От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Класифікація факторів, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості підприємства / Є.О. Іванов // Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 35-38. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Сокращенное названиеКласифікація факторів, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості підприємства
Описание
         Досліджено фактори, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості підприємства. За результатами дослідження наведено удосконалену класифікацію факторів, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості на підприємстві.
Смотрите также:
 • Облік дебіторської заборгованості в системі управління активами підприємства

  Вступ 2 1. Сутність ДЗ в системі управління активами підприємства 4 2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури 6 3. Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості 8 4. Облік дебіторської заборгованості 10 4.1. Облік розрахунків з підзвітними особами 10 4.2. Облік розрахунків з покуцями та замовниками 17 4.3. Облік розрахунків за виданими авансами 25 4.4. Облік розрахунків з іншими дебіторами 27 5. Шляхи удосконалення обліку ДЗ 30 Висновки та пропозиції 34 Література 37
 • Аудит дебіторської заборгованості (на прикладі Казахстана)

  Зміст 1. Поняття і сутність дебіторської заборгованості 4 2. Задачі і порядок аудита дебіторської заборгованості 6 Література 15
 • Планування дебіторської заборгованості в умовах вантажних автотранспортних підприємств

           Удосконалено систему планування дебіторської заборгованості за транспортні послуги для створення передумов підвищення прибутковості вантажних перевезень у межах прийнятного для автотранспортного підприємства рівня ризику втрати ліквідності. Розроблено моделі планування дебіторської заборгованості за транспортні послуги шляхом обгрунтування параметрів кредитної політики на плановий період. Розроблено оперативні плани перевезень вантажів, що забезпечують диференційований підхід до кредитування замовників різних категорій, класів кредитоспроможності та передбачають максимальну прибутковість перевезень і прийнятний рівень ризику втрати ліквідності.
 • Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)

           Розкрито теоретичні та практичні аспекти розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості за умов антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємств. Запропоновано методику класифікації та єдиний системний класифікатор дебіторської заборгованості. Систематизовано та вдосконалено види і методи оцінювання дебіторської заборгованості. Розроблено систему комплексного оцінювання якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Оптимізовано форму бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами. Висвітлено принципи аналізу ліквідності заборгованості, а також запропоновано систему комплексного оцінювання стану дебіторської заборгованості для визначення рівня і перспектив розвитку платіжної кризи на підприємстві та в народногосподарському комплексі.
 • Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств

           Розглянуто питання, пов'язані з удосконаленням бухгалтерського обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості промислових підприємств. З засад бухгалтерського обліку розкрито економічну сутність понять "заборгованість", "зобов'язання", "розрахунки", а також взаємозв'язок між ними. Визначено основні напрями удосконалення методології обліку заборгованості та наведено її оцінки. Доповнено існуючі класифікації дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблено практичні рекомендації щодо їх застосування. Розглянуто облік факторингових операцій, який включає облік комісійної винагороди та операцій з продажу дебіторської заборгованості, запропоновано кореспонденцію рахунків з обліку цих операцій. Обгрунтовано необхідність і можливість удосконалення комп'ютерних програм щодо обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства

           Визначено сутність, умови виникненя дебіторскьої заборгованості, удосконалено понятійно-категорійний апарат її управління. З використанням нових підходів щодо характеристики дебіторської заборгованості (бухгалтерської й управлінської) розроблено її класифікацію. Обгрунтовано теоретичні положення щодо управління дебіторською заборгованістю, сформовано трьохвекторну систему оцінювання його ефективності, до складу якої включено методи визначення якості процесу керування. Обгрунтовано методологічні принципи оцінювання якості управління дебіторською заборгованістю торговельних підприємств. Проаналізовано процес формування дебіторської заборгованості, виявлено фактори, що обумовлюють її виникнення та погашення. Розглянуто сучасні методи управління дебіторською заборгованістю на торговельних підприємствах, встановлено ефективність їх застосування. Розроблено методичний підхід щодо проведення моніторингу формування та погашення дебіторської заборгованості на торговельних підприємствах. Запропоновано заходи стимулювання погашення дебіторської заборгованості, наведено фінансово-економічне обгрунтування надання знижок дебіторам. Удосконалено політику погашення простроченої дебіторської заборгованості.
 • Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємства

           Обгрунтовано шляхи вирішення актуальної для сучасної економіки України задачі синтезу системи оперативного керування дебіторською заборгованістю підприємства. Вперше розроблено концепцію синтезу системи оперативного керування дебіторською заборгованістю підприємства, яку розроблено на підставі впорядкування багаторівневого комплексу рішень - організаційних, економічних, методичних з метою оптимізації рівня дебіторської заборгованості. Запропоновано комплекс методів оцінки ефективності застосування способів активізації розрахунків з покупцями продукції підприємства на базі оптимального поєднання витрат і доходів від операцій прискорення грошових надходжень, що дозволяє збільшити ліквідність активів і рівень прибутковості. Створено механізм оперативного контролю дебіторської заборгованості підприємства, який розроблено з урахуванням особливостей його організаційної структури та внутрішньої структури об'єкта контролю, а також використання та досягнення взаємодії елементів контролю. Удосконалено методи формування та проведення експертизи інформаційної бази визначення кредитоспроможності покупців, створену з урахуванням їх найбільш суттєвих характеристик, що сприяє зменшенню обсягів простроченої дебіторської заборгованості.
 • Аналіз дяльністі товариства з обмеженою відповідальністю “Анвіко” (практика)

  1) Валюта балансу 2)Коефіцієнт зміни виручки від реалізації 3)Коефіцієнт зростання прибутку від реалізації продукції 4)Розрахунок коефіцієнту балансового прибутку 5. Аналіз джерел фінансування капіталу 6. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості. 7. Аналіз активів балансу 8. Аналіз дебіторської заборгованості 9. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості 10. Аналіз показників, що характеризують фінансову та ринкову стійкість підприємства 12. Аналіз порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості підприємства за звітний період 13. Оцінка ліквідності балансу. 14. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства 16. Аналіз ефективності використання капіталу 17. Аналіз оборотності та тривалості обороту капіталу. 18. Оцінка ділової активності підприємства 19. Аналіз рентабельності. 20. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
 • Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання

  Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання
 • Синтез системи механізмів кредитного менеджменту підприємства

           Досліджено організації кредитних відносин між підприємствами України, особливості формування нормативної бази кредитного менеджменту. Для забезпечення ефективного розвитку кредитного менеджменту на підприємствах розроблено концепцію синтезу системи механізмів кредитного менеджменту. Розроблено методику оцінки й аналізу дебіторської заборгованості підприємства, наведено методи організації системи кредитного менеджменту на підприємстві. Запропоновано використовувати можливості економіко-математичного моделювання з метою зменшення рівня дебіторської заборгованості, а також для прийняття рішень кредитного менеджменту методи на основі факторингових схем. Спроектовано систему інформаційної підтримки прийняття рішень щодо кредитного менеджменту, наведено типове положення про кредитний відділ підприємства.
 • Сутність фінансового стану підприємства

  Зміст Вступ 3 1. Сутність фінансового стану підприємства 4 1.1. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства 4 1.2. Ліквідність та платоспроможність підприємства 6 1.3. Структура майна, коштів підприємства 8 1.4. Джерела коштів підприємства 9 1.5. Ефективність використання і оборотності оборотних коштів 9 1.6. Фінансова стійкість підприємства 9 2. Аналіз фінансового стану підприємства 11 2.1. Аналіз майна підприємства 11 2.2. Аналіз джерел коштів підприємства 14 2.3. Аналіз оборотності оборотних коштів 18 2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 19 2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 22 2.6. Аналіз стану дебіторської заборгованості 24 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 27 3.1. Особливості фінансового стану підприємства 27 3.2. Місце аналізу фінансового стану підприємства в ринковій економіці 29 Висновок 31 Використана література 33
 • Дати оцінку показників дебіторської та кредиторської заборгованості

 • Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

           Досліджено економічну сутність розрахунків, їх взаємозв'язок із зобов'язаннями та заборгованістю, розроблено модель для виявлення межі використання цих термінів. Запропоновано 8 класифікаційних ознак для дебіторської та кредиторської заборгованості, які використано під час побудови Плану рахунків для обліку розрахункових операцій. Виявлено місце розрахунків серед об'єктів системи фінансового менеджменту як операції, що є першоджерелом виникнення грошових потоків, дебіторської та кредиторської заборгованості. З'ясовано економічну сутність розрахунків, досліджено особливості їх бухгалтерського обліку, формалізовано тлумачення змісту облікової політики та специфіку використання облікового інструментарію щодо обліку розрахунків. Удосконалено процеси документування та інвентаризації розрахунків, способи оцінки дебіторської заборгованості на дату складання фінансової звітності, запропоновано змінити структуру класів Плану рахунків для обліку розрахунків та внести відповідні корективи до Інструкції про їх використання, методику обліку розрахунків та нарахування резерву сумнівної заборгованості. Розроблено регістри аналітичного та синтетичного обліку, удосконалено форму N1 "Баланс" в частині розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість.
 • Облік і аналіз оборотних активів підприємства

  Вступ 4 Розділ 1. Основи побудови обліку оборотних активів підприємства в сучасних умовах господарювання 6 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об’єкту обліку 6 1.2. Класифікація оборотних активів підприємства та методи їх оцінки 11 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу оборотних активів 19 Розділ 2. Бухгалтерський облік оборотних активів підприємства 24 2.1. Облік запасів 24 2.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів 24 2.1.2. Облік незавершеного виробництва та готової продукції 33 2.1.3. Облік товарів 42 2.2. Облік грошових коштів 48 2.2.1. Документальне оформлення та облік грошових коштів в касі підприємства 48 2.2.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках в установах банку 55 2.3. Облік дебіторської заборгованості 58 Розділ 3. Аналіз оборотних активів 74 3.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі оборотних активів підприємства 74 3.2. Аналіз структури і динаміки змін оборотних активів 83 3.3. Оцінка показників ефективності оборотних активів 85 Висновки 88 Список використаних джерел 91 Додатки 96 Додаток А 96 Додаток Б 98 Додаток В 99 Додаток Г 101 Додаток Д 102 Додаток Е 103 Додаток Ж 104 Додаток З 105 Додаток І 105 Додаток К 106 Додаток Л 107
© 2007-2020