От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі / О.М. Соломіцька // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 88-91. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Сокращенное названиеДизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі
Описание
         Висвітлено сучасні проблеми ефективності діяльності підприємств торгівлі та запропоновано шляхи їх розв'язання, передусім, за допомогою застосування потужного рекламного механізму, ефективне функціонування якого неможливе без застосування дизайну.
Смотрите также:
 • Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства

           Досліджено методологічні та прикладні питання управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства. Розкрито сутність поняття реклами, визначено особливості та роль рекламної діяльності в концепції сучасного управління підприємством. Систематизовано задачі та функції реклами, удосконалено класифікацію її видів. Встановлено показники ефективності реклами у ресторанному господарстві, обгрунтовано теоретичні засади рекламної діяльності. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку сфери ресторанного господарства. Розглянуто характеристики рекламно-комунікаційного ринку України й основних медіа каналів. Досліджено рекламну діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних медіа каналах. Запропоновано класифікацію підприємств ресторанного господарства за критерієм їх відношення до реклами. За результатами моніторингу реклами підприємств ресторанної сфери у медіа каналах визначено переваги, недоліки та можливості основних медіа, а також сформовано типові групи користувачів та оцінено їх рекламні уподобання. Розроблено пропорційний метод розрахунку рекламного бюджету підприємствами ресторанного господарства з урахуванням життєвого циклу й інтенсивності конкуренції. Визначено рівень витрат на рекламу для кожної з даних груп підприємств ресторанного бізнесу. Розроблено прикладну програму розрахунку й аналізу витрат на рекламу підприємств ресторанного господарства, встановлено ефективність їх рекламної діяльності.
 • Реклама на електронних ЗМІ

  1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 8 3. Ілюстрації, приклади. 12 4. Цільова група населення цього виду реклами. 14 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 16 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 17 7. Вартість виготовлення. 18 8. Обслуговування реклами. 20 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 21 10. Бібліографія 23
 • Документна класифікація реклами в поліграфії. Приклади, керуючі документи, застосування.

  1. Визначення конкретного виду реклами 3 2. Розгорнутий опис реклами. 5 3. Ілюстрації, приклади. 10 4. Цільова група населення цього виду реклами. 12 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 13 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємність 14 7. Вартість виготовлення 15 8. Обслуговування реклами 15 9. Можливість оцінки ефективності реклами 17 10. Бібліографія 18
 • Поштова форма реклами

  1. Поштова форма реклами. 2. Коасифікація реклами. 3. Приклад створення та виготовлення рекламного звернення. 4. Процес сприйняття реклами.
 • Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами

           Розкрито зміст категорії "позитивно спрямована поведінка" як поведінку особистості, що відповідає суспільним нормам і соціальним очікуванням, грунтується на системі загальнолюдських цінностей та є ознакою соціалізованості особистості. Соціальну рекламу визначено як засіб впливу, ефективність якого підвищується за поєднання з іншими засобами та за умов застосування соціальної реклами в рекламно-інформаційній кампанії. Здійснено теоретичний аналіз проблеми формування позитивно спрямованої поведінки молоді. Визначено суть і особливості даного поняття як педагогічної категорії. Розглянуто поняття "соціальна реклама" як соціально-педагогічний фактор впливу на особистість. Визначено психологічні механізми його дії та критерії ефективності соціальної реклами для молоді. З'ясовано, обгрунтовано й експериментально апробовано комплекс соціально-педагогічних умов, які забезпечують підвищення ефективності впливу даної реклами як частини рекламно-інформаційної кампанії щодо формування позитивно спрямованої поведінки молоді. Наведено методичні рекомендації щодо проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії в закладах освіти. Розроблено навчально-методичну програму курсу "Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі".
 • Реклама як соціальний інститут

           Дисертацію присвячено розгляду реклами як соціального інституту сучасного українського суспільства. Пропонується комплексний і багаторівневий аналіз соціального інституту реклами, проаналізовані його явні і латентні функції, аналізуються дисфункції реклами. Розглядаються можливості впливу реклами на соціальні інститути суспільства, які сформувалися раніше, та на узагальненого споживача. Розроблено соціологічну модель прогнозування реклами і визначення її ефективності на основі дослідження рекламної акупунктури: цінностей, потреб, мотивів. Емоційний потенціал реклами розглядається як стимул до спілкування з узагальненим споживачем у процесі формування нових та підтримки старих потреб. Соціолінгвістика реклами використовується для вивчення соціології реклами. Вивчаються особливості інституціональної рефлексивності української реклами і визначаються напрямки її розвитку.
 • Розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних підприємств

           Досліджено проблеми розвитку нових організаційних форм діяльності у роздрібній торгівлі під впливом ринкових перетворень в економіці. Розкрито суть, розроблено класифікацію та досліджено засади розвитку торговельної мережі за ринкових умов. Виявлено тенденції розвитку торговельної мережі України в 1996 - 2007 рр. Оцінено вплив чинників на розвиток і ефективність використання мережі підприємств торгівлі будівельних матеріалів. Запропоновано нові підходи до організації мережі спеціалізованих підприємств з торгівлі будівельно-оздоблювальними матеріалами на всіх рівнях і способи їх ефективної діяльності.
 • Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі

           Досліджено питання формування політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі. Запропоновано визначення даних активів. Удосконалено та доповнено класифікацію необоротних активів підприємств торгівлі, основних засобів і джерел їх фінансування. Проаналізовано теоретичні аспекти необоротних активів та їх складових елементів. Запропоновано принципи та визначення політики фінансування активів. Розвинуто систему показників оцінки ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі. Розроблено комплексну систему показників оцінки ефективності політики фінансування даних активів. Обгрунтовано методичний підхід щодо формування такої політики. Удосконалено й адаптовано до потреб політики фінансування багатокритеріальні методи оптимізації джерел фінансування необоротних активів.
 • Оптимізація витрат обігу в підприємствах роздрібної торгівлі

           Досліджено витрати обігу підприємств роздрібної торгівлі з метою підвищення рівня управління ними за допомогою оптимізаційних моделей. Визначено роль і місце витрат згідно з основними концепціями вартості товарів і послуг, з'ясовано сутність витрат як економічної категорії. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення діючої номенклатури статей витрат. Розглянуто сучасні тенденції та умови формування витрат підприємств роздрібної торгівілі, відповідно до яких проведено систематизацію та розкрито механізм впливу чинників на рівень витрат. Розроблено моделі аналізу впливу показників діяльності суб'єктів торгівлі на формування рівня витрат підприємства, наведено моделі оптимізації рівня витрат у динаміці, з урахуванням особливостей функціонування підприємств роздрібної торгівлі.
 • Вплив кредитування на стабілізацію діяльності тоговельних підприємств

           Здійснено аналітичне дослідження теоретичних і прикладних питань щодо кредитування торговельних підприємств, оцінки впливу кредитного забезпечення на стабілізацію їх економічного розвитку. Розкрито сутність стабілізації діяльностії торговельних підприємств та їх складових з урахуванням спеціфики торговельної діяльності. Обгрунтовано підвищення ролі кредиту як фактора економічного зростання, дієвий вплив кредитування на соціально-економічні процеси торговельних підприємств, кредитний механізм і його реалізацію. Визначено тенденцію розвитку торговельної діяльності в Україні та суттєву концентрацію кредитів у сфері торгівлі. Наведено пропозиції щодо оцінки кредитної привабливості торговельних підприємств.
 • Еколого-економічна оцінка зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств України

           Розглянуто теоретичні та практичні проблеми удосконалення зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств з урахуванням екологічних факторів. Висвітлено принципи, на яких повинна урунтуватись збалансована торгівля. Проаналізовано теоретичні основи ролі та впливу екологічного фактору у зовнішній торгівлі. Представлено класифікацію зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність лісових підприємств. Розкрито світові та європейські тенденції у виробництві, споживанні та торгівлі деревинною лісопродукцією. Охарактеризовано зовнішньоторговельну діяльність лісових підприємств України. Викладено фактори формування попиту на продукцію з деревини та роль сертифікації лісів у торговельних процесах. Наведено методичні підходи до еколого-економічної оцінки та визначення еколого-економічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств. На основі вивчення впливу різних факторів на зовнішньоторговельну діяльність лісових підприємств запропоновано модель розвитку експорту їх продукції.
 • Реклама на електронних ЗМІ. Основні положенні, обмеження, приклади, форми.

  1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 6 3. Ілюстрації, приклади. 9 4. Цільова група населення цього виду реклами. 11 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 12 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 12 7. Вартість виготовлення. 14 8. Обслуговування реклами. 15 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 16 10. Бібліографія 18
 • Теоретичне обґрунтування комерційної діяльності підприємств

  Вступ 3 1. Теоретичне обґрунтування комерційної діяльності підприємств 4 1.1. Поняття комерційної діяльності, її складові елементи 4 1.2. Принципи та функції комерційної діяльності 7 1.3. Комерційні процеси в роздрібній торгівлі, їх роль та задачі 11 1.4. Психологія та етика комерційної діяльності 14 1.5. Впровадження маркетингу в комерційній діяльності 17 2. Розвиток комерційної діяльності - вітчизняний та закордонний досвід 19 3. Характеристика приватного підприємства "Вест Лайн" 23 4. Господарські взаємовідносини торгового підприємства 26 5. Організація роздрібного продажу продовольчих і непродовольчих товарів в приватному підприємстві 31 6. Вивчення попиту споживачів та формування товарного асортименту 34 7. Сервісне обслуговування 37 8. Реклама, як основний фактор стимулювання продажу товарів 40 9. Шляхи поліпшення розвитку приватного підприємства 43 10 Аналіз екологічної ефективності роботи приватного підприємства 47 Висновки та пропозиції 51 Список використаної літератури 52 Додатки 54
 • Реклама на електронних ЗМІ. Основні положенні, обмеження, приклади, форми.

  План 1. Визначення конкретного виду реклами. 3 2. Розгорнутий опис реклами. 8 3. Ілюстрації, приклади. 12 4. Цільова група населення цього виду реклами. 14 5. Підготовка інформації для виготовлення реклами. 16 6. Деяка інформація про строки виготовлення та його трудоємкість. 17 7. Вартість виготовлення. 18 8. Обслуговування реклами. 20 9. Можливість оцінки ефективності реклами. 21 10. Бібліографія 23
© 2007-2019