От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Розвиток маркетингу сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Дмитро Анатолійович Міщенко; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
2

Сімейні аграрні господарства в умовах перехідної економіки України


         Досліджено суть сімейних аграрних господарств, їх роль у виробництві сільськогосподарської продукції. Розглянуто сучасні форми даних господарств, інструментарій дослідження та проведено політико-економічний аналіз їх виробничих ресурсів. Зазначено, що за сучасних умов у складі сімейних аграрних сформувались розширені селянські господарства, які потребують законодавчого закріплення. З'ясовано вплив сімейних аграрних господарств на соціальний розвиток села. Обгрунтовано необхідність державної підтримки всіх форм даних господарств, а також запропоновано можливі напрямки їх ринкової трансформації (сільськогосподарського туризму, кооперування).
3

Управлінська результативність в ТНК


         Системно досліджено теоретичні та практичні проблеми формування та підвищення управлінської результативності у транснаціональних корпораціях (ТНК). Запропоновано напрямки оцінки результатів роботи менеджерів у ТНК. Розроблено модель управлінської результативності "6 + 1". Обгрунтовано зміст і доцільність використання інструментарію контекстуального аналізу умов зростання управлінської результативності в ТНК. Проаналізовано глобальні та регіональні конфігурації управління міжнародною діяльністю та систематизовано інструменти проектування управлінської роботи в сучасних ТНК. Визначено чинники та каталізатори професійного розвитку менеджерів у ТНК. Обгрунтовано імперативи процесного підходу до управління кар'єрою у міжнародному менеджменті. Розкрито логіку та принципи формування культури управлінської результативності для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств. Розроблено інструменти оптимізації стратегічного процесу й організаційного проектування результативної управлінської роботи за умов інтернаціоналізації підприємств України. Систематизовано елементи організаційних програм стосовно забезпечення та прискорення управлінського розвитку на підтримку пріоритетів інтернаціоналізації українських підприємств.
4

Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу


: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Степанівна Нагорічна; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. — укp.
5

Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Шаповал; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 21 с. — укp.
6

Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет


: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.11 [Електронний ресурс] / Карина Суренівна Шахбазян; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — укp.
7

Правове регулювання індивідуальних трудових спорів


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Сергій Вікторович Лозовой; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.
8

Просторове буття сучасної держави


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Іван Володимирович Долматов; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 22 с. — укp.
9

Установи як юридичні особи


         Розроблено доктринальні засади установ як юридичних осіб. Розкрито суть поняття "установа" як організаційно-правової форми непідприємницької юридичної особи. З'ясовано її конститутивні та спеціальні ознаки, досліджено процес створення, діяльності та припинення. У порівняльному аспекті охарактеризовано різні види установ, висвітлено обсяг цивільної правоздатності. Вивчено майнове пігрунтя діяльності та функціонування органів управління установ. На підставі узагальнення нормативного матеріалу, аналізу літературних джерел і матеріалів судової практики сформульовано висновки та рекомендації щодо вдосконалення правового положення установ як юридичних осіб.
10

Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної поліки підприємства


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Олексіївна Міцура; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. — укp.
11

Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 [Електронний ресурс] / Алла Володимирівна Василик; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.
12

Методологічні основи управління акціонерною власністю


: автореф. дис... д- ра екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Лідія Іванівна Тараш; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 32 с. — укp.
13

Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Леся Анатоліївна Грицина; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. — укp.
14

Моделі та методи управління космічною програмою України з урахуванням обмеженості ресурсів


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 [Електронний ресурс] / Сергій Олександрович Баулін; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2009. — 19 с. — укp.
15

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств


         Досліджено теоретичні та методичні засади обліку. Висвітлено особливості розкриття інформації за умов реорганізації підприємств. Визначено зміст поняття реорганізації, її суть і загальні підходи до інформаційного забезпечення. Розглянуто форми реорганізаційних перетворень і вдосконалено систему їх класифікації. Наведено методи оцінювання активів і зобов'язань, елементи облікової політики, методи консолідації капіталів під час об'єднання. Обгрунтовано принципи формування консолідованої звітності з елімітуванням внутрішньогосподарських розрахунків, внутрішньогрупових оборотів і сальдо, прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розроблено структурно-логічну схему формування роздільчого балансу, методику відображення в обліку подій, що виникли після дати його складання до моменту державної реєстрації новоутворених господарських одиниць.
16

Підвищення економічної ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Віталій Миколайович Дятел; Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. — Сімф., 2009. — 20 с. — укp.
17

Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель фермерських господарств


: автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Тетяна Володимирівна Порудєєва; Миколаївський держ. аграрний ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : рис. — укp.
18

Розробка механізму стратегічного планування на залізничному транспорті


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Юрій Михайлович Юрченко; Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 2009. — 19 с. — укp.
19

Система економічного управління лікувальною установою як суб'єктом медичного страхування


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Ігорівна Мацків; Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2009. — 19 с. — укp.
20

Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Світлана Григорівна Дубова; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020