От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.03 / І.М. Якимчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Сокращенное названиеІнтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій
Описание
         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
Смотрите также:
 • Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій

           Проаналізовано способи обчислення норми ефективності інвестицій, а також їх види. Наведено формули обчислення нормативу ефективності на основі економіко-математичної моделі, в якій показник - обсяг виробництва залежить від факторів, зокрема від величини інвестицій. Норму ефективності інвестицій визначено як похідну від обсягу виробництва за обсягом інвестицій. Показано метод розрахунку норми ефективності інвестицій на основі загального обсягу виробництва за певний період часу.
 • Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики

           Запропоновано визначення поняття "інтеграція" як категорії загальної теорії криміналістики. Обгрунтовано необхідність організаційно-управлінського та правового забезпечення процесу інтеграції досягнень інших наук до криміналістики. Конкретизовано чинники, які обумовлюють дану інтеграцію. Наведено аргументи щодо синтетичної природи криміналістики як результату інтеграції досягнень природничих, технічних, гуманістичних, гуманітарних наук. Визначено основні напрями та форми інтеграції досягнень науки та техніки до зазначеної сфери. Розроблено її класифікацію. Сформульовано основні завдання інтеграції знань в теорії та практиці судової експертизи.
 • Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств

           Обгрунтовано теоретичні, методичні засади та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств. Узагальнено теорії щодо економічної суті та розглянуто теоретичні засади формування ефективності інвестицій даних підприємств. Запропоновано класифікацію інвестицій за найбільш важливими ознаками, спеціальну класифікацію інвестицій у біологічні активи, три основні моделі аналізу їх ефективності на мікро-, мезо- та макрорівні, інтегральний показник ефективності інвестицій даних підприємств. Проаналізовано сучасні умови й особливості здійснення інвестицій сільськогосподарських підприємств. Оцінено показники ефективності. Визначено вплив факторів на ефективність інвестицій. Визначено шляхи підвищення ефективності зазначених підприємств шляхом формування ефективної інвестиційної стратегії, інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку та реалізації інвестиційних проектів на засадах кооперації та інтеграції.
 • Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

           Досліджено актуальні питання державного регулювання інвестицій в людський капітал як фактора інтелектуального розвитку супільства. Проаналізовано науково-теоретичні засади формування інвестицій. З'ясовано детермінанти вдосконалення механізмів їх державного регулювання на рівні регіону. Висвітлено еволюцію концепцій людського капіталу в історії управлінської думки. Визначено понятійно-категоріальний апарат державного регулювання інвестицій. Сформовано концепцію розвитку людського капіталу, що грунтується на об'єктивації інституційних засад, передбачає врахування світового досвіду та впливу на стале економічне зростання за умов глобалізації. Досліджено суть категорії "механізм державного регулювання інвестицій в людський капітал". Обгрунтовано результативність і ефективність функціонування механізмів державного регулювання інвестицій. Зроблено висновок, що становлення ефективного ринкового механізму неможливе без державного регулювання інвестицій в людський капітал, який є базою конкурентоспроможності вітчизняної економіки й інтеграції України у світове співтовариство.
 • Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості

           Досліджено питання підвищення ефективності інвестицій та удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості в період ринкової трансформації економіки. Узагальнено теоретико-методологічні засади інвестування та удосконалено методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій. Проаналізовано інвестиційну діяльність підприємств пивобезалкогольної промисловості, визначено її галузеві та системні особливості. Обгрунтовано пріоритетні напрями інвестування та шляхи підвищення ефективності інвестицій підприємств галузі. Основні результати дослідження використано підприємствами пивобезалкогольної промисловості.
 • Напрямки інвестиційної політики підприємства

  Вступ 3 1. Сутність та джерела інвестицій 4 2. Мета інвестиційної діяльності 10 3. Інвестиційні проекти підприємств та організацій 14 3.1. Різновиди і структура капітальних вкладень 14 3.2. Цикл, фази та етапи обґрунтування інвестиційного проекту 16 3.3. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестиційного проекту 20 4. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій 25 4.1. Обчислення необхідного обсягу виробництва інвестицій 25 4.2. Джерела фінансування виробничих інвестицій 28 5. Ефективність інвестицій 30 5.1. Фактори впливу на ефективність. 32 5.2. Показники ефективності інвестицій. 32 5.3. Основні чинники підвищення ефективності капітальних вкладень 33 Висновки 37 Список використаної літератури 39
 • Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України

           Обгрунтовано та розроблено методичні засади входження українського промислового сектору до системи світових господарських відносин, розкрито вплив на його розвиток інтеграції до європейського економічного простору. Запропоновано концептуальні підходи щодо аналізу впливу євроінтеграційних процесів на розвиток промисловості України. На основі дослідження розвитку експортної складової промисловості України зроблено оцінку експортного потенціалу української обробної промисловості, запропоновано механізми виходу промислової продукції на світовий ринок та побудови ефективної співпраці з іноземними підприємствами, а також проаналізовано вплив євроінтеграції та європейських інтеграційних процесів на розвиток вітчизняного промислового сектору.
 • Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону

           Проаналізовано регіональні особливості інвестиційного клімату в Україні, вплив залучених інвестицій на соціально-економічний розвиток країни й окремих регіонів. Запропоновано методичні підходи до оцінки рівня економічного розвитку регіонів. Розроблено систему організаційно-економічних заходів щодо покращання умов для залучення та раціонального використання іноземних інвестицій та розвитку й ефективного функціонування спільних підприємств на регіональному рівні.
 • Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти ефективності інвестицій в підприємства молокопереробної галузі. На підставі вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено суть поняття "інвестиції". Удосконалено класифікацію інвестицій, сформовано систему показників для їх ретроспективного та прогнозного оцінювання. Обгрунтовано підходи до визначення прогнозних параметрів, що застосовуються під час оцінювання ефективності інвестицій. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку підприємств молокопереробної галузі. Оцінено їх інвестиційну привабливість і ефективність інвестиційної діяльності. Визначено основні зовнішні та внутрішні чинники ефективності інвестицій, на підставі яких стверджено, що здійснювати управління ефективністю інвестицій необхідно на макро- та мікрорівнях. Розроблено організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестицій на мікрорівні. Запропоновано послідовність дій під час оцінювання ефективності інвестиційних проектів, що впроваджуються на діючих підприємствах. Обгрунтовано пріоритетні напрямки інвестування підприємств молокопереробної галузі, реалізація інвестиційних проектів у межах яких сприятиме підвищенню ефективності виробництва.
 • Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків

           Теоретично узагальнено та по-новому вирішено питання оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання. На підставі аналізу фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних вчених з теоретичних проблем інвестування та оцінки ризиків, стану економіки, умов інвестиційної діяльності в Україні обгрунтовано основні принципи та концептуальні підходи щодо розроблення методичних засад визначення оцінки ефективності інвестицій в галузі "Транспорт". Виявлено чинники, що негативно впливають на інвестиційну активність. Проаналізовано стан пасажирського транспорту та прогнозовано його розвиотк на період до 2005 р. Запропоновано методичне підгрунтя для оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на базі імітаційного моделювання.
 • Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК

           Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування інтегрованих структур у молокопродуктовому підкомплексі Київщини. Виявлено закономірності під час здійснення інтеграції та розглянуто механізми взаємовигідних економічних відносин між партнерами. Визначено поняття "інтеграція" в агропромисловому виробництві як систему відносин, що базується на розподілі кінцевого фінансового результату між її учасниками. Розкрито сутність відносин власності в інтегрованих формуваннях. Досліджено психологічні взаємовідносини між учасниками інтеграції та встановлено взаємозв'язок між продуктивністю праці та врегульованістю партнерських відносин в інтегрованих структурах. Обгрунтовано методичні підходи до визначення нормативних витрат виробництва та еквівалентного обміну між товаровиробниками сировини і промисловими переробними підприємствами.
 • Облік витрат

  Вступ Розділ І. Сутність обліку витрат . Розділ ІІ. Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. . § .2.1. Етапи обліку виробничих витрат. § .2.2. Взаємозв'язок оперативного та фінансового обліку витрат виробництва. § 2.3. Фактори, то впливають на побудову обліку витрат. Розділ ІІІ. Об'єкт та методи обліку витрат § 3.1. Поняття об'єкту обліку витрат. § 3.2. Метод обліку виробничих витрат. § 3.3. Подетальний облік. § 3.4. Облік виробничих витрат по виробах. § 3.5. Облік виробничих витрат за групами виробів. § 3.6. Облік виробничих витрат по замовленнях. § 3.7. Облік виробничих витрат по процесах. § 3.8. Облік виробничих витрат по виробництвах. Розділ ІV. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво. Висновки Список використаної літератури
 • Вдосконалення системи управління витратами будівництва як фактор зниження його собівартості

           Розглянуто питання розробки цілісної методології управління витратами на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту. Особливу увагу приділено розробці методики виявлення та встановлення системного взаємозв'язку між економічними елементами витрат і елементами організаційної структури, а також методиці групування витрат за економічними елементами. Розроблено якісну (нормативну) модель групування витрат. Наведено методику оптимізації елементів витрат на базі динамічного програмування. Запропоновано методичні рекомендації практичного використання методології управління витратами залежно від організаційної структури управління будівництвом, а також методи управління витратами на етапі формування кошторисних і фактичних показників собівартості будівельної продукції.
 • Маркетинг у залученні іноземних інвестицій

           Здійснено класифікацію інвестицій, виявлено фактори впливу, особливості, тенденції, проблеми формування інвестиційного клімату у державі та залучення іноземних інвестицій. Розроблено модель інвестиційного клімату залучення іноземних інвестицій, спрогнозовано можливі обсяги їх залучення в економіку України. Запропоновано здійснювати планування цієї діяльності на засадах маркетингу за складовими його комплексу (4 С), а також відповідну реалізацію планів з метою створення сприятливих умов і високої ефективності використання іноземних інвестицій в Україні.
© 2007-2021