От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Оригинальное название

Удосконалення класифікації факторів, що впливають на витрати підприємств ресторанного господарства / А.С. Наволокіна // Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 56-58. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Сокращенное названиеУдосконалення класифікації факторів, що впливають на витрати підприємств ресторанного господарства
Описание
         Зроблено спробу класифікувати фактори, що впливають на витрати підприємств ресторанного господарства, з метою цілеспрямованого управління процесом їх формування та планування.
Смотрите также:
 • Управління запасами сировини та товарів в підприємствах ресторанного господарства

           Обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій управління запасами сировини та товарів на підприємствах ресторанного господарства. Розкрито економічну сутність понять "запаси сировини та товарів", "управління запасами сировини та товарів". З урахуванням специфіки підприємств ресторанного господарства систематизовано принципи класфікації запасів сировини та товарів. Виявлено фактори, які впливають на розмір запасів сировини та товарів на підприємствах галузі. Встановлено критерії оптимізації розміру запасів сировини та товарів на підприємствах ресторанного господарства. Розроблено економіко-математичну модель, застосування якої дозволяє виявлити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на оборотність запасів сировини та товарів, одержати її прогнозні значення та виявити резерви прискорення. Визначено структуру джерел фінансування запасів сировини та товарів. Обгрунтовано структурно-логічну схему процесу формування стратегії управління запасами сировини та товарів на підприємствах ресторанного господарства. Сформульовано методичні рекомендації щодо вибору альтернативних варіантів стратегії управління запасами сировини та товарів (стратегії скорочення, стабілізації або зростання).
 • Рекламні стратегії підприємств ресторанного господарства

           Розкрито сутність поняття "рекламна стратегія" як процесу, спрямованого на ліквідацію психологічного та соціального опору під час формування поведінки споживача для досягнення конкурентної переваги. Вперше запропоновано оцінювати ефективність рекламної стратегії підприємств ресторанного господарства на основі використання методу узагальненого аналізу. Сформульовано критеріальне рівняння для визначення ефективності рекламної стратегії, запропоновано показники оцінки дієвості її окремих складових. Удосконалено систему рекламних стратегій підприємств ресторанного господарства, засновану на формуванні програми взаємин з клієнтами відповідно до виділених кластерів. Розроблено новий підхід щодо класифікації споживчої поведінки залежно від реакції на рекламу, запропоновано її ієрархію, на підставі якої сформовано напрямки реалізації рекламних стратегій. Обгрунтовано методику формування рекламної стратегії з урахуванням можливих змін споживчої поведінки залежно від соціально-психологічних особливостей клієнтів. Уточнено класифікацію підприємств ресторанного господарства з урахуванням доповнення недостатньо реалізованих класифікаційних ознак в інших дослідженнях: системи та технології обслуговування, поширеності мережі підприємств ресторанного господарства. Сформульовано методичні рекомендації щодо оцінки заходів PR.
 • Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства

  Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.В. Чумак; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 17 с. — укp. Досліджено економічну сутність категорії "собівартість" в обліковому процесі та доведено необхідність її обчислення на підприємствах ресторанного господарства. Класифіковано витрати та елементи методів їх обліку, найбільш притаманних для досліджуваних підприємств. Запропоновано методичні рекомендації стосовно обліку витрат та формування собівартості продукції шляхом впровадження принципів національних стандартів. Визначено напрями вдосконалення обліку собівартості продукції за умов автоматизованої системи обробки інформації. Побудовано модель, яка кількісно характеризує вплив основних факторів на рівень витрат операційної діяльності, визначено резерви його зменшення та прогнозну величину. Адаптовано інформаційну базу для визначення беззбиткового обсягу продукції власного виробництва на підприємствах ресторанного господарства з метою управління асортиментною політикою.
 • Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства

           Досліджено методологічні та прикладні питання управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства. Розкрито сутність поняття реклами, визначено особливості та роль рекламної діяльності в концепції сучасного управління підприємством. Систематизовано задачі та функції реклами, удосконалено класифікацію її видів. Встановлено показники ефективності реклами у ресторанному господарстві, обгрунтовано теоретичні засади рекламної діяльності. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку сфери ресторанного господарства. Розглянуто характеристики рекламно-комунікаційного ринку України й основних медіа каналів. Досліджено рекламну діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних медіа каналах. Запропоновано класифікацію підприємств ресторанного господарства за критерієм їх відношення до реклами. За результатами моніторингу реклами підприємств ресторанної сфери у медіа каналах визначено переваги, недоліки та можливості основних медіа, а також сформовано типові групи користувачів та оцінено їх рекламні уподобання. Розроблено пропорційний метод розрахунку рекламного бюджету підприємствами ресторанного господарства з урахуванням життєвого циклу й інтенсивності конкуренції. Визначено рівень витрат на рекламу для кожної з даних груп підприємств ресторанного бізнесу. Розроблено прикладну програму розрахунку й аналізу витрат на рекламу підприємств ресторанного господарства, встановлено ефективність їх рекламної діяльності.
 • Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах

           Обгрунтовано теоретичну сутність та значення стратегії розвитку, досліжено соціально-економічні та нормативно-правові засади функціонування підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах, досліджено фактори впливу на формування попиту на їх продукцію та послуги. Надано оцінку ефективності роботи підсистем та використання ресурсного потенціалу підприємствами ресторанного господарства при вищих навчальних закладах. Розроблено рекомендації щодо проведення моніторингу забезпеченості послугами харчування за місцем навчання студентів, запропоновано модель удосконалення організаційно-обслуговуючої підсистеми. Запропоновано новий підхід до визначення частки ринку підприємства ресторанного господарства при вищому навчальному закладі. Обгрунтовано підходи щодо генерації пріоритетних стратегічних альтернатив на основі позиціонування підприємства залежно від частки ринку та його зростання, динаміки зміни товарообороту та витрат, диференціації продукції та рентабельності діяльності. Запропоновано модель реструктуризації підсистеми управління підприємств з урахуванням галузевої специфіки.
 • Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства

  Вступ 3 Розділ І. Моделі і методи оцінки ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 7 1.1 Ефективність господарської діяльності підприємства ресторанного господарства та підходи до її оцінки 7 1.2 Формування системи показників оцінки результатів господарської та фінансової діяльності підприємства 20 1.3 Основні проблеми підприємств ресторанного господарства в Україні 32 1.4 Висновки та пропозиції 35 Розділ ІІ. Дослідження ефективності функціонування економічного механізму підприємства ресторанного господарства 38 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження 38 2.2 Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 42 2.3 Дослідження ефективності функціонування економічного механізму підприємства ресторанного господарства 47 2.4 Висновки та пропозиції 53 Розділ ІІІ. Охорона праці 57 3.1 Заходи з техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві 57 3.2 Заходи протипожежної безпеки 68 3.3 Висновки та пропозиції 70 Висновки 73 Література 81 Додаток 1. Баланс ресторану „Царське село” на 31 грудня 2001 року 84 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ресторану „Царське село” за 2001 рік 87 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів ресторану „Царське село” за 2001 рік 89 Додаток 4. Основне меню ресторану „Царське Село” 91
 • Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Моделі і методи оцінки ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 7 1.1 Ефективність господарської діяльності підприємства ресторанного господарства та підходи до її оцінки 7 1.2 Формування системи показників оцінки результатів господарської та фінансової діяльності підприємства 20 1.3 Основні проблеми підприємств ресторанного господарства в Україні 32 1.4 Висновки та пропозиції 35 Розділ ІІ. Дослідження ефективності функціонування економічного механізму підприємства ресторанного господарства 38 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження 38 2.2 Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства 42 2.3 Дослідження ефективності функціонування економічного механізму підприємства ресторанного господарства 47 2.4 Висновки та пропозиції 53 Розділ ІІІ. Охорона праці 57 3.1 Заходи з техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві 57 3.2 Заходи протипожежної безпеки 68 3.3 Висновки та пропозиції 70 Висновки 73 Література 81 Додаток 1. Баланс ресторану „Царське село” на 31 грудня 2001 року 84 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ресторану „Царське село” за 2001 рік 87 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів ресторану „Царське село” за 2001 рік 89 Додаток 4. Основне меню ресторану „Царське Село” 91
 • Економічне обгрунтування вибору організаційно-правової форми підприємств ресторанного господарства

           Запропоновано теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій вибору ефективних організаційно-правових форм підприємств ресторанного господарства. Розкрито економічну суть поняття "організаційно-правова форма". Розроблено класифікацію організаційно-правових форм даних підприємств. Визначено критерії та обгрунтовано систему позників ефективності їх господарювання за різних організаційно-правових форм. Запропоновано методичний інструментарій вибору найбільш ефективної організаційно-правової форми підприємства ресторанного господарювання, спрямований на оптимізацію показників діяльності даних підприємств, з урахуванням критеріїв стадії життєвого циклу.
 • Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)

  Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. — укp. Здійснено економіко-теоретичне обгрунтування інноваційних прийомів і методів управлінського (внутрішньогосподарського) обліку фінансових результатів і прикладних розробок щодо їх практичного впровадження в єдину бухгалтерську облікову інформаційну систему прийняття рішень підприємствами ресторанного господарства. Досліджено економічну суть категорії "прибуток" як основного оцінювального показника у процесі прийняття суб'єктом ресторанного господарства та виявлено місце бюджетного планування в обліковій інформаційній структурі. Запропоновано методику формування фінансових результатів діяльності підприємств ресторанного господарства в автономній системі нормативного обліку відповідальності за обліковими цінами. Наведено рекомендації щодо удосконалення процесу ціноутворення організаційних структур управління даного господарства в обліку відповідальності на підставі стандартних витрат. Розроблено програмний комплекс кількісного прогнозування фінансових результатів господарюючих суб'єктів галузі за моделями часових рядів і побудовано модель упередження кризового стану підприємств галузі харчування на підставі множинного кореляційно-регресійного аналізу у процесі факторного регулювання рівня рентабельності.
 • Питання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства»

  . Поняття ринку кулінарної продукції та послуг. Основні елементи ринку: товарна пропозиція, попит населення, ціна товару
 • Науково-технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства

           Досліджено положення нормативних документів у галузі ресторанного господарства та внесено зміни та доповнення до загальних вимог до послуг і структурно-фукціональних параметрів закладів ресторанного господарства. Розроблено модель формування вимог споживачів до послуг, яка дає змогу встановити етапи формування вимог, містить методи та способи їх визначення, а також дозволяє з'ясувати фактори впливу. Поетапне та неперервне визначення потреб і очікувань споживачів на основі моделі забезпечує підвищення здатності даного закладу задовольняти вимоги у послідовний, систематичний та чутливий до реагування спосіб, сприяючи задоволеності споживачів. Розроблено експертно-соціологічний метод і критерії оцінювання якості послуг, які дозволяють одержати адекватні результати оцінювання якості наданих послуг ресторанного господарства та визначити зауваження та пропозиції щодо їх поліпшення. Наведений метод апробовано під час дослідження якості наданих послуг групи ресторанів у Львові. Запропоновано модель удосконалення системи обслуговування у повносервісних закладах ресторанного господарства для забезпечення сервісу високого рівня. Розроблено структуру внутрішньої системи контролю забезпечення якості послуг даних закладів, яка дозволяє установити етапи та методи оперативного контролю та запобігти невідповідностям і усунути їх причини.
 • Ефективність управлінської інформації в підприємствах ресторанного господарства

           Визначено суть управлінської інформації в підприємствах ресторанного господарства як економічного ресурсу та розглянуто специфічні особливості даного виду ресурсів. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності даної інформації. Запропоновано методичний інструментарій щодо вдосконалення документообігу в системі інформаційного забезпечення управління. Надано варіанти вибору напрямків підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів залежно від темпів росту товарообігу та рівня витрат на формування управлінської інформації, спрямованих на підвищення її ефективності.
 • Облік в ресторанному господарстві: організація і методика

  Облік в ресторанному господарстві: організація і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.В. Смірнова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp. Теоретично обгрунтовано методологічні засади та розроблено варіативні методики обліку з урахуванням організаційної та технологічної специфіки діяльності підприємств і підрозділів ресторанного господарства різного типу. Уточнено типізацію підприємств галузі з метою розробки методології формування фінансових результатів. Досліджено умови функціонування ресторанного господарства та визначено їх вплив на побудову системи обліку. Доведено, що побудова обліку для некомерційного ресторанного господарства обумовлена наявністю та співвідношенням функцій харчування: технологічно-обслуговуючої, виробничо-обслуговуючої та соціально-обслуговуючої. З метою розробки методичного забезпечення обліку діяльності підрозділів харчування у бюджетній сфері виокремлено наступні організаційні засади їх фінансування: виключно за рахунок бюджету, змішаний варіант (за рахунок бюджету та власних надходжень), передача структурного підрозділу на умовах оренди.
 • Історія розвитку ресторанного бізнесу в світі

  1. Коротка історія ресторанного бізнесу 2 2. Сучасний стан розвитку ресторанного бізнесу 6 Література 10
© 2007-2020