От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

До питання щодо створення в Україні оптових продовольчих рінків


[Електронний ресурс] / С.Р. Камілова // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 41-45 — Библиогр.: 3 назв. — укp.
2

Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України


         Узагальнено сучасний досвід та запропоновано нове вирішення теоретико-методологічних і практичних проблем відтворення економічного механізму ефективного розвитку торговельного мореплавання України. Розроблено концептуальні засади національної морської політики та сформовано систему пріоритетів для етапу вступу та початку функціонування держави в СОТ і ГАТС. Визначено основні принципи другого міжнародного реєстру суден в Україні, використання яких забезпечує поєднання сприятливих економічних умов з високими вимогами щодо безпеки мореплавства, а також особистої й екологічної безпеки. Наведено теоретичне обгрунтування та розроблено методичне забезпечення процесу оптимізації організаційних структур і порядку відправлення зовнішньоторговельних вантажів переважно флотом, зафрахтованим українською стороною. Здійснено впровадження результатів наукового дослідження у практичну діяльність підприємств морського транспорту та навчальну діяльність спеціальних учбових закладів.
3

Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій


         Здійснено комплексне політико-економічне дослідження природи та суті інвестицій, особливостей інвестиційної діяльності та механізму її оптимізації за умов трансформаційної економіки. На підставі розгляду різних модифікацій поняття "інвестиції" уточнено його визначення. Виявлено, що натурально-речовинний зміст процесу нагромадження характеризується взаємозв'язками між ринковими суб'єктами з приводу створення та використання чинників додаткового виробництва з параметрами ефективності суспільного капіталу у ході регулювання суперечності структури та функції фонду нагромадження на макро- та мікрорівнях з метою забезпечення збалансованих темпів зростання ВВП. Наведено класифікацію інвестицій, що відповідає сучасним концепціям оцінки інвестиційної діяльності. Визначено критерії класифікації форм інвестицій та базову типологічну ознаку. Систематизовано методологічні підходи стосовно формування інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівнях. Доведено необхідність державного регулювання інвестиційних процесів і представлено концепцію ролі держави в інвестиційній сфері української економіки. Розглянуто інвестиційні переваги промислово-фінансових груп у порівнянні з окремими підприємствами. Проаналізовано причини, які перешкоджають створенню промислово-фінансових груп в Україні. Розроблено механізм організації та стимулювання руху інвестиційних ресурсів у процесі формування промислово-фінансових груп. Охарактеризовано суперечності, які виникли у процесі приватизації та запропоновано механізми, що пом'якшують їх. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків покращання інвестиційної діяльності сучасної української економіки.
4

Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці


         Досліджено питання виявлення синергетичних ефектів, які спостерігаються у процесі економічного зростання. Розвинуто методологію формування інноваційної політики як важливого фактора соціально-економічного розвитку держави у перехідний період. Удосконалено організаційно-нормативні принципи зниження техногенного ризику за умов реалізації інноваційної моделі для формування умов ефективної реалізації інтелектуального потенціалу у контексті побудови інноваційної економіки. Наведено нові методологічні й організаційні принципи управління трансфером вітчизняних технологій з урахуванням світових тенденцій побудови міжнародних мереж передачі інновацій. Базуючись на міжнародному та вітчизняному досвіді, запропоновано нові підходи до ефективної організації експертизи об'єктів інноваційної діяльності. Розвинуто методологічні засади побудови системи оцінки ефективності інновацій. Розроблено методи формалізації інноваційних процесів й інтелектуалізації системи управління інноваційним розвитком на різних функційних рівнях з урахуванням синергетичних ефектів інновацій.
5

Как создаются успешные брэнды


[Електронний ресурс] / С. Гредин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 97 — рус. — укp. — англ.
6

Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства


         Розроблено теоретичні засади та моделі гнучкої системи фінансового оцінювання та регулювання. Зазначено, що така система повинна реагувати на відхилення фінансових процесів і на інформацію про очікувані перешкоди, включати ефективні підсистеми обліку, контролю, аналізу та прогнозування. Запропоновано концепцію гнучкої системи фінансового регулювання, засновану на адаптивних механізмах, які дозволяють відслідковувати (передбачати) динамічні зміни характеристик фінансових процесів, формувати та реалізувати скоректовані фінансові плани. Синтез моделей даних механізмів надає можливість підвищити якість фінансових рішень. Розглянуто алгоритмічну модель системи фінансового регулювання на основі методів аналітичного обліку, яка дозволяє формувати фінансові плани, здійснювати оцінку їх виконання та коректування під впливом перешкод. Розроблено комплекс моделей діагностики та прогнозування фінансового стану підприємства, що дає змогу знайти потенційні джерела виникнення несприятливих фінансових ситуацій, визначити класи та види фінансових загроз, а також вибрати напрямки фінансового оздоровлення.
7

Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів


         Розроблено концепції, моделі та методи моделювання ринку цінних паперів. Наведено оцінку сучасного стану, проаналізовано структурні та динамічні властивості світового ринку цінних паперів. Визначено особливості нелінійної динаміки цінових флуктуацій активів. Показано, що їх динаміка є масштабно-інваріантною у часі та просторі та може бути охарактеризована спектром сингулярності, ширина якого визначає ступінь ефективності функціонування складної системи. Обгрунтовано концептуальні положення системного моделювання нерегулярної поведінки системи у період критичних і кризових явищ на основі техніки вейвлет-аналізу. Створено комплекс сучасних потужних методів комп'ютерного моделювання нелінійних процесів, який дозволяє одержати принципово нову інформацію щодо структури та динаміки складних фінансово-економічних систем. Обгрунтовано пріоритетні напрями державної політики розвитку ринку цінних паперів України з урахуванням виявлених тенденцій його розвитку в країнах, що розвиваються, за умов їх міжнародної інтеграції.
8

Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень


         Розглянуто питання розробки підходів та відповідного математичного апарата для прийняття оптимальних рішень за умов ризику. Введено клас поліедральних когерентних мір ризику, а задачі оптимізації портфеля за співвідношенням зиск - ризик зведено до відповідних задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню ефективності обчислень. Досліджено різноманітні задачі оптимізації портфеля, зокрема за невідомих ймовірностей сценаріїв, а також для різних багатокритеріальних постановок. Вивчено проблеми оптимізації паралельно-послідовних систем з відмовами двох типів та їх узагальнення, побудовано ефективні алгоритми пошуку рішень. Удосконалено апарат багатозначних зображень, зокрема побудовано новий дотичний конус для графіків відбражень та одержано нові результати щодо різних властивостей багатозначних відображень. Розвинуто підхід ефективної границі для оцінювання систем за спостереженнями вхід - вихід для випадку двох типів входів і виходів, що дозволяє досліджувати системи з ризиком.
9

Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях


         Розглянуто теоретичні та методологічні питання годівлі тварин та організації кормової бази, оптимізації виробництва та використання кормів у контексті наукових вимог. Обгрунтовано наукові підходи щодо постановки та методики формалізації задач з оптимізації виробництва, а також використання кормів в основних типах господарств, економічної оцінки кормових культур. Розроблено економіко-математичні задачі з оптимізації кормової бази та розвитку тваринництва у кооперативному, фермерському господарствах та підсобному господарстві комбікормового підприємства. Окреслено основні аспекти ринку комбікормів. Опрацьовано методики визначення доцільності й ефективності створення підсобних господарств при комбікормових підприємствах та оцінки комбікормової сировини, яку постачають для переробки на комбікорм господарства-учасники кооперативних утворень.
10

Організаційний механізм регулювання економіки


         Розроблено організаційний механізм регулювання економіки на основі системного підходу до синтезу систем управління економікою. Запропоновано принципи демократизації та визначено закономірності відносин держави й економічної системи у трансформаційний період. Досліджено відносини та взаємозв'язки між політичною системою, механізмом держави, державним апаратом і державною службою. Обгрунтовано найважливіші функції держави у сфері економіки. Узагальнено роль державної служби в організації управління та регулювання економіки та визначено напрями їх удосконалення. Проаналізовано систему професійного навчання державних службовців, запропоновано шляхи її трансформації.
11

Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування авіакомпанії (на прикладі ТААГ - Ангола)


         Проведено комплексне дослідження витрат, економічних ресурсів та результатів діяльності авіакомпанії ТААГ з метою підвищення економічної ефективності виробництва. Обгрунтовано методичний підхід щодо визначення ресурсно-витратного узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва за умов збиткової діяльності підприємства. З'ясовано доцільність використання блочно-цільового підходу у процесі проектування організаційної структури управління а/к. З'ясовано необхідність та методичні підходи до визначення вартості рейсу та рівня пасажирських тарифів на внутрішніх повітряних лініях Анголи. Розроблено систему мотивації працівників компанії як найважливішого компонента ефективної праці.
12

Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій


: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Леонід Віталійович Сапельніков; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 19 с. — укp.
13

Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва


         Запропоновано методику управління обсягами організаційно-технічними заходами (ОТЗ) та вдосконаленої системи планування, організації та керування ОТЗ на основі сітьової структури моделювання за умов зниження собівартості та працевтрат, що дозволяє аналізувати рішення у взаємозв'язку показників на основі інформації різного ступеня визначеності та проводити обгрунтований вибір раціонального варіанта з урахуванням надійності його реалізації. Вперше розроблено концепцію розв'язання задачі реалізації ОТЗ проекту за мінімальних додаткових витрат за допомогою методу "Алгоритм виключення дефекту". Доведено, що для вирішення завдання впровадження оптимальних обсягів ОТЗ, застосовано аналогічний симплексу-методу універсальний алгоритм рішення завдань на графах і мережах "Алгоритм виключення дефекту", що розширює можливості постановки, рішення, фізичного тлумачення, інтерпретації багатьох завдань керування проектами. Це підвищить якість прийнятих рішень під час практичного застосування обсягів заходів. Економічний ефект полягає в оптимізації використання заходів у разі обмежених капітальних вкладів.
14

Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.


         Системно досліджено внесок Рональда Коуза у розвиток методології та становлення нової інституціональної економічної теорії у другій половині XX ст. Розглянуто особливості методології, запропонованої вченим, яка відзначилася виходом за межі неокласичної парадигми і як наслідок визначила подальший розвиток методології нового інституціоналізму на шляху побудови нової наукової парадигми економічної науки. Висвітлено історичні передумови виникнення перших ідей Р.Коуза з приводу значення трансакційних витрат та проблеми зовнішніх ефектів. Досліджено економічні процеси у світовій економіці 1950 - 1960-х рр. - періоду становлення концепції Р. Коуза та теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта. Обгрунтовано ідею, що у теоретичному аспекті положення теореми Р. Коуза стали базовими для формування наукових напрямків, що є складовими нової інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність використання елементів даної теорії у процесі розбудови інституціональної структури економіки України.
15

Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг)


         Обгрунтовано роль і місце соціальних трансфертів у розподілі валового національного продукту, реалізації розподільчої функції державних фінансів у контексті мінімізації масштабів бідності та досягнення максимального добробуту в суспільстві. Здійснено критичний аналіз сучасного стану їх фінансування, а також на основі порівняння системи державного соціального забезпечення в Україні та міжнародної практики визначено основні проблеми незадовільного фінансування підтримки платоспроможності малозабезпечених верств у період становлення ринкової економіки. Запропоновано практичні методи активізації боротьби з бідністю. Визначено основні напрямки розвитку системи соціальних трансферів і шляхи підвищення ефективності її функціонування.
16

Територіальна модель децентралізованого управління міжбюджетними трансфертами


         Здійснено комплексне дослідження проблем формування і розвитку в Україні нової моделі управління міжбюджетними трансфертами на регіональному рівні, побудованої на принципах децентралізації управління. Обгрунтовано суть поняття "механізм управління міжбюджетними трансфертами". Розглянуто проблеми методології формування системи управління міжбюджетними відносинами на основі аналізу їх інституційних та законодавчих основ, а також застосування методів управлінського обліку для інформаційного забезпечення процесу управління міжбюджетними трансфертами. На підставі аналізу зарубіжного досвіду реформування систем міжбюджетних відносин та управління трансфертами визначено переваги та недоліки різних систем та структур управління, проаналізовано вплив зміни моделі на міжбюджетні трансферти у регіоні. Визначено основні напрями реформування чинної системи управління міжбюджетними трансфертами, охарактеризовано етапи процесу удосконалення та запропоновано методи оптимізації фінансової взаємодії бюджетів з застосуванням удосконалених методик розрахунку трансфертів. Створено концепцію територіального управління міжбюджетними трансфертами.
17

Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму


         Досліджено стан та перспективи розвитку системи керування автомобілебудівними підприємствами України за умов протекціонізму. Проаналізовано світовий досвід застосування протекціонізму для розвитку автомобілебудування та досліджено проблеми ефективності протекціоністської політики. Визначено основні напрямки розвитку автомобілебудівної галузі України та запропоновано комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників. Обгрунтовано шляхи вдосконалення існуючої системи керування на даних підприємствах України, які включають автоматизацію оперативного керування на базі сучасних стандартів, впровадження до менеджменту підприємств концепції загального керування якістю та орієнтацію на Європейську модель досконалості. Запропоновано узагальнену математичну модель оцінки впливу протекціоністських заходів на показники ефективності діяльності основних операторів автомобільного ринку.
18

Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика


         Комплексно досліджено актуальні питання теорії та практики інтеграційних і системотвірних процесів суб'єктів інноваційної та інвестиційної діяльності у відновлювальній сфері залізничного транспорту, які призвели до виникнення нових структурних утворень - інноваційно-інвестиційних систем (ІІС). Висвітлено еволюцію системних утворень, визначено передумови їх створення. Розглянуто теоретичні проблеми формування, функціонування та розвитку, їх мету та завдання у процесі інноваційного оновлення залізниць. Обгрунтовано сучасне поняття "ІІС залізничного транспорту" як нову економічну категорію. Виявлено інтеграційні процеси у відновлювальній сфері транспортної галузі та розкрито механізми формування більш масштабних системно-практичних утворень - інноваційно-інвестиційних комплексів, діяльність яких посилює кінцеві стадії процесу створення інноваційної продукції і тим самим сприяє реалізації теорії ІІС у транспортному виробництві. Визначено науково-методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності функціонування ІІС.
19

Управління функціонуванням акціонерного фармацевтичного об'єднання


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Ф.І. Жебровська; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.
20

Фінансовий механізм організації економіки України


         Розкрито суть поняття фінансування механізму як важливої економічної категорії. Розглянуто дію головних елементів фінансового механізму (фінансових методів і фінансових важелів) у різних економічних системах. Розвинуто вчення про синтетичні фінансові важелі: лізинг, факторинг та франчайзинг. Обгрунтовано правове, нормативне та інформаційне забезпечення фінансового механізму. Фінансову політику розглянуто як невід'ємний елемент цього механізму. З застосуванням економіко-математичного моделювання запропоновано його структуру, що дає змогу в кожній конкретній економічній ситуації вибрати оптимальні величини окремих елементів для найбільшого впливу цього механізму на розвиток національної економіки. Запропоновано шляхи впровадження мережних інституційних структур у вітчизняну економічну систему.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018