От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Методичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки

Сокращенное названиеМетодичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки
Описание
[Електронний ресурс] / І.О. Пивоваров // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 43-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
Смотрите также:
 • Національні моделі організації ринкової економіки

  Вступ 3 1. Характеристика сучасних економічних систем 5 2. Національні моделі організації ринкової економіки 12 3. Основні ознаки та особливості української моделі організації ринкової економіки 17 Висновок 38 Література 41
 • Організація розподільчої економічної системи держави

           Розроблено нові методологічні та науково-методичні підходи щодо удосконалення організації та механізмів функціонування розподільчої економічної системи держави. Уточнено сутність категорії "розподіл", виявлено його нові ознаки як складової організаційного процесу та розроблено основні напрями удосконалення як економічної системи та визначального принципу виробничих відносин. Встановлено закономірності розвитку розподільчих відносин. Розкрито зміст і запропоновано структурну схему стратегії цілепокладення розподільчої економічної системи держави. Обгрунтовано методологічні підходи й принципи системної оцінки розподільчих відносин у середовищі сукупного суспільного виробництва, його регулювання і споживання продукту. Створено комплекс науково-методичних підходів і механізмів впровадження не використаних ефективних можливостей виробництва та розподільчої системи, її зв'язків і відносин. Запропоновано шляхи розвитку господарського та економічного механізмів розподільчої економічної системи, показано ефективність їх сукупної дії. Удосконалено теорію розподілу, зокрема обгрунтовано необхідність впровадження у процес розподілення нових елементів та чинників.
 • Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства

           Розкрито суть понять "внутрішній контроль", "система внутрішнього контролю", "суб'єкт внутрішнього контролю". Визначено основні функції, форми внутрішнього контролю. Удосконалено класифікацію його видів і засобів. Обгрунтовано концептуальні засади побудови системи внутрішнього контролю, структуру й основні елементи системи даного контролю підприємств України за умов ринкової трансформації господарств та переходу до сталого економічного зростання. Розроблено базову модель процесу внутрішнього контролю, яка передбачає використання системного підходу до виконання завдань контролю. Створено методичний підхід до оцінки економічної ефективності системи зазначеного контролю підприємства. Запропоновано положення про відділ внутрішнього контролю на підприємстві, яке визначає засади побудови, функціонування та розвитку цього відділу на промислових підприємствах України. Розроблено рекомендації щодо шляхів підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємств України завдяки реалізації пропозицій коротко- та довгострокового характеру.
 • Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки

           Розроблено методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і закономірностей функціонування сфери зайнятості з урахуванням перспектив розвитку економічної системи України. Виявлено специфіку, тенденції та закономірності сегментації ринку праці. Створено методологію дослідження чинників впливу на зайнятість населення у сучасній Україні. Виявлено особливості структури та масштабів безробіття. Визначено поняття неформального сектору зайнятості, що відповідає особливостям української економіки. Обгрунтовано переваги активної державної політики зайнятості у порівнянні з пасивною. Установлено роль держави у механізмі зайнятості за умов переходу до ринкової економіки та у системі соціально-трудових відносин.
 • Відтворення кваліфікованої робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки

           В дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили в умовах змішаної економіки. На основі аналізу основних тенденцій розвитку системи підготовки кадрів розглядаються економічні функції держави по забезпеченню підготовки фахівців у відповідності з вимогами сучасного виробництва та з врахуванням перспективних зрушень в економіці. На основі конкретних даних досліджуються проблеми реорганізації та вдосконалення системи освіти України.
 • Економічні та соціальні проблеми ринкової трансформації в Україні

  Вступ 3 1. Основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки 4 2. Проблеми роздержавлення та приватизації економіки 13 3. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір 19 4. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації 30 Висновки 35 Використані джерела 37
 • Економічні та соціальні проблеми ринкової трансформації в Україні

  ВСТУП......................................................................................................3 1. Основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки...................................4 2. Проблеми роздержавлення та приватизації економіки................15 3. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір...........................................................21 4. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації..........28 ВИСНОВКИ...........................................................................................31 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.................................................................33
 • Економічні та соціальні проблеми ринкової трансформації в Україні

  Вступ 3 1. Основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки 4 2. Проблеми роздержавлення та приватизації економіки 13 3. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір 19 4. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації 30 Висновки 35 Використані джерела 37
 • Економічні та соціальні проблеми ринкової трансформації в Україні

  Зміст ВСТУП......................................................................................................3 1. Основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки...................................4 2. Проблеми роздержавлення та приватизації економіки................15 3. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір...........................................................21 4. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації..........28 ВИСНОВКИ...........................................................................................31 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.................................................................33
 • Шляхи побудови ринкового суспільства

  План Вступ 3 1. Умови переходу до цивілізованого ринку 4 2. Моделі регулювання ринкових структур 8 3. Основні напрямки трансформації економіки України в ринкову 13 Висновок 17 Література 18
 • Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу України до ринкової економіки

           Розглянуто трудові правовідносини як комплекс суспільно-трудових відносин. З'ясовано стан сучасного трудового права України. Показано, що з переходом до ринкової економіки потребує перегляду та оновлення ряд його інститутів. Охарактеризовано предмет, метод, принципи та функції галузі права. Показано місце та роль трудового права у системі вітчизняного права. Сформульовано концептуальні підходи щодо вирішення проблеми правосуб'єктності учасників трудових правовідносин. Розкрито сутність і правову природу трудового договору, контракту та інших юридичних фактів, що є підставами для виникнення трудових правовідносин за умов формування ринкової економіки України.
 • Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України

           Досліджено особливості та проблеми розвитку системи фінансової безпеки банків за умов трансформаційної економіки, розроблено рекомендації щодо її побудови. Запропоновано кількісні та якісні методи аналізу рівня фінансової безпеки банків. Обгрунтовано можливості використання фінансових інструментів та важелів у процесі управління безпекою банку. Виявлено ключові зовнішні та внутрішні загрози безпеці банківської системи й окремих банків. Розкрито природу моральних ризиків, розроблено їх класифікацію та запропоновано підхід до їх кількісного оцінювання.
 • Інтегроване управління групами підприємств

           Здійснено теоретичне обгрунтування та розробку методичного забезпечення формування системи інтегрованого управління групами підприємств. Розглянуто інтеграційні тенденції розвитку економіки. Визначено поняття та розроблено типологію груп підприємств. Розкрито суть, зміст і принципи побудови системи інтегрованого управління. Удосконалено технологію оцінки організації й ефективності взаємопов'язаної діяльності групи підприємств. Обгрунтовано методичний підхід до розробки стратегії групового розвитку. Подано методичне забезпечення організації взаємного моніторингу членів групи й обгрунтовано етапи формування інтегрованої інформаційно-управлінської системи. Удосконалено методичний підхід до реалізації задач групового розвитку на основі узгодження інтересів членів групи.
 • Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки України

           З'ясовано передумови становлення лізингового бізнесу в економіках перехідного типу. Проаналізовано чинники привабливості міжнародного лізингу в Україні. Виявлено проблеми поширення та перспективи розвитку міжнародних лізингових операцій. Досліджено місткість вітчизняного лізингового ринку, окреслено основні напрями комплексної програми реформування системи міжнародного лізингу в Україні. Розроблено методичний підхід до визначення галузей, привабливих для лізингу, виявлено галузеві пріоритети на регіональному рівні. Наведено пропозиції щодо визначення доходів лізингодавця.
© 2007-2020