От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Розробка механізму стратегічного планування на залізничному транспорті

Сокращенное названиеРозробка механізму стратегічного планування на залізничному транспорті
Описание
: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Юрій Михайлович Юрченко; Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 2009. — 19 с. — укp.
Смотрите также:
 • Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

           Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Розглянуто особливості даних перевезень як об'єкта державного регулювання, систему суб'єктів та їх взаємодію. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері державного регулювання діяльності пасажирського залізничного транспорту, посилення контролю за якістю транспортних послуг, громадянським порядком, техногенною безпекою на залізничному транспорті.
 • Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничному транспорті України

           Комплексно досліджено актуальні питання методології та практики ціноутворення на залізничному транспорті за умов його адаптації до ринкового середовища. Розглянуто процес формування адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення (АГМЦ) на інтегровані залізничні перевезення. Досліджено теорію та практику встановлення базових тарифів на залізничні перевезення, визначено передумови створення нового, більш досконалого АГМЦ, проаналізовано проблеми його формування, функціонування та розвитку. Розкрито зміст поняття "АГМЦ на інтегровані залізничні перевезення" як нової економічної категорії. Обгрунтовано науково-методичні підходи щодо оцінки соціально-економічної ефективності впровадження АГМЦ на залізничному транспорті.
 • Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)

           Здійснено комплексне кримінологічне дослідження теоретичних і прикладних проблем запобігання корисливих злочинів на залізничному транспорті на сучасному етапі. Розкрито суть цих злочинів та наведено їх кримінологічну класифікацію. На підставі даних статистичного дослідження з'ясовано характерні ознаки різних видів корисливих злочинів на залізничному транспорті й осіб, які їх вчинили. Вивчено та систематизовано детермінанти таких злочинів. Розглянуто напрямки спеціально-кримінологічного запобігання корисливим злочинам з урахуванням пріоритетів діяльності галузі. На підставі теоретичних висновків, експертних оцінок та вивчення досвіду боротьби зі злочинами на залізничному транспорті України наведено рекомендації щодо вдосконалення їх запобігання за сучасних умов.
 • Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної діяльності на залізничному транспорті України

           Розроблено методологічні засади дослідження та конкретні рекомендації щодо запровадження організаційних і економічних важелів для вдосконалення діяльності залізничного транспорту з охорони навколишнього середовища. Запропоновано посилити організаційну складову механізму природоохоронної діяльності за рахунок підвищення функціонального статусу діючого структурного підрозділу з екологізації Укрзалізниці, доповнити його контрольні функції координаційно-регулюючими з виділенням в регіонах організаційних ланок. Запропоновано економічну складову даного механізму доповнити застосуванням загальних положень екологічного менеджменту та маркетингу в природоохоронній роботі на залізничному транспорті.
 • Наукове обгрунтування реорганізації санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті України

           Визначено основні характеристики та тенденції змін у роботі відомчої санітарно-епідеміологічної служби залізничного транспорту. Розроблено й обгрунтовано комплекс заходів щодо її реорганізації у державну структуру - санітарно-епідеміологічну службу на залізничному транспорті України. Відмічено витрати робочого часу на основні та допоміжні види діяльності фахівців установ санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті України різних рівнів управління. Встановлено комплексний показник раціональності організації роботи спеціалістів і визначено витрати їх робочого часу на окремі елементи праці. Науково обгрунтовано та втілено в практику якісно нові функціонально-організаційні підрозділи - санітарно-контрольні пункти нового типу, як структурні елементи формування системи санепіднагляду на залізничному транспорті України.
 • Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті

           Здійснено наукове дослідження проблем організації та здійснення транспортною міліцією діяльності щодо запобігання крадіжкам приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. Запропоновано теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного посягання, механізму вчинення вказаних злочинів, практики їх розкриття, розслідування та запобігання. Розроблено кримінологічну характеристику крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. Досліджено організаційно-функціональні засади боротьби та запобігання злочинам даного виду, визначено та проаналізовано основні напрямки та заходи запобігання, які набули поширення в діяльності транспортної міліції. Наведено рекомендації щодо оптимізації інформаційного забезпечення запобігання злочинам і вдосконалення взаємодії між лінійними та територіальними органами Внутрішніх Справ, а також адміністраціями залізниць.
 • Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку

           Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері охорони громадського порядку на залізничному транспорті. Проаналізовано організаційно-функціональні засади діяльності лінійних органів з охорони громадського порядку, охарактеризовано систему суб'єктів і порядок їх взаємодії. Визначено напрямки та заходи, щодо посилення охорони громадського порядку та безпеки. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства в сфері державного регулювання діяльності суб'єктів системи забезпечення охорони громадського порядку на залізничному транспорті.
 • Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Марієтта Владиславівна Капустіна; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
 • Механізми протидії проявам тероризму на залізничному транспорті України

           Визначено сукупність механізмів державного управління у системі запобігання тероризму на залізничному транспорті України: а саме: структурно-організаційних, організаційно-правових, фінансово-економічних, технічних та мотиваційних. Удосконалено організаційно-функціональну структуру управління безпекою руху на даному транспорті та встановлено залежність її ефективності від чинних механізмів державного управління галуззю. Запропоновано методологічний комплекс антитерористичних заходів, що надало можливість розробити методику зниження економічних втрат і людських жертв на залізничному транспорті від можливих проявів терористичних актів, що дозволяє забезпечити безпеку пасажирів, запобігти, виявити та припинити терористичну діяльність на об'єктах Укрзалізниці, мінімізувати її наслідки та сприяти безпечному функціонуванню всієї галузі, захисту національних інтересів держави в цілому й економічному розвитку держави зокрема.
 • Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

           Досліджено види, форми та суб'єкти використання спеціальних знань під час розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті. На підставі узагальнення практики розглянуто його нові форми і надано пропозиції щодо вдосконалення процесуального положення суб'єктів використання спеціальних знань. Визначено спеціальні знання та суб'єкти їх використання на всіх етапах розслідування зазначених розкрадань. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення слідчих дій за участі спеціалістів. Висвітлено основні напрямки вдосконалення законодавства, яке регулює використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, його теорії та практики, а також навчального процесу за підготовкою спеціалістів-юристів у напрямку розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті.
 • Процес стратегічного маркетингового планування

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та сутність стратегічного маркетингового планування 5 1.1 Сутність довгострокового планування 5 1.2 Стратегічне планування 7 1.3 Система стратегічного управління 10 Розділ 2. План маркетингу та прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 14 2.1 Поняття маркетингового плану та його призначення 14 2.2 Прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 16 2.2 Методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні 19 Розділ 3. Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування на підприємстві 26 3.1 Аналіз конкретної ситуації 26 3.2 Конкретні пропозиції з вирішення питання 30 Висновки 35 Література 37
 • Удосконалення економічних відносин на залізничному транспорті України в умовах транспортно-промислово-фінансової групи

           Розкрито передумови реформування економічних відносин на залізничному транспорті України. Проаналізовано структуру основних виробничих фондів за строками експлуатації, визначено необхідні обсяги інвестиційних ресурсів для оновлення технічного стану українських залізниць, умови одержання ресурсів. Розглянуто питання доцільності створення транспортно-промислово-фінансової групи (ТПФГ) на базі існуючих підприємств і підрозділів залізничного транспорту з включенням до складу групи підприємств, які забезпечують створення нової техніки для залізничного транспорту України. Наведено схему організаційної структури ТПФГ. Рекомендовано здійснити зміни економічних відносин підприємств і організацій у складі групи.
 • Економічний механізм трансформації відносин власності на залізничному транспорті в умовах реформування галузі

           Досліджено теоретичні засади та методичні підходи до процесу трансформації відносин власності на залізничному транспорті за умов становлення та розвитку системи компаній-операторів рухомого складу різних форм власності. Розкрито суть відносин власності як економічної категорії та проблеми ефективного розвитку цих відносин в економіці України та на залізничному транспорті. Виявлено тенденції їх трансформації у різних державах, які мають місце у процесі реформування залізничного транспорту. Проаналізовано сучасний економічний стан даної галузі в Україні. Здійснено прогностичне оцінювання економічної доцільності організаційно-інституційного відділення інфраструктури від перевізної діяльності. Виявлено економічні фактори, що впливають на ефективність діяльності компаній-операторів різних форм власності на українському транспортному ринку залізничих перевезень. Запропоновано заходи для забезпечення недискримінаційного доступу операторських компаній до інфраструктури залізничного транспорту. Систематизовано варіанти державно-приватного співробітництва. Розроблено підхід до визначення стратегії діяльності компаній-операторів різних форм власності на ринку транспортних послуг.
 • Розробка системи підтримки стратегічного планування маркетингової діяльності металургійного підприємства (на прикладі ВАТ "Нікопольський завод феросплавів")

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Андрій Миколайович Івашина; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2002. — 16 с.: рис., табл. — укp.
© 2007-2020