От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Податки та їхній вплив на виробництво


         В дисертаційній роботі розкрито сутність податків, їхніх функцій і значення в ринковій економіці. Досліджено історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування в Україні в перехідний період, починаючи з набуття незалежності. Проаналізовано відповідність податкової системи України теоретичним принципам побудови і проведено порівняння із досвідом розвинених країн. Зроблено розрахунки податкового тягаря за різними методиками (доля прибутку, що спрямовується на сплату податків; показники рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового тиску на окремих платників) та одержав подальший розвиток його аналіз. Досліджено зв'язок між рівнем податків та економічною ефективністю і обсягами виробництва. Обгрунтовано та запропоновано конкретні заходи щодо подолання проблем, пов'язаних з надмірністю податків, і посиленням їхнього регулюючого та стимулюючого впливу на виробництво.
2

Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу


: Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Валентина Віталіївна Лаврененко; Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 17 с. — укp.
3

Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.


         Системно досліджено внесок Рональда Коуза у розвиток методології та становлення нової інституціональної економічної теорії у другій половині XX ст. Розглянуто особливості методології, запропонованої вченим, яка відзначилася виходом за межі неокласичної парадигми і як наслідок визначила подальший розвиток методології нового інституціоналізму на шляху побудови нової наукової парадигми економічної науки. Висвітлено історичні передумови виникнення перших ідей Р.Коуза з приводу значення трансакційних витрат та проблеми зовнішніх ефектів. Досліджено економічні процеси у світовій економіці 1950 - 1960-х рр. - періоду становлення концепції Р. Коуза та теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта. Обгрунтовано ідею, що у теоретичному аспекті положення теореми Р. Коуза стали базовими для формування наукових напрямків, що є складовими нової інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність використання елементів даної теорії у процесі розбудови інституціональної структури економіки України.
4

Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині


         Розглянуто Німеччину як постіндустріальне суспільство, проаналізовано її основні демографічні тенденції й соціальні прошарки. Наведено детальну характеристику фінансового становища різних соціальних верств, визначено загальні ознаки всієї Західної Європи й основні її відмінності від пострадянського простору. Особливо відзначено матеріальну стимуляцію інтелігенції як вирішального фактора високого рівня соціально-економічного розвитку Німеччини.
5

Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній


         Проведено дослідження наукових підходів до визначення сутності підприємства та його потенціалу. Розглянуто особливості конкуренції на ринку літаків середнього та дальномагістрального призначення. Виявлено, що у разі застосування лізингу як каналу збуту одночасно здійснюється "захоплення" авіакомпанії (АК). Розроблено інституційно-маркетингову модель потенціалу в лізингових відносинах та модель динаміки потенціалу з зонами морального ризику. Запропоновано комплекс стратегій АК у лізингових відносинах з урахуванням загальної стратегії АК та стану потенціалу відносин між сторонами угоди.
6

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства


         Визначено зміст поняття "інвестиції", як вкладення капіталу з метою наступного збільшення у розмірі, достатньому для компенсації інвестору відмови від використання коштів на споживання у поточному періоді, а також винагороду за ризикованість та відшкодування втрат від інфляції. Проаналізовано можливості підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням фінансово-економічного стану на момент інвестування. На підставі досліджень виявлено позитивну тенденцію у діяльності промислових підприємств Харківщини та активізацію інвестиційних процесів по галузях. Розроблено механізм прийняття рішень, що враховує взаємовплив проектів і об'єкту інвестування. Наведено показники якісної та кількісної оцінки привабливості інвестиційних проектів і підприємства. Запропоновано комплексну матричну оцінку взаємоузгоджень проектів і підприємства, що має синергетичний ефект. Наведено порядок формування інвестиційного рішення шляхом побудови ієрархії, що дозволило одержати оптимальне управлінське рішення за умов багатокрітеріальності.
7

Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ольга Данилівна Колотило; Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.
8

Удосконалення управління розвитком виробничої сфери регіону


: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Дмитро Олександрович Войнорубов; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
9

Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств


         Розроблено модель інтегрованого управлінського обліку гірночорудних підприємств. Обгрунтовано комплексний підхід для рішення теоретичних і організаційно-методологічних проблем формування управлінського обліку. Поглиблено основи теорії управлінського обліку. З використанням критеріїв доцільності задоволення потреб систем управління запропоновано концепцію управлінського обліку. Розроблено сучасну методологічну базу управлінського обліку, спрямовану на задоволення потреб конкретних користувачів. На основі координації планів і нормативів удосконалено інформаційне забезпечення бюджетів здійснено практичне бюджетування для даних підприємств. Обгрунтовано основні напрями методики аналізу та контролю затрат і доходів за умов ринкових відносин, запропоновано модель їх здійснення.
10

Фінансовий механізм організації економіки України


         Розкрито суть поняття фінансування механізму як важливої економічної категорії. Розглянуто дію головних елементів фінансового механізму (фінансових методів і фінансових важелів) у різних економічних системах. Розвинуто вчення про синтетичні фінансові важелі: лізинг, факторинг та франчайзинг. Обгрунтовано правове, нормативне та інформаційне забезпечення фінансового механізму. Фінансову політику розглянуто як невід'ємний елемент цього механізму. З застосуванням економіко-математичного моделювання запропоновано його структуру, що дає змогу в кожній конкретній економічній ситуації вибрати оптимальні величини окремих елементів для найбільшого впливу цього механізму на розвиток національної економіки. Запропоновано шляхи впровадження мережних інституційних структур у вітчизняну економічну систему.
11

Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів


         Обгрунтовано механізм формування доходів з капіталу інституційних інвесторів у процесі їх інвестиційної діяльності. Розглянуто економічну сутність категорій "капітал", "доход", "інституційний інвестор" і з'ясовано основні чинники формування доходів з капіталу інституційних інвесторів. Досліджено теоретичні засади фундаментального та технічного аналізу акцій та способи застосування даних концепцій у процесі формування інвестиційних портфелів інституційних інвесторів. Особливу увагу приділено індикаторам технічного аналізу. Обгрунтовано доцільність використання нових інструментів інвестування - цінних паперів індексних біржових фондів з метою формування інвестиційних портфелів вітчизняних інституційних інвесторів. З використанням фундаментального та технічного підходів щодо аналізу акцій розроблено ефективні методи інвестування, що сприяють формуванню доходів з капіталу українських інституційних інвесторів і забезпечують захист інвестованих коштів від фінансових ризиків.
12

Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна Лихолат; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
13

Формування малого підприємництва у розвитку сільськогосподарського виробництва


         Досліджено теоретичні та методичні аспекти становлення і функціонування організаційно-економічного механізму малого підприємництва в аграрній сфері АПК. Обгрунтовано напрями та типові форми організації підприємницьких структур, у тому числі малих, із спеціалізацією виробництва відповідно до зональних особливостей. Визначено пріоритетні напрями підприємницької діяльності в Карпатському регіоні і в Закарпатській області.
14

Формування національної моделі товарного знаку


          Наголошено,що товарний знак залишився осторонь від прямих проявів національних рис і традицій та його створення процес творчого діалогу дизайнера і замовника.
15

Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (на прикладі франчайзингової мережі "Галопом по Європах")


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Тарас Олександрович Демура; Європейський ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.
16

Формування стратегії фінансування інвестиційних програм птахівницьких підприємств


         Вперше розроблено методику визначення та виконаня розрахунку інвестиційної потреби птахівництва АР Крим щодо забезпечення розвитку галузі відповідно до світових норм і стандартів за основними економічними показниками, зокрема, за обсягами виробництва продукції у розрахунку на одну особу та витратами матеріальних ресурсів на одиницю продукції. З'ясовано обсяги та послідовність фінансування інвестиційної програми підприємства на засадах вирішення динамічної нелінійної математичної моделї її оптимізації, що забезпечить найбільш ефективне використання інвестиційних ресурсів та їх швидку окупність.
17

Формування та регулювання цін підприємств - природних монополістів


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Олександра Борисівна Іванова; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 23 с. — укp.
18

Головні етапи формування конституційного права України


[Електронний ресурс] / С.Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 485-486 — укp. [N=005983]
19

Громадянські права і свободи людини за Конституцією України


         Розглянуто питання щодо пріоритетної групи конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлено їх еволюцію, поняття, ознаки, принципи, класифікацію, співвідношення з іншими конституційними правами та свободами, нормативно-правові та організаційні гарантії. Визначено систему змішаних та громадянських прав і свобод (право на життя, свободу, повагу гідності, особисту недоторканність, на невтручання у особисте життя та недоторканність житла, а також на таємницю комунікацій). Доведено, що основною формою їх забезпечення є організаційно-правові гарантії.
20

Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб'єктами


         Комплексно досліджено правове регулювання відносин з використання об'єктів права державної та комунальної власності приватними суб'єктами на концесійній основі. Проаналізовано передумови виникнення та еволюцію розвитку концесійних відносин, виявлено їх історичні й економічні причини. Висвітлено порядок установлення концесійних правовідносин, їх суб'єктний і об'єктний склад. Визначено проблеми та перспективи розвитку правового регулювання концесійної діяльності в нашій країні. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з питань концесій.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019