її залежність від форми реалізації.
 • Моделі і структури обчислювальних пристроїв обробки кольорової інформації та створення спецефектів у системах візуалізації

           Розглянуто питання обробки кольорової інформації в реальному часі для синтезу зображення навколишнього оточення в тренажерах транспортних засобів методом зворотного трасування. Розроблено узагальнений метод комплексної обробки кольорової інформації і створення спецефектів, пов'язаних із переносом зображення в атмосфері, у реальному часі та відповідні йому функціональні і структурні схеми спецобчислювачів. Запропоновано метод розрахунку у реальному часі інтенсивності розсіяного світла,відбитого поверхнею. Розроблено моделі опису прозорості атмосфери та хмарного прошарку для синтезу сцени, що дозволяють підвищити реалістичність сцени.
 • Духовність: сфера сутності чи існування людини?

           «Вічна» проблема духовності особливо актуалізується у драматичні періоди історії, коли принципово нові життєві явища та обставини коригують способи і засоби життєвого вибору і соціального самовизначення індивідів. Радикальні зміни, які переживає сьогодні Україна, є саме таким етапом. А це означає, що проблеми духовності мають набути статусу найважливіших. Актуальним завданням стає пошук духовних основ людської спільності.
© 2007-2018