От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Управління вексельним обігом промислового підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Р.М. Стрєльніков; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2008. — 20 с. — укp.

Сокращенное названиеУправління вексельним обігом промислового підприємства

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТРЄЛЬНІКОВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ


УДК 658.15+336.76
УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБІГОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Маріуполь – 2008Дисертацією є рукопис


Роботу виконано в Донбаській державній машинобудівній академії Міністерства освіти і науки України (м.
Краматорськ).
Науковий керівник –


доктор економічних наук, професор

Брюховецька Наталія Юхимівна,

Донецький університет економіки і права,

проректор з наукової роботи, (м. Донецьк),

завідувач кафедри фінансів.


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Ткаченко Алла Михайлівна,

Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти і науки України, (м. Запоріжжя)

завідувач кафедри економіки підприємства;кандидат економічних наук, доцент

Омельченко Людмила Сергіївна,

Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, (м. Маріуполь)

завідувач кафедри фінансів та банківської справи.


Захист відбудеться “ 23 ” січня 2008 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К12.052.02 у
Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою:

87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства
освіти і науки України за адресою:

87500, м. Маріуполь, Донецької обл., вул. Університетська, 7.


Автореферат розісланий “ 20 ” грудня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Колосок


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Становлення ринкових відносин і розширення розрахункових та кредитних операцій в Україні
привели до відродження та розвитку вексельного обігу в Україні. Визнання векселя як прогресивного засобу
економічних відносин є наслідком широких функціональних можливостей даного виду цінних паперів. Різноманіття
сфер використання, чіткість механізму видачі, обігу та погашення, відносна стабільність нормативно-правової
бази зробили вексель надійним і ліквідним фінансовим інструментом держави, банківських установ і промислових
підприємств.

Значущість векселя в економічному житті України підтверджується зростанням кількості вексельних угод. Так, на
фондових ринках у 2006 р. кількість вексельних угод склала 133,12 млрд. грн., що на 6,2% більше, ніж у 2005 р.
(125,34 млрд. грн.). За I квартал 2007 р. обсяг угод торговців цінними паперами з векселями, які емітовані
підприємствами, склав 45,3 млрд. грн., і в загальному обсязі торгів частка угод з векселями склала 33%. У
складі простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості між підприємствами України в 2006 р. частка
незакритих вексельних розрахунків склала відповідно лише 2 та 3%, що підтверджує достатню надійність даного
фінансового інструменту.

Питанням розробки теорії вексельного обігу присвячені фундаментальні роботи українських учених Ю.М. Мороза,
Ю.М. Лисенкова, А.І. Римарука, В.П. Ляшко, А.В. Демківського, Л.Б. Долінського. Проблеми правового характеру
вексельного обігу, організації обліку, контролю та аналізу операцій із векселями знайшли своє відображення в
роботах А.Б. Авакова, Г.І. Гаєвої, А.М. Ткаченко, С.Н. Бервено, О.Ю. Большакової, Д. Вінокурова,
Л.М. Гавриловської, С.О. Буткевич, М.Д. Корінько, І.Е. Красько, С.З. Мошенського, Б.С. Юровського та інших.
Питання здійснення операцій із векселями досліджено в роботах російськіх і зарубіжних учених: В.П. Астахова,
С.М. Барац, Л.Г.  Єфімова, Д.А. Равкіна, А.А. Вишневського, В.М. Гордона, В.В. Грачова, В.Н. Єдронової,
Є.А. Мізіковського, Ю.О. Кремера, А.В. Макєєва, І.Я. Спірідонова, І. Табашнікова, А.А. Фельдмана, П.П.
Цитович, Г.Ф. Шершеневич, A. Долінського, Л. Гольдшмідта.

Однак ряд питань, пов'язаних із теорією та практикою управління вексельним обігом промислового підприємства,
залишається недостатньо дослідженим. Нерозуміння природи і переваг вексельного обігу, поряд із малим досвідом

Смотрите также:
 • Управління вексельним оборотом торговельного підприємства

           Досліджено теоретичні засади організації вексельного обороту торговельного підприємства та сучасний стан розвитку вексельного обороту підприємств торгівлі України. Проаналізовано можливості вдосконалення системи управління даним оборотом торговельного підприємства. Обгрунтовано нові теоретичні підходи щодо його сутності та класифікації. Наведено конкретні пропозиції щодо вдосконалення практики організації вексельного обороту на торговельному підприємстві.
 • Механізм управління оборотними коштами промислового підприємства

           Обгрунтовано наукову концепцію та механізм управління оборотними коштами промислового підприємства, розроблено методологічні положення та методичні підходи до їх розвитку та практичні заходи щодо ефективного використання в діяльності господарюючого суб'єкта. Удосконалено класифікацію чинників, які впливають на ефективність управління оборотними коштами й обгрунтовано методичний підхід до виявлення особливостей їх управління. Розроблено модель нормування матеріальних оборотних коштів промислового підприємства. Із використанням методу системної динаміки створено економіко-математичну модель управління грошовими потоками промислового підприємства за рахунок поєднання процесів формування та використання оборотних коштів. Обгрунтовано вимоги до формування економічної системи управління оборотними коштами промислового підприємства, розроблено збалансовану систему аналітичних показників оцінювання його ефективності. Запропоновано модель організаційно-інформаційної системи управління оборотними коштами промислового підприємства. Створено й апробовано на металургійних підприємствах України та Лівії організаційний підхід до впровадження нового механізму управління оборотними коштами господарюючого суб'єкта.
 • Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства

           Досліджено актуальні проблеми теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління фінансовою складовою промислового підприємства. Висвітлено підходи до з'ясування економічного змісту основних категорій і понять стосовно процесу управління фінансовими ресурсами. Обгрунтовано необхідність комплексного оцінювання фінансових потоків промислових підприємств з використанням коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, ділової активності та рентабельності. Доведено важливість вивчення питань вдосконалення управління грошовими потоками, які є основними параметрами оцінювання ринкової вартості промислового підприємства. Відзначено, що підходи та методи визначення фінансової стратегії розвитку промислового підприємства за умов невизначеності ринкового середовища припускають їх постійне коригування для регулювання відтворювальних процесів і збільшення вартості підприємства.
 • Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства

           Досліджено теоретико-методичні проблеми управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства (на прикладі галузі виробництва машин та устаткування). Розроблено концепцію, структуру й основні підсистеми організаційно-економічного управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства. Запропононо новий теоретико-методичний підхід щодо оцінювання потенціалу торговельної марки як інтелектуального активу промислового підриємства на підставі визначенння її параметрів, а також внутрішніх і зовнішніх факторів конкурентоспроможності. Результати наукового дослідження впроваджено на ВАТ ВЕК "Сумигазмаш", ТОВ ДВП "Варіант-Гермотехніка", ПП "Променергомаш" і навчальний процес Сумського державного університету.
 • Управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємства

           Обгрунтовано теоретичні положення з управління організаційно-економічним розвитком промислових підприємств. Уточнено його визначення. Проаналізовано принципи побудови системи управління організаційно-економічним розвитком великого машинобудівного підприємства. Сформовано й обгрунтовано структуру системи управління. Наведено методичні рекомендації щодо оцінювання її ефективності. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня готовності промислового підприємства до організаційно-економічного розвитку машинобудівних підприємств.
 • Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства

           Розкрито сутність організаційної культури промислового підприємства, визначено соціально-психологічні умови її формування. Встановлено недостатній рівень привабливості організаційної культури в цілому та її окремих складових. Виділено основні типи персоналу промислового підприємства за рівнем привабливості для нього основних складових організаційної культури. Виділено психологічні чинники, які впливають на формування організаційної культури промислового підприємства. Розроблено програму соціально-психологічної підготовки керівників промислового підприємства до управління організаційною культурою. Наведено результати експериментального впровадження запропонованої програми підвищення професійного рівня керівних кадрів промислового підприємства у даній сфері.
 • Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Калініна; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2007. — 21 с. — укp.
 • Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

           На підставі дослідження основних тенденцій розвитку інвестиційних процесів в Україні та визначення основних факторів впливу на інвестиційну діяльність підприємства запропоновано концептуальні підходи до формування системи стратегічних цілей довгострокової інвестиційної програми підприємства. Обгрунтовано рекомендації з питань формування фінансової стратегії у розрізі інвестиційної діяльності підприємництва. Розроблено модель визначення інтегральної оцінки фінансово-господарського стану промислового підприємства. Удосконалено процедуру оптимізації джерел інвестування з урахуванням прибутковості та ризику інвестицій.
 • Управління персоналом промислового підприємства в умовах ринкових відносин

           Розроблено методичний підхід щодо планування складу персоналу промислового підприємства з урахуванням досягнутого рівня продуктивності праці, що скорочує витрати на виробництво. Уточнено сутність поняття "управління персоналом", що враховує технократичний та гуманістичний підходи та відповідає вимогам щодо реалізації функцій управління. Удосконалено методику визначення доцільного розміру загальної чисельності персоналу з використанням дії математичної статистики для підприємства, що розширює виробничу діяльність. Запропоновано методичні підходи щодо визначення розмірів оплати праці персоналу та порядку реалізації заходів з його управління.
 • Управління ефективною адаптацією промислового підприємства до змін ринкового середовища

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Наталія Валеріївна Нагорянська; Приазовський держ. технічний ун-т. — Маріуполь, 2009. — 20 с. — укp.
 • Управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства

           Досліджено процеси управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства за сучасних умов. Визначено роль і місце організації та планування розподілу ресурсів і продукції у ринковому перетворенні виробничо-збутової діяльності підприємства. Розглянуто теоретичні аспекти формування витрат на виробництво та реалізацію продукції, запропоновано класифікацію витрат на збут продукції, що реалізується на певних ринках щодо визначення її собівартості. На підставі вивчення особливостей розподілу ресурсів і продукції підприємства й організаційно-економічних факторів удосконалення управління даним процесом обгрунтовано концептуальні засади взаємодії підприємства з іншими підприємствами у виробничій і збутовій сферах. Розроблено механізм взаємодії підприємства з іншими підприємствами у процесі кооперування, наведено методичні рекомендації щодо організації та планування процесів розподілу й оцінювання її ефективності.
 • Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства

           Досліджено та розроблено проблемно-орієнтовану теорію, методологію та інструментарій аналізу та синтезу автоматизованого управління розвитком промислових підприємств. Проведено системологічний аналіз і структуризацію проблеми управління розвитком промислового підприємства (ПП). Розроблено інформаційну модель даного управління на підставі адаптаційного декомпозиційно-координаційного підходу. Розвинуто моделі планування розвитку організаційно-технічних систем на базі адаптаційного управління, моделі підвищення адаптивних властивостей стратегічних планів ПП. Удосконалено методологію синтезу систем автоматизованого управління розвитком підприємств. Розроблено структуру й описано функції інтегрованої автоматизованої системи управління розвитком ПП. Розроблено та впроваджено інструментальні засоби реалізації підсистеми управління розвитком ПП.
 • Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу

           Висвітлено проблеми управління матеріальними та інформаційними потоками промислових підприємств. Проаналізовано зміст поняття "логістика", визначено місце, що займає логістика на підприємстві, її зв'язки з іншими сферами. Наведено структурну схему логістики, її поділ на функціональні сфери, логістичний цикл. Виділено основні проблеми управління логістикою підприємства. Охарактеризовано методологічний апарат логістики. Розглянуто існуючі структури управління логістикою та управління інформаційними потоками. Виявлено особливості комп'ютеризованих систем управління від світових, вітчизняних розробників, спроможність підприємств створити системи самостійно. Запропоновано схему управління логістикою промислового підприємства - основні цілі, завдання підрозділів, зв'язки між ними. Розроблено нову систему управління матеріальними та інформаційними потоками.
 • Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Оксана Вікторівна Гамова; Криворізький технічний ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. — укp.
© 2007-2020