От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / П.А. Сіновець; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Сокращенное названиеЯдерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період
Описание
         Проаналізовано еволюцію ядерного стримування в перше десятиліття після закінчення "холодної війни", сучасну політику Росії та США у взаємозалежності з головними постулатами концепції як феномену глобальної стратегічної стабільності. Наведено оцінку перспектив трансформації майбутньої поведінки Москви та Вашингтона в ядерній сфері, що може бути наслідком адаптації класичної теорії біполярної конфронтації до нової структури міжнародних відносин. Значну увагу приділено дослідженню режимів ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Висвітлено основні тенденції розвитку сучасного ядерного світу.
Смотрите также:
 • Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 - 1878 рр.

           Визначено місце боснійсько-герцоговинського питання у системі зовнішньополітичних пріоритетів Великобританії та Росії. Виявлено внутрішньополітичні та зовнішньополітичні чинники впливу на процес формування та здійснення британської та російської політики щодо Боснії та Герцоговини. Простежено еволюцію поглядів керівництва Великобританії та Росії щодо Османської імперії у цілому та Боснії й Герцоговини зокрема. Охарактеризовано боротьбу у британських та російських правлячих колах з питань зовнішньополітичної орієнтації.
 • Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці

           Вперше у вітчизняній політології комплексно досліджено проблему ядерного нерозповсюдження у світовій політиці. Розроблено концепцію нерозповсюдження ядерної зброї, ідентифіковано основні теоретичні підходи щодо вирішення даної проблеми, удосконалено її понятійний апарат. З'ясовано провідні мотиви розповсюджувачів ядерної зброї. Проаналізовано еволюцію, сучасний стан та загрози режиму нерозповсюдження ядерної зброї, розглянуто політику офіційно визнаних та де-факто ядерних держав. Визначено нові та потенційні загрози існуючому режиму та можливі заходи щодо їх нівелювання. Особливу увагу приділено вивченню проблеми існування та зміцнення Договору нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як правової основи режиму нерозповсюдження. Визначено недоліки ДНЯЗ та запропоновано заходи щодо їх подолання.
 • Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період

           Розкрито сутність трансатлантичних відносин після завершення "холодної війни". Проведено комплексний аналіз природи трансатлантичних відносин, досліджено типи та лінії взаємовідносин між США та ЄС у системі координат "партнерство - суперництво". Встановлено залежність відносин США - ЄС від зміни характеристик міжнародної системи та безпосередньо під впливом еволюції європейських інтеграційних процесів, зокрема політичної та безпекової складової. Проаналізовано вплив політичної природи двох суб'єктів міжнародних відносин на еволюцію двосторонніх відносин. Проведено дослідження впливу трансатлантичних відносин на перспективи інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури.
 • Польське питання у політиці Росії в роки Першої світової війни

           Уперше у вітчизняній науці здійснено комплексний аналіз політики Росії щодо польського питання у роки Першої світової війни. Висвітлено еволюцію поглядів і рішень офіційних кіл Росії щодо розв'язання польської проблеми за умов боротьби між воюючими сторонами. З використанням опублікованих і неопублікованих архівних матеріалів досліджено аспекти обговорення польського питання законодавчими установами. Введено до наукового обігу широке коло архівних джерел, документального матеріалу, що дозволило більш об'єктивно визначити позицію російської громадськості стосовно польської проблеми. Уперше проаналізовано польське питання у контексті більшовицької революційної стратегії у Центральній і Східній Європі.
 • Неоєвразійство в сучасній політиці Росії

           Досліджено феномен євразійства та вплив його сучасної варіації (неоєвразійства) на політичне життя Російської Федерації. Розкрито особливості неоєвразійства як політичної концепції й ідеології, розглянуто основні напрями його розвитку. Визначено передумови, причини та джерела формування євразійської доктрини та її подальшої еволюції до варіанта неоєвразійства, охарактеризовано його складові. Доведено провідну роль геополітичної складової в сучасному неоєвразійстві, показано її вплив на формування основних напрямів його розвитку. Досліджено прояви неоєвразійської концепції у внутрішній і зовнішній політиці Російської Федерації, зокрема в інтеграційних російських спробах на пострадянському просторі. Проаналізовано шляхи вирішення українського питання в євразійській доктрині й її сучасному варіанті. Здійснено прогноз впливу неоєвразійства на українські політичні реалії. Запропоновано загальний прогноз розвитку неоєвразійства в сучасному політичному житті Росії.
 • Суспільно-політичний лад Росії у ХІХ – ХХ століттях

  Вступ 3 1. Державний лад в Росії ХІХ початку ХХ століття 6 2. Реформи у Росії ХІХ століття 7 3. Суспільний лад царської Росії 13 4. Революція в Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права 14 5. Державний і суспільний лад Росії за часів “розвинутого соціалізму” 27 Висновок 38 Література: 39
 • Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період

  : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Л.С. Скочиляс; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. — 17 с. — укp.
 • Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації

  : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Микола Миколайович Рижков; НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2007. — 47 с. — укp.
 • Роль моральних мотивів у політиці

  Вступ 3 1. Політика і мораль: історичний аспект 4 2. Вплив влади на особу 7 3. Мораль в українській політиці 9 Висновки 14 Література 16
 • Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми)

           Досліджено комплекс загальнотеоретичних проблем, пов'язаних з виникненням, розвитком, функціонуванням стримувань і противаг в системі поділу влади. Сформульовано визначення базових понять опорно-категоріального апарату теорії стримувань і противаг. Визначено ознаки та зміст системи взаємного стримування між гілками влади. Розглянуто фактори, що обумовлюють специфіку дії стримувань і противаг. Виявлено закономірності розвитку систем поділу влади за умов різних форм правління. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення рівноваги між гілками влади в Україні.
 • Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо

           Визначено структури електронних станів і процесів електронного перенесення в діелектриках, що зазнали дії високих доз радіаційного опромінення. Ідентифіковано складні процеси, які спричиняють утворення за умов важкої ядерної аварії діелектричних композицій, що містять значну кількість опроміненого ядерного палива. Проведено комплексне експериментальне вивчення діелектричних паливовмісних композицій, що також є розупорядкованими аморфними напівпровідниками, зокрема, досліджено їх численні фізичні характеристики, які впливають на прогноз стану та поведінки таких композицій на тривалий відрізок часу.
 • Південнослов'янські країни у політиці європейських держав періоду балканських криз 80-х років ХІХ ст.

           Дисертацію присвячено комплексному аналізу розвитку міжнародних відносин навколо слов'янських країн Балканського півострова у 80-ті роки XIX ст., ключових аспектів балканської політики європейських держав, її впливу на долю південнослов'янських народів, ролі балканських криз 80-х років у визначенні позицій та виробленні політики провідних держав Європи - Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великобританії та Італії. Розкриваються позиції політичного керівництва великих європейських держав, досліджені їхні програми та діяльність у відношенні до південнослов'янських країн у період розгортання криз на Балканах у 80-ті роки XIX ст., що були спрямовані на забезпечення власної балкансько-близькосхідної політики, а також з'ясовано плани правлячих кіл Болгарії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини щодо здійснення національної політики у регіоні. Доведено вирішальну роль великих держав у долях малих країн.
 • Виникнення і розвиток поліції в Росії

  План Вступ 3 1. Передумови створення поліції в Росії 5 2. Розвиток поліції і поліцейської повинності населення 8 Висновок 18 Література 19
 • Природні ресурси Росії

  Вступ 3 1.Роль природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Росії 5 2.Структура, розміщення та економічна оцінка ПРП Росії. Провідні галузі господарства території, що розвиваються під впливом ПРП 10 2.1 Водні ресурси 10 2.2 Мінеральні ресурси 13 2.3 Земельні ресурси 15 2.4 Лісові ресурси 16 2.5 Коротка характеристика біологічних ресурсів 17 3.Проблеми антропогенного впливу на навколишнє природне середовище 20 4.Найважливіші напрями раціоналізації використання, охорони, і відтворення ПРП території 22 Висновки 26 Додатки 28 Додаток 1. Динаміка основних показників водокористування в Росії в 1991-1999 р. (у км3) 28 Додаток 2. Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти в Російській Федерації в 2001 р. (у % до 1991 р.) 28 Додаток 3. Виробництво основної сільськогосподарської продукції на душу населення в Російській Федерації 29 Додаток 4. Лісокористування в Російській Федерації (млн. м3) 29 Додаток 5. Видобуток риби і морепродуктов у цілому по Росії по зонах рибальства (млн. т) 30 Додаток 6. Можливий і фактичний вилов риби в цілому по Росії 30 Література 31
© 2007-2020