От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування


         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
2

Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ігор Григорович Благун; НАН України, Інститут регіональних досліджень. — Л., 1998. — 16 с. — укp.
3

Дизайнерське право в системі об'єктів інтелектуальної власності


         Висвітлено проблеми юридичного закріплення права на дизайн.
4

Дозвільна система в Україні


         Досліджено проблеми організаційно-правового та процесуального забезпечення дозвільної системи в Україні. Проаналізовано поняття та сутність дозвільної системи, визначено її місце серед інших адміністративно-правових засобів забезпечення суспільної безпеки. З'ясовано основні етапи розвитку дозвільної системи, конкретизовано її об'єкт, предмет та форми. Охарактеризовано організаційно-правові засади здійснення дозвільної системи в Україні відповідними органами державної виконавчої влади. Визначено основні напрямки удосконалення досліджуваної структури, наведено пропозиції щодо прийняття ряду нормативно-правових актів з питань здійснення дозвільної системи.
5

Нові підходи до планування території на регіональному та місцевому рівнях в умовах чинного законодавства


[Електронний ресурс] / Т.В. Криштоп // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 109-116. — укp.
6

Образовательная и социальная функции Медиатеки МГДБ


[Электронный ресурс] / Т.М. Бугрова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.
7

Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування


         Висвітлено питання, пов'язані з поняттям, сутністю, підставами, умовами та процесуальним порядком зупинення попереднього розслідування. Проаналізовано на засадах сучасних поглядів, теоретичних концепцій кримінально-процесуального права, діючої Конституції, відомчих нормативних актів нові підходи щодо вирішення проблем, які не забезпечують вимог теорії та практики. Розглянуто нову додаткову умову зупинення досудового слідства: вжиття слідчим, органом дізнання необхідних заходів з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, на момент зупинення справи, за підставами де є наявність обвинуваченої особи. Запропоновано доповнити закон положенням про те, що довідка видається лікарем, який є спеціалістом у даній області захворювань і на лікуванні чи під наглядом якого перебуває обвинувачений, а також передбачити у законодавчому порядку створення слідчо-оперативних груп та форми їх діяльності. Сформульовано інші пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та слідчо-судової практики, які мають відношення до даної проблеми.
8

Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України


         Досліджено інститут підсудності, проаналізовано його правову природу, зміст, значення, визначено шляхи законодавчого удосконалення та упорядкування практики застосування у сфері кримінальної юстиції. Сформульовано основні положення законного судді. Наведено характеристику окремих видів підсудності, зокрема, предметної, територіальної, спеціальної, персональної, надзвичайної та за зв'язком справ. У контексті застосування правил підсудності розглянуто проблеми розвитку військової, ювенальної та мирової юстиції. У аспекті диференціації складу суду проаналізовано критерії визначення підсудності для одноособового, колегіального розгляду з народним елементом та виключно у процесійному складі. За результатами дослідження запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства та законодавства про судоустрій.
9

Правове регулювання інвестиційної діяльності


         Досліджено економіко-правову природу господарсько-правових відносин, що є за своєю суттю інвестиційними. Подано визначення основних понять. Інвестиційну діяльність розглянуто як господарсько-правову, комплексну діяльність, яка включає елементи різних правовідносин, а також різні елементи правового регулювання. Визначено об'єктивний склад і висвітлено питання взаємодії суб'єктів і необхідних умов для здійснення даної діяльності. Обгрунтовано галузеву належність зазначеної діяльності. Проаналізовано форми здійснення інвестиційної діяльності. Значну увагу приділено необхідності внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, а також прийняття Господарського (Комерційного) кодексу.
10

Принцип законності в правозастосувальній діяльності


         На підставі аналізу історіографічних джерел знайдено нові докази того, що поняття "законність" у вітчизняній юридичній літературі широко використовувалось у науковому обігу вже у другій половині ХІХ ст. На матеріалах робіт вітчизняних вчених-юристів вперше показано динаміку розвитку вчення про законність у другій половині ХІХ ст. - 1920-х рр., яке залежить від існуючого у суспільстві політичного режиму, соціальної цінності того права, якому воно служить. Визначено специфічні ознаки законності як принципа права. Досліджено питання про структурні елементи законності, її цілі, об'єкт впливу, функції. Законність обгрунтовано як провідну правову вимогу суворого та неухильного дотримання та виконання або застосування норми права. На підставі результатів аналізу законності як правового принципу, що поширюється на юридичну реальність, розглянуто загальність та універсальність, унаслідок чого законність не визначає конкретного та певного варіанта поведінки у процесі правореалізації. Встановлено належність принципу законності до числа принципів-законоположень, які відрізняються від інших принципів, зафіксованих у чинному законодавстві, тим, що вони не є формально визначеними та не мають класичної структури (гіпотези, диспозиції, санкції) та є нетиповими нормативними приписами. З позиції гуманістичного, а не інструментального підходу до аналізу особливостей принципу законності у правозастосуванні виокремлено її формальні та змістовні аспекти. Доведено, що одним із найважливіших завдань правозастосувальної діяльності є розмежування на практиці на базі закону протилежних юридично значимих інтересів. Аргументовано, що однією із важливих і дійових гарантій захисту прав і свобод людини у правовій державі повинен бути юридичний механізм, який регламентує питання конфлікту публічних і приватних інтересів у процесі правозастосування, особливо тоді, коли закон дає підстави тлумачити його зміст в інтересах держави та громадянина.
11

Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів


         Розглянуто історію становлення та розвитку, юридичну природу протокольної форми, підстави диференціації кримінального процесу. Проаналізовано засоби збирання, перевірки та оцінки доказів та їх процесуальних джерел органом дізнання, прокурором і судом. Виявлено недоліки даної форми у плані з'ясування обставин справи, забезпечення прав суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності та можливі шляхи їх усунення. Обгрунтовано необхідність існування у новому кримінально-процесуальному законодавстві України протокольної форми, удосконаленої з урахуванням вимог Конституції України та міжнародно-правових актів у галузі прав людини. Наведено пропозиції щодо удосконалення протокольної форми, зокрема, шляхом визначення прав осіб, які у першу чергу залучаються до процесу доказування у досудовому провадженні у протокольній формі.
12

Управління виховно-виправним процесом


         Дисертація присвячена дослідженню питань, які сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності, стосовно прийняття правильних, обгрунтованих рішень органами державного управління з профілактики порушень дисципліни. На теоретичному та емпіричному матеріалах, а також даних статистики розглянуті проблеми організованої і рецидивної злочинності, її профілактики. Досліджені: особистість злочинця, вплив на неї алкоголізму і наркотизму, аналізуються основні напрямки профілактики злочинів, пов'язаних з наркотизмом.
13

Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / М.І. Іншин; Університет внутрішніх справ. — Х., 1998. — 18 с. — укp.
14

Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР


: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Футулуйчук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 19 с. — укp.
15

Формування неправдивих показань, система тактичних прийомів їх виявлення і подолання


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Олена Яковлівна Переверза; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
16

Етнографічні дослідження у виданнях ВУАН 20 - 30-х років XX ст.


         На підставі узагальнення значної кількості архівних та опублікованих матеріалів охарактеризовано видавничу діяльність ВУАН у галузі розвитку етнографії у 1920 - 1930-х рр. Розкрито роль структурних підрозділів ВУАН, найважливіші результати їх роботи щодо висвітлення у тогочасній періодиці проблем і розвитку даної науки. Представлено грунтовний аналіз публікацій щодо розгляду етнографічних досліджень, які значно збагатили бібліотечні фонди та історичні архіви і мають велику наукову цінність.
17

Оптохемотронний сенсор для визначення речовин в рідинах


         Розвинуто методику моделювання структури OX-сенсора з модифікованим електродом і процесів, що відбуваються у ньому під час визначення аналіта. За методами комп'ютерного моделювання, за допомогою запропонованих фізичної та математичної моделей, одержано результати про перенос заряду й енергії у молекулярному шарі електрода OX-сенсора, які дають змогу визначити набільш ефективні матеріали реагентів і товщини їх шарів на поверхні модифікованого електрода. Розроблено модель роботи OX-сенсора з модифікованим електродом у режимі інжекції та проточної інжекції (ПІ). З використанням даної моделі одержано результати про динаміку струму, що протікає в OX-сенсорі, що дало змогу здійснити підбір параметрів OX-сенсора й режиму аналізу для одержання максимального сигналу під час визначення аналіта. Уперше запропоновано фізично обгрунтовану конструкцію OX-сенсора щодо компонентів біомедичного призначення: амінокислоти й оксалату, що дозволяє зменшити габарити детектора й підвищити ефективність процесу аналізу. Відзначено, що завдяки даній конструкції є можливим закріплення люмінофор-реагента на поверхні робочого електрода з використанням методу Лангмюра - Блоджетта. Запропоновано систему електрохемілюмінесценції на базі OX-сенсора для визначення аналіта, яка передбачає застосування ПІ-способу введення проби в OX-сенсор та автоматизоване керування процесом аналізу, що дозволяє завдяки наявності двох каналів (оптичного й електричного) реєстрації підвищити точність аналізу.
18

Особистісний чинник у структурі управління організацією


         Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.
19

Особливості урбанізації в Україні в середині 20-х років ХХ сторіччя: технології баз даних та математико-статистичні методи аналізу


         Досліджено соціально-економічний стан офіційно визнаних в Україні міських населених пунктів, як результат урбанізації під час перепису населення 1926 р. Наведено результати застосування баз даних і методів математико-статистичного аналізу масових джерел. На підставі інформаційної бази дослідження розроблено концептуальну модель даних про міста як систему для визначення складових елементів її структури, типових для міського поселення України 1920-х рр. З використанням методів кореляційного компонентного, кластерного та дискриптивного аналізів визначено п'ять латентних факторів урбанізаційних процесів 20-х рр. ХХ ст. в Україні, а також п'ять урбаністичних структур.
20

Механізми впливу електронів та акустичних полів на біологічні мембрани


: Автореф. дис... д-ра фіз.- мат. наук: 03. 00. 02. [Електронний ресурс] / В.В. Товстяк; Харківський держ. ун-т. — Х., 1999. — 33 с. — укp.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020