От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Інвестиційні проекти та їх роль у механізмі управління ЗЕД

Сокращенное названиеІнвестиційні проекти та їх роль у механізмі управління ЗЕД
Описание
[Електронний ресурс] / Т.С. Яровенко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 69-71 — укp.
Смотрите также:
 • Роль ксантиноксидазно-ксантиндегідрогеназної системи в механізмі дії ксенобіотиків

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Тетяна Олегівна Кішко; НАН України; Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 20 с. — укp.
 • Контрольна робота з курсу Антикризове управління

  1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні. Основні інноваційні стратегії – адаптивна та конкурентна. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 3 1.1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні 3 1.2. Основні інноваційні стратегії 9 1.3. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 21 Завдання 1. Оцінити вірогідність банкрутства об’єктів за запропонованими методиками та проаналізувати отримані результати розрахунків. Сформулювати пропозиції по подоланню (попередженню) кризового стану об’єкту 28 Вихідні дані для визначення ймовірності банкрутства (Варіант 8) 28 Методика 1. Двофакторна модель оцінки імовірності банкрутства підприємства. 28 Методика 2. Оцінка імовірності банкрутства підприємства на основі Z-рахунку Альтмана 29 Література 31
 • Стратегічне управління інвестиційними партійно-політичними проектами в сучасній Україні

           Досліджено особливості стратегічного управління політичними партіями, які функціонують як інвестиційні партійно-політичні проекти. Визначено зміст поняття "інвестиційний партійно-політичний проект". Здійснено опис структурної будови життєвого циклу інвестиційного партійно-політичного проекту з урахуванням основної мети його стратегічного управління. Здійснено класифікацію інвестиційних партійно-політичних проектів, які стратегічно розраховані на певний електоральний період. З'ясовано сутність загальної стратегії інвестиційного партійно-політичного проекту та здійснено декомпозицію його стратегічної складової.
 • Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку

  : Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Антон Олексійович Монаєнко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2006. — 20 с. — укp.
 • Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління)

           Розглянуто питання розробки теоретико-методологічних засад формування пріоритетів, вибору засобів та джерел реалізації стратегії регіонального розвитку інноваційної діяльності в Україні. Розкрито економічну сутність, проаналізовано роль та значення, структуру державних органів влади та правове регулювання інноваційної діяльності, стан регіональної інноваційної діяльності у промисловому комплексі, доходної та витратної частин зведеного бюджету регіонів. Досліджено методи оцінки економічної ефективності інвестицій в інновації. Визначено пріоритетні напрями побудови стратегії регіонального розвитку інноваційної діяльності. Розроблено методику оцінки економічної ефективності капітальних вкладень у регіональні інноваційні проекти та висвітлено інвестиційні джерела регіональної інноваційної діяльності.
 • Роль процесів ПОЛ в механізмі токсичної дії метил-біс-(beta-хлоретил)-аміну на репродуктивну систему (експериментальні дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.06 [Електронний ресурс] / В.О. Охріменко; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2002. — 16 с. — укp.
 • Проекти навчальних програм з філософії

           Подано проекти навчальних програм з філософії освіти: для інститутів післядипломної педагогічної освіти, для педагогічних ВНЗ (магістерський рівень навчання) та проект програми кандидатського іспиту з наукової спеціальності філософія освіти. Проекти розроблено на основі джерельної бази американської філософії освіти та досягнень вітчизняних авторів.
 • Інвестиційні можливості євроінтеграції України

  [Електронний ресурс] / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 135 — укp. — укp. — англ.
 • Планування й управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукції

           Розроблено концептуальні підходи до зниження собівартості промислової продукції за умов перехідної економіки. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи державного регулювання, планування та управління собівартістю у противитратному механізмі. Обгрунтовано трирівневу концептуальну модель зниження собівартості промислової продукції, у якій економічні інтереси та механізми реалізації складають єдину систему противитратної політики у промисловому секторі. Запропоновано класифікацію макроекономічних факторів, що стримують зниження собівартості. На основі проведеного аналізу собівартості за складниками витрат виявлено відсутність цілеспрямованої роботи з планування собівартості, яка була б корисною для підвищення трудової мотивації на всіх рівнях управління. За результатами дослідження діяльності підприємства розроблено схему контролю над рівнем витрат по центрах відповідальності з урахуванням основних факторів цінової конкурентоспроможності продукції.
 • Правоохоронна система в Україні та її місце в механізмі держави

  ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 6 2. СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 8 3. МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ 23 ВИСНОВКИ 25 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 26
 • Моделі і структури процесів управління змінами у вітчизняних енергетичних проектах

           Розроблено моделі та структури процесів управління змінами, орієнтованих на проекти будівництва енергетичних об'єктів. Виконано класифікацію суб'єктів, джерел, чинників і результатів змін у проектах будівництва енергетичних об'єктів. Удосконалено математичну модель впливу джерел змін на розвиток процесів в проектах будівництва енергетичних об'єктів, що дозволило формалізувати опис класифікованих джерел і чинників змін для розробки методів управління впливом на елементи проекту. Запропоновано метод оптимального управління змінами з метою мінімізації негативного впливу джерел змін на проекти будівництва енергетичних об'єктів. Розроблено структури процесів управління типовими змінами в проектах будівництва енергетичних об'єктів, що дозволить створити технологію підвищення ефективності управління енергетичним будівництвом.
 • Управління міжнародними інвестиційними ризиками

           Визначено головні складові системи інтегрованого міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту транснаціональних корпорацій. Розроблено механізм управління міжнародними інвестиційними ризиками в Україні. Систематизовано методичні підходи до визначення економічної категорії "міжнародні інвестиційні ризики" та запропоновано варіант класифікації з урахуванням їх природи. Визначено основні групи міжнародних інвестиційних ризиків, а саме: базових ризиків (політичних, фінансових, валютних), та поведінкових (корпоративно-культурних, крос-культурних, контагіальних). Виявлено основні складові ланки системи управління міжнародними інвестиційними ризиками. Досліджено еволюцію міжнародного ризик-менеджменту, обгрунтовано сучасну поведінкову парадигму управління міжнародними інвестиційними ризиками, яка дозволяє врахувати поведінкові інвестиційні ризики та використовувати крос-культурні технології прийняття інвестиційних рішень. Висвітлено передумови та механізм посилення ролі хедж-фондів у системі управління міжнародними інвестиційними ризиками. Систематизовано організаційні інструменти міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту. Діагностовано інвестиційні ризики транснаціональних корпорацій в Україні. Запропоновано напрями підвищення ефективності міжнародного ризик-менеджменту в Україні, зумовлені розвитком законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності компаній і використанням новітніх інструментів даного ризику.
 • Механізми державного управління власністю на регіональному рівні

           Розроблено концепцію технологізації механізму державного управління публічною власністю на регіональному рівні. Визначено сутність і роль інституту власності в механізмі регіонального управління та наведено його класифікацію. Досліджено спільну власність територіальних громад. Розглянуто організаційний, правовий, економічний, кадровий, контрольний механізми державного управління власністю, сучасні технології оцінки й обліку майна, а також кадрового потенціалу. Обгрунтовано шляхи удосконалення механізмів впливу держави на процес управління власністю на регіональному рівні.
 • Існуючі проекти національної інформаційної мережі в економіці

  Вступ 3 1. Роль інформаційних систем та інформаційних мереж в економіці 5 2. Правове забезпечення інформатизації та розвитку національних інформаційних мереж в Україні 12 3. Пріоритетні напрямки розвитку національної інформаційної мережі в економіці 17 Висновки 29 Література 32
© 2007-2020