От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / М.В. Мазур; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Сокращенное названиеСтатистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України
Описание
         Проаналізовано сучасні концепції інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлено переваги та недоліки основних показників інфляції. Запропоновано методологічні підходи щодо врахування споживчих грошових втрат сільського населення під час визначення індексу споживчих цін (ІСЦ), а також щодо елімінування сезонних коливань даного показника інфляції. Виявлено провідні тенденції інфляції та основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Здійснено коригування показників фінансових результатів діяльності підприємств на інфляцію за допомогою системи індексів цін. Розроблено методологічні підходи щодо вимірювання прихованої інфляції на споживчому ринку. Побудовано зведений індекс інфляції за всіма ринками, який враховує складову прихованої інфляції, визначено напрями його застосування.
Смотрите также:
 • Статистичний аналіз діяльності підприємств

  Вступ 3 1. Статистичний аналіз матеріально – технічної бази підприємства 4 2. Статистичний аналіз характеристики виробництва продукції 13 3. Статистика собівартості та питомих витрат 19 4. Статистичний аналіз фінансового стану підприємства 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Статистичний аналіз розвитку структури економіки

           Проведено статистичний аналіз закономірностей формування та динаміки розвитку структури економіки. Розвинуто наукові положення щодо суті структури економіки та структурних зрушень, механізмів їх формування та впливу на економічний розвиток. Розроблено теоретичні засади аналізу розвитку структури економіки як об'єкта статистичного дослідження. Обгрунтовано систему статистичних показників оцінювання структурних зрушень в економіці. З використанням цієї системи й адаптованих методів статистичного аналізу для дослідження цих зрушень здійснено комплексний статистичний аналіз відтворювальної структури економіки та структури за видами економічної діяльності. Здійснено оцінювання впливу структурних зрушень на ефективність функціонування економіки.
 • Статистичний аналіз кредитної діяльності в Україні

  Вступ 3 1. Завдання і система статистики кредиту 4 2. Загальні положення статистичного аналізу кредитної діяльності 8 3. Статистичний аналіз показників кредитної діяльності 10 Висновки 23 Література 26
 • Статистичний аналіз ринку нафтопродуктів

           Проведено статистичний аналіз закономірностей функціонування світового та національного ринків нафтопродуктів, розкрито сутність та особливості даного ринку як об'єкта статистичного дослідження. Описано систему інформаційного забезпечення користувачів щодо ситуації на ринку. Визначено сучасні тенденції розвитку основних параметрів світового ринку нафтопродуктів. Оцінено збалансованість ринку і виявлено загрози його стабільності. Вивчено вплив макроекономічних факторів на основний індикатор кон'юнктури ринку - динаміку біржових цін на основі регресійної моделі. Висвітлено ситуацію на українському ринку нафтопродуктів у контексті світових тенденцій. Розглянуто фактори формування оптових цін на автомобільний бензин, визначено їх прогнозну динаміку, систему показників нафтової незалежності та рівень енергетичної безпеки України у нафтовому сегменті, обгрунтовано шляхи її підвищення.
 • Статистичний аналіз репродуктивного здоров'я населення України

           Проведено дослідження теоретичних аспектів аналізу репродуктивного здоров'я населення, визначено чинники його формування в Україні. Розроблено напрямки та етапи статистичного аналізу репродуктивного здоров'я, запропоновано систему його показників. Висвітлено питання інформаційного забезпечення статистичного аналізу, проведено оцінку його можливостей у контексті впровадження Міжнародної класифікації хвороб Х перегляду. Здійснено регіональний аналіз репродуктивного здоров'я населення України за сучасних умов, досліджено динаміку його показників, запропоновано їх прогнозування.
 • Макроекономічний аналіз державного боргу в перехідній економіці України

           Розглянуто проблеми державного боргу за умов перехідної економіки України. З'ясовано суть і значення державного боргу в економіці та представлено сучасний інструментарій дослідження. Проаналізовано еволюцію поглядів представників основних економічних шкіл на роль і наслідки державного боргу в національній економіці. Визначено основні чинники та виокремлено ключові періоди нагромадження державного боргу в Україні. Охарактеризовано сучасний світ і тенденції вітчизняної боргової політики, розглянуто світовий досвід врегулювання боргових проблем.
 • Статистичний аналіз вимірювальних сигналів при магнітодинамічній дефектоскопії залізничних рейок

           Розроблено теоретичні засади побудови нових методів оперативного аналізу дефектограм магнітного вагона-дефектоскопа за умов завадового впливу відгуків від структурних елементів залізничної колії. Вирішення цієї проблеми грунтується на використанні представлення завадового впливу у вигляді періодично корельованих випадкових процесів і синтезі сигнальної моделі такого впливу для вилучення відповідних компонентів з реального сигналу магнітного вагона-дефектоскопа. На базі синтезу моделі сигналу від бездефектної рейки оцінено внесок такої складової в сигнал від дефектної рейки та показано можливість покращання візуального виявлення дефектів на підданій такій обробці дефектограмі. З використанням результатів проведеного аналізу розроблено систему відбору та реєстрації сигналів дефектоскопії. Виготовлено апаратно-програмний комплекс, який дозволяє реєструвати сигнал магнітного вагона-дефектоскопа, використовуючи його засоби відбору та проводити статистичний аналіз реєстрованих сигналів.
 • Інфляція

  Назва роботи Інфляція Розділ Гроші та кредит Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 13 Ціна 0 Зміст 1. СУТЬ, ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ 1.1 СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ 1.2 ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ. 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИХОДУ З ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 2.1 СТАН УКРАЇНИ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ 2.2 ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ В УКРАЇНІ 2.3 ГIПЕРIНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ. 2.4 АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ОСНОВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
 • Трансформація державної власності в перехідній економіці

           Розкрито теоретико-методологічні засади змісту власності, її місце та роль в сучасних економічних системах. Проведено комплексний аналіз процесу демократизації власності, розкрито її значення у формуванні ринкового господарства та як найважливішого чинника соціалізації, динамізму й ефективності економіки. Проаналізовано роль державної власності в змішаній економіці розвинутих країн, узагальнено шляхи та способи трансформації дрежавної власності за сучасних умов. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методів реформування державної власності в перехідній економіці України та створення умов для формування ефективного власника. На підставі аналітичного прогнозу соціально-економічних наслідків впровадження моделей трансформації власності запропоновано науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності роздержавлення.
 • Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України

           Досліджено економічну природу нагромадження капіталу, розглянуто його еволюцію та роль у розвитку нової якості продуктивних сил суспільства, в також забезпечення економічного та соціального суспільного розвитку. На підставі структурно-генетичного та функціонального аналізу визначено сутність економічної категорії "нагромадження капіталу". На базі сучасної інституціональної теорії прав власності виділено організаційні форми нагромадження капіталу за сучасних умов. Здійснено аналіз розвитку суспільного капіталу, визначено форми його нагромадження в інноваційній сфері. Доведено, що процес нагромадження капіталу передбачає зростання не лише фізичного капіталу, а й нагромадження наукових знань, інформації та людського капіталу. З метою активізації нагромаджувального процесу обгрунтовано необхідність проведення ефективної інвестиційної, інноваційної, амортизаційної та структурної політики. Розглянуто особливості нагромаджувального процесу в сучасній економіці України, наведено рекомендації щодо його удосконалення.
 • Статистичний аналіз та оцінка державного боргу

           Вперше розкрито сутність макроекономічних ефектів державного боргу як об'єкта статистичного вивчення, що дозволило обгрунтувати методичні засади комплексного статистичного аналізу державного боргу. Розкрито соціально-економічну сутність поняття "державний борг", його взаємозв'язок із процесами й явищами ринкової економіки. Визначено сутність поняття "макроекономічні ефекти державного боргу". Запропоновано напрями гармонізації статистики державних фінансів України з міжнародними стандартами в частині узгодження підходів до оцінки та консолідації боргових зобов'язань держави. Проведено комплексний аналіз формування державного боргу на базі регресійної та ARIMA моделей. Оцінено циклічну складову варіації державного боргу, обчислено значення та здійснено екстраполяцію коефіцієнта циклічності приросту державного боргу України. Вивчено методологічні й організаційні засади системи статистичного моніторингу державного боргу. Надано комплексну економіко-статистичну оцінку обсягу державного боргу України.
 • Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України

           Розглянуто теоретичні та практичні проблеми інвестиційної діяльності в перехідній економіці. Висвітлено соціально-економічну сутність інвестицій як економічної категорії та їх основні форми. Розкрито роль інвестицій в економічному розвитку, обговорено шляхи виходу з інвестиційної кризи. Визначено потенційні джерела інвестиційних ресурсів на макро- та мікрорівнях. Здійснено грунтовний аналіз формування різних джерел інвестиційних ресурсів, запропоновано заходи щодо їх залучення та ефективного використання в сучасній економіці України. Обгрунтовано основні напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства з метою активізації інвестиційної діяльності.
 • Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші

           Досліджено характеристики випадкових величин за спостереженнями з суміші зі змінними концентраціями. Знайдено умови незміщеності, консистентності та асимптотичної нормальності для лінійних оцінок функціональних моментів. Доведено консистентність, асимптотичну нормальність та ефективність адаптивних оцінок для фунціональних моментів. Розроблено алгоритми виправлення зважених емпіричних функцій розподілу. Доведено функціональні граничні теореми для виправлених зважених емпіричних функцій розподілу та асимптотичну нормальність оцінок функціональних моментів, що використовують дані функції.
 • Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні

           Систематизовано джерела забруднення атмосферного повітря та визначено вплив кожного з них на стан атмосферного повітря в Україні. Обгрунтовано необхідність використання інтегрального показника для оцінювання рівня антропогенного навантаження на атмосферне повітря. Доведено необхідність комплексного аналізу закономірностей динаміки та територіальної варіації, локалізації та концентрації викидів забруднюючих речовин. Оцінено структурні зрушення в складі джерел забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами. Адаптовано регресійну модель для оцінки ступеня залежності захворюваності населення від рівня забрудненності атмосферного повітря з урахуванням структурної неоднорідності розподілу міського населення по областях.
© 2007-2021