От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної поліки підприємства

Сокращенное названиеІнвестиційне забезпечення товарної інноваційної поліки підприємства
Описание
: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Олексіївна Міцура; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. — укp.
Смотрите также:
 • Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства

           Конкретизовано економічний зміст категорії "товарна інновація". Подано класифікацію форм товарної інновації та розкрито її роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Обгрунтовано ринково-комунікаційну модель товарно-інноваційного процесу. Запропоновано класифікацію суб'єктів інноваційної діяльності. Проаналізовано товарно-інноваційну діяльність на промислових підприємствах скляної та фарфоро-фаянсової промисловості та удосконалено методику аналізу її результатів. Розглянуто варіанти вибору стратегії товарної інновації у контексті забезпечення конкурентоспроможності фірми за різних типів ринкової структури. Розвинуто способи й методи активізації товарно-інноваційної діяльності промислового підприємства. Наведено пропозиції щодо її стимулювання. З'ясовано характер дії зовнішньоекономічного чинника стратегії товарної інновації у контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 • Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств

           Розроблено методичні засади формування інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Наведено теоретичні підходи щодо складових інноваційного процесу ("нововведення - інновація - інноваційна діяльність"). Обгрунтовано доцільність використання сутності поняття інноваційного об'єкта (ІО) як системи "підприємство - інноваційний проект". Визначено ознаки класифікації підприємств, що впроваджують інновації, запропоновано додаткову ознаку - інвестиційну привабливість підприємства як складову ІО. Надано оцінку сучасного стану ІП в Україні, тенденцій його розвитку, процесу стимулювання інноваційної діяльності підприємств та їх інвестиційного забезпечення. Досліджено фактори впливу на обсяги фінансування інноваційної діяльності підприємств. Охарактеризовано напрямки підвищення інвестиційної привабливості ІО за результатами їх фінансово-господарської та інноваційної діяльності.
 • Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)

           Здійснено ретроспективний аналіз розвитку теорії інновації. Надано визначення інноваційного потенціалу підприємства (ІПП), ідентифіковано його склад, з'ясовано основні характеристики та здійснено обгрунтування методологічних підходів до його оцінки. Досліджено сучасну методологічну платформу фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності та розвитку ІПП за ринкових умов господарювання. Розроблено методику оцінки ІПП з урахуванням ступеня залученості підприємства до інноваційного процесу, яка базується на проблемно-орієнтованому підході до розв'язання поставлених завдань. Обгрунтовано управлінські рішення щодо фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку ІПП, запропоновано заходи з удосконалення на національному рівні системи фінансово-кредитної підтримки інноваційної сфери.
 • Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції

           Вивчено теоретико-методологічні та практичні підходи до формування системи управління підприємством за умов інноваційної конкуренції. Проаналізовано суть інноваційної конкуренції та інноваційної конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні детермінанти останньої. Обгрунтовано напрями вдосконалення системи управління. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення у сфері інноваційної діяльності та розроблено основні напрями його вдосконалення. Оцінено інвестиційне забезпечення реалізації програм інноваційного розвитку, доведено доцільність використання єврооблігацій для фінансування інноваційних програм. Досліджено особливості розвитку міжнародного ринку єврооблігацій і проаналізовано специфіку випуску єврооблігацій підприємствами України. Обгрунтовано концептуальну модель організації випуску єврооблігацій. Розроблено теоретико-методологічні засади організаційного розвитку підприємства. Запропоновано механізм удосконалення системи управління цим розвитком й обгрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення системи управління брендом.
 • Формування раціональної товарної стратегії промислового підприємства

           Проаналізовано раціональну товарну стратегію промислового підприємства за ринкових умов діяльності. Розроблено цілісну методику формування товарної стратегії промислового підприємства, до основи якої покладено системно-аналітичний підхід. Даний підхід дозволяє формувати концептуальну та детерміновану частини товарної стратегії, а також забезпечує поєднання стратегічних напрямів розвитку товарного асортименту з конкретними виробничими завданнями.
 • Формування механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі швейних підприємств)

           Досліджено форми, особливості організації та матоди інноваційної діяльності швейних підприємств як системи. Узагальнено моделі механізму інноваційної діяльності підприємства, розкрито сутність інноваційного потенціалу як її базисної складової. Обгрунтовано принципи формування товарної інноваційної політики промислових підприємств. Запропоновано методичний підхід щодо визначення інноваційного потенціалу й інноваційних пріоритетів швейного підприємства. Розроблено алгоритм формування програми інноваційної діяльності швейних підприємств. Зроблено аналітичні розрахунки їх інноваційного потенціалу й інноваційної діяльності. Визначено параметри й економічну ефективність процесу освоєння нової продукції, удосконалено методи оперативного планування її виробництва.
 • Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства

           Висвітлено проблеми комплексного вибору інноваційної стратегії машинобудівного підприємства. Викладено методичні положення щодо визначення комплексного показника, який відображає рівень достатності інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства для реалізації конкретного виду інноваційної стратегії. Удосконалено методи визначення рівня конкуретноспроможності підприємства та продукції у процесі вибору його інноваційної стратегії. Запропоновано класифікацію ризиків, притаманних інноваційній стратегії машинобудівного підприємства та механізм здійснення моніторингу реалізації інноваційної стратегії.
 • Інноваційне забезпечення проектів

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичний огляд з проблем інноваційної діяльності 6 1.1. Наукові підходи до організації інноваційного забезпечення виробництва 6 1.2. Досвід інших країн в організації інноваційного забезпечення систем радіозв'язку 19 Розділ 2.Організація інноваційної діяльності на Україні. Порівняння з досвідом країн західної Європи та США 41 2.1. Обґрунтування інноваційної діяльності на Україні 41 2.2 Теорія та умови фінансування інноваційної діяльності 45 2.3 Теоретичне підґрунтя фінансування інноваційної діяльності 45 2.4 Фактори, які зумовлюють належне фінансування інноваційної діяльності 47 2.5 Партнери інноваційного проекту 53 2.6 Правова та фіскальна основа 58 2.7 Досвід США 60 2.8 Великобританія 61 2.9 Німеччина 62 Розділ 3. Розробка інноваційного забезпечення проектів і монтажу систем радіозв’язку на прикладі АТ “...” 64 3.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка його потенціалу 64 3.2. Розрахунок впровадження інноваційного проекту і управління якістю та конкурентоспроможністю послуг 69 3.3. Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 87 Висновки та пропозиції 95 Література 97 Додаток 1. Основні показники проекту розгортання мережі транкінгового зв’язку 100
 • Маркетинг інноваційної діяльності в розвитку підприємства

           Розкрито суть трансформаційних процесів в економіці України, обгрунтовано необхідність використання маркетингу під час створення інноваційної стратегії на підприємствах машинобудівного комплексу. Розроблено методи аналізу рівня інноваційної діяльності, привабливості актуальних споживачів, оцінки відповідності рівня інноваційної діяльності підприємств стану ринкової кон'юнктури. Визначено шляхи удосконалення механізму управління інноваційною діяльністю підприємства.
 • Аналіз виробництва товарної продукції

  План Вступ 3 1. Аналіз обсягів виробництва товарної продукції 5 2. Аналіз асортименту і структури випуску товарної продукції 7 3. Аналіз якості продукції 11 4. Аналіз ритмічності та якості виробництва 15 5. Аналіз показників матеріалоємності товарної продукції 17 6. Аналіз прибутку від виробництва товарної продукції. 22 Висновок 25 Список використаної літератури: 26
 • Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства

           Досліджено теоретичні та методичні засади стратегічного планування інноваційного економічного розвитку підприємства. Розглянуто економічну суть науково-інноваційного потенціалу підприємства, вивчено структуру системи планування його інноваційної діяльності. Досліджено інноваційну діяльність підприємств машинобудівної галузі промисловості Харківського регіону, розглянуто організаційно-економічні аспекти її управління. Запропоновано концептуальні засади формування системи планування інноваційної діяльності підприємства. Наведено методичні рекомендації щодо обгрунтування інноваційної стратегії підприємства, а також комплекс базових еталонних інноваційних стратегій його розвитку. Розроблено методичний підхід щодо формування продуктово-інноваційної політики підприємства та підхід до вибору типу системи планування інноваційної діяльності на підставі оцінки рівня невизначеності інноваційного середовища підприємства.
 • Інноваційна політика: Методи обґрунтування та використання в діяльності АТ.

  Вступ 3 І Сутність поняття інноваційної політики 7 1.1 Сутність понять: інновація, інноваційні нововведення 7 1.2 Державна інноваційна політика України і її вплив на діяльність підприємств 14 1.3 Визначення цілей та стратегій 22 1.4 Інноваційний проект як шлях впровадження інноваційної політики і стратегії 29 1.5 Особливості обґрунтування та вдосконалення інноваційної політики 35 ІІ Аналіз господарської та інноваційної діяльності ЗАТ „...” 45 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства 45 2.2 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 47 2.3 Аналіз господарської діяльності підприємства 55 2.4 Аналіз інноваційної діяльності підприємства 62 ІІІ Обґрунтування та впровадження інноваційної політики в ЗАТ „...” 66 3.1 Розрахунок впровадження інноваційного проекту і управління якістю та конкурентоспроможністю послуг 66 3.2 Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту 76 3.3 Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 80 Висновки та пропозиції 87 Література 90 Додатки
 • Оптимізація товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств

           Розроблено рекомендації з оптимізації товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств. Визначено сучасні види іновацій у фармацевтичній промисловості України. Доведено можливість оптимізації наукових досліджень шляхом створення венчурного підрозділу. Проведено комплексну оцінку позицій вітчизняних лікарських засобів на ринку України. Розроблено матрицю визначення ринкової ніші для фармацевтичного підприємства. Проаналізовано виробничо-фінансову діяльність підприємства та побудовано матриці впливу на неї загроз і можливостей. Запропоновано методику оптимізації виробничої програми фармацевтичного підприємства.
 • Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств

           Обгрунтовано та визначено пріоритетні напрямки інвестиційного забезпечення підприємств, до яких віднесені реструктуризація та приватизація. Розроблено організаційно-економічну модель управління даним забезпеченням за умов трансформації економіки. Удосконалено класифікацію способів інвестиційного забезпечення підприємств, запропоновано систему організаційного супроводу його управління. Визначено оцінки зовнішнього та внутрішнього інвестиційного середовища підприємств. Здійснено оцінку інвестиційного рейтингу підприємств. Досліджено методи оцінки ринкової вартості об'єктів інвестування. Обгрунтовано вартісний підхід щодо визначення величини даного потенціалу підприємства з урахуванням ринкової вартості майна та його фінансової стійкості. Запропоновано систему організації прийняття та реалізації інвестиційних проектів за участю інвестора.
© 2007-2020