От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини)


         Запропоновано інтерактивний метод тривимірної обробки РЕМ-зображень на підставі оператора Марра. Здійснено модифікацію кореляційного ототожнення ідентичних точок РЕМ-стереозображення. Створено метод автоматичної "зшивки" різномасштабних РЕМ-зображень з використанням дескрипторів Уолша. Запропоновано оцінювати якість ототожнення відповідних областей сегментів двох зображень за подібністю форми та параметрами орієнтації цільової функції ідентифікації, а також застосовувати метод Кригінга для розв'язання задачі визначення порогових значень під час цифрової обробки РЕМ-зображень. Здійснено кількісну оцінку структурних змін, які відбуваються у трубчастих кістках за умов тривалого надходження радіонуклідів до організму, що дає змогу з'ясувати механізми розвитку остеопроцесів. Теоретично обгрунтовано принципи фрактальності для кількісного аналізу випадкових нерегулярних цифрових моделей поверхонь деструкції кісткової тканини. Розроблено методи визначення фрактальних розмірностей цифрових моделей мікрорельєфу.
2

Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу


         Вивчено особливості змін імунологічної реактивності організму та стану клітинних мембран лімфоцитів у разі застосування лімфоцитарних кейлонів, отриманих з різних популяцій лімфоцитів і кейлонів, що мають фазову клітинну специфічність. Розроблено новий напрямок - визначення стану лімфоцитарної кейлонної системи у нормі та за різних захворювань організму для інтегральної диференціації ступеня ушкодження різних ланок імунної системи та її потенційних можливостей, що необхідно для діагностики, імунокорекції та профілактики. Висвітлено новий метод визначення ступеня тяжкості гострої променевої хвороби та стану імунної системи у разі інших захворювань. Встановлено, що лімфоцитарні кейлони мають фазову та вузьку клітинну специфічність.Обгрунтовано можливість використання кейлонів як природних антиоксидантів. Запропоновано використовувати лімфоцитарні кейлони як діагностичні препарати для оцінки порушень імунної системи.
3

Стан кісткової тканини у деяких тварин в залежності від виду, віку та умов утримання


         Дисертацію присвячено біомеханічним і біохімічним дослідженням стегневої кістки у деяких видів хижаків та впливу радіонуклідів на її структуру у білих щурів. Визначено: що основними біохімічними компонентами кістки, що суттєво впливають на її біомеханічні і морфологічні характеристики, є солі Ca і P та особливо їх сумарний вміст. В умовах збільшення дози надходження радіонуклідів виявлено тенденцію зміни остеогенезу та затримки росту кістки.
4

Структура зони гібридизації червоночеревої (bombina bombina L.) і жовточеревої (bombina variegata L.) кумок в Прикарпатті України


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 [Електронний ресурс] / Олексій Валерійович Янчуков; НАН України; Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2002. — 20 с. — укp.
5

Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ


         Досліджено структурні засади міжбілкового розпізнавання та комплексоутворення, можливостей їх практичного застосування та функціональної ролі у перебігу численних фізіологічних і патогенних процесів. Створено та досліджено властивості групи нових афіно-хроматографічних сорбентів та інгібіторів протеїназ хімотрипсин-трипсинового ряду. Показано залежність зв'язувальних властивостей сорбентів від структури іммобілізованого ліганду, що створює передумови для розробки афінних сорбентів з наперед заданими властивостями. Перевірку ролі цієї ділянки проведено за новим методом фермент-фіксованого зонду, за якого вміщення відповідної групи ліганду у досліджувану слабозв'язувальну ділянку забезпечується фіксацією іншої групи сильнозв'язувальною ділянкою фермента. Показано невід'ємну участь ефекторної ділянки серинових протеїназ у процесах протеолітичної активації білкових проформ і обмеження надмірного протеолізу за рахунок комплексоутворення ферментів з білковими інгібіторами. Наведено приклади їх прояву за численних аномалій у дії серинових протеїназ. Обгрунтовано положення про комплексну структуру підвищеної спорідненості до активного центру фермента, що складається з комплементарної зв'язувальній й ефекторній ділянкам пари відповідних за лігандною специфічністю та розміщених в оптимальній конформації амінокислотних залишків. На підставі одержаних даних сформульовано структурні вимоги та створено принципово новий інгібітор меринових протеїназ полімерного типу. Показано перспективність подібного напряму для розробки засобів терапії патологій, взаємопов'язаних з дисбалансом активаційних та інгібіторних процесів. З'ясовані принципи структурних засад міжбілкового розпізнавання та комлексоутворення дозволили пояснити основні аномалії пріон-зумовлених звхворювань, обгрунтувати їх механізм і місце серед фолдингових захворювань - великої групи захворювань, зумовлених порушенням клітинного фолдингу білків. Запропоновано методичні підіходи щодо очищення білків від домішки патогенної форми пріонового білка та його вияву. Розглянуто фактори ризику, пов'язані з порушенням клітинного фолдингу білка.
6

Трансформація протопластів Streptomyces globisporus 1912 за допомогою векторів, сконструйованих на основі ендогенної плазміди


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Андрій Богданович Мацелюх; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
7

Триба Coronilleae (Adans.) Boiss.(Fabaceae Lindl.) флори України


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — укp.
8

Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛС-мутантних мишей


         Виявлено закономірності епілептогенних змін нейротрансмітерного профілю нейронів зубчатої звивини гіпокампа та їх роль у генезі скроневої епілепсії та характер епілептично індукованого репроекціювання моховитих волокон у зону базальних дендритів пірамід СА3 та у внутрішню зону молекулярного шару (що викликає, в останньому випадку, формування синаптичних контактів, через аксонні колатералі, з багатьма гранулярними клітинами та посилює їх чутливість до спалахів судомної активності шляхом синхронізації збудження в них). Показано роль епілептично індукованого посилення синтезу BDNF в гранулярних клітинах зубчатої звивини в зростанні в них збудження, а також участь BDNF в ремісії шляхом блокування NMDA-залежних відповідей та зняття гальмівного блоку проліферативної активності попередників гранулярних клітин у субгранулярній зоні зубчатої звивини гіпокампа.
9

Фізична модель ендоцитозу


         Базуючись на фундаментальних фізичних принципах та уявленнях про автоколивальний хімічний процес релаксаційного типу, сформульовано фізичну модель ендоцитозу, згідно з якою об'єм клітини, яка здійснює ендоцитоз, спочатку повільно зростає, а потім швидко зменшується. Під час зростання об'єму клітини в її цитоплазматичній мембрані виникає ізотропний натяг, який за визначених умов призводить до утворення у мембрані білкового домену. З'ясовано, що у процесі наступної стадії швидкого зневоднення клітини в області домену, що утворився за попередньої стадії, утворюється інвагінація, відокремлена від основної частини мембрани вузьким, нестабільним щодо теплових флуктуацій, перешийком. Уперше обгрунтовано можливість здійснення механізму спряження, який раніше не розглядався, між скалярними біохімічними реакціями, що відбуваються всередині клітини та векторним процесом трнасмембранного переносу речовин ззовні в клітину. За методом світлової мікроскопії досліджено особливості гіпотонічного лізису гепатоцитів щурів.
10

Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій


         З'ясовано роль генетичного поліморфізму лейкоцитарних антигенів, мутабельності геному, вірусної персистенції та змін неспецифічної резистентності, гуморального та клітинного імунітету, деяких ендокринних і біохімічних показників у порушенні компенсаторно-адаптивних процесів та виявлено певну популяційну частоту зустрічальності різних імунофізіологічних варіантів за пригнічення нейротрансмітерних реакцій. Установлено, що міастенія може бути наслідком вірусної персистенції, що викликає істотні зміни неспецифічних факторів резистентності, формування імунодефіцитних станів у Т-клітинній ланці імунітету, негативну активацію синтезу прозапальних і протизапальних цитокінів, молекул адгезії ІСАМ-1, ІСАМ-3, підвищений вміст циркулюючих імунних комплексів, імуноглобуліну Е, пептидів середньої молекулярної маси, органоспецифічних антитіл до ДНК. Розроблено концепцію формування різних варіантів імунореактивності за пригнічення нервово-м'язової передачі.
11

Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва


         Розвинуто методи відновлення будівельних і екологічних властивостей грунтових основ, забруднених кислотними промисловими стоками. Стабілізація набухаючих основ здійснюється на базі ін'єкційних методів за силікатно-калієво-фосфорнокислою рецептурою та розробленими розрахунковими методиками. Рекомендовано ефективні склади, що задовольняють вимоги стабільності, міцності, екологічної чистоти та найменшого об'ємного стиску. Розроблено теоретичні критерії оптимізації розрахункових параметрів закріплення, використані як основа запропонованих методик розрахунку ефективних силікатно-фосфорнокислих складів для закріплення.
12

Комплексні механізми підвищення ефективності міських систем


         Розглянуто сучасні проблеми міста. Досліджено основні напрямки та інструментарій міського менеджменту та моніторингу у створенні комплексних механізмів підвищення ефективності різних сфер діяльності територіального утворення.
13

Математичне моделювання процесу деформації незв'язного піщаного русла турбулентним водним потоком


         На основі дифузійної теорії перенесення наносів побудовано математичну модель процесу деформації незв'язного піщаного дна русла під впливом турбулентного потоку, в якій поверхню дна розглянуто як змінну у часі ділянку границі області, а також розроблено покрокову процедуру чисельно-асимптотичного наближення розв'язків відповідних модельних задач. Отримано розв'язки задач про деформацію дна у разі обтікання водним потоком затопленого пагорбка, малої воронки, втікання до великої впадини та виходу потоку рідини з ділянок із закріпленим дном. На даній основі проведено дослідження процесів деформації піщаного русла поблизу окремих типів гідротехнічних споруд у випадках, коли плановий розподіл швидкості біля поверхні рідини близький до ідеального, а коефіцієнт дифузії залежить від усередненої швидкості потоку та її градієнта. Запропоновано методику математичного моделювання, яка дає змогу розраховувати глибину воронки розмиву, її форму та зону відкладення частинок з урахуванням транспортування, а також прогнозувати розвиток процесу у часі.
14

Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліптичному плані


         Запропоновано систему безрозмірних просторово-жорсткісних параметрів, одержаних на основі розгляду загальних рівнянь статичної рівноваги конструкції. На підставі результатів теоретичних та експериментальних досліджень встановлено загальні закономірності зміни напружено-деформованого стану стиржневої положистої оболонки з великим вирізом на еліптичному плані за умови дії основних розрахункових навантажень. Визначено загальні залежності між безрозмірними просторово-жорсткісними параметрами конструкції і безрозмірними показниками напружено-деформованого стану її основних елементів.
15

Особливості реалізації планувальної документації по місту Києву


[Електронний ресурс] / М Ксеневич // Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 51-63. — укp.
16

Підвищення ефективності роботи шнекових кільцевих бурів в міцних грунтах


         Обгрунтовано механізм ущільнення зруйнованого грунту на поверхні кільцевого бура у разі взаємного зміщення осей робочого органа та свердловини, а також механізм транспортування матеріалу з урахуванням сил бокового тиску, що дозволяє мінімізувати енергоємність процесу буріння. Встановлено закономірності заповнення шнека залежно від його параметрів, а також процесу видалення грунту і подачі кільцевого бура у забій. Створено модель переміщення грунту по кільцевому шнеку з урахуванням сил бокового тиску та модель процесу ущільнення зруйнованого грунту на поверхні кільцевого бура у разі взаємного зміщення осей робочого органа і свредловини. Розроблено та впроваджено у виробництво шнекові кільцеві бури, які дозволили підвищити ефективність функціонування бурильних машин під час утворення свердловини у міцних грунтах.
17

Розробка низькочастотної віброплощадки з регульованим пневмоприводом


         Дисертацію присвячено розробці низькочастотної віброплощадки з регульованим пневмоприводом і дослідженню її конструктивних та технологічних параметрів. Наведено математичні моделі, які адекватно відображають реальну динаміку віброплощадки. Проведено теоретичні та експериментальні дослідження, внаслідок яких отримано залежності між конструктивними та динамічними параметрами віброплощадки, визначено діапазони їх раціональних значень. Розроблено інженерну методику розрахунку конструктивних та технологічних параметрів низькочастотної віброплощадки з пневмоприводом.
18

Роль мережі транспортно-пересадкових вузлів у функціонально-планувальній структурі міста


[Електронний ресурс] / В.А. Щурова // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 248-255. — укp.
19

Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів


         Досліджено процеси формоутворення об'єктів, що забезпечують цілісність архітектурно-містобудівного середовища на декількох містобудівних рівнях, зокрема об'єднаних вокзальних комплексів (на прикладі залізнично-автобусних). Уточнено поняття об'єднаного вокзального комплексу, доведено необхідність розгляду його як елемента двох ієрархічних структур - системи населених місць (СНМ) і міста. Отримані результати дозволяють вирішувати проблеми містобудування та визначати перспективи розвитку міста та СНМ в аспектах удосконалення територіальної організації та формування цілісного архітектурного вигляду.
20

Теплопередача при ламінарному русі води у каналах поліетиленового теплообмінника


         Наведено результати експериментального дослідження поліетиленового водонагрівача. Показано, що за ламінарного руху води на теплообмін впливають повороти каналів теплообмінника, що необхідно враховувати за визначення коефіцієнтів теплопередачі.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018