От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Єврорегіон як елемент інтеграції у європейський простір

Сокращенное названиеЄврорегіон як елемент інтеграції у європейський простір
Описание
[Електронний ресурс] / П.В. Скотний // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 161-162 — укp. — укp. — англ.
Смотрите также:
 • Моделі і методи управління проектами на ринку освітніх послуг (в умовах інтеграції економіки України у єдиний європейський простір)

           Розроблено моделі та методи управління інноваційними проектами на ринку освітніх послуг за умов реформи системи освіти та приведення її до європейських стандартів. Розглянуто рішення ряду задач щодо управління інноваційними проектами на ринку освітніх послуг за умов реформи системи освіти шляхом розробки аналітичних моделей символьно-числового аналізу. Зазначено, що розроблений комплекс методів та моделей є науково-методичною основою для створення інструментальних засобів управління інноваційними проектами на ринку освітніх послуг у період інтеграції економіки України у єдиний європейський економічний простір.
 • Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ

           Розкрито можливості розвитку в Україні економіки знань і включення її в європейський науковий та освітній простір.
 • Європейський вектор інтеграції україни у світове господарство

  [Електронний ресурс] / А.П. Румянцев // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 158 — укp. — укp. — англ.
 • Регулювання процесів інтеграції національної економіки України до Європейського Союзу

           Досліджено причинну обумовленість інтеграції України у світовий, зокрема європейський економічний простір, державного регулювання процесу інтеграції до Європейського Союзу (ЄС). Виділено основні напрямки державної політики з адаптації економіки України до вимог світових процесів інтеграції та глобалізації, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, що є необхідною передумовою інтеграції до європейського економічного простору. Проведено порівняння основних макроекономічних показників України та країн-членів ЄС, виявлено масшабність необхідних перетворень в економіці України. Показано, що для реалізації стратегічного курсу країни з інтеграції до ЄС необхідно перехід на європейські макроекономічні показники, повне виконання Угоди про Партнерство та Співробітництво, послідовне додержання Стратегії інтеграції України до ЄС.
 • Україна в сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект)

           Розглянуто місце України в західних геополітичних концепціях, сучасних геополітичних концепціях Росії, геополітичних теоріях "інформаційного суспільства", а також концепції вітчизняної геополітики за різних історичних умов. Проаналізовано європейський чинник геополітичної стратегії, сучасні євроінтеграційні виклики перед Україною. Визначено етапи розвитку, сучасний стан відносин нашої держави з європейськими структурами, її інтеграції в європейський життєвий і, зокрема інформаційний простір. Досліджено інформаційний вимір імператив європейської інтеграції України, вплив зарубіжних друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) на перебіг процесів європейської інтеграції в Україні та стан висвітлення цієї проблеми вітчизняними мас-медіа через призму євроінтеграційних викликів для нашої держави. Розроблено рекомендації щодо посилення впливу ЗМІ на реалізацію зовнішньої політики України, з метою більш ефективного процесу її європейської інтеграції.
 • Міжнародний маркетинг - трансгранична співпраця (Єврорегіон "Нижній Дунай")

  [Електронний ресурс] / О.Г. Борисов // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 86-87 — укp. — укp. — англ.
 • Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегичного розвитку країни

           Теоретично та практично узагальнено процеси інтеграції національних освітніх систем постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) у європейський і світовий освітні простори, розкрито концепцію розвитку ринку освітніх послуг за умов глобалізації та європейської інтеграції. Розглянуто проблеми становлення ринку освіти та ринку праці, сформованих під впливом трансформаційних перетворень в постсоціалістичних країнах ЦСЄ. Висвітлено концептуальні положення маркетингу освіти, подано наукову інтерпретацію поняття "освітня (науково-освітня) послуга". Відповідно до положень маркетингу освіти встановлено специфіку зв'язку ринку освітніх послуг і ринку праці за умов ринкових відносин та з'ясовано характер впливу різноманітних соціально-економічних факторів на ефективність функціонування національних систем освіти в країнах ЦСЄ. Узагальнено нові підходи до здійснення міжнародної освітньої діяльності у країнах ЦСЄ відповідно до політики ЄС. Визначено нові тенденції розвитку ринку освітніх послуг на фоні формування мегатрендів суспільного розвитку, за умов активного поширення глобальних процесів на європейському континенті. З'ясовано інституціональні умови інтеграції національних систем освіти у міжнародний освітній простір. Проаналізовано тенденції зміни ринку освітніх послуг у Польщі, які адаптують національну освітню систему до умов інтеграції в ЄС. Висвітлено теоретичні та прикладні аспектиконцепції неперервної освіти, зокрема, навчання дорослих. Розроблено стратегію формування кадрового потенціалу за умов інтеграції Польщі в європейський економічний простір, яка враховує вплив структурних перетворень на ринок праці, рівень його конкурентоспроможності, відповідність надання освітніх послуг європейським стандартам.
 • Зовнішньоекономічна стратегія України в контексті її інтеграції до європейської економічної системи

           Розкрито суть і механізми формування зовнішньоекономічної стратегії держави, проаналізовано теоретичні підходи та концепції формування моделей відкритості економіки за умов інтеграції до світової економіки. Розглянуто питання стосовно впливу інтеграційних процесів на динаміку макроекономічних показників. Здійснено оцінку динаміки й основних тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, зокрема з країнами Європи. Визначено детермінанти економічної безпеки держави у контексті її європейської інтеграції. Запропоновано економіко-математичну модель, що дає змогу визначити найбільш значущі фактори державного впливу на зростання ВВП з метою нівелювання негативних наслідків інтеграційних процесів. На підставі дослідження й аналізу статистичних даних розраховано рівні еквівалентного мита та визначено наслідки вступу України до Світової організації торгівлі для металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості. Висвітлено пріоритетні напрямки подальшого розвитку національної економіки за умови дотримання економічної безпеки у контексті інтеграції України в європейський економічний простір.
 • Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров'я України в умовах європейської інтеграції

           Розроблено теоретико-методологічні засади удосконалення процесу державного управління підготовкою керівників для лікувально-профілактичних закладів України за умов інтеграції в єдиний європейський освітній простір на засадах Болонського процесу. Здійснено системний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел щодо державного управління підготовкою керівників лікувально-профілактичних закладів. Охарактеризовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного управління підготовкою керівників лікувально-профілактичних закладів. Розроблено алгоритм підготовки та перепідготовки керівного складу та менеджерів у галузі охорони здоров'я. Обгрунтовано модель менеджера майбутнього як глобального стратега, політика par excellence (без кордонів), лідера, провідника змін.
 • Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз

           Досліджено теоретико-методологічні й організаційно-правові засади реформування органів внутрішніх справ (ОВС) України у напрямі релізації євроінтеграційного курсу України. З'ясовано концептуальні засади політики Європейського Союзу (ЄС) щодо правоохоронних органів країн-кандидатів на вступ до ЄС. У контексті євроінтеграційної політики України комплексно проаналізовано структуру та порядок управління поліцейських органів держав - членів ЄС, а також розглянуто тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи, які являли собою членів соціалістичного табору та у теперішній час увійшли до ЄС. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення структури й управління органів внутрішніх справ України. Розроблено концепцію реформування органів внутрішніх справ України за умов її інтеграції в ЄС.
 • Група відпочиваючих – основний елемент ТРС

  План 1. Група відпочиваючих – основний елемент ТРС 3 2. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Полтавської області 3 Література 16
 • Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі

           Проаналізовано наявну теоретичну базу процесу європейської економічної інтеграції, систематизовано знання щодо закономірностей та особливостей її розвитку за умов глобалізації світогосподарських процесів. Розкрито економічну сутність валютно-фінансових відносин у процесі інтеграції країн-членів Європейського Союзу (ЄС), об'єктивні передумови й етапи їх розвитку, вплив на систему сучасних міжнародних економічних відносин. Досліджено умови, причини, цілі та завдання створення Економічного і Валютного союзу країнами-членами ЄС, ефективність його функціонування, економічні та соціальні наслідки для кожної окремої країни-учасника єврозони, а також регіонального угруповування у цілому. Розглянуто механізм формування та розвитку європейської валютно-фінансової інтеграції, його інституційно-функціональну структуру, елементи, проблеми та напрямки удосконалення. Охарактеризовано регіональні та міжнародні наслідки, перспективи і проблеми європейської валютно-фінансової інтеграції, її вплив на процес формування майбутньої міжнародної фінансової архітектури, а також процес трансформації та адаптації валютно-фінансових систем східноєвропейських країн - майбутніх членів ЄС. Визначено основні форми та напрямки подальшого поглиблення співробітництва України з ЄС у валютно-фінансовій сфері для реалізації стратегічного курсу нашої держави на поступову повномасштабну інтеграцію в європейський економічний, а також валютно-фінансовий простір.
 • Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний аналіз

           Досліджено проблеми функціонування та розвитку транскордонного співробітництва як важливого чинника процесу регіональної інтеграції. Розглянуто аспекти виникнення та розвитку даного співробітництва, суть, принципи й особливості його функціонування у Центрально-Східній Європі та вплив на наближення постсоціалістичних країн до європейських стандартів, а також на приєднання до Європейського Союзу. Проаналізовано розвиток транскордонного співробітництва на західних кордонах України та існуючих єврорегіонів. Здійснено ретельний аналіз пріоритетних векторів у зовнішній політиці України, а також вдосконалено класифікацію основних впливів і механізмів європейської інтеграції нашої країни. Наголошено на важливості українсько-російських відносин, необхідності розвитку транскордонного співробітництва, взаємозалежність двох країн. Запропоновано створити новий єврорегіон "Меотіда", до складу якого мають увійти Донецька та Ростовська області, відповідно з української та російської сторін. Визначено головні напрями розвитку транскордонного співробітництва.
 • Простір і час, форми буття матерії

  ПЛАН Вступ 3 1. Сутність поняття “матерія” 4 2. Форми буття матерії 5 3. Простір і час 6 Висновок 11 Список використаної літератури 12
© 2007-2019