От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Досвід функціонування оптових продовольчих ринків в країнах з ринковою орієнтацією

Сокращенное названиеДосвід функціонування оптових продовольчих ринків в країнах з ринковою орієнтацією
Описание
[Електронний ресурс] / С.Р. Камілова // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 45-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
Смотрите также:
 • Питання з економіки

  Зміст 1 1. Який стан розвитку оптових продовольчих ринків в Україні, як це пов’язано з розвитком роздрібних ринків 1 2. Які рекомендації, проблеми існують для ринків, де здійснюються роздрібний продаж сільськогосподарської продукції для кінцевого споживача 2
 • До питання щодо створення в Україні оптових продовольчих рінків

  [Електронний ресурс] / С.Р. Камілова // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 41-45 — Библиогр.: 3 назв. — укp.
 • Економіко-організаційний механізм функціонування оптової торгівлі

           Визначено роль і місце оптової торгівлі у сфері товарного обігу, особливості її функціонування на сучасному етапі реформування економіки. Уточнено зміст поняття "оптова торгівля". Розроблено класифікацію функцій оптової торгівлі та основних організаційних форм оптових посередників у каналах товаропросування. Визначено основні тенденції розвитку економіко-організаційного механізму функціонування оптової торгівлі в Україні, запропоновано основні стратегічні напрямки її реформування в системі розвитку ринкової інфраструктури, розроблено комплекс заходів щодо розвитку оптових продовольчих ринків. Визначено основні напрямки інтеграції оптової ланки торгівлі для удосконалення організації системи товаропросування з використанням логістичного підходу. Подано методичні рекомендації щодо удосконалення комерційно-посередницької діяльності підприємств оптової торгівлі.
 • Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків (на матеріалах Вінницької області)

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування механізму регулювання розвитку продовольчого ринку регіону. Розроблено практичні рекомендації щодо регуляторних дій з метою його вдосконалення та розвитку, що стосується регіональних органів влади й управління. Удосконалено та систематизовано методологію механізмів регулювання продовольчих ринків, систематизовано методологію механізмів регулювання продовольчих ринків регіонального рівня. Обгрунтовано систему принципів. Розроблено систему показників і методику оцінки ефективності регуляторних дій органів регіонального управління. Проведено комплексний аналіз і визначено особливості формування та розвитку наявних продовольчих ринків регіону, територіальні відмінності їх становлення, стан інфраструктурного забезпечення та рівень забезпечення продовольством населення. Розроблено організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку механізмів регулювання, систему маркетингових стратегій для кожного з субринків продовольчого комплексу та концептуальні засади нарощування виробництва продовольчої продукції, її переробки та збуту.
 • Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою, зокрема у Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Україні і Чехії. Здійснено аналіз становлення структурних елементів системи регулювання ринків цінних паперів за умов інституціональних змін, що дозволило конкретизувати їх специфічні цілі, форми, характер застосування та виявити їх спільні риси та закономірності функціонування. Особливу увагу приділено функціональній та організаційно-правовій структурам механізму регулювання ринків цінних паперів у перехідній економіці за основними напрямками забезпечення його ефективного функціонування: регулювання ринку державних цінних паперів, ринку корпоративних цінних паперів і регулювання процесу розвитку внутрішніх інституціональних інвесторів. Проаналізовано заходи державного регулювання щодо становлення фондового ринку в Україні, досліджено функціональну структуру національного механізму регулювання, висвітлено основні проблеми функціонування ринків цінних паперів. Визначено особливості і концептуальні засади підвищення ефективності механізму регулювання ринку цінних паперів в Україні з урахуванням позитивного досвіду країн з перехідної економіки.
 • Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів

           Розкрито суть економічної категорії "ринок продовольчих товарів", визначено специфіку його функціонування та розвитку. Запропоновано комплекс методів дослідження стану та перспектив розвитку ринку продовольчих товарів, систематизовано різні методичні підходи дослідження товарних ринків. Розроблено індикатори оцінки продовольчої безпеки регіону. Наведено методику оцінки диспаритету цін на аграрну продукцію, товари та послуги, що є елементами затрат для аграрного виробництва. Розвинуто методику визначення диспаритету цін на аграрну продукцію, товари та послуги, що є елементами затрат аграрного виробництва. Проаналізовано сучасний стан, тенденції розвитку й ефективність діяльності аграрної сфери Криму. Визначено рівень ризику банкрутства аграрних підприємств Автономної Республіки Крим, а також рівень продовольчої безпеки регіону та споживання продовольчої продукції різними групами населення. Виявлено відповідність фактичного споживання нормативному. Розроблено методику оцінки ефективності державного регулювання агропродовольчого комплексу та модель формування платоспроможного попиту на основні види продовольства. Обгрунтовано прогноз регіонального попиту на продовольчі товари.
 • Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння соняшнику в Україні

           Узагальнено науково-теоретичні засади та обгрунтовано методичну схему комплексного аналізу ефективності виробництва насіння соняшнику та функціонування ринку цього продукту. Вивчено досвід формування та функціонування ринків олійних культур в країнах з розвинутою ринковою економікою та економічні механізми державного регулювання цін. Досліджено особливості формування ринку насіння соняшнику в Україні. Визначено специфіку цінового мехнізму в олієжировому підкомплексі та елементи інфраструктури ринку олійної продукції в Україні за умов реформування. Проаналізовано економічну ефективність виробництва насіння соняшнику в господарствах з усіма формами господарювання. Розроблено заходи удосконалення економічного механізму функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки. Досліджено вплив експортного мита на стан олійно-жирової галузі України та надано пропозиції щодо захисту споживчого ринку України та інтересів вітчизняного виробника олійної продукції, визначено перспективи України в розвитку експорту цієї продукції.
 • Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку

           Уточнено поняття ринків: фондового та корпоративних цінних паперів (зокрема, щодо їх місця у системі фінансових ринків з урахуванням існуючої практики в Україні та особливостей застосування термінології, що використовується у вітчизняній економічній науці), фондової біржі та позабіржової торговельної системи. Розкрито основні механізми обігу цінних паперів в Україні, проаналізовано їх недоліки та можливі шляхи удосконалення. З метою порівняння проведено аналіз функціонування фондових ринків в країнах з розвинутою ринковою економікою. Запропоновано модель уніфікованого лістингового коефіцієнта, що дозволяє оцінити придатність цінних паперів емітента до обсягу на фондових ринках. За допомогою методу автоматного моделювання розроблено імітаційну модель даного ринку в Україні, яка дозволяє дослідити динамічно-функціональні зв'язки між основними параметрами ринку. З метою забезпечення стабільного функціонування ринку обгрунтовано централізацію біржової системи із збереженням організованої позабіржової торгівлі.
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

           Розроблено механізм рейтингової оцінки стану фінансово-господарської діяльності галузей промисловості України для визначення найбільш перспективних напрямків зовнішньої торгівлі з використанням програм нейросітьового моделювання. Запропоновано методику регулювання соціально-економічного розвитку регіонів з метою підвищення ефективності ведення зовнішньоекономічної діяльності, яка передбачає використання заходів загальнодержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з використанням принципів економіко-географічного районування. Удосконалено методику державного регулювання ЗЕД України, що дає змогу підвищити рівень економічного розвитку країни за рахунок застосування заходів з посилення інвестиційної привабливості окремих регіонів, створення вільних економічних зон, а також регіональних цілісних економічних систем, удосконалення трансприкордонного співробітництва. Наведено методику застосування заходів щодо підвищення експортного потенціалу регіону, що включає такі розвиток прикордонної торгівлі, створення оптових продовольчих ринків, розробку програми двостороннього співробітництва з областями (регіонами) інших країн, розвиток переробної промисловості з орієнтацією на використання франчайзингу й подальшу реалізацію продукції в третіх країнах, де вже є збуток таких товарів. Розвинуто концепцію державного регулювання ЗЕД на Харківщині за рахунок створення єврорегіону, виділення в ньому територіально-промислового комплексу на базі машинобудування, покращання інвестиційного клімату з метою залучення новітніх технологій, упровадження нового чи модернізації наявного устаткування. Розвинуто методологію орієнтування вітчизняної продукції на зовнішні ринки. Як найбільш перспективні ринки для ведення ЗЕД запропоновано ринки Азії, СНД, Близького Сходу, Північної Африки та Латинської Америки.
 • Організаційно-економічні основи формування ринків м'ясо-молочної продукції (на прикладі західних областей України)

           Обгрунтовано теоретичні та методичні положення формування ринків м'ясомолочної продукції за умов переходу до нових форм господарювання. Розроблено методику оцінки функціонування товарних продовольчих ринків з урахуванням відповідних чинників. Запропоновано шляхи збільшення виробництва та реалізації м'ясо-молочної продукціїі на перспективу у західних областях України. Проаналізовано стан регіональних зв'язків м'ясо-молочного підкомплексу АПК на загальнодержавному рівні. Розроблено концептуальну схему формування нових організаційно-виробничих структур у м'ясо-молочній промисловості за ринкових умов виробництва.
 • Сільський ринок продовольчих товарів, його ефективність та шляхи стабілізації

           Проаналізовано стан ринку та основних його елементів: попиту, пропозиції, споживання, а також дано оцінку господарчим об'єктам ринку. Розглянуто діяльність споживчої кооперації та інших суб'єктів ринку, а також висвітлено питання реформування торговельної сфери на селі за умов інтесифікації ринкових перетворень. Запропоновано пріоритетні напрямки стабілізації сільського ринку продовольчих товарів, реструктуризацію торгової та заготівельної мережі. Обгрунтовано шляхи перебудови виробництва торгівлі та заготівлі відповідно до концепції управління з орієнтацією на маркетинг і активізацію діяльності споживчої кооперації на сільському ринку.
 • Державне регулювання оподатковування АПК

           Обгрунтовано концептуальні підходи щодо вдосконалення оподаткування основних сфер АПК. Висвітлено методологічні підходи до визначення ролі та функцій оподаткування АПК - головного специфічного ланцюга національного господарства в системі державного регулювання. Досліджено стан системи оподаткування в Україні й інших країнах з різними моделями державного регулювання економічних процесів, які зумовлюють стратегію розвитку національного господарства. Показано економічні та соціальні наслідки ринкової трансформації АПК в Україні. Розкрито особливості оподаткування м'ясного підкомплексу України. Показано суперечливість і недосконалість заходів державного регулювання АПК під впливом світових продовольчих заходів. Обгрунтовано диференційні підходи стосовно державного регулювання з урахуванням впливу світових продовольчих ринків.
 • Розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах Західної Європи (результати та можливості застосування в агропромисловому виробництві України)

           Досліджено соціально-економічну сутність виникнення та напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в зарубіжних країнах, основні принципи створення і функціонування кооперативних структур. Проведено класифікацію сільськогосподарських кооперативних формувань. Викладено особливості формування та організаційно-економічний механізм створення і функціонування кооперативів. Обгрунтовано соціально-економічні функції сільськогосподарської кооперації та її роль у формуванні продовольчих ресурсів окремих держав. Доведено можливості застосування зарубіжного досвіду кооперування фермерських господарств у реформуванні агропромислового виробництва України.
 • Моделі лобіювання інтересів: світовий досвід та українська специфіка

           Проаналізовано моделі лобіювання групами спеціальних інтересів, що діють у країнах з ринковою економікою. Актуальність зумовлена тим фактом, що лобі здійснюють вирішальний вплив на розвиток економіки суспільного сектору, фінансування колективних благ і прагматику суспільного вибору за умов демократичних перетворень. Запропоновано магістральні шляхи поліпшення взаємовідносин між бізнесом та владою за допомогою лобізму на основі європейського досвіду суспільного вибору.
© 2007-2020