От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Проблеми єдиної методики прогнозування розвитку міст

Сокращенное названиеПроблеми єдиної методики прогнозування розвитку міст
Описание
[Електронний ресурс] / В.І. Нудельман // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 145-154. — укp.
Смотрите также:
 • Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)

           Обгрунтовано теоретико-методичні засади дослідження розвитку малих міст в територіально-господарській системі регіону. Визначено проблеми, що стримують ефективне використання ресурсного потенціалу малих міст в процесі трансформації їх господарських функцій та формування інституту комунальної власності. Запропоновано шляхи удосконалення організаційних і функціональних механізмів розвитку малих міст. Розроблено методику оцінки ступеня забезпечення стандарту життя в малих містах, поглиблено методичні засади стратегічного планування розвитку малих міських поселень. Визначено шляхи удосконалення фінансово-бюджетного забезпечення розвитку малих міст на основі прогнозування прибуткової бази міських бюджетів.
 • Функціональне зонування та проблеми реконструкції міст

           Розглянуто принципи формування стратегії реконструкції історичного центру великих міст. Показано приклади вдалої реконструкції центрів міст ФРН та інших країн.
 • Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області

           Поглиблено засади суспільно-географічного дослідження малих і середніх міст. Обгрунтовано підходи до визначення категорій цих міст. Узагальнено досвід їх наукової систематизації, визначено роль і місце малих і середніх міст у територіальних системах розселення. Проаналізовано тенденції їх демогеографічного та соціально-економічного розвитку за умов трансформаційного періоду на прикладі Луганської області. Розглянуто ситуацію на ринках праці цих поселень. Виявлено сучасні проблеми їх розвитку. Оцінено соціальні, економічні та екологічні наслідки реструктуризації вугільної промисловості. Здійснено функціонально-демографічну типізацію малих і середніх міст та розроблено регіональну Програму їх розвитку.
 • Сталий розвиток міст і структурні зрушення в зайнятості населення

           Розглянуто проблеми сталого розвитку міст і розробки стратегій управління цим розвитком. Обгрунтовано застосування моделей "зрушень і часток" під час аналізу розвитку міст, а також розробку стратегій управління, що дозволяє об'єднати економічну, соціально-демографічну, просторово-функціональну і екологічну підсистему містобудівної системи.
 • Формування стратегії розвитку економіки малих міст в контексті ринкових реформ

           Висвітлено актуальні проблеми керування та формування економічного потенціалу малого міста за умов трансформації економіки України. Проаналізовано економічну суть малих міст, генезис їх розвитку. З використанням методики системного підходу досліджено особливості керування малими містами за сучасних умов, визначено їх потенціал та стратегію розвитку, фінансовий механізм регулювання розвитку та використання виробничого потенціалу. Визначено підходи до керування економічним комплексом міста з урахуванням інтересів суб'єктів економіки, місцевої влади, а також шляхи формування механізму організаційно-економічного розвитку.
 • Проблеми управління ресурсоспоживанням на сучасному етапі розвитку міст

           Розглянуто основні складові ресурсного потенціалу міста й актуальні питання управління їх збалансованим використанням за умов розширення системи суб'єктів забудови міста.
 • Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України

           Визначено суть сталого розвитку малих монофункціональних міст України з урахуванням особливостей перехідної економіки, одночасність економічної та екологічної кризи в нашій державі, обмеженість економічних ресурсів на макро- та мікрорівнях, їх регіональну неоднорідність. Обгрунтовано теоретико-методологічні принципи організаційно-економічного механізму розвитку даних міст. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо подальшого економічного та екологонебезпечного їх розвитку на основі реорганізації власнісного статусу щодо засобів виробництва та формування багатоукладної системи господарювання. Запропоновано напрями удосконалення механізму регіонального управління розвитком малих монофункціональних міст, які базуються на результатах комплексного аналізу територіальних особливостей та оцінці соціально-економічної й екологічної ефективності конкретних заходів щодо їх реалізації. Розвинуто концептуальні засади соціально-економічного розвитку досліджених міст України шляхом запровадження ринкових механізмів регулювання та стимулювання виробництва з урахуванням галузевих особливостей та рівня розвитку продуктивних сил. Обгрунтовано принципи формування механізму сталого розвитку монофункціональних міст України у контексті загальнодержавної соціально-економічної політики шляхом імплементації елементів ринкового регулювання в систему управління їх діяльністю.
 • Інноваційна стратегія розвитку місцевого самоврядування шахтарських міст

           Досліджено проблему формування інноваційних стратегій розвитку системи місцевого самоврядування шахтарських міст. Визначено фактори впливу на процеси становлення та трансформації міст. З'ясовано, що формування нової структури місцевого господарства за сучасних умов має здійснюватися з урахуванням ринковоутворювальних факторів і вимог ринку. Показано, що основним завданням місцевого соціально-економічного розвитку є створення нових робочих місць у тих секторах економіки, які є перспективними для конкретної місцевості, на базі її людських, природних та інших ресурсів. Проаналізовано важливу складову місцевого розвитку, якою можна вважати інтелектуально-кадровий потенціал. Визначено основні проблеми розвитку шахтарських міст України за умов ринкових перетворень і основні напрямки вдосконалення управління їх життєдіяльністю, головним з яких визначено необхідність реорганізації виробничої інфраструктури. Доведено необхідність прогнозування обсягів доходу бюджету шахтарських міст за умов реструктуризації вугільної промисловості з використанням теорії агрегатних індексів, показано шляхи покращання їх життєдіяльності на базі комплексного забезпечення інноваційної діяльності. Обгрунтовано етапи стратегічного управління розвитком міста та систему взаємопов'язаних базових критеріїв, за допомогою яких визначатиметься рівень захищеності людини. Визначено необхідність застосування критеріїв оцінки результативності діяльності місцевої влади в Україні.
 • Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів

           Розроблено формалізовані основи формування навчальної вибірки (НВ) для нейронної мережі (НМ) у задачах прогнозування часових рядів. Досліджено процес прогнозування та виявлено його основні характеристики. Запропоновано формальний опис процесу формування НВ для конкретної задачі прогнозування. Представлено спосіб дискретизації опису розпізнавальної ситуації для навчальних наборів. Апробовано методику аналізу якості НВ, яка базується на запропонованих показниках. Наведено методику підвищення якості НВ, що забезпечує виконання принципу інваріантності у часі, та визначеного співвідношення між значеннями повторюваності та суперечливості. Розроблено програмний процесор, що реалізує зазначені методики. Дані, одержані у роботі, підтверджені під час прогнозування у задачах валютного ділінгу, а також у задачах аналізу процесів соціально-економічного розвитку приморських міст.
 • Методологічні проблеми адаптації і збереження історичної забудови міст Поділля

           Історико-архітектурна спадщина сьогодні розглядається не тільки у вигляді окремих пам'ятників архітектури, а як умовна історично сформована частина міста. Збереження й повноцінне функціонування історичного середовища міст Поділля значною мірою залежить від методологічної й управлінської підстави для проведення функціональної, соціальної і реконструктивної адаптації.
 • Соціально-економічні засади розвитку шахтарських міст

           Визначено критерії поняття "шахтарське місто", досліджено фактори розвитку шахтарських міст, особливості формування місцевих бюджетів та специфіку шахтарських регіонів за умов перехідної економіки. Досліджено фінансово-господарські аспекти розвитку підприємств вугільної галузі, як основної містоутворюючої бази шахтарських міст та їх вплив на соціально-економічний стан цих міст в період згортання вуглевидобутку. Запропоновано узагальнюючі концептуальні моделі розвитку шахтарських міст та орієнтовано фінансові джерела їх реалізації, обгрунтовано переваги та недоліки кожної з них за умов перехідної економіки України. Наведено нові підходи до територіального управління, розроблено теоретичні підстави щодо створення у економічно та соціально споріднених географічно близьких північних районах Львівщини особливого економічного простору, який сприятиме успішному збалансованому розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.
 • Порівняльна оцінка сучасного розвитку шахтарських міст Донбасу

           Досліджено об'єктивні умови розвитку Донбасу та виявлено фактори, що впливають на економічний і соціальний розвиток регіону. Визначено об'єктивні й суб'єктивні причини виникнення кризи в економічному та соціальному розвитку шахтарських міст Донбасу. Встановлено рівень їх розвитку за нормативним і фактичними показниками. Обгрунтовано напрями, встановлено інтенсивність та уточнено характер розвитку шахтарських міст. Охарактеризовано елементи інформаційної системи порівняльної оцінки їх сучасного стану, створеної на базі економічних, соціальних та екологічних показників. Визначено порядок проведення порівняльної оцінки. Розглянуто організаційну структуру системи моніторингу сучасного економічного та соціального розвитку шахтарських міст, виділено його головні елементи.
 • Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу)

           Висвітлені теоретико-методологічні основи управління соціально-економічним розвитком міст, розкрита економічна сутність міста, визначені ознаки міста як складної динамічної системи, виділені етапи розвитку міст у взаємозв'язку із стадіями урбанізації і закономірностями їх еволюції, досліджені сутність, методологічні принципи і організаційно-економічний механізм системи управління містами. Значна увага приділяється управлінню процесом стабілізації соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону і розвитку шахтарських міст, реструктуризації їх економічної бази. Розкриті наукові засади маркетингу міста, особливості екологічного менеджменту розвитком міст у гіперіндустріалізованих регіонах, переходу міських поселень на модель сталого розвитку, обгрунтовані напрямки удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком міст на системній основі.
 • Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького

           На базі теоретичних засад антропогенної геоморфології та суміжних дисциплін, даних фондових, літературних джерел і власних польових досліджень, за допомогою запропонованої методики в історичному, аналітичному, синтетичному та прогностичному аспектах встановлено особливості антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького. Розкрито значення досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст серед напрямів і галузей геоморфологічної науки. Розроблено методику дослідження антропогенної трансформації рельєфу міст. Встановлено історичні закономірності та соціально-економічні передумови появи природно-антропогенних й антропогенних форм рельєфу, розвитку геоморфологічних процесів. З врахуванням рельєфотвірних чинників проаналізовано, типізовано та класифіковано спектр природних, природно-антропогенних, антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних процесів і відкладів, виявлено закономірності їх поширення на території Хмельницького. Визначено ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького на підставі комплекса синтетичних показників. Зроблено прогнозування подальшої антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького. Надано рекомендації щодо використання одержаних результатів у дослідженнях інших великих міст.
© 2007-2018