От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Аналіз практики економіко-планувального районування на прикладі значного міста / А.М. Плешкановська, О.Ю. Стеценко // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 192-199. — укp.

Сокращенное названиеАналіз практики економіко-планувального районування на прикладі значного міста
Описание
         Розглянуто цілі, задачі, принципи та критерії економіко-планувального районування території населених пунктів як бази проведення його масової грошової оцінки. Проаналізовано практику економіко-планувального районування та зонування крупного міста (на прикладі м. Києва).
Смотрите также:
 • Тенденції структурування сельбищних територій міста

           Розглянуто питання еволюції понятійних термінів та їх характеристик, зважаючи на задачі територіально-планувального структурування сельбищних територій міста (на прикладі нормативної бази містобудування).
 • Збереження київської забудови кінця ХІХ - початку ХХ століття як проблема сучасного архітектурно-планувального розвитку міста

           Розглянуто практику збереження забудови міста Києва в кінці ХІХ - на початку ХХ століття, зважаючи на класифікацію історичності будинків та комплексів.
 • Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)

           Наведено теоретико-методологічні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу (наукові підходи, принципи, базові поняття) та відповідну методику, використану під час досліджень ландшафтів зеленої зони Києва та Берліна. На основї даного аналізу зеленої зони Києва проведено її оптимізаційне ландшафтно-екологічне районування та картографування, розроблено основні пропозиції щодо удосконалення просторової організації та ландшафтно-функціональної структури. Запропоновано ряд напрямків і заходів стосовно формування зеленої зони столичного міста на засадах сталого розвитку.
 • Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м.Рівного)

           Розглянуто проблему дослідження території великих міст за умов навколишнього середовища, сприятливого для життя людини. На підставі ландшафтно-екологічного підходу проведено пофакторний аналіз території міста та виділено і запропоновано групу інтегральних факторів антропогенно-техногенного походження, що формують даний стан, а саме: техногенне навантаження опосередкованого впливу, забрудненість, природність, комфортність. На основі даних факторів розроблено й обгрунтовано класифікацію районів сприятливості для життя людини та проведено еколого-географічне районування території міста. Запропоновано класифікацію, що поєднує кількісні та якісні характеристики (оцінки), а ландшафтно-екологічні дослідження та районування базуються на комплексній системі методів. Визначено заходи щодо покращання стану міського середовища на основі здійснення раціонального природокористування у процесі урбанізації, субурбанізації.
 • Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва)

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Валерія Леонідівна Бондаренко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
 • Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави)

           Розроблено наукові положення економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України за ринкових умов містобудування та землекористування з пріоритетом збереження пам'яток історико-культурної спадщини. Зроблено аналіз методів економічної оцінки основних територіальних ресурсів. Створено алгоритми, економіко-математичну модель та програмне забезпечення процесу автоматизації геоінфорамційних технологій. На прикладі параметрів історичного міста Полтава виконано економічну оцінку територіальних ресурсів.
 • Морфологічні типи архітектурного середовища історичного міста на прикладі міста Харкова

           Дисертацію присвячено проблемам створення комплексної системи знань про архітектурне середовище історичного міста як об'єкта реконструкції. Розроблено методику опису морфології і типологічну класифікацію елементів архітектурного середовища історичного міста.
 • Архітектура доби модерна міста Києва. На прикладі вулиці Городецького.

  Вступ 1. Світові та національні вияви модерну. 1.1. Основні стильові ознаки модерну (як художньої течії). 1.2. Модерн в західноєвропейській та українській архітектурі. 2. Будівлі у стилі модерн міста Києва. 2.1. Найбільш яскраві представники модерну у загальному огляді будівель. 3. Будівлі вул. Городецького крізь призму бачення доби модерну (персоналії, композиції, архітектурні знахідки та втрати). 3.1. Історія вул. Городецького. 3.2. Аналіз зруйнованих будівель. 3.3. Аналіз нині існуючих будівель. Висновки. Література. Додатки.
 • Формування архітектурно-ландшафтного середовища міста в арабських країнах (на прикладі Лівану)

           Розглянуто особливості формування архітектурно-ландшафтного середовища міста в арабських країнах з урахуванням комплексу впливаючих факторів. Проаналізовано сучасний стан науки та практики з даної проблеми. Розкрито суть основних теоретичних понять, виявлено регіональні особливості формування архітектурно-ландшафтного середовища міста на певних етапах його історичного розвитку. На прикладі Лівану визначено сучасні тенденції архітектурно-ландшафтного формування міського середовища. Наведено класифікацію відкритих просторів та охарактеризовано їх основні структурні елементи. Розроблено принципи проектування та наведено рекомендації щодо перспективного розвитку архітектурно-ландшафтного середовища міста з використанням пріоритетних засобів ландшафтного дизайну за умов жаркого клімату для створення комфортних умов за функціональними, екологічними й естетичними показниками.
 • Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська)

           Проведено історико-ландшафтну реконструкцію корінних ландшафтів території Дніпропетровська, оцінено їх природний геоекологічний потенціал, проаналізовано етапи та тенденції містобудівного освоєння території у процесі історичного розвитку міста. Проведено ретроспективний аналіз ландшафтно-планувальних та ландшафтно-функціональних особливостей містобудівного освоєння території міста. Ландшафтну структуру території Дніпропетровська встановлено на рівні ландшафтно-архітектурних комплексів, що складають три ландшафтно-архітектурні системи. Досліджено характер та види трансформації компонентів міського ландшафту залежно від тривалості та виду природокористування. Розглянуто розповсюдження всіх видів геоекологічної небезпеки за територією міста, що спричинили формування ділянок за різними видами геоситуації: критичної, напруженої, помірної. Проведено рекомендаційне ландшафтно-оптимізаційне зонування, яке запропоновано використовувати у процесі складання містобудівної програми.
 • Водогосподарське районування і раціоналізація водокористування (на прикладі Північного В'єтнаму)

           Узагальнено теоретико-методологічні та методичні положення водогосподарського районування. Висвітлено можливості його використання для раціоналізації водокористування та охорони водних ресурсів на прикладі районів Північного В'єтнаму. Водогосподарське районування, яке є новим видом районування, де узагальнено головні положення фізико-географічного й економічного районувань, що може розглядатись як природно-економічне. Виділено 13 водогосподарських районів на території Північного В'єтнаму, згрупованих у 4 класи згідно з умовами формування, структурою водогосподарських комплексів, а також ступеня забезпеченості галузей народного господарства водними ресурсами. Розроблено рекомендації щодо раціоналізації водокористування в окремих районах Північного В'єтнаму відповідно до умов природного водозабезпечення, балансу водоспоживання та якісного стану водних ресурсів.
 • Містобудівне регулювання функціонального використання і забудови міських територій

           Розглянуто міську територію як основну складову передумов містобудівного розвитку. Проаналізовано функціональне використання територіальних ресурсів населених пунктів, оцінено існуючий стан і тенденції землевикористання в містах України. Викладено теоретичні засади обгрунтування виду використання земельної ділянки та інтенсивності її забудови. Запропоновано розвинуту типологію функціональних територій. Розширено систему містобудівних критеріїв за ознаками ефективності, інтенсивності та керованості забудовою. Розроблено принципово новий метод оцінки якості планувального рішення на основі введення поняття конфліктних зон та кількісної оцінки функціонально-просторової організації міста за даним критерієм. Надано рекомендації щодо забудови районів різного функціонального типу. Розроблено інформаційну модель функціонально-планувального регулювання територіальної організації міста.
 • Економіко-екологічні проблеми розвитку агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях регіону (на прикладі Київської області)

           Досліджено особливості розвитку та розміщення агропромислового виробництва (АПВ) на радіаційно забруднених територіях, проаналізовано вплив економічних, екологічних і соціальних факторів на ефективність розвитку АПВ. Проведено економіко-екологічне районування Київщини. Обгрунтовано вплив інноваційного менеджменту на розвиток виробництва, використання кластерів для підвищення економіко-екологічної ефективності АПВ та розроблено схему їх функціонування. Досліджено елементи управлінської структури та запропоновано напрями вдосконалення механізму управління АПВ на радіаційно забруднених територіях. Надано конкретні рекомендації та пропозиції щодо розвитку харчової та переробної промисловостей у центрах, де переробляється сільськогосподарська сировина.
 • Інтегральний метод районування історичних міст

           Розглянуто методичні підходи до регламентації архітектурно-просторового вирішення нового будівництва, визначення стандартів та показників забудови, особливо для районів міста з цінною історико-культурною спадщиною.
© 2007-2019