От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.Г. Ярема; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2008. — 16 с. — укp.

Сокращенное названиеАдміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Ярема Оксана Григорівна

УДК 342.951: 351.75: 351.749.6
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне правоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Львів – 2008

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного
університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ УкраїниНауковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент

Ковалів Мирослав Володимирович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри
адміністративного права та адміністративного процесу

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Бородін Іван Лук’янович,

Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, професор
кафедри адміністративного права


кандидат юридичних наук, професор

Гіжевський Володимир Казімірович,

Університет економіки та права “КРОК” проректор, декан юридичного факультетуЗахист відбудеться 13 червня 2008 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.725.02
Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.


З дисертацією можна ознайомитись у Загальній бібліотеці Львівського державного університету внутрішніх справ
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.
Автореферат розісланий 8 травня 2008 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.З. ПанкевичЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Забезпечення належного громадського порядку в Україні, який відповідає вимогам
сучасності є однією з важливих функцій держави, у здійсненні якої беруть участь всі державні органи, посадові
особи та громадяни. У цьому зв'язку особливого значення набуває вирішення проблеми, що пов’язана із
забезпеченням безперебійного функціонування залізничного транспорту, громадського порядку на об’єктах
пасажирської та вантажної інфраструктури залізниць.

Саме у цій сфері важливе місце належить правоохоронним органам, зокрема органам внутрішніх справ на
залізничному транспорті, до компетенції яких входить охорона громадського порядку. Навіть незначне порушення
громадського порядку або громадської безпеки на об'єктах залізничного транспорту може викликати непередбачені
наслідки, заподіяти великих матеріальних збитків, і навіть привести до людських жертв. Тільки за 2006-2007
рр. Державною адміністрацією залізничного транспорту України зареєстровано 39337 несанкціонованих втручань у
діяльність залізничного транспорту, що призвело до великих матеріальних збитків.

Актуальність теми зумовлюється ще й тим, що Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних

Смотрите также:
 • Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку

           Розроблено визначення поняття "громадський порядок". Визначено його суть та елементи. Досліджено проблему охорони громадського порядку в історико-правовому аспекті. Проведено систематизацію суб'єктів охорони громадського порядку, їх завдання та компетенції. Розкрито місце та роль органів внутрішніх справ, громадян і громадськості в загальнодежавній системі охорони громадського порядку, у контексті реформування міліції. Зроблено порівняльний аналіз діяльності органів внутрішніх справ України та поліції зарубіжних країн в сфері охорони громадського порядку. Досліджено діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої діяльності в даній сфері. Створено модель громадського порядку з метою виділення позитивних та негативних елементів, які впливають на громадський порядок. Надано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання охорони громадського порядку.
 • Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання)

           Вперше обгрунтовано необхідність узгодження підходів до розробки та прийняття законів України, які регулюють місце органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх правовий статус та основи організації охорони громадського порядку. Подано визначення поняття "громадський порядок", поглиблено та конкретизовано поняття "охорона громадського порядку". Проаналізовано природу громадського порядку та стану його охорони в Україні. Проведено аналіз засад реалізації функції охорони громадського порядку відповідними суб'єктами. Поглиблено розуміння організаційних та правових основ діяльності міліції. Визначено особливості проходження служби в підрозділах міліції. Запропоновано нові форми взаємодії підрозділів міліції з населенням, державними органами й органами місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку. Запропоновано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення діяльності міліції у сфері охорони громадського порядку.
 • Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку

           Розглянуто питання удосконалення організаційно-тактичного управління силами та засобами органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку, а також поняття громадського порядку, організацію його охорони, поняття та види оперативної обстановки. Наведено класифікацію обставин, що зумовлюють ускладнення оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку. На реальних прикладах розглянуто класифікацію сил і засобів органів внутрішніх справ, залучених до охорони громадського порядку. Приділено увагу питанням підвищення рівня морально-психологічної та тактико-спеціальної підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій за умов ускладненої оперативної обстановки. Визначено особливості охорони громадського порядку підрозділами органів внутрішніх справ під час проведення масових заходів та у разі виникнення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом прийняття законодавчих актів, які б визначали порядок проведення різноманітних масових заходів і регулювали дії органів внутрішніх справ у разі виникнення групових порушень громадського порядку та громадської безпеки.
 • Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст.

           Комплексно досліджено процеси створення органів міліції на транспорті, правового оформлення та регулювання їх діяльності, пошуку оптимальних структурних форм. Проаналізовано методи та рівень ефективності діяльності органів внутрішніх справ на залізничному, автомобільному транспорті, а також адміністративні санкції щодо порушників чинних юридичних норм. Розглянуто засоби адаптації правоохоронних органів до різних економічних і політичних умов. Визначено роль транспортних підрозділів Наркомату внутрішніх справ як складового елемента державно-управлінської системи та рівень ефективності їх зусиль за різних умов.
 • Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку

           Досліджено правові відносини, що виникають у процесі адміністративно-правового захисту міліцією прав громадян у сфері громадського порядку. Визначено коло прав і свобод громадян, що реалізуються у сфері громадського порядку. Розвинуто положення, що стабільний і міцний громадський порядок є необхідною умовою реалізації певної групи прав і свобод громадян. З урахуванням нових підходів, що склалися в адміністративно-правовій і кримінально-правовій науці, докладно проаналізовано поняття "сфера громадського порядку", коло прав і свобод громадян, що реалізуються у цій сфері. Поглиблено розуміння місця та ролі міліції у справі захисту прав громадян у сфері громадського порядку. Набуло подальшого розвитку вивчення специфіки засобів захисту прав громадян у сфері громадського порядку, зокрема, адміністративно-правових засобів. Визначено місце адміністративної відповідальності в системі охорони прав громадян у сфері громадського порядку. Виявлено недоліки у правовому регулюванні діяльності міліції з охорони прав громадян у сфері громадського порядку й надано рекомендації щодо удосконалення нормативного регулювання з урахуванням вимог Конституції України та міжнародних норм і стандартів у справі захисту прав людини. Запропоновано в адміністративно-правову науку ввести терміни: елементи громадського порядку, засоби захисту прав громадян у сфері громадського порядку, адміністративно-правові засоби захисту прав громадян у сфері громадського порядку.
 • Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

           Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Розглянуто особливості даних перевезень як об'єкта державного регулювання, систему суб'єктів та їх взаємодію. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері державного регулювання діяльності пасажирського залізничного транспорту, посилення контролю за якістю транспортних послуг, громадянським порядком, техногенною безпекою на залізничному транспорті.
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

           Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції. Розглянуто особливості реформування галузі внутрішніх справ в Україні у напрямі децентралізації правоохоронної функції. Розроблено пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері правоохоронної діяльності, зокрема, організації охорони громадського порядку, визначення адміністративно-правового статусу місцевої міліції та її персоналу, структури органів внутрішніх справ.
 • Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні

           Запропоновано механізм забезпечення громадського порядку підрозділами місцевої міліції. Обгрунтовано доцільність їх формування в системі органів внутрішніх справ України на сучасному етапі. Розроблено шляхи, засоби та методи підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення соціальної стабільності у суспільстві. Удосконалено систему забезпечення громадського порядку на місцевому рівні у контексті загальнолюдських цінностей. Наведено рекомендації стосовно основних напрямків удосконалення правового забезпечення охорони громадського порядку в Україні за умов перехідного періоду. Розвинуто методологічні засади формування й удосконалення функцій, які має реалізовувати місцева міліція, визначено її соціальне призначення та роль у забезпеченні громадської безпеки.
 • Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Дмитро Петрович Цвігун; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 20 с. — укp.
 • Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

           Дисертацію присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів в Україні, забезпечення конституційних гарантій прав громадян на їх проведення, підвищення ефективності управлінської діяльності органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів. Характеризуються сутність, особливості та види заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією під час охорони громадського порядку в умовах проведення масових заходів. Досліджується зміст організації, тактичних основ адміністративно-правової охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, проблеми взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями в цих умовах. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом прийняття законодавчого акту, який врегулює порядок організації і проведення масових заходів в Україні.
 • Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування психологічної готовності курсантів ВНЗ МВС України до службової діяльності з охорони громадського порядку. Проаналізовано нормативно-правовий зміст такої діяльності Органів внутрішніх справ (ОВС). Наведено загальну характеристику оперативно-службової діяльності ОВС стосовно охорони громадського порядку у контексті відповідної професійно-психологічної готовності курсантів. Експериментально встановлено професійно значущі якості, що визначають готовність до охорони громадського порядку. З'ясовано місце та роль професійно-психологічної підготовки курсантів у формуванні їх даної готовності. Розроблено й апробовано психодіагностичну методику добору до охорони громадського порядку на підставі визначення психологічної готовності курсантів.
 • Адміністративно-правовий статус міського, районного органу внутрішніх справ

           Проаналізовано суть адміністративно-правового статусу міського, районного органу, який передбачає порядок реалізації громадянами та юридичним особами їх статусу в адміністративній сфері, процесуальний стан громадянина. Запропоновано визначення поняття адміністративно-правового статусу начальника як комплекс його прав і обов'язків в адміністративно-правових відносинах, зумовлених взаємодією з іншими суб'єктами адміністративного права: органами державної влади та місцевого самоврядування, державними та недержавними організаціями, підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями, посадовцями зазначених органів і організацій. Проаналізовано організаційно-штатну побудову структури міських і районних органів внутрішніх справ, їх функції. Проаналізовано компетенцію міських, районних органів у сфері забезпечення громадського порядку, протидії злочинності та розслідування злочинів, які вчиняються на території, що обслуговується. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративної діяльності персоналу міліції. Наведено пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства, норми якого регулюють правовідносини начальників міських, районних органів у сфері забезпечення громадського порядку, розкриття злочинів і проведення x14800слідчої діяльності.
 • Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку

           Досліджено юридичну природу, суть та перспективи місцевого самоврядування в Україні, проблеми реалізації функції охорони громадського порядку відповідними органами. Проаналізовано досвід інших держав щодо здійснення зазначеної функції муніципальною (місцевою) поліцією та можливості його використання в Україні. Значну увагу приділено вивченню пріоритетних й оптимальних моделей місцевих органів, а також організаційної та правової основи діяльності місцевої міліції й організації проходження служби в її підрозділах. Досліджено основні форми та методи діяльності даних підрозділів щодо охорони громадського порядку. Проаналізовано засади взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням, державними органами та органами місцевого самоврядування щодо зазначеної проблеми та основних засобів забезпечення законності в діяльності даних підрозділів. Запропоновано основні напрямки удосконалення чинного законодавства щодо організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції з охорони громадського порядку.
 • Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження)

           Розвинуто теоретико-правові засади профілактики правопорушень серед неповнолітніх, систему її суб'єктів, місце та роль у ній органів внутрішніх справ. Значну увагу приділено характеристиці організаційно-правових засад профілактичної діяльності даних органів у зазначеній сфері, а саме: охарактеризовано її форми та методи, форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами профілактики, проаналізовано досвід зарубіжних країн, визначено можливості його використання в Україні. Сформульовано основні напрямки удосконалення організаційно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ України в сфері профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
© 2007-2020