От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.В. Штангей; Харків. Нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. — укp.

Сокращенное названиеМоделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання
Описание
         Вдосконалено існуючі моделі та інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання. Вперше розроблено теоретико-категорні деталізовані моделі наданих основних бізнес-прецедентів дистанційного навчання, які дозволяють врахувати точку зору викладача й особи, що навчається. Розроблено топологічні моделі представлень матеріалів, що вивчаються, та тестових завдань. Узагальнено теоретико-множинні моделі основних бізнес-процесів дистанційного навчання. Розроблено інформаційні технології для автоматизації контролю знань, що реалізують процеси формування обсягу матеріалу, який слід вивчати під час дистанційного навчання, формування тестових завдань та оцінювання відповідей особи, яка навчається, на запропоновані тестові завдання. Впроваджено програмну реалізацію, яка дає можливість забезпечити скорочувати витрати на підготовку матеріалу та тестових завдань з дисципліни, що вивчається.
Смотрите также:
 • Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів)

           З використанням розробленої технології створено програмний комплекс, який реалізує систему післядипломного дистанційного навчання та контролю медичних знань. Створено методологію побудови інструментальних засобів системи, яка базується на патернах класів та об'єктів, що взаємодіють між собою. Розроблено спеціалізовану мову ТестЛінг для взаємодії з системою. Запропоновано комплексний критерій оцінювання валідності імовірнісно-неоднозначних медичних знань, що дозволило автоматизувати процес оцінювання знань. Проведено адаптацію системи до обмежень пропускної здатності каналів зв'язку, реакції СУБД і відгуку системи в цілому на базі математичної моделі взаємодії процесів системи з використанням апарату марковських процесів.
 • Методи, алгоритми та технології контролю знань в системах навчання

           Створено методи та моделі розв'язання задач впровадження інноваційних технологій у процес контролю знань з метою його оптимізації за сучасних умов розвитку суспільства. Розроблено елементи конструктивної теорії й об'єктно-орієнтованого інструментарію моделювання як підсистеми контролю знань всіх складових процесу контролю знань. Розглянуто особливості комп'ютеризованого навчання. Запропоновано математичну модель підсистеми контролю знань комп'ютеризованої системи навчання як алгебричної системи. Розвинуто модель особи, що навчається. Створено структуру підсистеми контролю знань цієї системи. Запропоновано математичну модель процесу контролю знань, моделі тесту та оцінювання знань з урахуванням мети контролю. Розроблено структуру підсистем тестової та організації контролю знань, особливістю якої є наявність підсистеми перевірки ефективності тестів і аналізу показників ефективності тестів і корекції тестових завдань. Створено підсистему контролю знань, яку можна використовувати в усіх системах навчання. Відзначено, що тестування є необхідною складовою процесу контролю знань.
 • Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання

           Створено адаптивні системи контролю знань та навчання з метою використання в технологіях автоматизованого й адаптивного навчання, засновних на методах та засобах самоорганізації моделі знань особи, яка навчається, шляхом моделювання процесів інфомаційної взаємодії в предметній області навчання. Розроблено методи моделювання знань осіб, які навчаються, з використанням методик, пов'язаних з вимірюванням рівня знань та простеженням за трансформуванням їх у процесі навчання. З метою адаптації технології опитування чи навчання до рівня та розподілу знань осіб, що навчаються, в предметній області дисципліни побудовано метод самоорганізації моделі знань. З метою одержання точної оцінки ефективності автоматизованої системи контролю знань і навчання (АСКЗН) з використанням модуля самоорганізації моделі знань. Розроблено математичну модель оптимізації часу опитування осіб, які навчаються, а також програмне забезпечення та структуру бази даних модуля самоорганізації моделі знань АСКЗН. Відзначено, що проведені дослідження дають змогу підвищувати ефективність навчального процесу, заснованих на самоорганізуючих засобах контролю знань і навчання.
 • Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж

           Для створення сучасних комп'ютеризованих систем навчання (КСН) запропоновано використання формально-логічного апарату подання даних і знань, що використовує нечітку логіку, кластеризацію, нечіткий пошук у базах даних і знань. Систематизовано методику побудови КСН, що дозволяє уніфікувати структуру та математичний апарат. Доопрацьовано методи, які використовують семантичні однорідні ієрархічні функціональні мережі для подання знань про логіко-аналітичні завдання процесу навчання. Для формалізованого опису завдань управління КСН розроблено моделі знань про процеси визначення тих, кого навчають і їх черговості, а також розробки планів взаємодії між викладачем і тими, кого навчають. На засадах подання знань у вигляді семантичних мереж на базі нечітких знань розроблено модель знань для класифікації учасників процесу навчання та подій управління. Наведено комплексну модель і алгоритм функціонування адаптивної КСН на базі ієрархічних функціональних мереж.
 • Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом

           Розроблено трирівневу математичну модель інформаційного середовища вищих закладів освіти (ВЗО), структура якого задається двома компонентами - інформаційним середовищем системи управління навчанням та інформаційним середовищем системи управління ВЗО. Виділено елементи та запропоновано визначення основних понять інформаційного середовища системи управління навчанням, в якій виділено три рівні представлення інформації - інформаційні середовища системи управління учбовим процесом, процесу та суб'єктів навчання. Розроблено математичну модель оптимальної взаємодії у трирівневому інформаційному середовищі системи управління навчанням. Запропоновано метод та алгоритм виділення інформаційних об'єктів системи управління учбовим процесом, наповнення яких доцільно виконувати у процесі автоматизованого навчання та контролю знань. Запропоновано структуру інформаційної технології створення у процесі автоматизованого навчання та контролю знань інформаційного ресурсу системи управління учбовим процесом.
 • Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання

           Розроблено методи ідентифікації користувачів та математичні моделі й алгоритми оптимізації ситуаційних пріоритетних стратегій управління інформаційним обміном у системах дистанційного навчання. Зазначено, що запропоновані математичні моделі, методи й алгоритми дозволяють суттєво поліпшити економічні показники функціонування сучасних комп'ютеризованих систем дистанційного навчання, а також підвищити ефективність обслуговування користувачів даних систем.
 • Дидактичні умови організацій дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів

           Визначено й обгрунтовано дидактичні умови ефективної організації дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів, якими є врахування особливостей організації дистанційного навчання з дисциплін інформатико-математичного профілю, застосування розробленої структурно-функціональної моделі для конструювання дистанційних навчальних курсів та ефективної організації навчального процесу та контролю навчальної діяльності студентів на базі інтеграції традиційних й інформаційних. Розроблено й обгрунтовано теоретичну модель дистанційного навчання, яка є інваріантною для навчальних дисциплін інформатико-математичного профілю, Цю модель реалізовано для дистанційного навчання інформатики та математики. За запропонованою моделлю дистанційний навчальний курс має інтегрований характер і складається з п'яти функціонально-узгоджених блоків, а саме: організаційно-методичного, навчального, комунікативного, ідентифікаційно-контролювального й інформаційно-довідкового. Ефективність моделі дистанційного навчання та впроваджених до навчального процесу дистанційних навчальних курсів підтверджено результатами педагогічного експерименту.
 • Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом

           Розглянуто питання підвищення якості навчання на базі удосконалення алгоритмічного забезпечення автоматизованої системи управління навчальним процесом (АСУ НП) та використання методу 3D-оцінки як критерію діагностики знань. Одержано наукові та практичні результати, які в сукупності вирішують актуальну проблему дослідження, створення та впровадження АСУ НП як програмного інструмента для організації контролю знань і прийняття рішень з використанням даних проведеного контролю щодо комплексного управління навчальним процесом. Запропоновано структуру АСУ НП і здійснено її комп'ютерну реалізацію, на підставі якої створено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення компонентів системи. Вперше розроблено інформаційну технологію прийняття рішень за умов адаптивного навчання з використанням кількісної оцінки рівня засвоєння знань студентів як складних суб'єктів управління, яка відрізняється від існуючих підходів формуванням оцінки у перетвореному 3D-просторі та є мірою відповідності кількісних та якісних властивостей об'єкта оцінки вимогам, які визначаються у межах завдання навчання.
 • Дидактичні умови використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання студентів медико-технічного профілю

           Досліджено систему дидактичних умов використання комп'ютерно-орієнтованих технологій, що сприяють підвищенню ефективності навчання студентів вищих медико-технічних навчальних закладів. Запропоновано модель змісту інформаційної підготовки студентів. Наведено потужну інструментальну базу з відбору репрезентативних об'єктів з інформатики, педагогіки, психології для формування у майбутніх фахівців системи знань про інформаційні технології та їх використання у навчанні студентів даних навчальних закладів. Обгрунтовано науково-методичні рекомендації з питань інтенсифікації підготовки студентів медико-технічного профілю до використання інформаційних технологій у практичній діяльності. Розроблено методику виявлення рівня сформованості у них системи знань про інформаційні технології та готовності до використання цих технологій.
 • Проектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих навчальних закладах

           Досліджено проблему впровадження в традиційне навчання математики у ВНЗ елементів дистанційного навчання, що потребує нової організації навчального процесу, основою якого є самостійне навчання слухача й інтенсивне використання інформаційних засобів, які підвищують ефективність навчальної інформації за рахунок її своєчасності, наочності, доцільного дозування, доступності, адаптації темпу подання навчальної інформації до можливостей її засвоєння. Запропоновано науково обгрунтовану методичну систему дистанційного навчання математики, основним засобом якого є мультимедійний дистанційний курс з високим рівнем інтерактивності(МДКВРІ). Виявлено специфіку побудови такого курсу, охарактеризовані його складові, форми дистанційного навчання, спроектовано структуру дистанційного курсу з математики як основного засобу дистанційного навчання. Виявлено технологію розробки МДКВРІ для математичних дисциплін, запропоновано алгоритм його розробки й методику організації навчальної роботи у ВНЗ з його використанням.
 • Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін

           Обгрунтовано теоретичні та методичні основи застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін майбутніми військовими фахівцями технічного профілю, розроблено основні напрямки їх застосування. Визначено зміст поняття "засоби дистанційного навчання" та на підставі сучасних концепцій навчання теоретично обгрунтовано методику їх застосування. Спроектовано дистанційний навчальний курс з дисципліни "Основи побудови автоматизованих систем управління радіотехнічних військ Повітряних сил", який є інтегрованим способом дистанційного навчання. За результатами проведеного формувального експерименту показано ефективність методики дистанційного навчального курсу, з'ясовано покращання показників у курсантів експериментальної групи завдяки використанню даної методики у процесі вивчення військово-технічних дисциплін.
 • Моделі та інформаційні технології поліваріантного аналізу діяльності підприємства

           Розроблено моделі й інформаційні технології (ІТ) поліваріантного аналізу діяльності підприємства. Проведено дослідження різних аспектів аналізу діяльності підприємства. Визначено суб'єкти, об'єкти та предметну сферу аналізу, розкрито основні функціональні задачі аудитора, якими є прийняття рішень щодо перевірки, аналіз та оцінювання показників, встановлення вірогідності їх вихідних значень. Для розв'язання поставлених задач розроблено модель предметної сфери аналізу діяльності підприємства та теоретично обгрунтовано аналітичні моделі аналізу й оцінювання показників з їх реалізації на підмножинах аналізу, в яких ураховано нестаціонарність, випадковість показників і поліваріантність підмножин аналізу, що дозволило сформувати базу даних і знань системи. Розроблено функціональну схему й ІТ системи підтримки прийняття рішень у процесі аналізу діяльності підприємства.
 • Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств

  : автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.13.06 [Електронний ресурс] / Ліана Анатоліївна Тимашова; НАН України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. — К., 2008. — 38 с. — укp.
 • Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання

           Розроблено моделі представлення знань і принципи побудови спеціалізованих баз даних тестових завдань, які дають змогу формувати питання відповідно до рівнів пізнавальної діяльності людини незалежно від семантики предметних галузей. Одержано співвідношення системи нечітких логічних висловлювань для диференціації оцінки результатів комп'ютерного тестування. Установлено залежність мінімальної кількості питань, що забезпечують об'єктивність оцінки результатів тестування у взаємозв'язку з якістю засвоєння навчального матеріалу. Розроблено адаптивну стратегію комп'ютерного тестування, що дає змогу скоротити число питань тесту та зменшити час використання ресурсів мережі для керування та контролю знань.
© 2007-2021