От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання)


         Дисертацію присвячено дослідженню конституційних засад розвитку принципів права в умовах формування правової держави і громадянського суспільства в Україні. А через призму цього вивчається їх генеза, поняття і ознаки, види, структура, яка визначає структуру права загалом, вплив принципів на правову систему, процеси правоутворення, правореалізації, правоохорони. Стверджується, що принципи правової держави і громадянського суспільства є визначальними і зумовлюють виникнення і розвиток принципів права в Україні. Виникнення останніх є об'єктивним процесом, який відбувається за схемою: суспільні відносини правоположення юридичної практики - норми-принципи. Принципи, що виникли, набувають певних ознак, а відтак можуть бути класифіковані за відповідними критеріями диференціації. Сучасні процеси, що відбуваються в українському суспільстві і державі, зумовлюють необхідність виділення і осмислення загальносоціальних і юридичних принципів. Останні, з точки зору системноструктурної організації права, можуть поділятись на принципи публічного і приватного, регулятивного і охоронного, матеріального і процесуального, об'єктивного і суб'єктивного права, модифікуючись разом із принципами системи права у керівні ідеї правоутворення, правореалізації і правоохорони.
2

Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження


         Наведено визначення понять "злочини, пов'язані з незаконним підприємництвом". На підставі аналізу внутрішніх і зовнішніх ознак, характерних для досліджених злочинів, кваліфікованих за статтями 202 - 205 КК, зроблено висновок, що ці злочини, які є різними у контексті кримінального права, можна об'єднати до однієї групи злочинів, однорідної з позиції кримінології та є єдиним об'єктом кримінологічного дослідження. Запропоновано тезу, що зазначені злочини є підсистемою економічної злочинності, а також частиною тіньової економіки як система більш високого рівня. З'ясовано комплекс криміногенних чинників, які у взаємодії утворюють видову причину злочинів з незаконного підприємництва. Визначено роль і практичні можливості правоохоронних органів у протидії злочинам розглядуваного виду. Визначено спрямованість і характер правового виховання підприємців з метою усунення дефектів правосвідомості як обставин криміногенного характеру.
3

Правове регулювання інвестиційної діяльності


         Досліджено економіко-правову природу господарсько-правових відносин, що є за своєю суттю інвестиційними. Подано визначення основних понять. Інвестиційну діяльність розглянуто як господарсько-правову, комплексну діяльність, яка включає елементи різних правовідносин, а також різні елементи правового регулювання. Визначено об'єктивний склад і висвітлено питання взаємодії суб'єктів і необхідних умов для здійснення даної діяльності. Обгрунтовано галузеву належність зазначеної діяльності. Проаналізовано форми здійснення інвестиційної діяльності. Значну увагу приділено необхідності внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, а також прийняття Господарського (Комерційного) кодексу.
4

Проблемы формирования расходов деятельности бюджетных учреждений


         Целью данной статьи является определение методических подходов к формированию расходов за счет различных фондов.
5

Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період


         Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади використання позик органів місцевого самоврядування як одного з нетрадиційних джерел залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів регіонів. Проаналізовано чинники, що стримують зростання емісійної діяльності місцевих органів влади в Україні, зокрема, проблеми випуску, розміщення, обігу та погашення муніципальних позик, а також обгрунтовано шляхи розв'язання цих проблем. Обгрунтовано можливості залучення додаткових фінансових джерел здійснення соціальних програм і визначено макро- та мікроекономічні умови проведення позики.
6

Особистісний чинник у структурі управління організацією


         Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.
7

Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології


         Вперше досліджено та систематизовано соціально-історичні та ідейно-теоретичні джерела постмодерністського теоретизування та узагальнено основоположні постмодерністські концепції. З'ясовано теоретико-методологічні принципи, понятійно-категоріальний апарат та основні методологічні установки соціологічного постмодернізму та його значення для подальшого розвитку соціологічної теоретичної думки. Доведено обумовленість виникнення постмодерністського теоретизування інтеграційними процесами, насамперед, в економічній сфері, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу та поглибили "постматеріальну" (постматеріалістичну) переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти. Досліджено теоретико-методологічні витоки постмодерністського теоретизування та обгрунтовано висновок про певну спадкоємність у теоретичній соціології. Встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність. Доведено, що в постмодерністській методології соціологічного пізнання втрачає доцільність прагнення створити єдину всеохоплюючу теорію, заперечується евристичність системного підходу, визнається рівнозначність різних концептуальних теорій, втрачаються міждисциплінарні межі, а проблема істини взагалі не розглядається.
8

Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів


         Виділено та досліджено колагенази та кератинази стрептоміцетів. Проведено скринінг серед 364 штамів - представників різних таксономічних груп (мікроміцетів, дріжджів, бацил та стрептоміцетів) на здатність синтезувати колагеназу та кератиназу, за результатами чого відібрано два ефективні продуценти ферментів Steptomyces sp. 1349 і Steptomyces sp. 1382. Дослідження гетерогенності популяцій штамів-продуцентів дало можливість відібрати серед колоній дикого типу продуцента колагенази морфологічний варіант, активність якого була в 2,3 рази вищою за вихідну та зберігалася протягом двох років. Установлено, що хлорид амонію та соєве борошно здатні активувати біосинтез колагенази культурою Steptomyces sp. 1349 в 5 - 6 разів, а овеча шерсть або куряче пір'я як єдине джерело вуглецю та азоту в середовищі підвищують вихід кератинази у Steptomyces sp. 1382 майже у сім разів. Із культуральних рідин продуцентів виділено та очищено до гомогенного стану високоактивні препарати колагенази та кератинази. Показано, що колагенолітичну дію мають принаймні три протеази, дві з яких є металопротеазами, а одна відноситься до протеаз серинового типу. Виявлено, що за кератиназну активність Steptomyces sp. 1382 відповідають дві протеази серинового типу. Досліджено фізико-хімічні властивості очищених ферментів, специфічність їх дії. Установлено, що препарати відрізняються за молекулярними масами, компонентним складом, оптимальними умовами дії, чутливістю до катіонів металів і аніонів. Показано, що колагенази проявляють широку специфічність дії щодо білкових субстратів різної природи.нативний кератин шерсті або пір'я, а також один з ферментів проявляє фібринолітичну активність. Установлено, що колагенази Steptomyces sp. 1349 не мають серологічної спорідненості з ферменом, виділеним з Clostridium histolyticum ("Merk"). Показано інгібуючу дію деяких координаційних сполук германію, похідних гаунідину та інгібіторів вірусного протеолізу на колагеназну та кератиназну активність Steptomyces sp. 1349 і Steptomyces sp.1382, що може бути використано у разі створення високоефективних препаратів для лікування захворювань шкіри, які спричинюються колагеназами та кератиназами мікроорганізмів, а також в інших галузях народного господарства.
9

Мікроорганізми як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду України


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Олексіївна Кондратюк; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 24 с.: рис. — укp.
10

Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра


         Розглянуто питання біостратиграфії, палеоекології та палеоландшафтних реконструкцій пізнього неоплейстоцену Придніпров'я на базі морфосистематичного і фауністичного аналізу решток дрібних ссавців з тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра. Висвітлено основні напрямки морфологічної диференціації арвіколід пізнього неоплейстоцену та перспективні для використання в біостратиграфії стадії еволюційного розвитку представників родини. Встановлено еволюційний рівень і відносний геологічний вік виділених за тафономічними критеріями вибірок решток, близьких за хронологічним показником (груп фосильності). Виявлено закономірності формування змішаних тафоценозів у річковому алювії. На основі фауністичного аналізу запропоновано модель розвитку природного середовища як динамічної системи ландшафту, клімату та біоти з своєрідною організацією в часі та просторі.
11

Регуляторна роль Ca+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Наталія Олександрівна Підковка; УААН; Інститут біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с. — укp.
12

Роль індукції цитохрому Р-450 2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду


         Експериментально встановлено наявність прямої кореляційної залежності між збільшенням активності фермента-маркера CYP 2E1 - n-нітрофенолгідроксилази й критеріальними показниками гепатотоксичності за дії ізоніазиду. На прикладі дисульфіраму показано здатність інгібіторів CYЗ 2E1 запобігати розвитку ушкоджень печінки щурів. Установлено властивість полівітамінної композиції метаболічної дії "MB" знижувати ступінь індукції CYO 2E1, проявлячи за цього гепатопротекторні властивості за умов ушкодження печінки ізоніазидом в експерименті.
13

Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови


         Розкрито сутність явища епідигматики, досліджено природу внутрішньослівних і міжслівних відношень, встановлено їх мовну та позамовну зумовленість. Наведено характеристику народної етимології як вияву "асистемних" епідигматичних зв'язків і простежено її вплив на слова, що належать до макроепідигм з вершиною "назва рослини". Вперше встановлено та описано типологію формальних і семантичних інтра- та інтервербальних відношень слів макроепідигм флоролексем шляхом виведення їх тематичних і семних моделей, проаналізовано співвідношення семантичного обсягу вихідних та результативних одиниць. На підставі вивчення мотиваційних зв'язків між словами або семемами у макроепідигмах флороназв встановлено, що у кількісному відношенні та за рівнем регулярності найбільш важливим типом асоціативно-дериваційних епідигматичних зв'язків є метонімія, метафора та гіпо-геперонімія. Виявлено процеси словотворення, зумовлені відношеннями подібності та суміжності між самими мовними одиницями (окремі випадки префіксації, суфіксації та універбації).
14

Методи перетворення київського простору


         Запропоновано визначальні елементи нової філософії в розвитку м. Києва. Проаналізовано ознаки, які визначають історичну планувальну систему міста.
15

Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцессорного керування


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.12 [Електронний ресурс] / О.П. Ластовка; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 1998. — 19 с. — укp.
16

Формування структури та властивостей постійних магнітів дідим- залізо- бор


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 [Електронний ресурс] / Світлана Володимирівна Устинова; Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 16 с. — укp.
17

Доказове проектування алгоритмів функціонування реактивних систем


         Розроблено теоретично обгрунтований підхід до побудови синтаксису та семантики мов специфікацій, який дає змогу розробити ефективні процедури проектування. Запропоновано семантику використовуваних мов специфікацій та враховано специфіку предметної області, що дозволяє удосконалити резолюційні методи перевірки несуперечності специфікацій, що суттєво підвищує їх ефективність. Сфомульовано проблему аналізу коректності взаємодії двох процесів та розроблено математичний апарат, з використанням якого одержано більш прості та ефективні методи її розв'язання у порівнянні з використовуваними методами на основі теоретико-ігрового підходу. На базі доведеної теореми про специфікацію побудовано методи синтезу автоматів, суттєво більш ефективних, ніж метод семантичного табло. В області верифікації алгоритмів запропоновано метод синтезу автомата-розпізнавача за формулою лінійної темпоральної логіки, який дає значно кращі результати за кількістю станів автомата у порівнянні з іншими методами. Розроблено метод редукції алгоритму, що верифікується. У процесі розв'язання задач доказового проектування реактивних алгоритмів одержано нові результати в теорії автоматів над нескінченними послідовностями.
18

Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.13 [Електронний ресурс] / Федір Федорович Мисик; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2002. — 18 с. — укp.
19

Етнокультурна ідентифікація населення Берестейщини


         У дисертації з'ясовується питання етнічної належності автохтонів Берестейщини на основі аналізу етнічної історії, суспільно-політичних процесів, етносвідомості. Проведено співставлення основних компонентів традиційної культури із ізофункціональними компонентами культури українських та білоруських історико-етнографічних регіонів. На цій підставі зроблено висновок, що Берестейщина належить до українського етнічного масиву.
20

Острозька волость у 1565 - 1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління


         Досліджено історію Острозької волості - адміністративно-територіальної одиниці, що є комплексом земель, розташованих по обидва береги річки Горині в її середній течії та зібраних навколо Острозького замку. Простежено обставини переходу волості від одних власників до інших протягом другої половини XVI - початку XVII ст. Показано шляхи укрупнення маєтку за рахунок колонізації малозалюднених теренів та інкорпорації сусідніх земель. Окреслено кордони, вирахувано площу та чисельність населення Острожчини. На підставі актових джерел реконструйовано структуру Острозького замкового уряду, який складався зі старости, його намісника та писаря. Висвітлено функції замкових і волосних урядників. Проаналізовано основні форми землеволодіння на території волості (маєтки замкового столу, "зем'янські" та церковні "держави"). Розглянуто соціальний та етнічний склад, життєві пріоритети та внутрішню ієрархію острозької службової шляхти.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017