От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / П.І. Гаман; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 40 с. — укp.

Сокращенное названиеДержавне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України
Описание
         Розроблено теоретико-методологічні засади та механізми державного регулювання рекреаційної сфери Карпатського регіону. Запропоновано наукову концепцію державного впливу на розвиток даної сфери регіонів. Визначено соціальні основи державної політики в рекреаційній сфері. Розроблено організаційну структуру логістичної системи у цій сфері. Визначено методологічні підходи до державного регулювання рекреаційного комплексу Карпатського регіону, сформульовано його мету, вдосконалено механізми, визначено об'єкти та суб'єкти, а також стратегію. Розвинуто принципи, методики та відповідний термінологічний апарат. Удосконалено системний підхід до аналізу медико-біологічних і економічних функцій рекреаційної діяльності за напрямами державного регулювання, систему такої діяльності на підставі визначення основних ознак рекреаційних послуг і застосування інформаційних технологій в управлінні санаторно-курортними закладами. Визначено складові державного впливу на формування політичної та адміністративної еліти для охорони здоров'я населення України. Розроблено пропозиції стосовно реалізації політики ціноутворення санаторно-курортної сфери, рекомендації щодо вдосконалення системи державної підтримки розвитку рекреаційного потенціалу Карпатського регіону. Розвинуто теоретичні аспекти оптимізації системи державного управління рекреаційною сферою. Розкрито суть понять, що використовуються для визначення рекреаційної сфери як об'єкта державного регулювання на регіональному рівні. Узагальнено принципи формування ефективних рішень у системі державного управління закладами санаторно-курортного забезпечення. Визначено напрями перспективного розвитку системи державного регулювання сфери туризму в Карпатському регіоні, забезпечення населення України санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням на підставі результатів оцінювання якості медичної допомоги.
Смотрите также:
 • Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери

           Визначено сутність рекреаційної сфери як специфічного сектора економіки, що об'єднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти та пов'язаний з багатьма галузями. Узагальнено, систематизовано та удосконалено теоретичні та методичні засади комплексної оцінки рівня розвитку рекреаційної сфери. Здійснено групування рекреаційних регіонів за рівнем ресурсної забезпеченості та інтенсивністю розвитку рекреаційної сфери у регіоні. Обгрунтовано механізм розробки регіональної політики розвитку рекреаційної сфери з урахуванням необхідності підвищення ефективності її функціонування як елемента нарощення економічного та соціального потенціалу регіону за умови раціонального екобезпечного використання його ресурсів. Розкрито зміст процесів впровадження логістики та системи маркетингу в регіоні як інструментів досягнення цілей розробки регіональної політики розвитку рекреаційної сфери, використання яких сприятиме її стабільному функціонуванню в регіонах України.
 • Державне регулювання соціального розвитку регіону

           Проаналізовано теоретико-методологічні засади досліджень державного регулювання соціального розвитку регіону. Розглянуто функції державного та регіонального управління за сучасних умов господарювання. Досліджено регіональні фактори соціального розвитку в державному регулюванні. Здійснено аналіз даного розвитку регіону та забезпечення соціальних стандартів у механізмі бюджетного фінансування регіону. Запропоновано форми та методи державного регулювання соціальної сфери. Розроблено модель ефективної взаємодії важелів управління на базі відповідної концепції. Розглянуто державну політику у контексті забезпечення соціальної безпеки.
 • Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону

           Розроблено теоретичні та методологічні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання розвитку рекреаційної системи регіону. Досліджено понятійний апарат регіональної рекреаційної системи, ринку рекреаційно-туристичних послуг, запропоновано нову версію його впорядкування. Показано роль і місце державного регулювання у розвитку регіональної рекреаційної системи. Визначено концептуальні засади формування регіонального рекреаційного кластеру. Здійснено економічну оцінку рекреаційного потенціалу Одеської області, визначено ефективність функціонування підприємств регіональної рекреаційної системи. Досліджено вплив сезонності на діяльність і конкурентоспроможність підприємств регіональної рекреаційної системи. Доведено необхідність цілеспрямованого регулювання її діяльності за допомогою економічних інструментів з метою зменшення сезонних коливань попиту. Доведено існування значного непрямого впливу рекреацій та туризму на економіку регіону, визначено мультиплікативний вплив підприємств галузі на економіку Одеської області. Конкретизовано стратегії розвитку організаційно-економічного механізму регулювання регіональної рекреаційної системи, обгрунтовано рекомендації щодо створення рекреаційного кластера в Одеській області. Розроблено методичні підходи й обгрунтовано прогноз розвитку підприємств регіональної рекреаційної системи.
 • Правова охорона лісів Карпатського регіону України

           Досліджено особливості правової охорони лісів Карпатського регіону України, розкрито її зміст і поняття. Встановлено коло органів, які здійснюють державне управління у галузі охорони Карпатських лісів, а також проаналізовано їх діяльність у даній сфері. Розглянуто окремі питання юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства. Проведено комплексне дослідження правових актів, що стосуються правової охорони лісів даного регіону. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції з метою вдосконалення правової охорони Карпатських лісів.
 • Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки регіону

           З'ясовано сутність та основні завдання державного регулювання розвитку економіки. Удосконалено організаційно-правовий механізм управління аграрним сектором економіки. Проаналізовано сучасний стан сільськогосподарського виробництва регіону та вплив механізмів державного регулювання на розвиток аграрної сфери. Визначено критерії та систему показників для оцінки ефективності її управлінням. Удосконалено механізм державного регулювання використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону на базі використання методу економіко-математичного моделювання, застосування якого дозволяє визначити пропозицію сільськогосподарської продукції з урахуванням її попиту та експортних можливостей регіону. Обгрунтовано стратегічні напрями підвищення ефективності механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки.
 • Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні

           Проаналізовано питання державного регулювання сфери туризму на обласному рівні. Розкрито взаємозв'язок понять "державне регулювання" та "державне управління", в результаті якого виявлено сутність поняття "державного регулювання" взагалі та на його базі - "державне регулювання в сфері туризму". Обгрунтовано класифікацію механізмів державного регулювання сфери туризму. Запропоновано розмежувати повноваження щодо здійснення державного регулювання сфери туризму центрального та місцевих органів виконавчої влади. Визначено шляхи співробітництва органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг. Обгрунтовано пропозиції щодо створення обласної координаційної ради з питань розвитку туризму. Запропоновано концептуальні підходи щодо організації підвищення класифікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які виконують обов'язки в сфері туризму.
 • Державне управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області)

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування організаційно-правових засад державного управління розвитком і модернізацією туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні, а також методів підвищення ефективності її функціонування за ринкових умов на інноваційних засадах. Визначено зміст понять "державне управління туристично-рекреаційною сферою", "регіональний туристично-рекреаційний комплекс". Обгрунтовано особливості становлення та розвитку інституційно-організаційної системи туристично-рекреаційного комплексу регіону. Розглянуто діяльність органів державного управління стосовно його освоєння, а також розвитку основних напрямів туризму в регіоні. Значну увагу приділено питанням розробки стратегії та вдосконалення системи державного управління та регулювання інноваційного розвитку галузі туризму, її інформаційного забезпечення.
 • Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)

           Розглянуто територіальну організацію рекреаційної діяльності як важливу складову забезпечення збалансованого розвитку регіону. Удосконалено модель територіальної рекреаційної системи, розроблено її типізацію. Запропоновано класифікації рекреаційних ресурсів, рекреаційних послуг, рекреаційної інфраструктури. Створено модель структури рекреаційного потенціалу території. Наведено класифікацію рекреантів, визначено основні види рекреаційних занять для різних груп населення, які виокремлено за критеріями віку, статі, сімейного стану, матеріального достатку, освіти, місця проживання, стану здоров'я. Удосконалено методику суспільно-географічного дослідження рекреаційної діяльності в регіоні. Зроблено типізацію регіонів України за ступенем розвитку рекреації. Оцінено рекреаційний потенціал території Черкащини. Наведено характеристику рекреаційних потреб населення даного регіону, виділено точкові елементи його територіальної структури. Зроблено порівняльний аналіз ступеня розвитку рекреації в адміністративних районах Черкащини. Обгрунтовано шляхи удосконалення розвитку рекреаційної сфери на регіональному рівні, запропоновано заходи активізації рекреаційної діяльності на Черкащині.
 • Державне регулювання телекомунікаційної сфери

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Євген Геннадійович Іванов; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
 • Державне регулювання сталого розвитку регіону

           Досліджено та розвинуто теоретичні підходи до сталого розвитку регіонів та необхідності його державного регулювання. Узагальнено теоретичні засади державного регулювання сталого розвитку регіону. Удосконалено класифікацію загроз фінансової безпеки регіону для прийняття ефективних управлінських рішень. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання сталого розвитку регіонів в Україні. Запропоновано систему моніторингу сталого розвитку регіону з метою інформаційного забезпечення та виконання функцій органів державного управління. Поглиблено науково-методичні підходи до побудови, визначення, формування моделі сталого розвитку регіону як комплексної процедури державного управління. Удосконалено організаційну структуру державного управління сталим регіональним розвитком на основі створення організаційно-управлінської вертикалі. Визначено основні напрями та заходи державної політики щодо забезпечення сталого розвитку регіону.
 • Державне регулювання розвитку регіонів в Україні: теорія і практика

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування та запропоновано практичні рекомендації у сфері державного регулювання розвитку регіонів в Україні. З використанням системного підходу та базуючись на вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових актах й наукових джерелах, досліджено наявний стан і основні проблеми державного регулювання розвитку регіонів. Розкрито суть і зміст понять "регіон", "розвиток регіону", "державне регулювання розвитку регіону", "ефективність державного регулювання розвитку регіону". Запропоновано способи класифікації регіонів і критерії ефективності їх державного регулювання. Досліджено правові засади й інституційний механізм державного впливу на розвиток регіонів первинного та вторинного територіального поділу. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів та запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу

           Досліджено питання побудови дієвих механізмів державного регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу (РТК). Розкрито суть даного комплексу як об'єкта державного управління та методичні аспекти формування регіональної туристичної політики. Досліджено зарубіжний досвід державного регулювання сфери туризму. Проаналізовано сучасний стан туристичної галузі в Україні, а також розвиток і ефективність використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Виявлено негативні чинники, які перешкоджають подальшому розвитку туризму, комплексному санаторно-курортному оздоровленню населення та перетворенню Запорізької області на туристично-екскурсійний центр. Обгрунтовано необхідність регіональної інтеграції в системі зазначеного комплексу. Розроблено механізм формування курортно-рекреаційної ренти. Розвинуто концептуальні підходи до визначення напрямів розвитку регіонального РТК. Проведено SWOT-аналіз та виявлено головні чинники успіху для відновлення та розвитку РТК Запорізької області. Запропоновано заходи державного регулювання регіонального РТК.
 • Стратегія економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери

           Виявлено передумови, проблеми та тенденції розвитку курортно-рекреаційної сфери України та її підприємств, з урахуванням яких обгрунтовано напрями вдосконалення галузевої діяльності та сформовано стратегію їх економічного розвитку. Розкрито суть, зміст курортно-рекреаційної діяльності, обгрунтовано економічні складові її розвитку. Виявлено особливості трансформаційних процесів у курортно-рекреаційній сфері, наявних за умов реформування відносин власності та розвитку підприємництва в галузі. Розроблено методичні підходи до індикативного оцінювання функціонування галузевих підприємств. Проведено моніторинг господарської діяльності курортів, установлено тенденції розвитку курортно-рекреаційної сфери України. Встановлено конкурентні переваги вітчизняних курортів на міжнародному ринку послуг. Запропоновано диференціацію регіонів для спеціалізації курортів і розвитку видів послуг для відповідних споживачів. Проведено рейтингову систематизацію оздоровниць за якістю обслуговування. Розроблено економетричні моделі рівня якості послуг за курортними регіонами. Обгрунтовано напрями вдосконалення діяльності та цільового розвитку курортно-рекреаційної сфери. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання впливу даної сфери на формування доходів держави. Спрогнозовано економічний розвиток курортів для використання в економічній політиці.
 • Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону)

           Проаналізовано роль та місце ринку інновацій у концепції формування ринкових відносин в Україні. Висвітлено структуру та механізм регіонального ринку інновацій. Розглянуто систему функцій місцевих органів влади з регулювання інноваційних процесів із урахуванням реальних та потенційних можливостей Карпатського регіону. Здійснено моніторинг наукової та виробничої підсистем інноваційного потенціалу регіону. Визначено основні закономірності формування регіональних інноваційних структур як інструментів підвищення економічних та соціальних показників економіки регіону за рахунок реструктуризації великих підприємств.
© 2007-2021