От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.В. Сизонова; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с. — укp.

Сокращенное названиеОрганізаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві
Описание
         Обгрунтовано необхідність енергоощадження як найбільш перспективного напрямку розв'язання проблеми дефіциту енергоносіїв. Запропоновано використовувати поняття "енергетичного потенціалу економічної системи" як інтегрального показника наявних для даної економічної системи носіїв енергії. Розроблено класифікацію видів зазначеного потенціалу та показники його виміру. Розкрито суть поняття "енергетичний потенціал сільськогосподарського підприємства", визначено його структуру, складові, особливості та фактори, що визначають величину й ефективність використання енергетичного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Проаналізовано динаміку його величини протягом 1990 - 2003 рр. та ефективність застосування, визначено подальші тенденції змін цих показників. Розроблено методичні рекомендації щодо стимулювання раціонального використання енергетичного потенціалу та його складових в аграрному секторі економіки, базуючись на системі оподаткування та впровадженні до виробничої діяльності суб'єктів господарювання енергоменеджменту.
Смотрите также:
 • Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві

           Комплексно досліджено теоретичні, методичні та прикладні проблеми організаційно-економічних основ функціонування малих форм господарювання у сільському господарстві, визначено їх суть і зміст. Узагальнено досвід функціонування малих господарських формувань як найпоширеніших форм ведення виробництва Карпатського регіону України. Проаналізовано існуючу систему кооперативних зв'язків малих форм господарювання з різними господарськими формуваннями за умов виробництва та збуту продукції. Висвітлено й узагальнено минулий досвід розвитку кооперації та можливості його використання за сучасних умов ведення сільського господарства. На підставі проведених широкомасштабних за обсягом і глибоких за суттю досліджень функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду їх діяльності запропоновано комплекс заходів щодо підвищення результативності проведення аграрних перетворень в Україні та ролі органів влади й управлінських структур різних ієрархічних рівнів керівництва у цих процесах.
 • Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві

           Обгрунтовано економічну суть системи інженерно-технічного сервісу сільськогосподарського виробництва та визначено її функції. Проведено аналіз сучасного стану матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Визначено ефективні організаційні структури інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві. Виявлено організаційні форми інженерно-технічного сервісу за умов розвитку ринкових відносин у сільському господарстві. Вказано напрями формування державної технічної політики АПК на ринку інженерно-технічного сервісу. Розроблено організаційно-економічний механізм формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві. Удосконалено економічні взаємовідносини між суб'єктами ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві.
 • Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві

           Уточнено економічну сутність кредитних відносин та визначено їх особливості в сільському господарстві. Запропоновано напрями формування специфічних систем кредитного обслуговування сільгосппідприємств на основі вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду. Удосконалено методику визначення кредитоспроможності аграрних підприємств. Обгрунтовано механізм формування та використання фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Наведено пропозиції щодо створення Державного селянського іпотечного банку, кредитних спілок і кооперативних банків. Розроблено організаційно-економічні засади розвитку та функціонування лізингової діяльності в сільському господарстві.
 • Формування матеріальної основи мотивації праці в сільському господарстві

           Розроблено пропозиції та практичні рекомендації щодо вдосконалення економічного механізму формування матеріальної основи мотивації праці у сільському господарстві. Досліджено теоретичні засади даного формування. Узагальнено досвід організації оплати праці в сільському господарстві України для виявлення можливостей його застосування у новостворених агропідприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Досліджено вплив мотивації праці на результати господарської діяльності у сільському господарстві. Обгрунтовано механізм формування фонду оплати праці в аграрних підприємствах. Проведено оцінку рівня продуктивності й оплати праці в регіоні. Розроблено механізм забезпечення економічних умов відновлення довіри сільськогосподарських працівників до її стимулювання. Запропоновано функціональну модель рівня оплати праці працівників даних підприємств. Визначено заходи підвищення ефективності організації оплати їх праці.
 • Еволюція форм власності в сільському господарстві

  Вступ 3 1. Еволюція форм власності в сільському господарстві 5 2. Суть власності в економічному житті суспільства 11 3. Економічні форми реалізації власності 22 Висновки 28 Список літератури 29
 • Економічні основи застосування добрив в сільському господарстві

           В дисертації досліджуються методологічні проблеми формування рівня та структури удобрення сільськогосподарських культур, оптимізації використання обмежених ресурсів добрив. Показано недоліки ряду відомих методик розподілу добрив між сільськогосподарськими культурами, визначення доз під планований урожай. Розроблено методику реалізації системного підходу до визначення рівня та структури удобрення, розподілу добрив.
 • Формування і розвиток економічних відносин в сільському господарстві

           Досліджено засади розвитку економічних відносин у сільському господарстві на основі інтеграції та кооперації. Проаналізовано виробництво сільськогосподарської продукції підприємствами різних форм господарювання. Висвітлено питання стосовно розвитку економічних відносин на продовольчому ринку, а також організації маркетингової діяльності за умов інтеграції у сільському господарстві. Визначено напрями державної підтримки розвитку економічних відносин у сільському господарстві. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування та функціонування агропромислових фінансових груп. Запропоновано систему екологічногго маркетингу, що сприяє розвитку економічних відносин у даній сфері.
 • Соціально-економічні умови і фактори природокористування у сільському господарстві Запорізької області

  [Електронний ресурс] / М.М. Стецишин, О.В. Левада // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N10. — С. 10-12 — Библиогр.: 3 назв. — укp.
 • Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві (теорія, методологія, практика)

           Розглянуті теоретико-методологічні, методичні і прикладні аспекти удосконалення земельних відносин у сільському господарстві в період переходу до ринкової економіки. Обгрунтовані напрями реформування земельних відносин, а також нормативно-правове і науково-методичне забезпечення здійснення земельної реформи. Розроблені організаційна схема, механізм реформування і економічного регулювання земельних відносин. Обгрунтовані напрями розвитку оренди землі, концептуальні основи формування і розвитку ринку земель. Запропоновані принципи і порядок економічного стимулювання власників землі і землекористувачів за раціональне використання і охорону земель.
 • Формування і відтворення засобів виробництва в сільському господарстві

           Обгрунтовано теоретичні засади розвитку та відтворення засобів виробництва у сільському господарстві. Розкрито суть та охарактеризовано засоби виробництва, особливості відтворення засобів виробництва в аграрній сфері. Розглянуто питання розвитку ринку виробничо-технічних засобів обробки землі у сільському господарстві. Проаналізовано процеси забезпечення, використання та відтворення засобів аграрного виробництва. Запропоновано технологію визначення оптимальної потреби у складній техніці та розміру капіталовкладень на мікро- та макрорівнях шляхом врахування обсягів виконання агротехнічних операцій, мінімізацію витрат на експлуатацію та доукомплектування чи переукомплектування технопарку й використання динамічного програмування на базі принципу оптимальності. Досліджено організаційно-економічні напрямки розвитку та відтворення засобів сільськогосподарського виробництва. Розглянуто особливості формування вторинного ринку вживаної техніки.
 • Розвиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного періоду

           Досліджено теоретико-методологічні аспекти розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів. Наведено типологію виробничих кооперативів. На підставі вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду обгрунтовано ідентифікаційні ознаки виробничого кооперативу та організаційно-економічні передумови їх становлення. Визначено роль і економічну ефективність функціонування виробничих кооперативів у сільському господарстві України, а також проблеми їх розвитку на сучасному етапі. Наведено деякі порівняння виробничих кооперативів з підприємствами інших організаційно-правових форм. Запропоновано перспективну організаційну структуру й адаптований до ринкової економічної системи механізм внутрішньогосподарських відносин у сільсьгосподарському виробничому кооперативі. Обгрунтовано систему мотивації праці, розглянуто варіанти участі виробничих кооперативів в інтеграційних процесах, а також визначено пріоритети розвитку їх соціальної місії.
 • Розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві

           Розроблено науково-методологічні засади розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві. Розкрито економічний зміст івестицій, досліджено особливості інвестиційного процесу, обгрунтовано механізм його державної підтримки та можливість удосконалення на основі кооперації та агропромислової інтеграції. Здійснено оцінку ефективності інвестиційних проектів у сільському господарстві регіону, розроблено організаційно-економічний механізм інвестування. Удосконалено проектний цикл інвестиційних процесів. Визначено напрями підвищення ефективності залучення інвестицій у сільське господарство. Запропоновано інвестиційну модель економічної взаємодії сільськогосподарських підприємств та держави, яка забезпечує підвищення ділової активності в аграрній сфері та економічне зростання країни.
 • Реформування і розвиток майнових відносин власності в сільському господарстві

           Проаналізовано теоретичні засади й удосконалено організаційно-економічні форми майнових відносин власності шляхом утворення ефективних методів використання сільським населенням майнових прав. Конкретизовано економічний зміст та юридичні форми відносин власності й проаналізовано основні тенденції їх розвитку в сільському господарстві. Виділено основні типи, види та форми у структурі власності. Обгрунтовано раціональну структуру аграрного сектору економіки за формами власності. Визначено ефективні економічні умови реалізації прав власника щодо розпорядження та користування майном. Висвітлено теоретичні засади поєднаного застосування методологій структурно-функціонального та функціонально-вартісного аналізу у вирішенні проблеми раціонального використання майна у галузі сільського господарства. Обгрунтовано методику побудови математичних моделей для оптимізації використання майна як матеріального інвестиційного ресурсу.
 • Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика

           Досліджено теоретико-методологічні засади та практику функціонування системи оподаткування у сільському господарстві України. Визначено її суть і зміст з використанням системного підходу. Систематизовано основні податкові принципи та наведено їх класифікацію. Розглянуто особливості формування наукових теорій щодо оподаткування в різних економічних школах. Проведено ретроспективний аналіз процесу становлення системи оподаткування у сільському господарстві та виокремлено його етапи, а також систему оцінено в контексті чинних податків і податкових зборів. Обгрунтовано основні напрями та шляхи вдосконалення системи оподаткування в сільському господарстві України.
© 2007-2021