От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Організаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / К.В. Белоус; Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2006. — 20 с.: рис. — укp.

Сокращенное названиеОрганізаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту
Описание
         Досліджено організаційно-методичні засади вибору ринкової стратегії морського порту й адаптації вибраної стратегії до перспективи умов її реалізації. З'ясовано основні тенденції розвитку світової портової системи. Визначено особливості ринку портових послуг та характерні риси процесу формування стратегії розвитку порту. Досліджено різні моделі стратегії. Розроблено їх загальну класифікацію. Проаналізовано базові стратегії відповідно до умов портового господарства України. З'ясовано основні методологічні підходи до вибору пріоритетної стратегії розвитку порту й адаптації вибраної стратегії до перспективи її реалізації. Розроблено механізм формування стратегії порту запобігального типу, а також організаційно-методичні положення його створення.
Смотрите также:
 • Формування програми розвитку матеріально-технічної бази морського торговельного порту

           Розроблено теоретичні та методичні засади формування програм розвитку матеріально-технічної бази морського торговельного порту з урахуванням прогнозних величин об'ємів вантажопотоків і взаємного впливу портів-конкурентів. Відзначено, що розробка та впровадження подібного роду положень щодо вибору напрямів розвитку суттєво підвищить економічну ефективність функціонування окремого порту та транспортної системи в цілому. Це має бути досягнуто за рахунок своєчасності ухвалюваних рішень та їх адекватності реальної та прогнозованої ситуації.
 • Ефективність діяльності морського порту в логістичних системах

           Встановлено закономірності ефективної діяльності морського порту в логістичних системах. Знайдено та порівняно оптимальний і рівноважні стани у логістичному ланцюжку, що складається з виробника продукції, декількох транспортних підприємств (зокрема, морського порту) та ринку реалізації продукції за різних варіантів конкуренції й інтеграції учасників. Обгрунтовано доцільність вертикальної інтеграції морського порту з суміжними транспортними підприємствами зі встановленням наскрізного тарифу на доставку продукції, а також з виробником продукції. Визначено оптимальний механізм встановлення знижок з портових тарифів залежно від величини вантажопотоку. Знайдено та проведено порівняння рівноваг в логістичному ланцюжку з використанням різних критеріїв оцінки діяльності морського порту - доходу, вантажообігу, рентабельності, інтенсивності прибутку на одиницю часу. Показано особливості конкуренції морських портів, що надають послуги, у порівнянні з класичною конкуренцією підприємств, що виробляють продукцію. Знайдено та проведено порівняння рівноважних й оптимальних станів у системі конкуруючих між собою морських портів, визначено ефективну поведінку морського порту у даній системі.
 • Моделювання системи масового обслуговування "Портовий флот"

           Проведено систематизовані статистичні дослідження закономірностей основних технологічних подій і процесів виробничої інфраструктури агентської діяльності в морському торговельному порту і розроблено відповідну систему ймовірносних моделей. Запропоновано методику обгрунтування кількісного складу флоту морського торговельного порту, що базується на формальному апараті теорії масового обслуговування. Висвітлено науково обгрунтовану методологію моделювання системи масового обслуговування "Портовий флот", основна перевага якої у тому, що вона базується на особливостях марковських випадкових процесів. Розроблено економіко-математичну модель задачі оновлення флоту морського торговельного порту. Проаналізовано методичні положення оцінки ризику проекту оновлення флоту морського торговельного порту.
 • Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України

           Досліджено теоретичні засади стратегічного планування розвитку економіко-виробничих систем. Розглянуто методологічні проблеми стратегічного планування економічного розвитку вантажних портів. Удосконалено підходи щодо формування стратегії їх розвитку. Обгрунтовано концептуальні засади побудови механізму стратегічного прогнозування економічного розвитку вантажних портів. Проаналізовано сучасний стан портового господарства України та визначено особливості функціонування вантажних портів за сучасних умов. Наведено оцінку, обгрунтовано перспективи та визначено потенціал економічного розвитку портового господарства. Обгрунтовано методичні засади та сформовано концепцію стратегічного плану розвитку на прикладі Херсонського морського торговельного порту. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації стратегії економічного розвитку вантажних портів. Здійснено прогнозування динаміки показників діяльності порту за існуючих темпів росту та за умов стимулювання збільшення вантажопотоку. Розроблено основні положення концепції програми розвитку морських портів.
 • Морфофункціональні основи формування морського фітобентосу

  : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Галина Григорівна Мінічева; НАН України, Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 1998 — укp.
 • Механізми фінансової стратегії розвитку підприємства

           Теоретично обгрунтовано економічний зміст фінансової стратегії розвитку підприємства, методичні рекомендації щодо визначення напрямків створення ефективних механізмів формування і реалізації фінансової стратегії за умов трансформації економіки. Розглянуто теоретичні основи створення організаційно-економічних та управлінських механізмів фінансової стратегії розвитку підприємства. Сформульовано принципи формування механізмів фінансової стратегії та узагальнено способи їх класифікації. Розроблено методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства, який основано на застосуванні системи цілей, адаптивних методів і структурного представлення фінансових потоків. Виконано моделювання фінансової стратегії розвитку підприємства та запропоновано конкретні дії щодо реалізації механізмів фінансової стратегії.
 • Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища

           Розроблено теоретичні на науково-методичні засади організаційно-економічного забезпечення процесу адаптації підприємств промисловості до невизначеності бізнес-середовища. Виявлено проблеми сучасного розвитку промислових підприємств та визначено передумови формування стратегій адаптації. З використанням системного підходу розроблено концептуальні засади побудови системи організаційно-економічного забезпечення адаптації підприємства, сформовано її структуру та складові елементи. Розроблено стратегічну модель адаптації підприємства, що дозволяє обирати відповідну цілеорієнтовану стратегію. Обгрунтовано вибір критеріїв якості функціонування системи адаптації - конкурентоспроможність і фінансову привабливість підприємства, запропоновано сучасні методи їх оцінки. Розроблено й обгрунтовано науково-методичні рекомендації щодо розрахунку цільових параметрів стратегічної моделі адаптації підприємства. Запропоновано методичні підходи до планування заходів з адаптації, методичні рекомендації щодо розрахунку показників соціально-економічної ефективності адаптаційних заходів, методику оцінки синергетичної якості функціонування системи організаційно-економічного забезпечення адаптації підприємства до невизначеності бізнес-середовища.
 • Внутрішньофірмове планування діяльності промислових підприємств

           Досліджено теоретичні та методологічні основи організації планування. Узагальнено та систематизовано принципи планової діяльності за сучасних умов. Вивчено залежність між структурою та послідовністю формування планів та організаційно-правовою формою підприємства. Розкрито зміст організаційно-економічних аспектів проблеми адаптації внутрішньо-виробничого планування до ринкових умов. Проаналізовано особливості розробки, виконання й оцінки економічної ефективності реалізації економічної стратегії підприємства. Досліджено сучасний стан методичного забезпечення формування економічної стратегії підприємства. Викладено методичні підходи до врахування господарського ризику за умов стратегічного планування. Запропоновано методичні підходи до визначення пріоритетів планової діяльності підприємства з урахуванням внутрішньоорганізаційного розвитку. Розроблено методику інтерактивного планування господарської діяльності підприємства. Визначено умови й особливості формування системи показників внутрішньофірмового планування.
 • Організаційно-економічні основи маркетингових досліджень на підприємстві

           Висвітлено теоретичні та методичні проблеми маркетингової діяльності на підприємствах України в контексті з міжнародним досвідом. Проаналізовано особливості маркетингових досліджень на сучасному етапі економічного розвитку. Розроблено методичні підходи до маркетингових досліджень з використанням кількісних методів оцінки маркетингової діяльності, а також стратегії розвитку підприємства на основі повного життєвого циклу товарів. Запропоновано стратегії післяпродажного маркетингового менеджменту. Описано функції маркетингових служб, організаційну структуру управління для підприємства Національної акумуляторної корпорації "ISTA" у Дніпропетровську.
 • Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії

           Розроблено теоретико-методологічні та прикладні положення формування, впровадження та адаптації стратегій і технологій ефективного управління інвестиційною діяльністю компанії галузі зв'язку України. Здійснено моніторинг інвестиційного процесу в Україні. Досліджено механізми формування, впровадження й адаптації стратегій компаній. Розроблено науково-методичні рекомендації та практичні пропозиції щодо вдосконалення технології управління інвестиційною діяльністю компанії. Обгрунтовано напрями трансформації організаційно-функціональної структури компанії. Здійснено аналіз та оцінку фінансово-інвестиційної діяльності та стратегій основних операторів галузі зв'язку. Розроблено науково-методичні та практичні рекомендації щодо подальшого інвестиційного розвитку ВАТ "Укртелеком".
 • Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону

           Визначено роль стратегічного планування у забезпеченні раціонального використання ресурсного потенціалу регіону та досягненні збалансованого розвитку його соціо-еколого-економічної (СЕЕ) системи. Наведено методику та здійснено стратегічну оцінку передумов розвитку соціальної, екологічної та економічної підсистем регіону та визначено стратегічні напрямки їх розвитку. Обгрунтовано організаційну систему формування стратегії СЕЕ розвитку регіону, запропоновано систему інструментів організаційно-економічного механізму реалізації стратегії, спрямованої на активізацію економічного стимулювання.
 • Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)

           Розроблено теоретичні та методичні підходи, а також надано практичні рекомендації щодо формування конкурентної стратегії підприємства і механізмів її реалізації, що відповідають новим умовам господарювання. Проаналізовано сучасний стан організації управління та тенденції розвитку машинобудування України за умов кризи перехідної економіки. Досліджено об'єктивну необхідність та умови формування конкурентного середовища. Запропоновано модель організаційно-економічного механізму формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства, виявлено чинники забезпечення конкурентоздатності суб'єктів на товарних ринках. Наведено методичні положення стосовно формування конкурентної стратегії в галузі та основні принципи цінової політики підприємства за умов монопольного й олігопольного положення на ринку. Запропоновано напрямки вдосконалення організації маркетингової орієнтації діяльності машинобудівного підприємства. Викладено основні положення системи формування попиту, мотивації стимулювання збуту на підприємстві.
 • Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва

           Розроблено науково-методичні засади формування та розвитку малого підприємництва. Досліджено діючі малі підприємства різних форм власності та галузей економіки, створені на території Житомирщини. Розкрито суть малого підприємництва, закономірності та умови для його становлення та розвитку в регіоні. Виявлено причини, які негативно вплинули на діяльність малого підприємництва регіону. Удосконалено механізм формування стратегії його розвитку, що полягає у зміні суті завдань та дій, які виконуються на всіх етапах її розробки. Запропоновано критерії оцінки та модель перспективного розвитку малих підприємств, яка базується на використанні програмного продукту системи MathCAD Pro 2000. Запропоновано нові методичні підходи щодо впровадження організаційно-фінансових механізмів державної підтримки підприємництва, зміст яких полягає у створенні сприятливого організаційно-правового та економічного середовища для розвитку малого підприємництва.
 • Організаційно-економічні основи розробки та впровадження систем менеджменту якості випробувальних центрів і лабораторій

           Розроблено концептуальну модель організаційно-економічного механізму менеджменту якості випробувальних центрів (ВЦ) і лабораторій (Л). Уперше запропоновано до застосування у діяльності ВЦ і Л концепцію Total Productive Maintenance, бізнес-процесів, організаційної стратегії управління, адаптації організаційної структури управління (ОСУ) та технічної компетентності. Наведено методичний підхід до розробки та впровадження процесно-орієнтованих систем менеджменту якості ВЦ і Л. Виявлено загальні закономірності та взаємозв'язки ОСУ і систем менеджменту якості (СМЯ) ВЦ і Л на базі концептуальної моделі ЕОМ СМЯ ВЦ і Л. Створено методичний підхід до управління технічною компетентністю персоналу з застосуванням обгрунтованої стратегії розвитку ВЦ і Л.
© 2007-2021