От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України / І. Манцуров // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 1. — С. 19-29. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Сокращенное названиеСтатистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України
Описание
         Розглянуто особливості економічного розвитку України протягом останніх п'яти років під впливом інтенсивних та екстенсивних факторів економічного зростання. Порівняно основні макроекономічні показники, що характеризують динаміку розвитку країн Європейської Унії, США, Росії та України; зроблено висновки щодо причин, які формують той чи інший тип економічного відтворення. Проаналізовано результати рейтингового оцінювання конкурентоспроможності 117-ти країн світу, яке наприкінці 2005 р. здійснив Світовий економічний форум, а також причини зміни рейтингової позиції України та деяких інших країн у 2005 р. у порівнянні з попередніми роками. Наведено рекомендації щодо розробки та впровадження більш інтенсивної інноваційної моделі економічного зростання в Україні.
Смотрите также:
 • Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону

           Вивчено проблему природного відтворення населення Чернівецького регіону. Досліджено наявні інформаційні дані та розвинуто методики аналізу демовідтворних процесів, запропоновано нові методологічні та практичні підходи до статистичного вивчення природного відтворення населення регіону. Вивчено суть демовідтворних процесів і фактори, що їх зумовлюють. Досліджено наявну статистичну звітність з визначення кількості та статево-вікового складу населення, а також спеціального забезпечення та зайнятості населення. Запропоновано систему показників для визначення демографічної безпеки регіону. З'ясовано рівень і динаміку дослідженого процесу. Проаналізовано дані щодо природного відтворення в окремих районах регіону та визначено основні чинники, що його формують. Виділено типові райони області з використанням демографічних показників і на підставі кластерного аналізу. Здійснено соціологічне дослідження демографічної ситуації в регіоні та показано, що основним чинником, що впливає на формування сім'ї, є економічний. Розглянуто питання щодо матеріального добробуту населення регіону та запропоновано індекс обмеженості можливостей як інтегральний показник, що поєднує економічний і соціальний показники умов життя населення. Доведено вплив цих факторів на відтворення населення. Розроблено кореляційно-регресійну модель, адаптовану до умов регіону, застосування якої дає змогу прийняти правильні управлінські рішення під час проведення соціальної політики у регіоні.
 • Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України

  : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Лідія Василівна Шинкарук; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 36 с. — укp.
 • Статистичне спостереження

  Тема 1. Статистичне спостереження. 2 Тема 2. Зведення та групування статистичних матеріалів. 3 Тема 3. Абсолютні та відносні величини. 4 Тема 4. Середні величини. 5 Задача 6 Тема 5. Вибіркове спостереження. 6 Задача 7 Тема 6. Ряди динаміки. 7 Тема 7. Індекси. 8 Тема 8. Статистичне вивчення показників між явищами. 8 Задача 9
 • Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації

           Узагальнено теоретичні засади дослідження регіону як структурної ланки суспільного відтворення. Проаналізовано міждисциплінарні підходи до розуміння змісту поняття "регіон" та його соціально-економічної суті. Розглянуто підходи до його дослідження. Вивчено відтворювальний потенціал регіону в контексті національного відтворення, висвітлено роль та місце регіональних потреб як одного з найважливіших чинників в системі факторів регіонального відтворення. Надано практичні рекомендації щодо оцінки стимулюючих і лімітуючих факторів зростання складових відтворюного потенціалу регіону та розрахунку показників, які опосередковано засвідчують рівень використання цього потенціалу. Проаналізовано регіональні особливості звуженого суспільного відтворення в період кризи 1990-х рр. у перехідній економіці України. Досліджено проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності суспільного відтворення регіону та розроблено напрями його регулювання. Зокрема, сформульовано цілі суспільного відтворення в контексті регіональної політики та стратегічного планування. Запропоновано шляхи удосконалення правового поля відтворення економіки регіонів та фінансово-економічні важелі та стимули оптимізації відтворних процесів у регіоні. Навдено практичні рекомендації з метою підвищення ефективності фінансово-економічних важелів та стимулів розвитку регіональної економіки.
 • Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах

           Наведено результати комплексного дослідження проблеми ефективності розширеного відтворення в процесі формування соціально-орієнтованої економіки. Проаналізовано сутність категорій "розширене відтворення", "економічне зростання", "економічний розвиток". На підставі використання системного підходу щодо вивчення розширеного відтворення охарактеризовано усі складові економічної системи. Обгрунтовано поділ факторів розширеного відтворення на чинники виробництва, обміну, розподілу, споживання й обгрунтовано можливості управління на кожному етапі. У процесі наукового дослідження використано методику визначення ефективності розширеного відтворення на базі порівняльного аналізу одержаних результатів (ефектів) з затратами (річним споживанням). Здійснено наукову оцінку ефективності використання окремих факторів суспільного виробництва та визначено загальні показники ефективності відтворення в сільськогосподарських підприємствах.
 • . Статистичне спостереження

  Тема 1. Статистичне спостереження 3 Тема 2. Зведення та групування статистичних даних 6 Тема 3. Абсолютні й відносні величини 10 Тема 4. Середні величини 12 Тема 5. Показники варіації 15 Тема 6. Ряди динаміки 17 Тема 7. Індекси 21 Тема 8. Вибіркове спостереження 24 Тема 9. Вимірювання зв’язку 26 Використана література 29
 • Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення

           Досліджено економічний зміст інтелектуального капіталу та розроблено концепцію його відтворення за умов транзитивного стану економіки. Вивчено загальноцивілізаційні тенденції відтворення даного капіталу у постіндустріальній економіці та їх особливості за умов транзитивності. Визначено оптимальне співвідношення ринкових і державних методів регулювання інтелектуального капіталу. Обгрунтовано вибір джерел його фінансування в українській економіці з урахуванням фаз його відтворення та ризиків інтелектуальної діяльності. Наведено теоретичні та практичні рекомендації з метою відтворення інтелектуального капіталу, впровадження нових знань, інноваційних технологій, створення об'єктів інтелектуальної власності, розвиток людського капіталу. Створено методику інтегральної оцінки стану інтелектуального капіталу мікросистеми.
 • Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення

           Проведено аналіз концепцій людського капіталу. Виявлено закономірності його формування та відтворення. Розроблено рекомендації щодо удосконалення управління процесом відтворення людського капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Уточнено категорію людського капіталу та визначено сутність проблеми його відтворення. Обгрунтовано методичні підходи розрахунку людського капіталу в господарствах різних виробничих типів. Проведено аналіз ефективності використання людського капіталу в сільському господарстві Криму. Встановлено економічну роль профспілок України з питань збереження та відтворення людського капіталу. Розроблено рекомендації щодо форми управління людським капіталом в сільськогосподарських підприємствах та системи підвищення частки оплати праці у собівартості сільськогосподарської продукції.
 • Статистичне прогнозування кон'юнктури аграрного ринку в Україні

           Наведено методологічні та практичні підходи до статистичного дослідження та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку в Україні. Розкрито суть його кон'юнктурних досліджень. Визначено особливості функціонування даного ринку. Виділено головні напрями його статистичного вивчення. Розглянуто систему статистичних показників для вивчення кон'юнктури аграрного ринку. Проаналізовано методи та способи її прогнозування. Проведено групування регіонів України залежно від величини інтегральної оцінки та доведено вірогідність результатів комплексного використання кластерного аналізу та ранжування регіонів України за розміром внутрішнього виробничого потенціалу агроринку на підставі багатовимірної середньої. Побудовано концептуальну модель відтворення на ринку продукції тваринництва. Обгрунтовано ефективність використання методу канонічних кореляцій під час моделювання та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку. Побудовано модель взаємовпливу факторів її утворення в Україні з використанням компонентного аналізу. Розроблено методику прогнозування тенденцій розвитку аграрної галузі шляхом оцінювання окремих складових часових рядів на підставі аналізу сингулярного спектра.
 • Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі трансформаційної економіки

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Галина Адамівна Грецька; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — укp.
 • Статистичне дослідження котировок акцій

  План Вступ 3 1. Значення рейтінгової оцінки цінних паперів 4 1.1. Напрями і способи використання індексів 4 2. Методологія розрахунку фондових індексів 7 2.1. Питання теорії фондових індексів 7 2.2. Значення фондових індексів 9 2.3. Прийоми побудови і розрахунку фондових індексів 14 2.4. Розробка індексів 22 3. Проблеми і перспективи побудови рейтінгових оцінок цінних паперів в Україні 29 Висновки 35 Список використаної літератури 37
 • Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти економічного механізму відтворення ефективної зайнятості (МВЕЗ). Доведено, що відтворення зайнятості є наслідком дії об'єктивних та суб'єктивних критеріїв. Розкрито роль держави в механізмі зайнятості за умов переходу до ринкової економіки. Встановлено, шо бюджетні обмеження домогосподарств, підприємств, держави є головним чинником економічного МВЕЗ. Визначено вплив бюджетно-фінансової та монетарної політики на зайнятість. Висвітлено роль конкуренції та ринкових недосконалостей у регулюванні зайнятості. Запропоновано методику щодо оцінки екстерналій та ренти в соціально-трудовій сфері, що дозволяє впливати на оптимізацію пропозиції та попиту на ринку праці в перехідній економіці України. Узагальнено теоретичні підстави дослідження комплексу макро- та мікроекономічних критеріїв регулювання попиту на працю. Встановлено, що ефективність попиту залежить від інвестиційного процесу в економіці. Неокласичні моделі інвестування в освіту та міграцію мають безпосереднє відношення поведінки громадян України на ринку праці. На підставі поглядів Дж.М.Кейнса, М.Фрідмена визначено роль грошово-кредитної сфери в процесі відтворення зайнятості за різних соціально-економічних умов. Проаналізовано роль боргів держави, підприємств у МВЕЗ. Визначено недоцільність використання широкомасштабної грошової емісії як засобу підвищення сукупного попиту на робочу силу в Україні.
 • Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України

           Досліджено економічну природу нагромадження капіталу, розглянуто його еволюцію та роль у розвитку нової якості продуктивних сил суспільства, в також забезпечення економічного та соціального суспільного розвитку. На підставі структурно-генетичного та функціонального аналізу визначено сутність економічної категорії "нагромадження капіталу". На базі сучасної інституціональної теорії прав власності виділено організаційні форми нагромадження капіталу за сучасних умов. Здійснено аналіз розвитку суспільного капіталу, визначено форми його нагромадження в інноваційній сфері. Доведено, що процес нагромадження капіталу передбачає зростання не лише фізичного капіталу, а й нагромадження наукових знань, інформації та людського капіталу. З метою активізації нагромаджувального процесу обгрунтовано необхідність проведення ефективної інвестиційної, інноваційної, амортизаційної та структурної політики. Розглянуто особливості нагромаджувального процесу в сучасній економіці України, наведено рекомендації щодо його удосконалення.
 • Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в перехідній економіці України

           Розглянуто сутнісну єдність економічних категорій "робоча сила" та "людський капітал", запропоновано нові методологічні підходи до поняття людського ресурсу. Виявлено тенденції розвитку ринку праці країн з перехідною економікою. Проаналізовано та визначено сучасні особливості відтворення робочої сили в Україні, а також нові соціально-економічні форми робочої сили залежно від характеру та способу поєднання її з засобами виробництва. Досліджено особливості деформацій у структурі робочої сили України та запропоновано комплекс заходів стосовно їх усунення. З'ясовано особливості сегментації українського ринку праці, доведено актуальність формування високомобільної робочої сили для регулювання процесів ринку праці, визначено принципи використання інструментів державного впливу на регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої міграції.
© 2007-2020