От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Біоетика у сучасній медицині / В. Запорожан // Вісник НАН України. — укp.

Сокращенное названиеБіоетика у сучасній медицині
Описание
         Медицина — одна з найдавніших наук і водночас найдавніша причина етичних суперечностей. Дебати з приводу досліджень та експериментів у медицині супроводжували цю науку завжди. Вони точилися між фахівцями, в них утягувалися представники влади — і формальної, і релігійної. Ці суперечки ставали предметом обговорення в широких масах. Медицина — найвища точка природничих наук, галузь знань, де теорія і філософія застосовуються до найдорожчого, що є у людини, — її життя. Більшість геніальних філософів і мислителів давнини, вчених і натуралістів Середньовіччя підходили до вивчення людини як вищої мети своєї дослідницької діяльності.
Смотрите также:
 • Біоетика (Філософське обґрунтування)

           Термін «біоетика» було вжито вперше в 1971 році, в назві книги онколога В. Р. Поттера «Bioethics: Bridge for the Future» (Біоетика: Міст в майбутнє). Він означає ідею використання біологічних наук для поліпшення якості життя. Цей термін одразу набув семантичної та філософської двозначності. Справді, з одного боку, він вказує на міркування про залежні від життя цінності (bios), з другого — засвідчує причетність до метаморалі (ethos), яка оцінює результати, одержані в біології та в медицині. Така подвійність значень пов'язана з одночасним використанням двох складових його термінів — «bios» i «ethos», які інколи виражають вдалий синтез і водночас вказують на глибоке протиріччя. Це є неспростовним доказом складності визначень, які даються біоетиці, і показує, що при уточненні його сфери перевага надається або науковому підходові, який ґрунтується на bios, або етичному, що спирається на ethos. У процесі подальшого розвитку біоетики ця двозначність матиме тенденцію до погіршення і спричинятиме дедалі більшу неясність її значення. Звідси виникає необхідність її філософського обґрунтування.
 • Біоетика: минуле, сучасне і майбутнє

           В основі появи того, що сьогодні вкладають у поняття «біоетика», лежать дві причини. Першою, усвідомленою, очевидною для всіх, простою і зрозумілою для сприйняття є існуюча жорстокість, яка повсюдно, безупинно і найочевидніше виявляється стосовно «братів менших». Зрозуміле більшості людей бажання захистити їх і поклало початок тому руху, який згодом одержав назву «біоетика» — етичне, тобто добре, ставлення до живого, живих істот. Це те, що «лежить на поверхні». Суть же процесу істотно глибша.
 • Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров'я

           Розкрито зміст та особливості трансформаційних процесів у сучасній медицині та охороні здоров'я як процес зміни парадигм їх існування та розвитку. Наведено теоретичне обгрунтування історичних тенденцій становлення та розвитку у сучасній медичній науці нових парадигм: "здоров'я людини" та "етична спрямованість діяльності", а також аналіз їх місця та ролі у трансформації сучасної медицини і охорони здоров'я. Розглянуто зміст нових парадигм, що базуються на методологічних засадах системності, соціокультурній детермінації, самоздійсненні та розвитку людини у людському бутті, як противаги пануючим сьогодні парадигмам "хвороба людини" та "теоретична спрямованість діяльності". З метою адекватного осмислення синтезу біологічного, соціального та духовного в людині, а також сутності та способів його відображення до філософії науки залучаються нові ідеї, які репрезентовано у валеософії, біоетиці.
 • Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук

           Біоетика як система поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулює поведінку людей з позицій збереження життя на Землі, відіграє дедалі більшу роль у суспільстві. Сьогодні це розділ філософської дисципліни, який вивчає проблеми моралі стосовно всього живого. Тобто біоетика визначає, які дії щодо живого припустимі, а які — ні. Однак біоетичні принципи досі не стали обов'язковими для всієї світової спільноти. Скажімо, практично не виконуються Картахенські угоди 1997 року щодо зменшення промислових викидів, хоча це необхідно для того, аби загальмувати глобальне потепління. Немає також переконливих ознак того, що будуть успішно реалізовуватись рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, який відбувся недавно в Йоганнесбурзі.
 • Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Acer L. та перспективи використання їх у медицині

  : автореф. дис... канд. фармацевт. наук: 15.00.02 [Електронний ресурс] / Юлія Анатоліївна Федченкова; Національний фармацевтичний ун-т. — Х., 2009. — 17 с. — укp.
 • Біоетика — веління часу

           Слова «Наука без совісті спустошує душу» належать видатному французькому гуманісту Франсуа Рабле, автору безсмертного філософського твору «Гаргантюа і Пантагрюель». Вони були сказані понад 450 років тому, але значимість їх з часом зросла рівно настільки, наскільки зросли можливості самої науки, які сьогодні воістину безмежні. Парадокс, а може, точніше, трагедія всього людства полягає в тому, що розвиток науки відбувався по експоненті, а совість нерідко настільки ж стрімко падала вниз. Сучасна історія навіть знає періоди, коли панували режими, за яких взагалі це поняття вважали химерою.
 • Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Apiaceae, Convallariaceae, Asteraceae та перспективи їх використання в медицині

  : Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 [Електронний ресурс] / Алла Михайлівна Ковальова; Національна фармацевтична академія України. — Х., 2002. — 37 с. — укp.
 • Біоетика і громадянське суспільство

           Вступаючи у XXI століття, людство переживає технологічну революцію, що детермінується розвитком фундаментальної і прикладної генетики. Одночасно відбуваються пов'язані з цим процесом глибокі перетворення у соціально-психологічній і культурній сферах, причина яких — проникнення у масову культуру і менталітет нових ідей, уявлень і термінів. Віра у владу богів і зірок над людською долею змінюється вірою у владу генів. Остання стає чинником сучасного політичного мислення і менталітету. Тема, винесена у заголовок, виглядає дещо несподіваною. Проте науковці дедалі впевненіше прогнозують, що розвиток нової генетичної методології і теорії, перехід до широкого впровадження у повсякденне життя створених на їх основі технологій набуде на початку нового тисячоліття першорядного значення для нашої країни (як і для інших держав на теренах колишнього Радянського Союзу) не тільки в економічному, а й (що, можливо, навіть важливіше) у соціогуманітарному аспектах, і стане однією з неодмінних умов формування громадянського суспільства.
 • Кімоно у сучасній Японії

           Розглянуто особливості функціонування та статус національного одягу у сучасній Японії. В основі запропонованої розвідки результати польових досліджень, проведених влітку 2005 р. в Іборагі, Токіо, Кіото, Окаяма, Тотторі.
 • Ідентифікація особи в судовій медицині на основі ПЛР-аналізу геномної ДНК кісткової тканини

           Розглянуто питання ідентифікації особи в судовій медицині на основі ПЛР-аналізу геномної ДНК кісткової тканини. Проведено порівняльний аналіз основних методів виділення ДНК зі кісткової тканини та її ампліфікації. Розроблено методологічні аспекти проведення судово-медичного молекулярно-генетичного дослідження, об'єктом якого є кісткова тканина різного структурного типу та ступеня збереження. Запропоновано модифікації основних етапів виділення геномної ДНК з тканини кісток, узятих від гнильно змінених, ексгумованих, скелетованих, підданих дії високих температур трупів. Розроблено принципи й умови ПЛР-типування виділеної ДНК кісткової тканини. Запропоновано методичні рекомендації з відбору, підготовки й умов зберігання кісткового біоматеріалу. Розроблено практичні рекомендації з проведення судово-медичної молекулярно-генетичної ідентифікаційної експертизи за кістковими залишками. Модифіковані протоколи виділення ДНК з кісткової тканини та її ПЛР-типування впроваджено у практику судово-медичної експертизи різних регіонів України.
 • Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських форм з альбендазолом для застосування у ветеринарній медицині

           Вивчено стан забезпечення ветеринарної медицини ветпрепаратами та перспективи створення вітчизняних антигельмінтних засобів. Опрацьовано методики якісного та кількісного аналізу 5-пропілтіо-2-метилкарбамінобензімідазолу. Досліджено вплив допоміжних речовин на властивості суспензії та гранул з альбендазолом, їх оптимальний склад та розроблено раціональні технології виготовлення. Встановлено терміни придатності лікарських форм. Визначено токсичність суспензії та гранул з альбендазолом, з'ясовано ефективність їх використання у лікуванні.
 • Становлення лобізму в сучасній Україні

  : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Гросфельд; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2009. — 16 с. — укp.
 • Концепт РУХ в сучасній іспанській мові

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 [Електронний ресурс] / Олена Борисівна Головко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.
 • Взаємодія дизайну і маркетиргу у сучасній проектній культурі

           Досліджено інтеграцію дизайну та маркетингу як значне явище в сучасній проектній культурі.
© 2007-2020