От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаСкачать в архиве
Оригинальное название

Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / К.В. Кім; Ун-т цив. захисту України. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Сокращенное названиеОсобливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ


19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовахАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наукХарків – 2008

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Університеті цивільного захисту України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиНауковий керівник: кандидат психологічних наук,

доцент САДКОВИЙ Володимир Петрович,

Університет цивільного захисту України,

ректор.


Офіційні опоненти:

доктор психологічних наук, професор САФІН Олександр Джамільович, Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра військової педагогіки та психології, професор кафедри;

кандидат психологічних наук, професор ЛІПАТОВ Іван Іванович, Академія внутрішніх військ МВС України, кафедра
оперативного застосування внутрішніх військ МВС України, професор кафедри.
Захист відбудеться " 13" грудня 2008 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.707.02
Університету цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Університету цивільного захисту України за адресою: вул.
Чернишевська, 94, м. Харків, 61023.
Автореферат розіслано "12" листопада 2008 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук , доцент В.Є. Христенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поступове реформування суспільних інститутів української держави на засадах світових та
європейських стандартів, зокрема правоохоронних органів, висунуло на одне із пріоритетних місць інтерес до
наукової розробки і практичної реалізації проблематики щодо психологічного забезпечення різних аспектів,
пов'язаних із зазначеною проблематикою. У зв'язку із цим необхідним є дослідження специфіки професійних і
особистісних якостей майбутніх працівників та співробітників правоохоронних органів України.

Актуальність дослідження стійкості до стрес-факторів на етапі професіоналізації курсантів вищих навчальних
закладів МВС, СБУ, ДПСУ та інших правоохоронних органів держави обумовлена, насамперед, тим, що їх професійна
діяльність є одним з напружених (у психологічному аспекті) видів соціальної діяльності і входить до групи
професій екстремального профілю. Висока стресонасиченість правоохоронної діяльності обумовлена через
присутність у її складі таких стрес-агентів, як: соціальна оцінка, невизначеність, повсякденна рутина, ризик
для життя та здоров'я і т.д. Тому стійкість до стресу, високий рівень професійної адаптації, на думку
В.І. Барка, В.С. Медвєдєва, Є.М. Потапчука, О.Д. Сафіна, О.В. Тімченка, С.І. Яковенка та інших вітчизняних
дослідників, визнається одним з головних факторів професійної придатності до правоохоронної діяльності, що
дозволяє розглядати стійкість до стресу (фрустраційну толерантність) як професійно значиму якість
особистості.

Як показав проведений аналіз літератури з проблеми, на цей час, з одного боку, накопичена значна кількість
результатів багатопланових досліджень, присвячених вивченню стійкості до стресу, а з іншого боку – багато
авторів відзначають складність, суперечливість і недостатність концептуальних та методологічних розробок
даного психологічного феномену. Тим часом, використання даних про рівень стійкості до стресу і факторів, що

Смотрите также:
 • Педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України

           Вперше обгрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки у ВНЗ МВС України. Удосконалено технологію формування професійних навичок майбутніх правоохоронців. Запропоновано методику оцінки дій працівників міліції за типових та екстремальних умов службової діяльності. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості професійних навичок майбутніх правоохоронців. Обгрунтовано необхідність реалізації особистісно орієнтованого підходу щодо формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки.
 • Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості

           Запропоновано рішення актуальної задачі підвищення якості професійної підготовки операціоністів банківських відділень шляхом контролю процесу формування їх стресостійкості. Удосконалено системний підхід щодо дослідження зміни функціонального стану людини-оператора у процесі трудової діяльності, у межах якого синтезовано модель і розроблено метод контролю стресостійкості операціоністів банківських відділень. Здійснено класифікацію стресостійкості та запропоновано взаємодоповнювальні способи оцінки впливу стрес-факторів на її формування. Розроблено алгоритм визначення стресостійкості, для реалізації якого розроблено програмне забезпечення. Відзначено, що впровадження нових методів, способів і засобів здійснення періодичного контролю функціонального стану операціоністів сприяють підвищенню якості їх трудової діяльності. Експериментально обгрунтовано необхідність релаксаційного корегування функціонального стану операціоністів.
 • Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності

           Розроблено соціально-психологічні моделі професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності. Особливу увагу приділено розкриттю залежності динаміки розвитку соціально-психологічної готовності випускників вузу до управлінської діяльності від співвідношення впливів соціально-психологічних та індивідуальних особливостей спеціалістів. Розглянуто роль психологічної адаптації у процесі професійної підготовки. Наведено алгоритм продуктивного вирішення завдань професійної підготовки майбутнього управлінця до виконання посадових функцій.
 • Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ

           Досліджено сучасні підходи щодо інтерпретації професійної культури, на підставі яких визначено її сутність, зміст, структуру, функціональне виявлення та теоретичні засади формування даної якості у працівників ОВС. Здійснено аналіз сукупності педагогічних умов цілісного розвитку професійних якостей та характеристик правоохоронців. Визначено закономірності, методи та прийоми оптимізації процесу неперервної професійної підготовки та теоретичні засади, зміст та особливості соціалізації у професійному соціокультурному середовищі у контексті формування професійної культури працівників ОВС, обгрунтовано показники, критерії та рівні її сформованості. Розроблено й успішно апробовано експериментальну програму цілеспрямованого формування професійної культури правоохоронців у процесі службової підготовки.
 • Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців

           Проаналізовано проблему особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців. Розглянуто особистісно-професійну суб'єктність як інтегральну якість особистості майбутнього підприємця, що визначає його спроможність до самодетермінації та здійснення функцій економічного самоконтролю у підприємництві. Розкрито специфіку та структуру (когнітивний, мотиваційний, поведінковий компоненти) суб'єктності майбутнього підприємця. Визначено критерії діагностування (особливості Я-образу як системотвірної основи індивідуального функціонування особистості у підприємництві, індивідуальна модель економічної поведінки, що наповнює певним змістом систему мотивації досягнення майбутніх підприємців і визначається їх уявленнями про цілі та способи досягнення успіху у підприємництві), рівні та динаміку становлення особистісної суб'єктності впродовж періоду професійної підготовки. Розроблено модель розвитку особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців на основі розвитку структурно-динамічних і етико-смислових характеристик особистісно-професійної суб'єктності. Апробовано систему практичної роботи, яка може бути використана у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх підприємців.
 • Психологія стресостійкості особистості

           Розроблено системний концептуальний підхід до вивчення структурно-функціональної організації стресостійкості особистості, вперше на експериментальному матеріалі визначено її структурні компоненти. Розкрито функціональну роль особистісного, соціального, психологічного компонентів у детермінації поведінки особистості за умов впливу стресогенних факторів. Виявлено закономірності проявів стресостійкості у різних категорій досліджуваних. Розкрито особливості типових профілей стресостійких і нестресостійких осіб за запропонованим діагностичним інструментарієм дослідження стресостійкості особистості. На підставі психодіагностики стресостійкості за комплексом прямих і побічних показників інформативних методик проведено її якісний аналіз, охарактеризовано рівні, визначено особливості проявів і описано структурні компоненти. Обгрунтовано підходи щодо формування стресостійкості особистості за комплексною психологічною програмою, зроблено її апробацію і доведено ефективність у системі професійної підготовки спеціалістів. До наукового обігу введено поняття первинної стресостійкості, яка залежить від функціональних можливостей основних властивостей нервової системи, що визначаються її функціональною рухливістю, витривалістю, надійністю та лабільністю основних нервових процесів.
 • Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки

           Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено модель і технологію формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Проведено науково-педагогічний аналіз дослідженої проблеми. З'ясовано суть і визначено структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Розроблено структурно-функціональну модель сучасного журналіста-фахівця як комплекс особистісних і діяльнісних характеристик. Доведено доцільність використання засобів медіаосвіти для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. З'ясовано особливості та дидактичний потенціал аудіальних, аудіовізуальних, друкованих і електронних засобів масової комунікації у формуванні кожного компонента даної компетентності.
 • Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки

  : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Марина Вікторівна Опольська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.
 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін

           Висвітлено проблему формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін. Визначено структуру професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, обгрунтовано критерії, показники та рівні її сформованості. Побудовано інтегративну модель формування професійної компетентності студентів. Розкрито місце та роль медико-біологічних дисциплін у процесі підготовки даних фахівців. Розроблено технологію формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін, а саме: розкрито її сутність, структуру, класифікаційні якісні ознаки. Доведено, що педагогічними умовами її реалізації є: пролонговане застосування у процесі медико-біологічної підготовки групової навчальної діяльності студентів, їх спрямування на самооцінку досягнутого рівня професійної компетентності, подолання монодисциплінарного характеру професійної підготовки завдяки реалізації інтегративно-диференційованого підходу до вивчення медико-біологічних дисциплін.
 • Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки

           Розкрито суть наукового поняття "судове красномовство", "судова промова", "риторичні вміння правників". Здійснено теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми формування риторичних умінь у студентів ВНЗ МВС України - майбутніх юристів. Теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування даних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки у ВНЗ МВС України. Розроблено систему творчих вправ і завдань, що сприяють такому формуванню. Визначено й охарактеризовано критерії риторичних умінь (логіко-мисленнєвий, лінгвістично-мовленнєвий, комунікативно-переконливий) та їх показники.
 • Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах I - II рівнів акредитації

           Розкрито зміст та запропоновано форми і методи професійної підготовки майбутніх техніків-механіків до виробничої діяльності (на прикладі вивчення загальнотехнічних дисциплін). Проаналізовано педагогічні умови її здійснення. Зауважено, що впровадження розробленої моделі професійної підготовки даних студентів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін детерміновано комплексом внутрішніх і зовнішніх факторів, реалізація яких відбувається за умов: орієнтації студентів на розв'язання найближчих та перспективних завдань розвитку агропромислового комплексу України; здійснення системного підходу до різних видів навчальної діяльності; формування у студентів знань, умінь і навичок для забезпечення ефективної підготовки майбутніх спеціалістів, а також їх реалізації. Відзначено, що впроваджена модель професійної підготовки майбутніх техніків-механіків є загальнодидактичною і може бути використана у процесі професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів під час вивчення інших дисциплін з урахуванням їх специфіки.
 • Психолого-правові засади формування особистості майбутніх працівників ОВС у процесі професійної підготовки

  : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Надія Павлівна Сергієнко; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
 • Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу

           Обгрунтовано педагогічні умови, критерії та рівні сформованості показників професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі ВНЗ. Удосконалено зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівців, методи формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у даному процесі. Розкрито суть понять "професійна культура", "професійна культура майбутніх соціальних педагогів" у контексті підготовки даних фахівців. Розвинуто теоретичні засади формування професійної культури. Розроблено та впроваджено структурно-функціональну модель її формування у майбутніх соціальних педагогів, навчально-методичний комплекс для забезпечення ефективності процесу формування їх професійної культури, основним змістовим компонентом якого є факультативний спецкурс "Професійна культура соціального педагога". Експериментально показано ефективність розробленої структурно-функціональної моделі й особистісно зорієнтованої технології.
 • Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

           Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до дослідження мовленнєвої компетентності у зарубіжній і вітчизняній психологічній науці. Розроблено структурно-функціональну модель мовленнєвої компетентності психологів. Обгрунтовано діалогічний підхід як метод організації психолого-педагогічного процесу з їх мовленнєвої підготовки. Експериментально доведено перспективність і доцільність використання професійного навчання як практикуму з основ мовленнєвої компетентності психолога. Обгрунтовано психологічні умови ефективності її формування.
© 2007-2017