От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Національна система соціального захисту як елемент глобальної системи економічних відносин

Сокращенное названиеНаціональна система соціального захисту як елемент глобальної системи економічних відносин
Описание
[Електронний ресурс] / В.Б. Тропіна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 167 — укp. — укp. — англ.
Смотрите также:
 • Правове регулювання соціального захисту громадян України

           Розглянуто соціальний захист населення як правовий інститут у системі права соціального забезпечення. Визначено нові підходи до теорії соціально-забезпечувальних відносин відповідно до сучасних процесів реформування національної системи соціального захисту. Особливу увагу приділено історико-правовому аналізу феномену соціального захисту населення. Проведено порівняльно-правовий аналіз регулювання суспільних відносин, пов'язаних з подоланням нужденності у державах з різним рівнем добробуту. Наведено пропозиції для вдосконалення чинного законодавства України щодо організаційно-правових механізмів взаємодії суб'єктів соціального захисту.
 • Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні

           Розкрито суть правового поняття соціального захисту населення від безробіття, розкрито зміст активної та пасивної політки соціального захисту безробітних, їх місце та значення за сучасних умов ринкових перетворень в Україні, проаналізовано законодавство про соціальний захист від безробіття. Досліджено поняття, правову природу, принципи, правовий статус суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадку безробіття. Проаналізовано поняття та висвітлено зміст та види працевлаштування як найбільш ефективний елемент політики соціального захисту безробітних. Наведено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з даних питань.
 • Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту

           Визначено сутність соціального захисту, історичні аспекти та політичні чинники еволюції. Виокремлено специфічні "ідеологічні типи" соціального захисту, проведено порівняльний політологічний аналіз світових моделей, розглянуто сучасні світові тенденції трансформації. Висвітлено особливості політико-правового регулювання системи соціального захисту в Україні, описано процес формування нормативних засад системи, наведено рекомендації щодо її удосконалення.
 • Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді

  ПЛАН Вступ 3 1. Організація соціального захисту населення 5 1.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 5 1.2. Система органів соціального захисту населення 6 2. Державна політика у справах молоді 9 2.1. Засади і принципи державної молодіжної політики 9 2.2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики 11 3. Сучасний стан проведення державної молодіжної політики в Україні 15 Висновок 24 Список викоританої літератури 25
 • Економічні засади вдосконалення соціального захисту в аграрному секторі АПК в перехідний період

           Дисертацію присвячено питанням вдосконалення соціального захисту населення в аграрному секторі АПК в перехідний період. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку соціального захисту населення, в тому числі і сільського, розглянуто порядок формування та використання коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду сприяння зайнятості населення, уточнено зміст і значення соціального захисту в системі аграрних соціально-трудових відносин. Виявлені особливості формування механізму зайнятості в аграрному секторі АПК в перехідний період. Запропоновано шляхи вдосконалення діючої системи соціального захисту та більш ефективного використання коштів на соціальні потреби.
 • Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки

           В дисертації використано принципово новий методологічний підхід: соціальний захист розглядається не як залишковий продукт економічного розвитку, а як механізм збереження і розвитку людського потенціалу. Досліджено механізми реалізації соціального захисту за дев'ятьма основними галузями, встановлено їх національні особливості. На основі узагальнення світової практики, зокрема країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку), досліджені основні механізми державного регулювання в сфері соціального захисту, ринку праці. Розглянуті взаємозв'язки соціального захисту з елементами макроекономіки, встановлений вплив на нього зовнішньоекономічних факторів. Проаналізовані проблеми створення систем соціального захисту в країнах з перехідною економікою. Зроблені висновки та практичні рекомендації відносно створення в Україні системи соціального захисту, адекватної принципам ринкової економіки.
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Сутність та структура банківської системи 5 2. Роль та значення банківської системи у ринковій економіці 13 3. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Сутність та структура банківської системи 5 2. Роль та значення банківської системи у ринковій економіці 13 3. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції

           Проаналізовано актуальні проблеми розвитку українсько-російських торговельно-економічних відносин за умов глобальної інтеграції. Розглянуто питання формування зовнішньоекономічної політики за сучасних умов. Досліджено основні тенденції та особливості становлення і розвитку економічних відносин між Україною та Росією в торгівлі та інвестиційно-виробничій сфері. Встановлено інтеграційні пріоритети держав та визначено їх вплив на стан і перспективи розвитку економічних відносин. Розроблено методичні підходи щодо збільшення експорту українських товарів на російський ринок, визначено можливі напрями диверсифікації імпорту енергоносіїв, впровадження яких сприяє зменшенню рівня економічної залежності України від Російської Федерації. Обгрунтовано основні напрями розвитку українсько-російських торговельно-економічних відносин у перспективі.
 • Управління системою соціального захисту населення в умовах трансформаційної економіки

           З позицій системного комплексного підходу досліджено методологічні засади реформування системи соціального захисту населення. Визначено поняття соціального захисту населення як складової соціальної політики держави у контексті побудови його на страхових засадах, у тісному зв'язку з видами, важкістю, частотою та кількістю страхових ризиків. Наведено напрямки та шляхи вдосконалення організаційно-правових аспектів механізму соціального захисту. Обгрунтовано необхідність відповідності програм соціального розвитку до територіально-виробничої специфіки регіонів. Запропоновано концептуальні основи та модель оптимізації ресурсозабезпечення соціального захисту, а також напрями забезпечення ефективності функціонування його системи.
 • Влада в системі економічних відносин

           Проведено системне теоретичне дослідження економічної сутності й форм влади в системі економічних відносин та підходів щодо визначення її ефективності. Надано визначення природи влади як аспекту економічних відносин та доведено, що її основою є асиметрія в розподілі ресурсів між агентами економічної системи. Доведено вплив влади на поведінку суб'єктів економічних відносин, умови, зміст і результати їх економічного вибору. Досліджено інститути економічної влади. Встановлено критерії суспільної ефективності системи влади, проаналізовано її вплив на функціонування економічної системи. Запропоновано концепцію підприємства як системи відносин влади між власниками активів (акціонерами), менеджментом і персоналом підприємства. Розглянуто особливості системи економічної влади за умов перехідної економіки. Обгрунтовано необхідність проведення "політики влади" з метою встановлення соціального контролю над її розподілом в економічній сфері.
 • Зайнятість та соціальний захист населення (на матеріалах України та Ізраїлю)

           У дисертації аналізуються проблеми ефективності функціонування системи зайнятості та соціального захисту населення на сучасному етапі на прикладі України й Ізраїлю. Обгрунтовуються сутність, основні компоненти і фактори зайнятості та соціального захисту населення, з урахуванням особливостей розвитку національних економічних систем. Визначено тенденції, засоби, механізми, напрями, шляхи та методи вдосконалення зайнятості та соціального захисту населення з урахуванням соціального досвіду різних країн. Важливим напрямом удосконалення зайнятості є збільшення інвестицій і створення нових робочих місць, зорієнтованих на динамічні високотехнічні виробництва. Що стосується системи соціального захисту населення, то вона повинна відповідати вимогам ринково-цінових механізмів. Саме це підтверджує дійсність Ізраїлю, досвідом якого доцільно скористатися Україні.
 • Політична система як елемент політичного життя суспільства.

  ПЛАН. 1. Поняття, структура і типологія політичних систем 2. Форми державного устрою 3. Політичний режим
 • Удосконалення управління соціальним захистом населення в регіоні (на матеріалах Миколаївської області)

           В дисертації визначені сутність, місце та роль соціального захисту населення в економічній структурі перехідного суспільства, досліджено дію економічних законів ринку на полі соціального захисту. Дана оцінка реального стану соціального захисту населення в країні та в регіоні. Запропонована модель регіонального управління соціальним захистом населення, в якій знайшли відображення нові підходи до управління соціальним захистом населення, наукові принципи управління. Розроблені методики щодо оцінки рівня соціального захисту населення та організації роботи органів соціального захисту населення регіону.
© 2007-2018