От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Особливості територіальної організації Донецької області

Сокращенное названиеОсобливості територіальної організації Донецької області
Описание
[Електронний ресурс] / А.М. Плешкановська // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 188-192. — укp.
Смотрите также:
 • Характеристика Донецької області

  Вступ 3 1.Характеристика Донецької області 5 2.Стан та перспективи розвитку торгівлі в регіоні 11 2.1.Сучасні тенденції розвитку спеціалізації роздрібної торговельної мережі 13 2.2.ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 15 2.2.1.СТАН ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ЩО РЕАЛІЗУЄТСЯ НАСЕЛЕННЮ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 17 2.2.2.ДИНАМІКА ПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦІЛЬНОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА РИНКУ м. ДОНЕЦЬКА. 19 2.2.3.СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ШВЕЙНИХ ТОВАРІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 20 2.3.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 22 3.Соціально-економічний аспект торгівлі Донецької області 24 Висновок 32 Література 34
 • Функціонально-планувальна організація Донецької області: проблеми та пропозиції

           Розглянуто досвід розробки Концепції територіального планування Донецької області. Сформульовано критерії виділення господарських економіко-планувальних зон як основи функціонально-планувальної організації області та підгрунтя для трансформації адміністративно-територіального устрою.
 • Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів України

           Виявлено проблеми, що існують в територіальній організації банківської системи (БС), основні ознаки її раціональності. Запропоновано авторську класифікацію рівнів територіальної організації БС, вивчено зарубіжний досвід територіальної організації БС. Розроблено класифікацію факторів, що впливають на територіальну організацію БС. Подано методику, відповідно до якої проведено оцінку територіальної організації БС, проаналізовано фактори, що впливають на територіальну організацію банківської системи Волинщини. Сформовано стратегії забезпечення раціональної територіальної організації БС, визначено просторову асиметрію розміщення банківських установ і шляхи її подолання, представлено напрями вдосконалення територіальної організації БС Волинської області.
 • Туристичний потенціал Донецької області

  Вступ 3 Загальна характеристика 4 Цікаві і пам'ятні місця області 4 Висновок 10 Використана література: 11
 • Принципи і методи функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області

           Поглиблено та уточнено теоретико-методологічні положення концепції берегових зон відповідно до умов України. Запропоновано критерії встановлення меж і складу берегової зони, розроблено принципи й методи її функціонально-територіальної організації. Надано оцінку демографічної та господарської атрактивності берегової зони. Досліджено основні елементи компонентної, функціональної, територіальної її структури.Проведено функціональне зонування берегової зони Одещини, визначенно її проблеми, тенденції та напрямки розвитку.
 • Планування територій на регіональному рівні (на прикладі Донецької області)

           Розглянуто в хронологічній послідовності схеми планування території, які розроблялися для Донецької області (схеми районного планування).
 • Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області

           Досліджено теоретико-методологічні засади територіальної організації та комплексно-пропорційного розвитку регіонального медичного комплексу (МК) та наведено практичні рекомендації щодо її оптимізації у межах МК Вінницької області. Висвітлено теоретичні аспекти суспільно-географічного дослідження територіальної організації МК адміністративної області. Систематизовано й узагальнено методи та методичні підходи до цього дослідження. Оцінено систему умов і факторів, ступінь і механізми їх впливу на територіальну організацію МК зазначеної області. З'ясовано основні аспекти та функції компонентної структури об'єкту дослідження, розроблено прогноз розвитку окремих галузей МК на подальший період. Розкрито територіальну, функціональну й управлінську структури МК Вінниччини. Визначено й обгрунтовано основні напрямки вдосконалення його територіальної організації.
 • Стан неспецифічної резистентності, клінічна характеристика та особливості епідеміології трихінельозу в умовах Донецької області

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 [Електронний ресурс] / Олена Борисівна Клиса; Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2000. — 18 с. — укp.
 • Економічні аспекти сталого розвитку і територіальної організації сільського господарства Поділля (на прикладі Вінницької області)

           Розглянуто систему кількісних та якісних показників, які характеризують продуктивні сили сільського господарства, обгрунтовано схеми (прогноз) системного розвитку агропромислового комплексу. Розроблено методику регіональних досліджень відтворювальних систем у сільському господарстві, яку апробовано на обласному рівні. Обгрунтовано концептуальні положення щодо вдосконалення територіальної організації сільського господарства виробництва за умов перехідної економіки.
 • Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження)

           Поглиблено теоретичні засади територіальної організації розселення (ТОР), визначено тенденції еволюції її форм. Здійснено оцінку територіально-компонентної та територіально-функціональної структури розселення. Обгрунтовано виділення в межах субрегіональної системи розселення систем нижчих ієрархічних рівнів (локальних, місцевих, кущових та первинних) на підставі оцінки та узагальнення системотвірних зв'язків. Наведено концептуальні засади розвитку та ТОР. Обгрунтовано необхідність створення комплексних регіональних програм розвитку та ТОР. Розроблено прогноз розвитку та ТОР на Черніговщині на перспективу до 2020 р.
 • Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області

           Проведено науково-географічний аналіз чинників територіальної організації еколого-економічного комплексу (ТО ЕЕК) Волинської області, виявлено особливості його компонентної, територіальної, управлінської та економічної структур. Узагальнено найбільш адекватні на сучасному етапі у даному регоні важелі економічного регулювання еколого-економічних процесів. Розраховано економічні збитки, що виникають внаслідок забруднення довкілля суб'єктами господарювання на Волині, показники антропогенного навантаження на геоекосистеми області та їх екологічної стійкості. Проведено еколого-економічне районування Волинської області. Визначено найбільш актуальні шляхи вдосконалення ТО Волинського ЕЕК.
 • Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення

           Розроблено теоретико-методологічні засади територіальної організації регіонального агропродовольчого ринку й обгрунтовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення (суть, компоненту та територіальну структуру). Систематизовано методичні підходи до оцінки територіальної організації дослідженого ринку. Оцінено вплив організаційно-правових, природно-екологічних і соціально-економічних чинників на формування та розвиток агропродовольчого ринку Полтавщини. Проаналізовано територіальну диференціацію попиту та пропозицію товарної продукції. Охарактеризовано основні товарні ринки. Визначено й обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної організації агропродовольчого ринку даного регіону.
 • Виробничо-територіальні типи сільськогосподарських підприємств Закарпатської області: суспільно-географічне дослідження

           Розглянуто територіальні особливості розвитку аграрного сектора економіки за умов переходу до ринкових відносин. Обгрунтовано суть сільськогосподарських підприємств, критерії їх виробничо-територіальної типізації. Проаналізовано роль і значення основних чинників, які впливають на формування виробничо-територіальних типів сільськогосподарських підприємств регіону. Досліджено типи сільськогосподарських підприємств як форми територіальної організації сільськогосподарського виробництва. За допомогою методів оптимального програмування (економіко-математичної оптимізації) розроблено методику вивчення виробничо-територіальних типів даних підприємств. Запропоновано основні шляхи вдосконалення їх територіальної організації в різних природничо-економічних зонах Закарпаття.
 • Причини та мотиви протестної поведінки працівників промислових підприємств Донецької області

  : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 [Електронний ресурс] / Оксана Володимирівна Панькова; НАН України; Інститут соціології. — К., 2005. — 19 с. — укp.
© 2007-2020