От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Сучасні об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України

Сокращенное названиеСучасні об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
Описание
[Електронний ресурс] / С.П. Наливайченко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 42-44 — укp. — укp. — англ.
Смотрите также:
 • Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку

           Наведено теоретичні узагальнення і нові методичні підходи до розвитку регіональних зовнішньоекономічних відносин у перехідній економіці. Розкрито системну суть та передумови формування зовнішньоекономічних відносин регіону, обгрунтовано основні фактори його зовнішньоекономічної політики. Розглянуто методичні основи формування механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків на мезо- та мікрорівнях та визначено функції їх структурних елементів. Розроблено напрями вдосконалення економічних аспектів правового забезпечення регіонального співробітництва. Виявлено пріоритети розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Чернігівського регіону та запропоновано оптимальну модель його зовнішньоекономічних відносин за умов ринкових перетворень господарського комплексу.
 • Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків

           Досліджено проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків. Розкрито суть понять та соціальний зміст категорії "зовнішньоекономічні зв'язки". Проведено еволюційний аналіз організаційного й економіко-правового механізму зовнішньоекономічних зв'язків. Визначено особливості організаційно-функціональної структури їх розвитку. Проаналізовано трансформацію теоретичних поглядів з питань розвитку цих зв'язків і зарубіжний досвід зміцнення зовнішньоекономічних позицій. Обгрунтовано теоретичні положення та розроблено наукове забезпечення формування регіональної зовнішньоекономічної політики. Розвинуто понятійний апарат і обгрунтовано організаційні особливості забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків. Розроблено типологію адміністративно-територіальних утворень України залежно від ступеня цього розвитку. Запропоновано науково-теоретичне обгрунтування концепції розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків. Наведено організаційний і економіко-правовий механізм розвитку даних зв'язків. Розроблено методичні положення щодо використання процесів моделювання для реалізації механізму розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків.
 • Територіальні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (на прикладі Закарпатської області)

           Проаналізовано розвиток і шляхи підвищення ефективності зонішньоекономічних зв'язків та досліджено їх роль у раціональному розміщенні продуктивних сил на прикладі Закарпаття. Запропоновано перспективні напрями та регіональні форми активізації зовнішньоекономічних відносин. Розроблено концептуальну модель зовнішньоекономічної діяльності та перспектив регіональної економічної інтеграції. Обгрунтовано роль спеціальних (вільних) економічних зон і субрегіональних об'єднань у системі зовнішньоекономічних зв'язків.
 • Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв'язків України

           Дисертація присвячена питанням розвитку інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків України за сучасних умов. Розкривається економічний зміст ринкової інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності та дається її класифікація. Аналізуються особливості розвитку інфраструктури в умовах інтернаціоналізації господарського життя та під впливом дії зовнішньоекономічної політики. Розглядаються нормативно-правові, фінансові та організаційно-економічні інструменти ринкового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Досліджуються основи функціонування ринкової інфраструктури як цілісної системи. Наводяться шляхи оптимізації ринкової інфраструктури зовнішнього сектору економіки України.
 • Географічне дослідження впливу зовнішньоекономічних зв'язків на трансформацію господарства Автономної Республіки Крим

           Поглиблено теоретико-методологічні положення щодо географічного вивчення зовнішньоекономічних зв'язків на мезорегіональному рівні (на прикладі Автономної Республіки Крим). Удосконалено механізм визначення територіальної структури системи зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону. Визначено зовнішньоекономічні чинники впливу на трансформацію господарських функцій мезорегіону. Уперше розроблено типологію центрів і районів локалізації зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону, що дає змогу виявити загальну стратегію до зміни його господарського комплексу під впливом зовнішньоекономічної діяльності.
 • Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону

           Розроблено науково-методичні положення та пропозиції щодо підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на базі організаційно-економічних інструментів регулювання за участю регіональних і місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні відносини регіону та держави. Визначено економічну природу, чинники формування та умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону, розглянуто методи їх регулювання, подані у митно-тарифній і нетарифній системах. Розкрито роль зовнішньоекономічних зв'язків у розвитку регіону. Розглянуто основні функції мита, зокрема регулювальну. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід здійснення зовнішньоекономічних зв'язків регіону з урахуванням міжнародних і національних правил торгівлі, визначено особливості типологізації регіонів України, міст Луганщини щодо їх участі у зовнішньоекономічних зв'язках. Проаналізовано ефективність застосування програмно-цільового методу у регулюванні зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Проаналізовано ефективність застосування митних тарифів у системі зовнішньоекономічних зв'язків регіону з урахуванням структури, видів, розмірів і тенденцій зміни ставок митного тарифу України. Розроблено систему регулювання зовнішньоекономічних зв'язків на базі програмно-цільового методу у поєднанні з механізмом митного регулювання. Наведено пропозиції щодо удосконалення митного регулювання зовнішньоторговельних зв'язків регіону за участю регіональних і місцевих органів влади. Визначено порядок побудови моделі оптимізації регулювання інвестиційних зв'язків регіону.
 • Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України

           Проаналізовано стан зовнішньоекономічних зв'язків господарських суб'єктів України на ринках пострадянського економічного простору та розвинутих країн. Встановлено, що реалізація зовнішньоекономічних проектів вимагає їх маркетингового супроводу та базується на підсистемах організаційного, інформаційного та фінансового забезпечень. Розроблено методики визначення кількісних показників для оцінки привабливості розвитку галузей промисловості та країн-партнерів у зовнішньоекономічній діяльності України. Обгрунтовано методику визначення чутливості маркетингових стратегій до ключових факторів успіху підприємства.
 • "Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України з державами-учасницями СНД"

           Досліджено комплекс теоретичних та практичних аспектів, пов'язаних з міжнародно-правовим регулюванням зовнішньоекономічних зв'язків України з державами-учасницями СНД. Особлива увага приділяється питанням організаційно-правового механізму економічного співробітництва України з державами-учасницями СНД, а також аналізу особливостей двосторонніх і багатосторонніх міжнародних економічних відносин держав-учасниць СНД. Обгрунтовуються висновки щодо оптимальної моделі інтеграції в рамках СНД, щодо створення більш чіткої правової бази в рамках СНД шляхом забезпечення єдності та узгодження норм міжнародного права і внутрішньодержавного законодавства та необхідності створення ефективного діючого механізму забезпечення виконання міжнародно-правових норм, які містяться в багатосторонніх та двосторонніх договорах.
 • Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн із перехідною економікою (на матеріалах Азербайджанської Республіки)

           Досліджено теоретико-методологічні засади стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн з перехідною економікою, висвітлено її основні домінанти, принципи, структурні елементи, механізм формування та розвитку в процесі системної ринкової трансформації, глобалізації світогосподарських зв'язків і поглиблення інтеграційних процесів. Розкрито об'єктивну необхідність, передумови, закономірності та особливості становлення ринкових відносин у країнах з перехідною економікою, сформульовано концептуальні засади розвитку зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики Азербайджану як головної форми зовнішньоекономічних зв'язків країни за умов ринкової трансформації. Розроблено модель зовнішньої торгівлі, проаналізовано її структуру, динаміку та географію. Визначено й обгрунтовано пріоритетні напрями стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Азербайджанської Республіки, зокрема, роль іноземних інвестицій, експортного потенціалу країни в процесі подальшого реформування національної економіки, участь республіки в регіональних інтеграційних угрупованнях, визначено практичне значення реалізації зовнішньоекономічної стратегії для подальшого прогресивного соціально-економічного розвитку Азербайджану, його активної участі в системі сучасних світогосподарських зв'язків. Розроблено моделі та прогнози зовнішньоекономічної діяльності республіки, запропоновано шляхи, форми та напрями подальшого підвищення ефективності та вдосконалення механізму зовнішньоекономічної стратегії на перспективу.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА

  Удосконалення управління зовнішньо-економічних зв’язків підприємства 1 ЗМІСТ 2 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1.Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 6 1.2. Сутність, значення та види зв'язків 21 1.3. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 32 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА „ЕЛІТАСЕРВІС” 43 2.1. Загальна характеристика підприємства 43 2.2.Аналіз стану динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 65 2.3. Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 71 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 74 3.1. Удосконалення організації ЗЕД підприємства 74 3.2. Шляхи підвищення ефективності ЗЕД підприємства 93 3.3. Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності 99 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 Додаток А 109 Додаток Б 113
 • Колізійні питання зовнішньоекономічних договорів

  План Вступ 3 1. Роль зовнішньоекономічного договору у зовнішньоекономічній діяльності 4 2. Специфіка умов зовнішньоекономічного контракту 6 3. Шляхи вирішення колізійних питань зовнішньоекономічних контрактів 9 Висновки 14 Література 16
 • Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України

           Розглядається питання подальшої розробки методологічних основ і організаційно-економічних форм підвищення ефективності пропозиції вітчизняних товаровиробників у зовнішньоекономічній діяльності, як стимулюючого заходу у відтворенні національної економіки у перехідний період і виявлення нових важелів регулювання розвитку пропозиції товаровиробників України у зовнішньоекономічній діяльності. Збагачено теорію пропозиції в аспекті доповнення кола факторів пропозиції для країн із перехідною економікою та показано місце активної маркетингової політики у виході країни із раніше закритої економіки на світовий ринок. Розкриті економічні і політичні передумови започаткування Україною, як незалежною державою, зовнішньоекономічної торговельної діяльності та сформульовані новітні тенденції і підходи до регулювання зовнішньоекономічних зв'язків товаровиробників країни із світовим співтовариством. Досліджено проникнення української економіки в світ через новітні підходи до виставкової діяльності та сформульовані моделі і варіанти нових економічних відносин в аспекті розвитку товаровиробництва і перспектив інтенсифікації маркетингової та виставкової діяльності з урахуванням рейтингу виставок. Запропоновані засоби стратегії поглиблення регіональних зовнішніх відносин в зовнішньоекономічних зв'язках країни.
 • Основні домінанти та особливості поглиблення економічних зв'язків між Україною і Республікою Білорусь

           Виявлено особливості економічного розвитку України та Республіки Білорусь за умов глобалізації світової економіки та обгрунтовано чинники, які найсуттєвіше впливають на розвиток їх зовнішньоекономічних відносин. Уточнено зміст зовнішньоекономічних зв'язків та визначено передумови постсоціалістичного розвитку економічних українсько-білоруських інтеграційних процесів. Визначено спільні та відмінні тенденції в експортно-імпортних доктринах України та Республіки Білорусь у національних та світових потоках товарів і послуг з урахуванням особливостей внутрішнього та глобалізації світового ринків. Розроблено систему організаційно-економічних заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків між двома державами, основою якої є експортно-імпортна діяльність та транскордонне співробітництво. Науково обгрунтовано методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності між Україною та Республікою Білорусь на підставі здійснення розрахунків коефіцієнта збалансованості. Розроблено модель алгоритму розрахунку економічної ефективності зовнішньоторговельної угоди на рівні суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що сприятиме визначенню економічної доцільност укладання такої угоди. Визначено пріоритетні напрями перспективного розвитку зовнішніх економічних зв'язків між Україною та Республікою Білорусь, основу яких становить зовнішньоторговельна діяльність, військово-технічне співробітництво, агропормисловий комплекс, розробка проектів трансєвропейських мереж (транспортні, енергетичні), спільна розробка та участь в проектах щодо подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 • Двосторонні відносини Україна – Канада

  Вступ 1. Об’єктивні основи входження України в світове співтовариство 1.1. Становлення міжнародних зв’язків 1.2. Проблеми входження України в світове співтовариство 1.3. Важливість іноземних інвестицій для України 2. Двосторонні відносини: Україна-Канада 2.1. Канада в світовому співтоваристві 2.2. Визнання незалежності України. Українська діаспора в Канаді 2.3. Активація контактів між Україною і Канадою Висновки Література
© 2007-2020