От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Процесо-середовищні уявлення міста як теоретична та методологічна база удосконалення управління розселенням

Сокращенное названиеПроцесо-середовищні уявлення міста як теоретична та методологічна база удосконалення управління розселенням
Описание
[Електронний ресурс] / С.А. Дюжев // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 15. — С. 72-83. — укp.
Смотрите также:
 • Система як механізм втілення топоформ дійсності розселення

           Розглянуто онтологічні засади і теоретико-методологічні уявлення дійсності розселення як процесо-середовищного феномену, розроблено основи системної концепції механізму втілення та трансформації топоформи міста (ареалу розселення). Визначено закономірності та простежено роботу механізму розгортання атрибутів топоформ розселення у ресурси, фактори і міри гармонізації цілісного ландшафтного (агломераційного) феномену міста. Наведено планувальну інтерпретацію рекурсивного механізму розселення в категоріях містобудівної системи.
 • Філософія як теоретична форма світогляду

  Назва роботи Філософія як теоретична форма світогляду Розділ Філософія Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 11 Ціна 0 Зміст ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ СВІТОГЛЯДУ 4 2. СТРУКТУРА СВІТОГЛЯДУ. БУДЕННИЙ І ТЕОРЕТИЧНИЙ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І МАСОВИЙ СВІТОГЛЯД 5 3. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ. ФІЛОСОФІЯ І НАУКА. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ. ФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ФОРМА СВІТОГЛЯДУ 8 ВИСНОВОК 10 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 11
 • "Соціологізм" як теоретико-методологічна

  Вступ………………………………………………………………………...3 1. Місце та роль Е.Дюркгейма у світовій соціології…………………….4 2. Вчення Е.Дюркгейма про соціальні факти……………………………7 3. Принципи "соціологізму" як методологічне підгрунтя у дослідженні самогубств………………………………………………..15 Висновок……………………………………………………………………21 Список використанної літератури………………………………………...22
 • Управління територіальним розвитком міста

           Висвітлено теоретико-методологічні основи управління територіальним розвитком міст. Обгрунтовано представлення процесу управління територіальним розвитком міста у вигляді послідовності задач, що формуються за семантичними, методичними й інформаційними ознаками, які пов'язані між собою прямими та зворотними інформаційними різнотемповими потоками.
 • Методологія "Project Management" в управлінні розвитком міста

           Показано, що місто є складною соціально-економічно-просторовою системою. Наведено хронологію розвитку управлінської науки. Застосовано технологію "Project Management" для управління територіальним розвитком міста з визначенням людських та матеріальних ресурсів. Побудовано календарні та мережеві графіки застосування стратегії управління територіальним розвитком міста на прикладі м. Києва. Наведені зміни основних показників економічної підсистеми містобудівної системи у результаті застосування технології управління територіальним розвитком міста.
 • Філософія історії як світоглядна і методологічна парадигма

           Дається аналіз головних теоретико-методологічних засад і сучасних наукових метапарадигм, на яких базується філософія історії, а також простежується багатовіковий процес формування цих засад, досліджуються етнічний і есхатологічний аспекти філософсько-історичних підходів. Здійснена теоретична реконструкція процесу генези, становлення і розгортання філософської рефлексії стосовно історичних реалій, починаючи з часів Античності і до сьогодення. Проаналізовані найбільш значні концепції філософської інтерпретації історії в ХХ-му столітті, такі, як морфологія історії О.Шпенглера, концепція локальних цивілізацій А.Тойнбі, історіософські погляди П.Сорокіна, теорія етногенезу Л.М.Гумильова як проявів домінантного в нашому столітті історіоциклізму. Значна увага приділяєтья евристичній і прогностичній ролі історіософської інтенціональності в національному філософському спадку для розбудови української державності.
 • Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста

           Уточнено теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення державного управління соціально-економічним розвитком промислового міста на базі визначення та використання його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Проаналізовано сучасний стан, особливості та тенденції інноваційно-інвестиційної діяльності у промисловому місті. Уточнено понятійний апарат і систему показників оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу адміністративних районів міста. Розроблено методичні підходи щодо використання логістичних принципів у процесі управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розроблено методичні рекомендації щодо формування державної програми соціально-економічного розвитку міста та його адміністративних районів з урахуванням інноваційно-інвестиційного потенціалу територіальних одиниць. Розроблено моделі стратегічного розвитку міста, на базі яких обгрунтоваано основні напрямки інноваційно-інвестиційної політики та державного управління.
 • Управління фінансами міста в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів

           Досліджено питання управління фінансами міста за відсутності достатніх обсягів інвестиційних ресурсів для його розвитку. На підставі всебічного аналізу системи формування та використання місцевих фінансів визначено цілі та функції управління фінансами міста, обгрунтовано теоретичні засади реформування даної системи та вдосконалення механізму формування доходів міцевих бюджетів. Запропоновано ефективну систему фінансового вирівнювання як додаткового джерела інвестиційних ресурсів міста. Сформульовано пропозиції щодо розвитку ринку муніципальних цінних паперів, створення у периферійних містах за рахунок розвитку місцевих банків розвиненої банківської структури.
 • Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)

           Досліджено проблему теоретичної розробки господарсько-правових аспектів відносин власності територіальної громади міста. Визначено сутність поняття "комунальна власність територіальної громади міста" у її співвідношені з поняттями "міське господарство", "місцеве господарство". Систематизовано підстави виникнення права власності територіальної громади міста, обгрунтовано необхідність удосконалення відносин у сфері її управління. Визначено особливості формування об'єктів комунальної власності міста, розроблено їх класифікацію. Обгрунтовано необхідність впровадження у правовий обіг понять "виключна власність територіальної громади міста", "комунальна казна". Доведено доцільність поширення на природні ресурси місцевого значення правового режиму комунальної власності та здійснення їх систематизації. Розроблено пропозиції щодо удосконалення порядку передачі об'єктів комунальної власності у державну власність, приватизації комунальних підприємств, оренди та концесії об'єктів комунальної власності міста. Здійснено розмежування господарських повноважень між органами місцевого самоврядування міста, а також між ними та державними органами. Наведено пропозиції щодо удосконалення системи фінансування об'єктів соціальної інфраструктури міста, казначейського обслуговування місцевих бюджетів і встановлення правового режиму тимчасово вільних коштів і грошових надходжень від операцій з міськими землями. Визначено особливості реалізації територіальними громадами повноважень власника у містах з районним поділом. З'ясовано, що статути територіальних громад міст відтворюють основні законодавчі положення у сфері управління комунальною власністю й адаптують їх до місцевих умов господарювання.
 • Програмне управління містами з моногалузевою структурою виробництва

           Проведено дослідження факторів, що визначають вибір організаційних форм та економічних засобів управління таким системним територіальним утворенням, як місто, що дозволило адаптувати програмне управління для міст з моногалузевою структурою на інноваційних засадах імпульсного управління, приватно-суспільного партнерства і використання реінжинірингу бізнес-процесів. Встановлено, що корпоративне уявлення стосовно економіки міста стало основою розробки моделі програмного управління бізнес-процесами в їх взаємозв'язку.
 • Ефективне управління містом в умовах соціально орієнтованих ринкових реформ

           Наведено результати дослідження методів управління містом, ефективність яких визначається їх відповідністю системній природі об'єкта, характеру його еволюції за умов соціально орієнтованої ринкової реформи. Виявлено критерії ефективності управління містом, на підставі яких визначено принципи взаємовідносин міста та держави (субсидіарність), місцевої влади та бізнесу (приватно-суспільне партнерство). Розроблено інформаційну системну модель міста, запропоновано методи її аналітичного використання для ефективного управління доходами та витратами міста.
 • Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами соціально-економічної інфраструктури міста

           Досліджено економічну природу організаційно-економічного забезпечення управління підприємствами та соціально-економічної інфраструктури міста в ринковій економічній системі. Охарактеризовано форми ринкових фінансових структур (лізинг, концесію, факторинг). Визначено критерії процесу розвитку малих підприємств і методи їх державної підтримки з урахуванням коопераційних зв'язків з великим бізнесом на основі франчайзингу. Обгрунтовано напрями підтримки місцевими радами зв'язків підприємств інфраструктури міста з ринковими фінансовими структурами. Розроблено концептуальну модель формування організаційно-економічного забезпечення управління підприємствами інфраструктури міста та запропоновано систему даного забезпечення на базі розвитку їх зв'язків з ринковими структурами, включаючи малі підприємства. Визначено порядок використання концесії в процесі реформування підприємств інфраструктури міста. Розроблено модель організації лізингового фінансування відновлення основних фондів підприємств.
 • Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу)

           Висвітлені теоретико-методологічні основи управління соціально-економічним розвитком міст, розкрита економічна сутність міста, визначені ознаки міста як складної динамічної системи, виділені етапи розвитку міст у взаємозв'язку із стадіями урбанізації і закономірностями їх еволюції, досліджені сутність, методологічні принципи і організаційно-економічний механізм системи управління містами. Значна увага приділяється управлінню процесом стабілізації соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону і розвитку шахтарських міст, реструктуризації їх економічної бази. Розкриті наукові засади маркетингу міста, особливості екологічного менеджменту розвитком міст у гіперіндустріалізованих регіонах, переходу міських поселень на модель сталого розвитку, обгрунтовані напрямки удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком міст на системній основі.
 • Методологічна послідовність дослідження малих міст і містечок Галичини, закладених у період Ренесансу

  [Електронний ресурс] / С.І. Топилко // Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 218. — укp.
© 2007-2018