От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу / В. Мамутов // Вісник НАН України. — укp.

Сокращенное названиеЕкономіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу
Описание
         Уроки реформ з формування моделі соціально-економічного розвитку свідчать про те, що багато рішень залежить від того, який зміст ми вкладаємо в такі поняття, як «свобода» і «порядок». Ще Гегель писав, що уявлення про свободу як можливість робити все, що заманеться, свідчить про цілковиту відсутність культури думки 1. У нас часто можна почути, ніби встановлення законом порядку господарської діяльності є непотрібним втручанням держави. Такий підхід підтверджує думку Гегеля. Подібні примітивні уявлення про свободу та правовий порядок і призвели до багатьох помилок під час проведення реформ. Це — урок, який дає підстави для певних висновків.
Смотрите также:
 • ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР

  І. Теоретична частина 1. Поняття господарського договору, його функції в забезпеченні діяльності підприємства (господарського товариства) в становленні і функціонуванні ринкових відносин. Види господарських договорів. 3 2. Форма господарського договору. Правові наслідки недодержання встановленої законом форми господарського договору. 4 3. Зміст господарського договору. 5 4. Співвідношення понять: "правочин", "господарський договір", "господарське зобов'язання". 6 5. Загальні вимоги до виконання господарського зобов'язання. 7 6. Правові засоби забезепечення виконання господарського зобов'язання. 8 II. Практична частина Задача N'1. 10 Задача 92. 11
 • Управління виробничим потенціалом при модернізації господарського комплексу

           Розглянуто питання управління виробничим потенціалом при модернізації господарського комплексу. З цією метою досліджено особливості господарського комплексу як об'єкта управління у сучасних економічних умовах. Виявлені найбільш значущі чинники, що визначають використання та розвиток виробничого потенціалу господарського комплексу (ВПГК), проведено їх класифікацію та кодифікацію. Розроблено методичні положення по діагностиці ВГПК. Запропоновано механізм управління використанням та розвитком ВПГК. Визначено основні положення ситуаційного проектування, яке передбачає аналіз сукупності прогнозованих ситуацій, що можуть складатися у діяльності господарського комплексу. Розроблено матрицю вибору стратегії використання та розвитку ВПГК, яка враховує рівень прийняття управлінських рішень з розвитку потенціалу та рівень його використання. Показано доцільність практичного використання підходів до формування стратегії розвитку ВПГК та здійснено промислове впровадження методик, які розроблено на основі теоретичних досліджень.
 • Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу Карпатського регіону

           Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо забезпечення екологічної безпеки функціонування господарського комплексу Карпатського регіону в процесі його структурної перебудови. Розкрито суть структурної перебудови як важливого засобу екологізації господарського комплексу регіону, що досягається за рахунок здійснення екологоорінтованої політики трансформації територіально-галузевої структури регіональної економіки. Обгрунтовано концептуальні підходи щодо впровадження екологічних норм в механізми регіональної політики. Розроблено сценарії інвестиційного забезпечення екологічної політики структурної перебудови господарства регіону з використанням різних варіантів прогнозованих показників економічного розвитку території. Запропоновано методичні підходи до розробки регіональних екологічних програм, обгрунтовано шляхи екологізації управління соціально-економічними процесами.
 • Міжнародно-правові аспекти членства Йорданії в системі ГАТТ/СОТ

           Досліджено зовнішні та внутрішні економіко-правові та політико-правові фактори членства Йорданії в системі ГАТТ/СОТ. Встановлено відповідність реформ в економіці Йорданії принципам і нормам ГАТТ/СОТ. Визначено основні характеристики сучасної системи міжнародного економічного права та її підсистеми - міжнародного торговельного права.
 • Трансформація господарського механізму до ринкового типу (на прикладі ПЕК України)

           Досліджено закони та умови трансформації господарського механізму з метою опрацювання заходів та економічних інструментів ефективного входження виробничих комплексів України до системи ринкових відносин. Системно викладено теоретико-методологічні підходи до цілеспрямованого та послідовного розвитку господарського механізму та його складових. Запропоновано нові елементи економічного інструментарію, які дозволяють оцінювати якість, результативність і соціально-економічну ефективність функціонування господарського механізму у перехідний період. З використанням запропонованих теоретичних і методологічних підходів розроблено проекти перехідних форм господарського механізми та заходи щодо розвитку виробничих систем на рівні паливно-енергетичного комплексу в цілому, вугільної промисловості, електроенергетики та регіонів України.
 • Економіко-правові важелі проти тіньової економіки

           Однією з причин перманентної економічної кризи, в якій перебуває Україна, є безпрецедентні розміри тінізації та криміналізації її економіки. За різними оцінками, ці згубні явища пронизали від 40 до 60 відсотків усього господарського обороту. Кримінально-правові заходи, застосовувані силовими структурами у боротьбі з тіньовиками, на жаль, не дають ефективних результатів. Необхідно виробити нові підходи у протидії тінізації та криміналізації економіки. Йдеться насамперед про те, щоб задіяти економіко -правові важелі у керуванні економічними процесами, вести таку законодавчу й господарську політику, яка виключала б можливість створення і розростання тіньових підприємств. Саме пошук таких підходів і визначив спрямування планової теми, розробленої науковцями Інституту економіко-правових досліджень НАН України разом з ученими інших дослідницьких установ. Їхні висновки і рекомендації, що ґрунтуються на глибокому аналізі економічної ситуації, запропоновані Кабінету Міністрів і можуть стати основою відповідної урядової постанови. Інакше кажучи, йдеться про наукову розробку, яка накреслює шляхи розв'язання однієї з найболючіших проблем нашої держави.
 • Теоретичні проблеми господарського договірного права

           Проведено комплексний аналіз теоретичних проблем господарського договірного права як одного з базовах інститутів господарського права України, передумов його формування та розвитку, особливостей структури й елементного складу. Визначено суть договору як універсального засобу саморегуляції суспільниих відносин та його функції у механізмі правового регулювання господарських відносин. Досліджено систему джерел (соціальних регуляторів) господарського договірного права, складовими якої є нормативно-правові акти, звичаї ділового обороту, судова практика, формулярне право. Аксіологічними засадами цієї системи слугують норми моралі. Проаналізовано суть правового порядку у господарських договірних відносинах і правові засоби його забезпечення, а саме: конструкцію недійсності господарських договорів, організаційні договори, договори у сфері державного господарювання, судове тлумачення договорів.
 • Організація управління капіталізацією господарського комплексу

           Розглянуто теоретичні та методологічні питання організації управління використанням комплексу джерел формування капіталу підприємства: власних джерел, які можуть бути реалізовані підприємством безпосередньо; залучених джерел, які реалізовуються за участю фінансових і торгових партнерів і партнерів-виробників на засадах взаємної вигоди, та організаційно-економічних джерел, пов'язаних зі зміною структури управління підприємством. Запропоновано економіко-математичну модель оптимізації структури капіталу підприємства на етапі його організації. Висвітлено результат впровадження моделі за умов спеціальної економічної зони "Яворів". Наведено визначення поняття "капіталізація" як процесу перетворення коштів, майна, нематеріальних активів на капітал підприємства. Досліджено особливості управління капіталізацією на рівні підприємства та державного регулювання капіталізацією.
 • Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України 4 2. Народовладдя, його зміст та конституційно-правові засади його здійснення 12 2.1. Конституційно-правові вимоги до проведення референдумів і виборів в органи представницької влади та місцевого самоврядування 13 2.2. Діяльність представницької державної влади та місцевого самоврядування 19 2.3. Умови розвитку народовладдя в Україні 21 3. Міжнародне визнання незалежної України 26 Висновок 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : 30
 • Проблеми вдосконалення господарського законодавства

  План Вступ 3 1. Проблеми становлення господарського законодавства України 4 2. Нормотворча діяльність держави у сфері господарського права 7 3. Зарубіжний досвід формування господарського законодавства та його значення для України 9 Висновок 14 Література 16
 • Економіко-екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу регіону (на матеріалах Київської області)

           Досліджено економічну й екологічну складові ефективності розвитку продовольчого комплексу Київщини та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення екологізації розвитку продовольчого комплексу в регіоні. Удосконалено методологічні та методичні підходи до економічної оцінки екологічної ефективності розвитку продовольчого комплексу в регіоні з позицій комплексної оцінки екологічних чинників та наслідків виробничої діяльності. Запропоновано концептуальні підходи до формування стратегії сталого розвитку продовольчого комплексу, що враховують новітні досягнення в цій галузі в економічно розвинених країнах та особливості перехідної економіки. Оцінено вплив регіональних і галузевих особливостей на економічну та екологічну ефективність розвитку продовольчого комплексу Київщини. Розроблено пропозиції щодо удосконалення економічного стимулювання екологізації розвитку продовольчого комплексу, які включають систему податкових та фінансових важелів.
 • Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень

           Досліджено правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень. Здійснено комплексний аналіз розвитку правового регулювання надання комерційних прав, змісту та меж застосування лібералізаційного підходу у разі укладання двосторонніх і багатосторонніх догорів про повітряне сполучення, а також правових засад здійснення міжнародних перевезень між Україною та країнами-членами ЄС, перспектив розвитку їх подальшої лібералізації.
 • Економіко-математичне обґрунтування розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону на основі кластерного підходу

  [Електронний ресурс] / П.В. Ґудзь // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N63. — С. 37-43 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — укp.
 • Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку

           Розроблено методологічне забезпечення та шляхи адаптації господарського законодавства до вимог сталого розвитку. Запропоновано критерії визначення вимог, за яких має відбуватися адаптація. Систематизовано основні характеристики гармонізації законоположень про господарське використання природних ресрурсів у контексті вимог сталого розвитку за Концепцією, модифікованою для умов України у 1999 р. Виявлено потребу використання майнових цінностей інвесторів на режим господарського використання майнових цінностей інвестора на режим господарського використання даних ресурсів. Обгрунтовано необхідність встановлення організаційно-майнових вимог до інвестора, концесіонера, орендатора для забезпечення відтворення національного господарства й ефективного використання майнових прав держави. Обгрунтовано концепцію функціонально цільової підсистеми сприяння сталому розвитку. Запропоновано до впровадження у структуру господарського законодавства. Обгрунтовано розширення правових форм реалізації інвестиції у господарську діяльність, конкретизації вимог забезпечення соціальної спрямованості економіки, координації прогнозних і програмних заходів економічного та соціального розвитку, розширення комплексу господарсько-правових засобів забезпечення сталого розвитку населених пунктів, удосконалення порядку екологізації правових засад господарства.
© 2007-2020