От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Непрерывное образование школьных библиотекарей: история и выводы одного проекта


         Що таке безперервна освіта шкільних бібліотекарів? Якою бачить її газета "Библиотека в школе" за листами та запитаннями своїх читачів? Узагальнення досвіду трьох очних семінарів для шкільних бібліотекарів, проведених газетою в 2001-2002 рр., і деякі висновки.
2

Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Гринь; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2004. — 21 с. — укp.
3

Участь українців в колонізації Хабаровського краю (1910 - 1928 рр.)


         Розкрито суть і особливості освоєння російського Далекого Сходу. Досліджено динаміку міграційного руху з українських губерній на Далекий Схід. Доведено, що масштабне залучення, зокрема українських селян, до освоєння регіону, у поєднанні з переважно виваженою політикою центрального та місцевого керівництва мали бажаний результат стосовно перетворення сучасного Хабаровського краю у потужний аграрно-індустріальний регіон ще у першій третині XX ст. Цьому процесу не завадили роки громадянської війни, а також різноманітні прояви зовнішньоплітичного фактора.
4

Пострадянський розвиток держави та права в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Олена Юріївна Поклонська; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 20 с. — укp.
5

Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села


         Досліджено особливості кооперації у виробничій та соціальній сферах села й обгрунтовано пропозиції щодо більш інтенсивного використання кооперативних зв'язків і формувань за умов аграрних трансформацій. Розкрито схему реалізації спеціальної функції кооперації, яка базується на комплексному підході до визначення соціально-економічної ролі кооперації у розвитку сільських територій. Запропоновано методику оцінювання соціальних аспектів діяльності виробничих кооперативних організацій на загальному й індивідуальному рівнях. Визначено ступінь кооперативної ініціативності сільських жителів шляхом анкетування. Обгунтовано основні стратегічні напрями розвитку кооперації в аграрному секторі України у контексті світових тенденцій, а також об'єктивної необхідності макроекономічного стимулювання кооперації.
6

Пластбетон на модифікованій фурановій зв'язуючій речовині підвищеної довговічності


         Розроблено засади технології виробництва пластобетону з підвищеними експлуатаційними характеристиками, який використовується для ремонту та відновлення споруд спеціального призначення за рахунок модифікування полімерної та зв'язувальної речовини. Доведено, що оптимізація структури наповненої полімерної матриці і одержання пластбетону з заданими експлуатаційними характеристиками здійснюється шляхом сополімеризації фурфуролацетонового мономера з уриловим спиртом та кислою смолкою. За цього продукти отверднення, у складі яких утворюються полярні OH-групи з високою енергією когезії, кількість яких збільшується під час розкриття фуринового кільця, взаємодіють з новоутвореннями цементу та кольматують поровий простір. Розроблено технологічні схеми виробництва ремонтних робіт у разі відновлення несучої спроможності бетонних і залізобетонних елементів з використанням пластбетону на основі модифікованої фуранової зв'язувальної речовини, особливістю якої є виключення енергоємної операції сушки наповнювачів за умов використання цементу як поглинача вологи.
7

Гідронімно- ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі


: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Мирослав Михайлович Юрків; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
8

Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах


         Обгрунтовано доцільність застосування розробленого методу "планомірного формування навику" підготовки операторів до опрацювання відеоінформації, стереоскопічного опрацювання пари знімків. Визначено структуру діяльності оператора та схему руху функціональної інформації. Розроблено методику визначення імовірності безпомилкової роботи оператора.
9

Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період


         Обгрунтовано методологію та застосовано стохастичну екогідрологію як новий науковий напрям у сфері гідрорадіоекологічних досліджень постчорнобильського періду. Предметом напряму є стохастичне (математичне) моделювання динаміки та стійкості водойм і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем, що підпадають під багатофакторні природні та техногенні впливи, за вивченими закономірностями їх власних параметричних збурень. Розроблено й апробовано за умов найбільш радіоактивно забруднених територій Полісся та півночі Лісостепу України комплекс методів і методик стосовно оцінки, прогнозу, районування та обмеження ймовірних негативних наслідків для здоров'я населення, яке користується місцевими природними ресурсами водних об'єктів і водозборів, а також стабілізації стану останніх шляхом еколого-економічної оптимізації ресурсокористування й інших заходів з екологічної безпеки на основі сучасних моніторингових мереж.
10

Особливості формування температури та коефіцієнтів відбиття земних покровів у тепловому ІЧ- і НВЧ-діапазонах стосовно дистанційного зондування у геологічних і природоохоронних цілях


         Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність застосування дистанційних зйомок у тепловому ІЧ- і НВЧ-діапазонах з метою виявлення ділянок, перспективних щодо нафтогазоносності та термальних вод, активних розломних зон, а також картографування вологості грунтів і глибини рівнів грунтових вод, що неглибоко залягають.
11

Понтида: гипотезы и действительность


[Электронный ресурс] / В.Г. Ена, Ал.В. Ена, Ан.В. Ена // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 178-185 — Библиогр. в конце статьи: 29 назв. — рус.
12

Використання лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії у хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом


         Дисертація містить результати наукових досліджень 217 хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом. Обгрунтовано основні засади підходу у використанні лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії під час лікування стравохідно-шлункового рефлюксу. Показано ефективність рекомендованих методів на підставі клінічних, рентгенологічних, ендоскопічних, морфологічних, електрогастрографічних досліджень, а також досліджень секреторної функції шлунка, внутрішньошлункової рН-метрії й вимірів біоелектричних потенціалів і температури шкіри.
13

Вимірювання об'єму псевдоакомодації та його клінічне значення при артифакії


         Здіснено математичні розрахунки глибини фокуса у схематичному оці Гульштранда за умов поєднання різних значень діаметра зіниці та розмірів фігур розсіяння світла, що є характерними для гостроти зору 1,0, 1,5 та 2,0 одиниці. Запропоновано графічну методику дослідження та прилад для вимірювання глибини фокуса й об'єму псевдоакомодації у пацієнтів з артифакією. Установлено обернену залежність глибини фокуса від гостроти зору та діаметра зіниці, на підставі збігу математично розрахованих і клінічно одержаних значень глибини фокуса. Запропоновано уточнену термінологію стосовно псевдоакомодаційної здатності пацієнтів з артифакією. Глибиною фокуса запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої спостерігається найвища гострота зору конкретної особи. Об'ємом псевдоакомодації запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої рівень гостроти зору не нижче 0,7.
14

Вплив антибактеріальних засобів на карієсогенні властивості зубного нальоту


         Вивчена роль антибактеріальних препаратів хлоргексидіну, фурагіну і А-бактерину в профілактичних заходах карієсу зубів у дітей 5-10 річного віку в зіставленні. В аналіз взяті результати п'ятирічного спостереження над 1205 дітьми. Встановлено, що всі дослідні антибактеріальні засоби пригнічують ріст Streptococcus, причому дослідний комплекс застосування А-бактерину та фурагіну має більш високі характеристики такого впливу. Випробувані в клініці засоби дозволили істотно знизити захворюваність на карієс зубів, причому комплекс фурагіну і А-бактерину знизив приріст інтенсивності карієсу удвічі в порівнянні з використанням хлоргексидіну.
15

Гігієнічна характеристика виробництва димексиду та охорона навколишнього середовища


         Одержано нові дані з визначення впливу диметилсульфоксиду (ДМСО) на рефлекторні реакції організму людей та тварин. Уперше одержано та проаналізовано результати досліжень вмісту імуноглобулінів класів A, M, G у працівників, що контактують з ДМСО, та активності холінестерази в тканинах мозку й еритроцитах лабораторних тварин з інтерпретацією хіміко-електричної теорії нюхової рецепції пахучої речовини ДМСО на тлі паралельного специфічного збільшення імуноглобулінів A і G й активності холінестерази у тканинах головного мозку з пригніченням її в еритроцитах. З'ясовано, що ці зміни пояснюються активацією комплексу ДМСО - диметилсульфон з холінестеразою у тканинах головного мозку та неспецифічним пригніченням холінестерази ефірами холіну в еритроцитах. За результатами досліджень науково обгрунтовано максимально разову межово допустиму концентрацію, а також запропоновано перегляд кількісного визначення ДМСО в атмосферному повітрі. Уперше розроблено та впроваджено спосіб знешкодження промислових відходів виробництва димексиду. Запропоновано профілактичні заходи щодо охорони грунту й атмосферного повітря від забруднення промисловими токсичними відходами і викидами виробництва зазначеної речовини.
16

Ентеровіруси в патології плода та новонароджених


         Досліджено закономірності виникнення та розвитку внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції. Експериментально доведено, що факторами, які обумовлюють характер перебігу ентеровірусної інфекції у вагітних і плода, є біологічні властивості збудника, стадія гестації, на якій відбувається зараження, а також інфікуюча доза, вік та генетичні особливості макроорганізму. Виявлено, що в організмі вагітних та ембріональних клітинах під час інфікування ентеровірусами відбувається порушення метаболізму ліпідів, а в клітинах плода виникають хромосомні аберації. Обгрунтовано можливість та запропоновано засоби специфічної профілактики та медикаментозної корекції внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції. Встановлено, що у людей ентеровіруси на всіх етапах вагітності здатні долати плацентарний бар'єр та уражати плід.
17

Ефективність специфічної та неспецифічної гіпосенсибілізації при полінозах у дітей


         Дисертація присвячена комплексній терапії сезонного алергійного риніту (САР) у дітей з включенням специфічної імунотерапії та поетапного застосування медикаментів в залежності від важкості захворювання. Ефективним методом лікування є специфічна імунотерапія, під впливом якої спостерігається не тільки покращення перебігу САР, але й імунологічна перебудова. Запропонований терапевтичний алгоритм забезпечує високу ефективність (86,2%) лікування. У 69,8% дітей у періоді загострення вдалося досягнути позитивних результатів, застосовуючи антигістамінні препарати нової генерації - лоратадин та азедастина гідрохлорид - місцево та перорально у вигляді монотерапії або в поєднанні з іншими препаратами. У пацієнтів з дуже вираженими або різнобічними симптомами необхідна комплексна терапія.
18

Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри


         Показано, що серед, утворюваних локальним опроміненням, існують неспецифічний компонент, властивий пошкодженням іншої етіології, та специфічний, пов'язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання. Відокремлювальними особливостями ранового запалення, викликаного променевим фактором, є надмірна активація процесів ПОЛ і гідролаз, механізмами та джерелами яких є не тільки взаємопов'язані активація ПОЛ і пошкодження мембран, але й зменшення концентрації біоенергетичних і пластичних субстратів у вогнищі ураження. З'ясовано закономірності реакцій усіх ланок системи крові - вогнища, периферичної крові, кровотвірної тканини. Найбільш специфічні відзнаки виявлено у вогнищі. Вони полягають у домінуванні альтеративного й ослабленні інфільтративного компонентів лейкоцитарної інфільтрації, розрегульованості клітинних і тканинних взаємодій, різкому пригниченні імунологічних реакцій, порушенні загальної кінетики загоювання. Розроблено принципово нові підходи до консервативної терапії місцевих променевих пошкоджень шкіри, вдосконалено методи та способи їх корекції, які грунтуються на місцевому застосуванні біоенергетичних і пластичних субстратів і поширюють арсенал консервативної терапії.
19

Імунодефіцит-асоційовані злоякісні лімфоми (патогенез та тактика лікування)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.07 [Електронний ресурс] / Андрій Костянтинович Бутенко; НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2000. — 33 с.: рис. — укp.
20

Клініко- патогенетичне значення змін морфометричних показників еритроцитів периферичної крові при різноманітних формах дифтерії


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 [Електронний ресурс] / Олена Вячеславівна Рябоконь; Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2000. — 20 с.: рис. — укp.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019