От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Стан транкордонного співробітництва в Україні

Сокращенное названиеСтан транкордонного співробітництва в Україні
Описание
[Електронний ресурс] / А.О. Лисенко, Г.В. Чумаченко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 130-131 — укp. — укp. — англ.
Смотрите также:
 • Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах

           Досліджено теоретико-методологічні, адміністративно-правові й організаційні засади та напрямки співробітництва України та ЄС. Визначено шляхи виведення зазначеного співробітництва на якісно новий рівень. Досліджено проблематику сучасного розширення ЄС у зв'язку з поглибленням його інтеграційних процесів. Визначено категоріальний апарат європейської інтеграції. Запропоновано підхід до формування зваженої системи органів державної влади України (до складу якої входить публічна адміністрація), компетенція яких пов'язана з налагодженням співробітництва України та ЄС, а також спільних органів Україна - ЄС. Досліджено сучасний стан і перспективи розвитку інституційного механізму адаптації адміністративного законодавства України до Європейського адміністративного простору. Проаналізовано специфіку формування та розвитку правової бази співробітництва України та ЄС за сучасних умов. Запропоновано адміністративно-правові й організаційні заходи щодо вдосконалення співробітництва України та ЄС у пріоритетних сферах.
 • Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС

           Досліжено стан і перспективи торговельно-економічного співробітництва між групами країн з різними рівнем економічного розвитку на прикладі групи країн Африки Карибського та Тихоокеанського басейнів (АКТ) з країнами ЄС. Проаналізовано концептуальні підходи до аналізу виникнення та подальшої еволюції інтеграційних процесів як форми економічного співробітництва країн з різним рівнем економічного розвитку. Виявлено визначальну роль колонізації у встановленні економічних зв'язків країн АКТ з ЄС, а також специфіку різнорівневої співпраці, що відбувається всередині групи країн АКТ, та у масштабах світового господарства. Проведено оцінювання економічного потенціалу африканськмих країн АКТ у аспекті їх участі в системі міжнародного поділу праці. Проаналізовано існуючі альтернативні напрями розширення співробітництва між африканськими країнами АКТ і ЄС. Визначено перепони на шляху інтеграції африканських країн АКТ у світове господарство на регіональному та глобальному рівнях. На підставі сегментарного аналізу конкурентоспроможності основних статей експорту Анголи запропоновано прогнозні оцінки та визначено шляхи оптимізації економічного співробітництва Анголи з ЄС. Сформульовано концепцію розвитку економічного співробітництва Анголи з ЄС, що є оптимальною моделлю співробітництва між групами країн, а також між окремими країнами з різним рівнем економічного розвитку.
 • Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва

           Досліджено теоретичні засади та проаналізовано функціонування організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва. Вивчено взаємозв'язок між категоріями прикордонного й інших видів міжнародного співробітництва. Здійснено класифікацію організаційних форм, чинників, причин і наслідків прикордонної співпраці. Визначено роль ділової культури та спільних викликів у системі управління співробітництвом. Обгрунтовано структуру та наведено динамічну схему організаційно-економічного механізму прикордонного співробітництва. Виявлено статистичні та культурні відмінності в оцінюванні та здійсненні співробітництва. З'ясовано причини та запропоновано заходи щодо вирішення проблем прикородонної співпраці.
 • Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва

           Досліджено теоретичні та методологічні засади державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва у контексті єврорегіонів за участі України. Здійснено оцінювання функціонування європейських єврорегіонів та єврорегіонів за участі України. Визначено та конкретизовано роль держави у процесі розвитку транскордонної співпраці. Розглянуто ймовірні джерела фінансування української частини єврорегіонів та можливості спільного фінансування проектів (програм), спрямованих на їх розвиток. Визначено перспективи подальшого розвитку транскордонного співробітництва в Україні та шляхів його державної підтримки урядом і адміністративно-територіальних одиниць, що здійснюють єврорегіональну діяльність.
 • Розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки України

           Розроблено моделі транскордонного співробітництва (ТКС) у системі забезпечення економічної безпеки держави. Проаналізовано функціональні взаємозв'язки між рівнем економічної безпеки та масштабами здійснення транскордонного співробітництва прикордонного регіону. Уточнено й адаптовано категорійний апарат, що дозволило розмежувати поняття "транскордонний регіон" та "прикордонний регіон". Обгрунтовано роль ТКС в інтеграційному процесі та регіонального розвитку. Узагальнено методи оцінювання рівня економічної безпеки прикордонного регіону (з урахуванням індикаторів-стимуляторів - площі території, кількості населення, обсягів інвестицій, виробництва промислової продукції, продукції сільського господарства, експорту, імпорту, а також індикаторів-дестимуляторів). Узагальнено європейський досвід транскордонного співробітництва. Досліджено сучасні тенденції розвитку прикордонної торгівлі, транскордонного руху капіталів, інтелектуальних і трудових ресурсів. Виявлено проблеми транскордонного співробітництва в Україні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституційних засад системи економічної безпеки до вимог і практики європейського співробітництва. Обгрунтовано стратегічні рішення та методи посилення інтеграції прикордонних регіонів.
 • Міжнародно-правові форми співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями

           Розкрито особливості форм співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями (МЕО), які розглянуто як комплексне явище, а також визначено шляхи вдосконалення правового регулювання їх застосування Україною. Наведено перелік основних форм співробітництва держав з МЕО, джерела права, норми якого впливають на склад і порядок застосування таких форм; досліджено зміст, характерні риси, умови застосування форм співробітництва держав з МЕО; встановлено їх співвідношення між собою. Виявлено недоліки національного законодавства України, що негативно впливають на використання нею форм співробітництва з МЕО, сформульовано пропозиції щодо їх усунення.
 • Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва

           Розроблено наукові підходи щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва (ТКС) в Україні. Досліджено особливості взаємодії прикордонних адміністративно-територіальних одиниць України та суміжних держав. Узагальнено теоретичні засади розвитку транскордонної співпраці, уточнено сутність основних понять і сформульовано базові принципи, систематизовано фактори ТКС. Проаналізовано європейський і вітчизняний досвід функціонування єврорегіональних об'єднань. Запропоновано методику оцінки результатів транскордонної діяльності й обгрунтовано основні напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення ТКС. Розроблено концептуальні засади розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України на середньо- та довгострокову перспективу.
 • Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями

  Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / А.О. Шатковська; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 19 с. — укp. Досліджено об'єктивні передумови та причини виникнення міжнародних фінансових організацій і посилення їх впливу на економіку країн світу, зокрема, України на сучасному етапі. Виявлено основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Класифіковано форми співробітництва залежно від інтересів суб'єктів співробітництва. Проведено аналіз досвіду реалізації проектів міжнародних фінансових організацій в Україні, досліджено їх особливості. Визначено основні напрямки розвитку співробітництва України з даними організаціями та надано пропозиції у межах кожного з цих напрямків. Розроблено методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій в Україні.
 • Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвірки (1991 - 2004 рр.)

           Досліджено передумови та причини створення вишеградського блоку, показано його роль в інтеграції Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини до ЄС і НАТО. Висвітлено основні етапи та проблеми розвитку співробітництва Вишеградської четвірки у контексті процесу європейської інтеграції. Розглянуто особливості становлення та функціонування системи та механізмів багатосторонньої взаємодії країн-членів даного міжнародного регіонального об'єднання. Узагальнено історичний досвід співробітництва країн "Вишеграду", проаналізовано тенденції розвитку вишеградської співпраці у структурі Європейського Союзу. Акцентовано увагу на координації зовнішньої політики й євроатлантичній солідарності РП, УР, ЧР і СР. Охарактеризовано стан і перспективи зв'язків України з країнами Вишеградської групи.
 • Міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав

           Розвинуто новий комплексний підхід до розгляду організаційно-правових форм співробітництва Причорноморських держав як частки міжнародно-правової системи на базі запропонованої класифікації міжнародного співробітництва. Виявлено роль і значення міжнародної дипломатії у співробітництві держав. Досліджено суть багатостороннього співробітництва в межах міжнародних організацій Чорноморського регіону. Висвітлено характер і особливості двостороннього співробітництва Причорноморських держав.
 • Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації

           Досліджено концептуальні засади торгово-економічного співробітництва США з країнами трансформаційного типу, зокрема, з Мексикою як членом північноамериканського угруповання та країнами Центрально-Східної Європи як фактора його розвитку між Сполученими Штатами й Україною. Визначено місце і роль США в сучасних процесах економічної глобалізації. Досліджено інституційні передумови торгово-економічного співробітництва між Україною та США, проаналізовано стан торговельних українсько-американських відносин, інвестиційного співробітництва та міграційних потоків між Україною та США. Визначено організаційно-інституційні фактори оптимізації торгово-економічного співробітництива між Україною та Сполученими Штатами, зокрема, у разі їх спільної участі у діяльності міжнародних економічних організацій. Наведено рекомендації щодо оптимізації торгово-економічного співробітництва між Україною та США.
 • Організація регіональних систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва

           Теоретично обгрунтовано положення, що впровадження відкритих систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва сприятиме формуванню віртуальних організаційних структур, для яких характерними є переваги зовнішньої (ринкової) та внутрішньої (внутрішньофірмової) взаємодії. Відзначено, що дані системи дають можливість економити час та кошти під час пошуку партнерів та укладання угод. Запропоновано структурно-функціональні схеми інформаційної системи "Транскордонне співробітництво". Визначено поняття "інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва" як економічної категорії, суть якої полягає у стимулюванні інформаційного обміну між суб'єктами транскордонного співробітництва. Здійснено класифікацію проблем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в економічній сфері за причинно-наслідковою ознакою. Розвинуто графічні моделі зміни ситуації внаслідок зменшення інформаційних витрат на ринках різних типів.
 • Стан розвитку спортивно-оздоровчого туризму

  Вступ. 1. Стан туризму в Україні. 2. Завдання і перспективи розвитку туристичної га-лузі в Україні. 3. Підготовка туристичних кадрів в Україні. Висновок Література
 • Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва

           Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва та найважливіший засіб оптимізації природоперетворювальної діяльності людини та гармонізації її відносин з природою. З'ясовано сутність екологічної безпеки, визначено її авторське бачення. Проаналізовано концепції обмеженої та високої відповідальності людини за стан планетарних екосистем. Проілюстровано екологічні загрози міжнародній та національній безпеці, їх сутність, рівні, умови та шляхи запобігання. Доведено, що забезпечення екологічної безпеки людства є важливою складовою діяльності політичних інститутів, яка безпосередньо залежить від політики взаємодії національних і міжнародних природоохоронних стратегій.
© 2007-2021