От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / З.В. Смаль; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Сокращенное названиеСтратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України
Описание
         Визначено кількісні та якісні параметри стану та напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва. Розроблено схему формування стратегій, що грунтуються на використанні конкурентних переваг. Наведено загальні концептуальні положення та розроблено економіко-математичні моделі формування стратегій виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств за умов невизначеного ринку та формування ринка. На підставі статистичних даних і результатів обчислень зроблено прогнозування стратегій виробничої діяльності.
Смотрите также:
 • Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади управління регіональним розвитком за умов перехідної економіки України. Визначено структурні рівні інституціональної підсистеми управління регіональним розвитком в Україні. Розкрито методологічні та методичні підходи до використання прогнозних, програмних і стратегічно-планових інструментів у механізмі державного регулювання даного розвитку. Розроблено наукові рекомендації щодо розподілу повноважень і підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час здійснення управління регіональним розвитком.
 • Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та практика

           На підставі результатів аналізу теорії та практики управління розвитком промислових комплексів регіонів обгрунтовано, що процес глобалізації світової економіки, новий етап розвитку економіки - інформаційна економіка - є об'єктивно зумовленим етапом для вітчизняної регіональної економіки, її територіальних промислових комплексів і потребує нових методологічних підходів до розробки та реалізації системи управління їх розвитком. Сформульовано методологічні підходи до управління розвитком промислового комплексу, які базуються на новому позиціонуванні та передбачають врахування нової ролі людського фактора у структурі управління. Уточнено парадигму регіону як асоціації індивідуальних і колективних інтелектів, а економіку промислового комплексу розглянуто як спосіб господарювання, що базуться на інтелекті як капіталі, джерелі багатства, зростання та розвитку. Суттю управління визначено створення умов для успішного функціонування суб'єктів господарювання галузі. Механізм управління розвитком промислового комплексу визначено як механізм управління інтелектуальним капіталом підприємств галузі, творчою активністю колективів і працівників. За рахунок трансформації економіко-математичних моделей та їх адаптації до потреб промислового комплексу регіону вдосконалено модель управління його розвитком.
 • Управління сталим розвитком торгівлі в умовах перехідної економіки

           Дисертація містить результати теоретичних і практичних досліджень та рекомендації по управлінню сталим розвитком торгівлі. Розглянута сутність управління ринковим реформуванням торгівлі на основі концепції сталого розвитку економіки, визначені основні закономірності сталого розвитку торгівлі. Розроблений механізм управління сталим розвитком торгівлі. Запропоновані напрямки вдосконалення організаційно-функціональних структур підприємств торгілі. Обгрунтована модель систем управління сталим розвитком торгового підприємства. Результати досліджень впроваджені в практику торгових підприємств Донецької області.
 • Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / Абдало Недал Ханнан; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.
 • Управління організаційно-економічним розвитком корпорації в умовах реформування економіки

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / Ірина Олександрівна Золотарьова; Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 19 с.: рис. — укp.
 • Управління розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформаційної економіки

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми управління розвитком сільськогосподарських підприємств за умов ринкової трансформації економіки, встановлено закономірності та тенденції їх розвитку на регіональному рівні. Визначено особливості формування та використання ресурсного потенціалу, досліджено вплив його структури та величини на результати виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Розроблено методичні засади оцінювання рівня їх розвитку на підставі визначення інтегрального рейтингового показника за допомогою матричного методу з урахуванням вагомості окремих показників, що характеризують динаміку розвитку. Досліджено життєвий цикл сільськогосподарських підприємств і його вплив на вибір стратегії їх розвитку. Обгрунтовано структуру управління великого сільськогосподарського підприємства, що функціонує за ринкових умов і передбачає створення статегічних господарських центрів. Розроблено функціональну структуру управління сільськогосподарським підприємством.
 • Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України

           Розроблено теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення керування регіональним розвитком. Визначно особлиовсті, характер та актуальні проблени даного процесу за перехідної економіки. Науково обгрунтовано методологію формування систем керування регіональним розвитком. Розроблено інституційно-економічний механізм його реалізації та охарактеризовано основні структурні елементи та рівні розвитку інституційних підсистем керування. Обгрунтовано ефективні шляхи підвищення ефективності використання регіональних ресурсів і методи оптимізації інвестиційно-інноваційного потенціалу. Розроблено концепцію керування регіональним розвитком з метою подальшого соціально-економічного зростання держави та забезпечення стабільного функціонування економічної системи країни.
 • Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки

           Нещодавно компанія «Intel» випустила на ринок свій новий рекламний бренд, цікавий з точки зору чіткого відображення новітніх тенденцій сучасного розвитку світової науки і економіки: «В умовах нової економіки закрита технологія так само небезпечна, як і обмеженість розуму. Єдиний спосіб виграти в таких умовах — бути готовим до змін. Не можна стати заручником застарілих, вузькоспеціалізованих технологій, у той час, коли зміни відбуваються щодня, оскільки в умовах нової економіки недалекоглядне мислення може призвести до сумних наслідків».
 • Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України

           Проаналізовано роль вищої освіти, висвітлено теоретичні проблеми реформування її системи за умов економічних перетворень. Розкрито основи управління фінансовими ресурсами вищої освіти в період трансформації економіки України. Розроблено концепцію реформування фінансової системи ВНЗ в контексті трансформації економіки держави на основі проведених досліджень систем управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ і фінансовими потоками галузі, розглянуто питання їх структуризації, оптимізації розподілу та ефективності використання фінансових ресурсів за умов забезпечення високої якості підготовки спеціалістів та науково-дослідних робіт у ВНЗ. Описано механізм ефективного управління фінансовими ресурсами на рівнях Міністерства освіти і науки України та ВНЗ з використанням економіко-математичних методів і сучасних інформаційних технологій для забезпечення європейського рівня якості освіти.
 • Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Науково обгрунтовано та запропоновано концепцію та методологічні засади управління розвитком підприємства, методологічне підгрунтя формування механізму даного управління та його локальних механізмів - управління цілями розвитку, діагностики та прийняття рішень з метою управління розвитком. Розвинуто синергетичний підхід і його категоріальний апарат, який передбачає врахування циклічної поведінки підприємства, що розвивається у дисипативному оточенні. Запропоновано методологічний підхід щодо ретроспективної та перспективної діагностики рівня та тенденцій розвитку підприємства на підставі визначення стадії та фази циклу його розвитку. Розвинуто методологічне забезпечення реалізації запропонованих механізмів, яке містить відповідні методики, а саме: алгоритми та технології, комплекс економіко-математичних моделей, що є інструментарієм розв'язання завдань дослідження.
 • Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації

  : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Ольга Сергіївна Батіщева; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Л., 2007. — 20 с. — укp.
 • Стратегія трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами Криму

           Досліджено закономірності трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами за умов переходу до ринкових відносин, а також розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення структури, функцій і методів управління зазначеними підприємствами. Подано теоретичну оцінку управлінських рішень щодо стримування процесів приватизації підприємств. Розкрито позитивні зрушення та наявні негативні тенденції в управлінні підприємствами АПК України за десять років економічних реформ. Обгрунтовано стратегію виходу з кризового стану підприємств, а також цілі для її реалізації. Вивчено стан економіки виноградарсько-виноробних підприємств. Доведено необхідність державного регулювання підприємствами галузей виноградарства і виноробства. Обгрунтовано антикризову стратегію розвитку даних підприємств.
 • Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами в умовах ринкової трансформації економіки

           Проаналізовано міжнародні аспекти розвитку національної економіки на перехідній стадії ринкової трансформації. Розглянуто проблему співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними установами за умов ринкової трансформації економіки. Запропоновано й обгрунтовано концептуальні підходи щодо формування ефективної бюджетної політики, а також оптимізації боргової стратегії.
 • Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки

           Висвітлено проблеми стратегії транснаціональних корпорацій за умов глобалізації світової економіки. З використанням еволюційних теорій і моделей транснаціональних корпорацій встановлено їх вплив на сучасний світовий розвиток, проаналізовано тенденції та протиріччя глобалізаційних процесів. Запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації діяльності транснаціональних корпорацій в Україні з урахуванням сучасного стану та пріоритетів розвитку національної економіки.
© 2007-2021