От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині / Кленнер Уве // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 20. — С. 62-70. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.

Сокращенное названиеСоціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині
Описание
         Розглянуто Німеччину як постіндустріальне суспільство, проаналізовано її основні демографічні тенденції й соціальні прошарки. Наведено детальну характеристику фінансового становища різних соціальних верств, визначено загальні ознаки всієї Західної Європи й основні її відмінності від пострадянського простору. Особливо відзначено матеріальну стимуляцію інтелігенції як вирішального фактора високого рівня соціально-економічного розвитку Німеччини.
Смотрите также:
 • СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

  ПЛАН Вступ 3 1. Історія формування соціальної структури 3 2. Основні елементи соціальної структури 4 3. Соціально-класова структура 5 3.1. Маргіналізація 6 3.2. Соціальна верства 6 3.3. Мала соціальна група 7 3.4. Декласований елемент 7 3.5. Соціальна-територіальна структура 8 3.6. Етносоціологія 8 3.7. Соціальна мобільність 9 Виснвок 9 Список использованной литературы 10
 • Українські періодичні видання у Німеччині (1919 - 1945 рр.): формування та функціонування

           Вперше у вітчизняному журналістикознавстві здійснено комплексне дослідження українських періодичних видань, надрукованих у Німеччині протягом 1919 - 1945 рр. Досліджено процес формування та умови функціонування, проаналізовано типологічні особливості українських періодичних видань, показано специфіку змістового наповнення часописів, зокрема публіцистики. До наукового обігу введено значну кількість матеріалів про громадсько-політичне життя української еміграції у Німеччині, а також різноаспектну, зокрема видавничу, діяльність українських політичних і громадських рухів, об'єднань, товариств, наукових інституцій. Наведено маловідомі факти про творчу діяльність визначних діячів української політики, науки, культури та мистецтва, які брали участь у створенні національної періодики. Показано суттєву роль еміграційної періодики у збереженні національної ідеї, розкрито їх значення як важливої складової боротьби за національно-культурний розвиток українського народу.
 • Матеріальні основи функціонування підприємства

  1. Матеріальні ресурси – матеріальна база підприємства 3 2. Виробничі фонди і капітал 4 3. Основні фонди і виробничі потужності підприємства 7 4. Оборотні засоби підприємства 10 Література 15
 • Соціальна структура суспільства. Суть, основні елементи і принципи їх взаємодії

  Соціальна структура суспільства. Суть, основні елементи і принципи їх взаємодії
 • Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя

           Наведено результати психологічного аналізу емоційно-оціночного ставлення особистоті до життя. Показано, що останнє за умов вітчизняної культури включає три основні компоненти: безпосереднє емоційне (щастя), опосередковане оціночними судженнями (задоволеність життям) та екзистенціальний вакуум як протилежність смислу життя. Встановлено, що емоційно-оціночне ставлення до життя є неадитивним наслідком взаємодії основних ставлень особистості: до себе, до соціального світу як цілого та до окремих найбільш значущих для індивіда осіб. Виділено функції ставлення до життя: оціночну, мотиваційну, функцію цінності та опосередкування прояву здібностей у життєвих досягненнях.
 • Структура і динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення

  1. Споживчий ринок та його основні елементи 3 1.1 Сутність споживчого ринку і характеристика найважливіших елементів 4 1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія 6 2. Аналіз рівня життя населення України та його вплив на динаміку споживчого ринку 19 2.1 Рівень життя населення України 19 2.2 Аналіз рівня доходів населення України 26 3. Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України 30 3.1 Структура та динаміка споживчого ринку України протягом 1995-2001 30 3.2 Аналіз споживчого ринку в 2002-2003 рр, проблеми та перспективи розвитку 36 Література 41
 • Конституція як соціальна цінність

  План Вступ 3 1. Конституція як соціальна цінність 4 2. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму 8 Висновки 14 Література 15
 • Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр.

           Вперше у вітчизняній історіографії запропоновано цілісну картину розробки та реалізації урядом США принципів повоєнного управління в Німеччині, заснування та організаційного розвитку військової адміністрації, форм і методів здійснення нею окупаційної політики. Значну увагу приділено вивченню механізму управління окупаційною адміністрацією підконтрольними німецькими територіями. Досліджено вплив демократичних традицій США на становлення нових німецьких органів влади. Проаналізовано спробу США об'єднати єдину міжсоюзницьку стратегію з метою реалізації власних політичних та економічних інтересів.
 • Громадянське суспільство і політичне життя

  План. 1. Поняття громадянського суспільства, його сутність, структура фактори становлення та розвитку 2. Принципи організації життя громадянського суспільства Взаємозв’язок громадянського суспільства, демократії, політичного плюралізму та правового статусу особи. 3. Політичне життя суспільства, його сутність, компоненти та історичні форми. 4. Конституція України і формування громадянського демократичного суспільства в Україні 5. Політичне життя суспільства, його сутність, основні закономірності, компоненти.
 • Соціологія

  1. Предмет і об’єкт соціології. Суспільство як соціальна система 3 2. Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут. Основні категорії сім’ї 6 Література 9
 • Соціологія

  1. Предмет і об’єкт соціології. Суспільство як соціальна система 3 2. Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут. Основні категорії сім’ї 6 Література 9
 • Соціологія

  1. Предмет і об’єкт соціології. Суспільство як соціальна система 3 2. Сім’я як мала соціальна група і соціальний інститут. Основні категорії сім’ї 6 Література 9
 • Вплив протестантизму на становлення державності в Німеччині (ХVІІІ - ХХ ст.)

           Досліджено проблему впливу протестантизму на становлення державності у Німеччині (XVIII - XX ст.). Висвітлено історію зародження антикатолицької ідеології - протестантизму, виникнення нових капіталістичних відносин у надрах феодального суспільства та перетворення його на ідеологію нового класу - буржуазії. Проведено комплексний аналіз протестантизму як релігійного, а також соціально-політичного явища у Німеччині. Зроблено спробу розв'язати проблему впливу економічного, політичного та культурного фактора протестантизму на німецьке суспільство у різні періоди німецької історії. Базуючись на працях ідеологів обох конфесій, досліджено концесійні дебати між протестантами і католиками. Визначено, що національний німецький характер протестантизму є головною причиною його історично-прогресивної ролі. Показано, що послаблення впливу протестантизму на суспільство було спричинено антинародною політикою нацистів. Виявлено провідну роль протестантського фактора у політичному й ідеологічному житті післявоєнної Німеччини (ФРН).
 • Соціальна структура робітників важкої промисловості України у 1960 - 1985 рр.

           Проаналізовано соціальну структуру робітників провідних галузей важкої промисловості України (вугільної, машинобудівної, хімічної та металургійної) у 1960 - 85 рр. Вивчено особливості соціальних верств робітників, які складалися під впливом соціально-економічної неоднорідності праці. Охарактеризовано загальні закономірності та галузеві відмінності у розвитку соціальних верств робітників за змістом і характером праці, рівнем кваліфікації, загальної освіти та зарплатні. Доведено, що за всіх формаційних особливостей розвиток соціальної структури робітників важкої промисловості України у 1960 - 1985 рр. об'єктивно зумовлений технічним прогресом, відповідав індустріальній стадії та відбувався в загальноцивілізаційному напрямку, після подолання сучасної кризи повинен відновитися, без чого перехід до постіндустріального суспільства здійснити неможливо.
© 2007-2020