От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Стан гемодинаміки у жінок репродуктивного віку під впливом аеробних та аеробно-анаеробних навантажень


         Дослідження впливу динамічної роботи в аеробному й аеробно-анаеробному режимах на одному занятті свідчить про можливості збільшення ефекту, що тренує, серцево-судинної системи. Однак занадто вповільнені процеси відновлення після роботи можуть призвести до перенапруги системи кровообігу.
2

Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз-периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та її корекції


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Ігор Миколайович Рожков; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 35 с. — укp.
3

Фізична модель ендоцитозу


         Базуючись на фундаментальних фізичних принципах та уявленнях про автоколивальний хімічний процес релаксаційного типу, сформульовано фізичну модель ендоцитозу, згідно з якою об'єм клітини, яка здійснює ендоцитоз, спочатку повільно зростає, а потім швидко зменшується. Під час зростання об'єму клітини в її цитоплазматичній мембрані виникає ізотропний натяг, який за визначених умов призводить до утворення у мембрані білкового домену. З'ясовано, що у процесі наступної стадії швидкого зневоднення клітини в області домену, що утворився за попередньої стадії, утворюється інвагінація, відокремлена від основної частини мембрани вузьким, нестабільним щодо теплових флуктуацій, перешийком. Уперше обгрунтовано можливість здійснення механізму спряження, який раніше не розглядався, між скалярними біохімічними реакціями, що відбуваються всередині клітини та векторним процесом трнасмембранного переносу речовин ззовні в клітину. За методом світлової мікроскопії досліджено особливості гіпотонічного лізису гепатоцитів щурів.
4

Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій


         З'ясовано роль генетичного поліморфізму лейкоцитарних антигенів, мутабельності геному, вірусної персистенції та змін неспецифічної резистентності, гуморального та клітинного імунітету, деяких ендокринних і біохімічних показників у порушенні компенсаторно-адаптивних процесів та виявлено певну популяційну частоту зустрічальності різних імунофізіологічних варіантів за пригнічення нейротрансмітерних реакцій. Установлено, що міастенія може бути наслідком вірусної персистенції, що викликає істотні зміни неспецифічних факторів резистентності, формування імунодефіцитних станів у Т-клітинній ланці імунітету, негативну активацію синтезу прозапальних і протизапальних цитокінів, молекул адгезії ІСАМ-1, ІСАМ-3, підвищений вміст циркулюючих імунних комплексів, імуноглобуліну Е, пептидів середньої молекулярної маси, органоспецифічних антитіл до ДНК. Розроблено концепцію формування різних варіантів імунореактивності за пригнічення нервово-м'язової передачі.
5

Дослідження міцності пірамідально-призматичних бункерів


         Детально проаналізовано роботу конструкції одиночного підвісного сталевого пірамідально-призматичного бункера з урахуванням його просторової роботи та використанням сучасних даних досліджень вітчизняних і закордонних вчених. Використано метод математичного моделювання на базі методу скінченних елементів (МСЕ) з числовою реалізацією на базі ліцензійного проектно-обчислювального комплексу SCAD. Показано, що напружено-деформований стан бункерів такого типу за умов дії статичних і температурних навантажень є досить складним і неоднорідним, потребує розгляду конструкції як єдиної об'ємної системи. Встановлено, що схема роботи споруди нагадує роботу балки зі шпренгелем. Виконано порівняльний аналіз існуючих конструктивних схем та проведено вибір найбільш раціональних з них. Наведено ряд рекомендацій, які дозволяють удосконалити конструкцію сталевого пірамідально-призматичного бункера та уникнути типових помилок під час його проектування. Розроблено скінченно-елементні розрахункові моделі та отримано рекомендації щодо дискретизації та методики розрахунку. Надано оцінку динамічних властивостей бункера такого класу в порожньому та завантаженому станах. Запропоновано удосконалену методику його проектування з використанням МСЕ.
6

Електромагнітний витратомір для трубопроводів великих діаметрів


         Досліджено електромагнітний витратомір рідини у заповнених трубопроводах великих діаметрів (d=>300 мм) на базі магнітогідродинамічних перетворювачів з локальним магнітним полем (МГД ЛМП). Сформульовано та вирішено задачу синтезу МГД ЛМП з високими метрологічними характеристиками. Проведено експериментальні дослідження розроблених МГД ЛМП, що довели достовірність отриманих теоретичних алгоритмів, положень та висновків. Наведені результати використано під час створення МГД ЛМП ИСП-204, які пройшли державні приймальні та контрольні випробування, а також занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.
7

Інтерактивна система управління містобудівними процесами


[Електронний ресурс] / С.В. Куць, Є.С. Куць // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 150-163. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.
8

Кількісна оцінка естетичних якостей міського середовища


[Електронний ресурс] / В. Кривдиш // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 125-127. — укp.
9

Оцінка параметрів фронту робіт при зведенні монолітних конструкцій в умовах реконструкції


[Електронний ресурс] / О.Ф. Осипов // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 92-101. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.
10

Стадійність зросту сітчастої тканини міста


[Електронний ресурс] / В.О. Тімохін // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 147-154. — укp.
11

Сумісна робота плит та ригелів у складі диска перекриття


         Встановлено залежності впливу деформативності ригелів на сумісну роботу збірних плит. На основі теорії складених стрижнів розроблено методику розрахунку зусиль взаємодії між збірними плитами та ригелями, яка враховує дотичні та вертикальні складові даних зусиль. Запропоновано числово-аналітичну методику розрахунку зусиль у перекриттях, монолітна плита яких шарнірно спирається на збірні балки. Наведено результати експериментально-теоретичних досліджень напружено-деформованого стану збірних перекриттів з урахуванням їх просторової роботи.
12

Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі


         Запропоновано методичні поради для організації роботи школярів у групі під час вивчення MS DOS і Norton Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.
13

Комплексное представление ресурсов Информкультуры в Интернет


         З метою забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів Науково-інформаційного центру з культури і мистецтва в червні поточного року вийде в світ пілотний проект сайту НІО Інформкультура Російської державної бібліотеки в Інтернет, що дозволитьінформувати користувачів Мережі про всі аспекти діяльності Інформкультури; надати онлайновий доступ до унікальних баз даних Інформкультури; здійснювати оперативну електронну публікацію оригінальних наукових, інформаційних і нових матеріалів; забезпечити вільний доступ до відбору, пошуку, перегляду і отриманню майже всіх ресурсів Інформкультури.У доповіді висвітлено основні цілі, структуру, зміст і платформу технічної реалізації проекту.Найважливішими елементами нового проекту повинні стати система аналізу і оцінки а також прогноз реального попиту користувачів на надані інформаційні ресурси.
14

Медиатека - библиотеке


         Висвітлюються проблеми формування медіатек у бібліотеках країни. Розглядається досвід розробки каталога мультимедіа-продуктів для бібліотек і виконання замовлень, сформованих на його основі.
15

Новые поисковые решения от " Ovid Technologies"


         Огляд продуктів у галузі пошукових технологій, представлених на сучасному ринку, а також новітніх технологічних розробок у галузі інтеграції. Зокрема, розглянуто асортимент продуктів, які здійснюють базові пошукові функції, такі, як посилання на джерела поза системою продавця на рівні статей, на рівні OPAC і посилання на джерела в Інтернет. Порівнюються сучасні рішення базових посилань, передбачені продуктами другого покоління. У другій частині доповіді аналізуються концепції універсальних (або удосконалених) перетворювачів посилань, які забезпечують можливість посилання від будь-якого об'єкту на будь-яке джерело. Також порівнюються і співставляються універсальні рішення, що існують на ринку в даний час. Представлено основні характеристики продукту,розробленого та удосконаленого компанією Ovid Technologies.
16

Оптимізація транспортування об'єктів маніпуляторами кінцевої жорсткості на технологічній ділянці


         Досліджено оптимальні керування транспортуванням об'єктів у технологічних ділянках маніпуляторами скінченої жорсткості з виключенням коливань у скінченій крапці позиціонування центра мас схвату. Доведено, що запропоновані керування забезпечують продуктивність і точність позиціонування, характерні жорстким маніпуляторам, з повною відсутністю коливань наприкінці руху. Досліджено коливання маніпуляторів, породжених оптимальними рухами. Запропоновано такі керування, що усувають відносні переміщення центра мас схвату маніпулятора (коливання), обумовлені пружними деформаціями та забезпечують задану швидкість наприкінці переносного руху. Розглянуто варіант стабілізації жорсткості телескопічної руки, що дозволяє об'єднувати поступальний рух усієї руки з її висуванням. На підставі розробленої моделі оптимізації транспортування досягнуто керування зусиллями в приводах для оптимальних рухів маніпулятора. Показано, що такі рухи під час виконання робочих операцій можливо реалізувати пневматичними приводами з керованим дроселюванням. Доведено, що під час проектування роботизованих технологічних ділянок необхідно погоджувати структурно-компонувальні схеми розташування устаткування з траєкторіями руху об'єктів.
17

Осторожно: автоматизация и рядом Интернет. Не носите розовых очков! Проблемный доклад


         С позиций исторического аспекта и реалий сегодняшнего дня анализируются типичные ошибочные мнения и подходы к автоматизации библиотек и освоению новых технологий. Приводятся основные проблемы сети Интернет, с которыми сталкиваются начинающие пользователи. Даются советы и рекомендации по нахождению правильного пути вхождения в автоматизированную информационную среду.
18

Проблемы безопасности библиотечно-информационного сервера


         Доповідь присвячена проблемам безпеки бібліотечно-інформаційного серверу (БІС) як частини корпоративної мережі. Подано огляд засобів безпеки, які використовуються мережею. На основі аналізу журналів реєстрації Web-сервера IIS і z-сервера ZOOPARK, а також протоколів роботи персонального міжмережевого екрану, представлено результати дослідження БІС на уразливість.
19

Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 [Електронний ресурс] / Наталія Геннадіївна Сальнікова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.
20

Етнокультурна ідентифікація населення Берестейщини


         У дисертації з'ясовується питання етнічної належності автохтонів Берестейщини на основі аналізу етнічної історії, суспільно-політичних процесів, етносвідомості. Проведено співставлення основних компонентів традиційної культури із ізофункціональними компонентами культури українських та білоруських історико-етнографічних регіонів. На цій підставі зроблено висновок, що Берестейщина належить до українського етнічного масиву.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020