От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Практична робота - Основи калькуляції промислового виробництва


2

Конституційні права і обов’язки


1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9
3

Податкові органи


Вступ........................................................................................................3 1. Система органів державної податкової служби..........................4 2. Завдання та правове регулювання діяльності органів державної податкової служби ........................................................5 2.1 Завдання органів державної податкової служби........................5 2.2 Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби........................................................................5 2.3 Правовий статус органів державної податкової служби..........7 3. Функції податкових органів ..........................................................8 3.1 Функції Державної податкової адміністрації України .............8 3.2 Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) .............................................................................10 3.3 Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій .................................................................11 4. Повноваження органів державної податкової служби............14 5. Функції та завдання податкової міліції......................................16 Висновки...............................................................................................19 Література.............................................................................................21 1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року № 83/98-ВР 2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 червня 1997 року № 303/97-ВР, від 15 січня 1998 року № 25/98-ВР, від 17 грудня 1998 року № 320-XIV. 3. Положення про Державну податкову адміністрацію України. Затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року N 886/2000. 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
4

Антиинтеллектуалистичный интуитивизм Бергсона


1. Интуитивизм Анри Бергсона 3 2. Влияние интуитивизма на воззрения сюрреалистов 8 Заключение 13 Список литературы 16 1. Анри Бергсон. Творческая эволюция. Электронная версия работы - http://uchcom.botik.ru/libr/cit/bergson.ru.html 2. Философия. М:Издание Московского открытого государственного университета, 2003 г. 3. Філософія: Навчальний посібник. /І.Ф.Надольний, В.П.Андрушенко, І.В.Бойченко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. — К.: Вікар, 1998. - 624 с. 4. Причепій Є. М. Філософія.Посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001
5

Контрольна робота з культури


1) Архітектурний стиль середньовіччя 3 2) Харківський та Київський університети як центри українського культурно-національного відродження в 19 ст. 9 Література 13 1. Від витоків до середини XIX століття. Короткий довідник з історії філософії.//Під редакцією Т. Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. Електронна версія - http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi1.html 2. Причепій Є. М. Філософія.Посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001 3. Філософія: Навчальний посібник. /І.Ф.Надольний, В.П.Андрушенко, І.В.Бойченко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. — К.: Вікар, 1998. - 624 с. 4. История средневековой культуры.//Єлектронная версия книги - http://www.countries.ru/library/middle_ages/index.htm 5. Тиктор І.Велика історія України. Львів: Видавництво «Глобус», 1993, репринтне перевидання.
6

Інноваційне забезпечення проектів


Вступ 3 Розділ 1. Теоретичний огляд з проблем інноваційної діяльності 6 1.1. Наукові підходи до організації інноваційного забезпечення виробництва 6 1.2. Досвід інших країн в організації інноваційного забезпечення систем радіозв'язку 19 Розділ 2.Організація інноваційної діяльності на Україні. Порівняння з досвідом країн західної Європи та США 41 2.1. Обґрунтування інноваційної діяльності на Україні 41 2.2 Теорія та умови фінансування інноваційної діяльності 45 2.3 Теоретичне підґрунтя фінансування інноваційної діяльності 45 2.4 Фактори, які зумовлюють належне фінансування інноваційної діяльності 47 2.5 Партнери інноваційного проекту 53 2.6 Правова та фіскальна основа 58 2.7 Досвід США 60 2.8 Великобританія 61 2.9 Німеччина 62 Розділ 3. Розробка інноваційного забезпечення проектів і монтажу систем радіозв’язку на прикладі АТ “...” 64 3.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка його потенціалу 64 3.2. Розрахунок впровадження інноваційного проекту і управління якістю та конкурентоспроможністю послуг 69 3.3. Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 87 Висновки та пропозиції 95 Література 97 Додаток 1. Основні показники проекту розгортання мережі транкінгового зв’язку 100
7

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини"


1. Основні форми та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин 2 2. Сутність та форми міжнародних науково-технічних відносин 13 3. Особливості зовнішньоекономічної політики України 15 Література 21
8

Релігієзнавство


1. Ідейний та соціальний зміст Реформації. 2 2. Специфіка віросповідання, обрядової і культової діяльності в сикхізмі. 5 3. Життя та діяльність Мухаммеда. 8 Література 14
9

Контрольна робота з інформаційних систем в менеджменті


1. Функціональні підсистеми і комплекси задач ІСМ 3 2.Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі „Розрахунок амортизаційних відрахувань” 6 2.1. Визначення мети розробки обчислювальної мережі 6 2.2. Аналіз і визначення переліку показників вхідних документів по задачі 6 2.3. Аналіз і визначення переліку та структури показників довідників, необхідних для вирішення задачі 9 2.4. Аналіз і визначення переліку і показників вихідних документів по задачі 12 2.5. Аналіз і визначення переліку структурних підрозділів, що беруть участь у вирішенні задачі і їх взаємозв'язку. 14 Література 16
10

Контрольна з міжнародного права


Вступ 3 1. Загальна характеристика і дія Інкотермс на території України 4 2. Зміст Інкотермс 1990 р. 6 Висновки 12 Література 15
11

КР АУДИТ


Вступ 3 1. Негативний аудиторський висновок та причини його надання аудитором 4 2. Дати поняття незалежності аудитора та навести причини їх порушення 5 3. Міжнародними стандартами аудиту передбачено наступні рівні впевненості аудитора, (розписати, що це таке) 9 4. Опишіть процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14
12

К/р Маркетинг


1. Охарактеризуйте етапи розвитку концепції маркетингу 3 2. Визначте основні відмінності між ринком кінцевого споживача та ринком організацій - споживачів 8 3. Розкрийте основні складові маркетингової інформаційної системи 14 Література 19
13

Особливості використання оборонних стратегій організаціями індустрії гостинності


1. Поняття оборонної стратегії 2 2. Особливості використання оборонних стратегій організаціями індустрії гостинності 3 Література 10
14

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: знайти всіх замовників, що стали клієнтами фірми після того, як загальне число замовників стало більше 150.
15

КР/ Інвестиції


Теоретична частина 3 1. Класифікація інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 6 Практична частина 10 Завдання 1 10 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів простого і складного відсотків (користуючись даними таблиці 2), розрахунки внести в таблицю 3. Провести ті ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 1., зробити висновки. Завдання 2 12 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути банку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 12 Державні короткострокові безкупонні облігації продаються в момент випуску за певним курсом при номінальній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 13 Останній дивіденд, що виплачується за простою акцією складає певну суму. Акціонерне товариство постійно збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції, користуючись даними таблиці 6. Завдання 5 14 Підприємств має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект “Альфа” та “Бета”). За даними, що наведені в таблицях 8 та 9 необхідно прийняти рішення щодо вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (коефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література 19
16

Предмет Стратегічне управління


Вступ 3 1. Основи механізму стратегічного управління 4 2. Характеристика основних підходів до розробки стратегії діяльності підприємства 8 Висновки 17 Література 20
17

Контрольна робота з адміністративного права


1. Поняття державної служби, її принципи та види 4 2. Задача та її розв’язок 11 На території військової частини № 32781 неодноразово виникали пожежі. Це непокоїло мешканців навколишніх населених пунктів. Вони створили громадську організацію "громадський самозахист" і звернулися до командування частини ознайомити із наслідками попередніх пожеж та із заходами, які вживаються для унеможливлення подібних пожеж надалі Однак, керівництво військової частини відмовило у задоволенні такого клопотання. Дайте юридичну оцінку діям керівництва частини. Список використаної літератури 12
18

Контрольна робота з адміністративного права


1. Співвідношення державного управління і виконавчої влади 4 2. Задача та її розв’язок 12 Міністерство промислової політики видало 1.02.2002 року суб'єкту господарювання ВАТ "Малахіт" ліцензію на провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів строком на три роки. 12 03.2005 року це ж Міністерство прийняло нові Ліцензійні умови провадження даного виду господарської діяльності, деякі положення яких мали зворотну дію. Чи поширюватимуться вони на ВАТ «Малахіт»? Список використаної літератури 14
19

Злочинна бездіяльність


1. Поняття злочинної бездіяльності 4 2. Умови настання кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. 7 Список використаної літератури 11
20

Формування органів управління


1. Формування органів управління 3 2. Праця менеджера як різновид управлінської праці 6 3. Визначення інформації. Класи інформації 9 4. На прикладі Вашої організації проаналізуйте фактори прямої і непрямої дії зовнішнього середовища. Відповідь обґрунтувати 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУР 18

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018