От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Аналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді / А. Бузник // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 4. — С. 64-68. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Сокращенное названиеАналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді
Описание
         Розглянуто рольові взаємини в командах з футболу, сумісність розглянутих ролей і їх характеристики: роль лідера, ролі, що вимагають негативістських форм поводження, визначено рівень конфліктности кожної ролі. Вивчено ділові конфлікти, що виникають у процесі учбово-тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, що спеціалізуються у футболі.
Смотрите также:
 • Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді

           Проаналізовано особливості формування психологічної готовності працівників системи держслужби до роботи в команді за сучасних умов. Розглянуто методичні засади та наведено результати емпіричного дослідження цієї проблеми. Розкрито зміст і структуру психологічної готовності працівників системи державної служби до роботи в команді. Виявлено недостатній рівень розвитку основних компонентів даної психологічної готовності. Виявлено переважання "базової психологічної готовності до роботи в команді" над "інноваційною психологічною готовністю до роботи в команді". Розкрито вплив певних професійно-організаційних і соціально-демографічних чинників, які визначають рівень розвитку психологічної готовності працівників системи держслужби до роботи в команді (посади в організації, типу освіти, стажу діяльності на посаді, статі, віку). Розроблено й апробовано технологію психологічної підготовки до роботи в команді працівників системи державної служби.
 • Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

           Проаналізовано особливості формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи у конкурентоздантній управлінській команді. Розвинуто методичні засади та результати емпіричного дослідження з даної проблеми. Визначено психологічні особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації. Розкрито зміст і структуру психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній команді як системи мотивів, знань, умінь і навичок, особистісних якостей, необхідних для успішної командної роботи. Виявлено недостатній рівень розвитку основних компонентів психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздантній управлінській команді. Проаналізовано взаємозв'язок між орієнтацію на стиль "команда", основні функціонально-рольові позиції в команді та характеристиками конкурентоздатності персоналу освітніх організацій. Розкрито вплив певних професійно-організаційних і соціально-демографічних чинників, які визначають рівень розвитку психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи у конкурентоздатній управлінській команді. Розроблено систему тренінгових програм для формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до даної роботи, наведено результати її експериментального впровадження.
 • Личностный аспект лидерства в мужских и женских спортивных командах

           Зазначено, що лідерство у спортивній команді є природним та необхідним процесом, спрямованим на досягнення загальної командної цілі. Ефективне лідерство обумовлено низкою компонентів, у тому числі особистих характеристик гравців чоловічих та жіночих команд.
 • Конфлікти

  1. Суть конфліктів, передумови виникнення, види та ознаки 2 2. Конфліктна ситуація, її особливості 5 3. Стадії розвитку конфлікту 6 4. Методи подолання конфліктів 9 Література 14
 • ПРОБЛЕМА ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У НАШІЙ ТА ЗАКОРДОННІЙ ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. ПРОБЛЕМА ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У НАШІЙ ТА ЗАКОРДОННІЙ ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 4 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 4 1.2. ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 6 2. ВІДНОСИНИ, ВЗАЄМИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 10 2.1. ПОНЯТТЯ ВІДНОСИН ТА ВЗАЄМИН У КОЛЕКТИВАХ 10 2.2. ВІКОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВЗАЄМИН ДОШКІЛЬНИКІВ 13 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16
 • Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави

           Досліджено феномен збройних етнополітичних конфліктів і здійснено системний аналіз їх впливу на національну безпеку держави, яку розглянуто як взаємопов'язані види безпеки. Досліджено вплив збройних етнополітичних конфліктів на політичну, економічну, інформаційну, екологічну, гуманітарну, соціальну, демографічну сфери національної безпеки. Зроблено висновок, що зазначені конфлікти становлять загрозу не лише національній безпеці держав, на території яких вони відбуваються, а й національній безпеці інших держав, реалізації національних інтересів яких перешкоджають ці конфлікти. З урахуванням цього врегулювання збройних етнополітичних конфліктів розглянуто як складову внутрішньої та зовнішньої політики національної безпеки. Визначено роль України у врегулюванні збройних етнополітичних конфліктів сучасності, що є умовою захисту її національної безпеки від загрози цих конфліктів і важливим кроком на шляху забезпечення її зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів.
 • Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників

           Досліджено педагогічні умови ефективного використання навчально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організації навчально-ігрової діяльності курсантів у процесі навчання їх іноземної мови. Розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні). Обгрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови. Розкрито специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід. Визначено основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розглянуто їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність та успішність засвоєння іноземної мови.
 • Політичні конфлікти: зміст та маркетинговий аналіз

           Наведено наукове обгрунтування процесу виникнення політичних конфліктів (ПК), виявлено суб'єкти конфліктної спрямованості. З'ясовано ступінь наукової розробки даної проблеми, проаналізовано стан джерельної бази. Визначено умови, етапи виникнення та розвитку ПК як чинника політичного процесу, його динаміку, спрямованості. Показано роль, яку відіграють соціально-політичні конфлікти у суспільстві, розкрито суть політичного маркетингу як інноваційного й ефективного методу дослідження політичних процесів. Висвітлено завдання теоретичного маркетингового аналізу з виявлення суб'єктів і об'єктів політичного процесу, які спроможні стати генераторами конфліктних дій. Досліджено різні варіанти побудови моделей розвитку конфліктних процесів на підставі даних, одержаних внаслідок політичного маркетингового аналізу ситуації, що склалася.
 • Локальні конфлікти в Республіці Індонезія (1975-2005)

  : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Антон Романович Галушка-Адайкін; НАН України; Інститут сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 18 с. — укp.
 • Шляхи розвитку соціальної держави і конфлікти в ній

  План Вступ 3 І. Держава як соціальне явище 3 ІІ. Причини виникнення конфліктів в державі 5 ІІІ. Шляхи подолання конфліктів 11 Література 14
 • Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання

           Досліджено психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів молодшого шкільного віку. З'ясовано особливості впливу комунікативної компетентності на становлення особистості у даному віці. Доведено, що негативні емоції та несформованість у молодших школярів здатності регулювати їх вияв на початковому етапі навчання перешкоджають становленню конструктивних взаємин. Визначено умови організації розвивального, особистісно орієнтованого навчання учнів, що є підгрунтям навчальної співпраці: у процесі навчальної діяльності здійснення конструктивної взаємодії та наявність відповідного характеру міжособистісних взаємин. Запропоновано методичний інструментарій для діагностування проявів у молодших школярів особистісної тривожності й агресивної поведінки, що перешкоджають конструктивним взаєминам з однолітками. Показано, що сформованість певних особливостей саморегульованості особистості у молодшому шкільному віці визначає розвиток навчально-пізнавальної активності і є умовою особистісного зростання учнів. Розроблено програму оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання шляхом розвитку їх комунікативної компетентності.
 • Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів

           Обгрунтовано доцільність виділення, як окремого виду, учбових конфліктів у процесі спільної учбової діяльності. Розкрито основні типи та причини даних конфліктів, їх властивості, способи поведінки студентів у конфліктних ситуаціях, шляхи їх вирішення, вплив конфліктів на процес і результати спільної учбової діяльності, а також основні психологічні фактори, що зумовлюють характер впливу на спільну діяльність та його наслідки. З'ясовано, що учбові конфлікти є типовим явищем у процесі спільної діяльності, причому їх відсутність не є свідченням ні високої ефективності учбової діяльності групи, ні її згуртованості. Встановлено, що основні психологічні особливості даних конфліктів зумовлені передусім специфікою спільної учбової діяльності, її місцем у навчальній системі, співвідношенням між результатами, як спільним продуктом та індивідуальні здобутки, їх значущості для студентів. Доведено, що серед факторів, які визначають характер впливу конфлікту на учбову діяльність - переважно конструктивний або деструктивний, істотним є характер взаємин, що склалися між студентами ще до включення їх у спільну діяльність. Зазначено, що це зумовлено опосередкованим характером організації учбової діяльності та взаємин між її учасниками. Показано, що до даних факторів також відносяться характер учбової задачі (її новизна, складність, можливість застосування різних стратегій розв'язування), спосіб оцінювання результатів діяльності, однорідність (неоднорідність) групи за своїм складом, а також індивідуальні особливості її членів.
 • Формування гуманних взаємин у дитячих хорових колективах

           Вперше розкрито зміст і структуру процесу гуманізації навчально-виховного процесу у дитячому хоровому колективі. Теоретично обгрунтовано педагогічну технологію формування гуманних взаємин між його учасниками на основі демократичного стилю керування ним. Удосконалено критерії та показники рівнів сформованості гуманних взаємин відповідно до специфіки, мети та творчої діяльності дитячого хорового колективу. Розроблено положення щодо впровадження в навчальний процес демократичного стилю керівництва дитячими музичними колективами.
 • Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності

           Визначено теоретичні засади та практичний стан проблеми культури родинних взаємин. Розроблено критерії оцінювання та показники сформованості культури таких взаємин в учнів I - IV класів шкіл-інтернатів. За результатами проведеного теоретичного аналізу виявлено її компоненти, а саме: цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, які у реальному виховному процесі є взаємопов'язаними та взаємозалежними. Визначено й експериментально перевірено умови, які сприяють підвищенню сформованості культури родинних взаємин у позаурочній діяльності, до яких належать: усвідомлення вихованцями норм і цінностей культури родинних взаємин, збагачення змісту позаурочної діяльності вихованців у процесі включення їх у родинні взаємини: формування елементів культури родинних взаємин у взаємостосунках брати - сестри, теоретична та методична підготовка вчителів і вихователів початкових класів до роботи з родичами вихованців, організації їх педагогічної співпраці. На підставі результатів проведеного педагогічного експериментального дослідження підтверджено ефективність застосування запропонованих умов формування культури родинних взаємин учнів I - IV класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.
© 2007-2020