От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Урбанізація


Вступ. 2 Міська соціотехноекосистема та її особливості. 3 Урбанізація. 7 Місто і здоров‘я населення. 10 Вплив шуму на організм. 14 Вплив електромагнітних полів на здоров‘я людини. 17 Проблеми відходів. 19 Зелені насадження. 22 Роль громадськості у розв‘язанні природоохоронних завдань. 25 Висновок. 31
2

Управління митною справою


Вступ 1. Історія митної справи України 2. Митна справа та митна служба України у сучасний період 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Висновки Список використаної літератури
3

Створення підприємства Будівельний світ


Резюме 1. Опис підприємства 2. Мета підприємства. Фінансова стратегії діяльності 3. Характеристика ринку та конкурентної боротьби на ньому 4. Юридичний план діяльності
4

Поняття та підстави надання режиму найбільшого сприяння


5

Значення правозастосувальної практики вищого господарського суду України для захисту прав інтелектуальної власності


6

Етика


1. Проблема сенсу життя людини. 2 2. Досягнення української естетики 18-19 ст. 4 Література. 6
7

Основи екології


1.Структура популяції. 3 2. Екологічний маркетинг. 5 Література 8
8

Організація управління підприємствами водного господарства та ефективність зрошення в аграрному виробництві


         Досліджено теоретичні та практичні положення формування організації управління зрошувальними системами в агропромисловому комплексі за умов ринкових відносин Автономної Республіки (АР) Крим. Розглянуто теоретичні засади системи управління земельно-водними ресурсами регіону. Визначено принципи й особливості ефективного управління використанням зрошуваних земель. Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти підвищення економічної ефективності управління в зрошуваному землеробстві. Розроблено систему оціночних показників господарської діяльності Управлінь водного господарства. Проаналізовано сучасний стан і тенденції використаня зрошувальних земель агропромислового комплексу АР Крим. Виявлено методичні особливості та визначено економічну ефективність використання зрошувальної води в процесі вирощування основних сільськогосподарських культур. Запропоновано економічні заходи стимулювання сільськогосподарських водоспоживачів та експлуатаційних організацій, спрямовані на підвищення технічного рівня зрошувальних систем. Наведено рекоменадції щодо удосконалення економічних відносин у процесі використання водних ресурсів для зрошення. Обгрунтовано методичні підходи щодо розрахунку екологічних наслідків нераціонального використання зрошуваних систем.
9

Управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств


         Удосконалено механізм управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Уточнено закономірності та тенденції використання транспортних засобів даних підприємств на регіональному рівні. Досліджено обсяги вантажопотоків сільськогоподарських підприємств з використанням ABC-методу. Класифіковано економічні особливості сільського господарства залежно від їх впливу на використання транспортних засобів. Удосконалено системи показників оцінки ефективності використання власного чи залученого транспорту в сільськогосподарських підприємствах. Уточнено типові завдання керівника транспортного підрозділу даного підприємства. Обгрунтовано методичні підходи до визнчення раціональних меж використання видів транспорту сільському господарстві.
10

Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу


         Досліджено теоретичні засади та розкрито суть терміна "трудова сфера", уточнено його зміст. Розглянуто питання соціальної відповідальності бізнесу та розглянуто її значущість в управлінні трудовою сферою підприємства. Визначено суть і структуру компенсаційного пакета як інструменту управління соціально відповідальним підприємством. Обгрунтовано та розроблено методичне забезпечення здійснення аналізу стану трудової сфери на машинобудівних підприємствах. Завдяки його апробації виявлено існуючі проблеми та наведено шляхи їх вирішення. Розроблено методику оцінювання соціальної відповідальності бізнесу, на підставі якої визначено рівнеь соціальної відповідальності окремих машинобудівних підприємств Харкова та запропоновано відповідні заходи щодо його підвищення. Обгрунтовано та побудовано організаційно-функціональну модель управління трудовою сферою, яка дозволяє вирішити наявні проблеми у функціонуванні трудової сфери на підставі їх чіткого виділення та прийняття відповідних управлінських рішень. Запропоновано технологію формування компенсаційного пакета завдяки впровадженню послідовних етапів.
11

Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Анатоліївна Пробоїв; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.
12

Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Володимир Федорович Нестерович; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 20 с. — укp.
13

Право і релігія


         Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення права та релігії, розкрито природу даних явищ. Виявлено спільні та відмінні риси права та релігії як форм свідомості та засобів регулювання діяльності суспільства з урахуванням їх генезису, сфери застосування, лінгвістичних особливостей, формального, функціонального, ціннісного аспектів. Досліджено взаємодію права та релігії у процесі суспільного регулювання, проаналізовано протиріччя, що виникають між правовими та релігійними приписами. Розглянуто особливості релігійного впливу на правоутворення, охарактеризовано його форми. Запропоновано типологію правових систем світу за критерієм впливу релігійного чинника на їх розвиток і функціонування. Обгрунтовано шляхи оптимізації відносин держави і церкви в Україні та покращання правової регламентації релігійних відносин.
14

Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / Ірина Вікторівна Хохлова; Національний аграрний ун-т. — К., 2008. — 19 с. — укp.
15

Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України


: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Алла Олексіївна Краснейчук; Академія муніципального управління. — К., 2008. — 20 с. — укp.
16

Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця


: автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Віра Федорівна Шаторна; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Т., 2009. — 36 с. — укp.
17

Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин


         Досліджено мінливість адренергічних систем гладеньком'язових клітин судин під впливом фосфоліпідів. На підставі досліджень in vitro , встановлено, що перехід міцелярної структури фосфоліпідів у глобулярну форму (ліпосоми) забезпечує якісні зміни реакційної здатності фосфоліпідів, зокрема, зі зменшенням розмірів до 80 - 100 нм у них з'являється здатність модулювати адренергічні реакції. Продемонстровано у дослідах на ізольованій ворітній вені щура, що фосфоліпіди підвищують виразність ефекту адреналіноподібних речовин. Проаналізовано, що малі одношарові ліпосоми здатні швидко та зворотньо знижувати реакції, опосередковані бета-адренорецепторами, що виражається зниженням величини максимальної відповіді на агоністи бета-адренорецепторів. Розкрито, що великі одношарові ліпосоми та фосфоліпіди в міцелярній формі такої здатності не мають. Модулювальний ефект малих одношарових ліпосом відносно агоністів адренорецепторів реалізується через бета-адренорецептори, тому що усувається бета-адреноблокаторами, але не альфа-адренолітиками.
18

Розробка методу та засобів контролю структурної порушеності масиву, які базуються на ефектах викликаної поляризації гірських порід


: автореф. дис... канд. тех. наук: 05.15.09 [Електронний ресурс] / Юрій Миколайович Пилипенко; НАН України; Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
19

Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування


: автореф. дис... канд. з держ. упр.: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Станіслава Едуардівна Малахівська; Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
20

Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади


: автореф. дис... канд. наук з держ упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Світлана Василівна Тарабан; Національна академія держ. управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018