От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України


: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.01.13. [Електронний ресурс] / Наталія Тимофіївна Могилюк; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. — укp.
2

Моделі автоматизації проектування технологічних процесів роботизованого складання


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 [Електронний ресурс] / Світлана Святославівна Мілютіна; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. — укp.
3

Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 [Електронний ресурс] / Оксана В'ячеславівна Павленко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 24 с. — укp.
4

Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(I)(II)/гамма-AI2O3


: автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.17.04 [Електронний ресурс] / Ігор Михайлович Микитин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.
5

Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях


         За результатами обстежень 178-ми шахтарів, які потрапили в аварії та страждають на окремі донозологічні прояви посттравматичного стресового розладу, а також 100-та родичів, які контактують з потерпілими, показано, що у цих шахтарів аварія призвела до виникнення психологічних і психопатологічних субклінічних реакцій дезадаптації, у 48,3 % родичів постраждалих виявлено психічну травму, яка також сприяла виникненню реакції дезадаптації. За цього у постраждалих в аварії найбільш частими проявами є депресивні, істеричні, іпохондричні й експлозивні реакції, у а їх родичів найбільш часто виявлялись тривожні та паранояльні реакції. Виявлено очевидну тенденцію до етапності перебігу психологічних і психопатологічних реакцій залежно від часового строку, який пройшов після аварії. Для корекції міжособистісних конфліктів ефективно використовувались різні техніки гештальт-терапії, нейролінгвістичного програмування, на базі яких розроблено психокорекційну програму. Відзначено, що її впровадження дозволило у 84,3 % випадків відновити соціальну активність у постраждалих.
6

Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку


         На основі проведеного дослідження показано, що систематичне використання групових форм організації навчальної діяльності учнів, за додержання психолого-педагогічних умов їх організації, дозволяє учням на більш високому рівні засвоювати знання, краще орієнтуватися у навчальному матеріалі, позитивно впливає на розвиток пізнавальних процесів, таких як мислення, пам'ять, мовлення. Розкрито психолого-педагогічні умови ефективності спільної навчальної роботи молодших школярів у традиційній школі та в системі розвиваючого навчання. Наведено рекомендації щодо організації групових форм навчального процесу.
7

Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішніх збурень


         а за кГр подавляє перенос іонних дефектів. Доведено, що матричні системи з включеннями сполук з кристалізаційною водою є поглиначами електромагнітного випромінювання за температури .
8

Неврівноважені кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 [Електронний ресурс] / Тетяна Вікторівна Рябуха; НАН України; Інститут математики. — К., 2006. — 19 с. — укp.
9

Термодинамічний аналіз фазових рівноваг і структура алюмінієвих сплавів з магнієм, кремнієм та германієм


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 [Електронний ресурс] / О.В. Сульженко; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2001. — 18 с. — укp.
10

Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві


         Розроблено шляхи вдосконалення організації та підвищення ефективності за умов міжгосподарського використання сільськогосподарської техніки. Удосконалено методику планування витрат на ремонт та технічне обслуговування, використану для формування механізму порівняльної оцінки економічної ефективності внутрішньо-господарського та міжгосподарського машиновикористання в агробізнесі. Доповнено методичні підходи до встановлення вихідних граничних кількісних параметрів економічних показників під час проведення оцінки підприємницького ризику вкладення інвестицій в сільськогосподарську техніку, а також організаційно-правові підходи щодо функціонування машинних асоціацій. Розвинуто методичні підходи до побудови матриці "Бостонської консультаційної групи" для аналізу механізованих послуг, а також підходи до менеджементу в формах міжгосподарського машиновикористання.
11

Залучення зарубіжного капіталу в агропромисловий сектор України


[Електронний ресурс] / Л.П. Червінська, Т.М. Червінська // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 171-172 — укp. — укp. — англ.
12

Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами


         Досліджено питання щодо удосконалення формування та підвищення результативності механізму державного управління вторинними сировинними ресурсами (ВСР), спрямованого на досягнення умов сталого соціально-економічного розвитку держави. Доведено, що для задоволення потреб суспільства та збереження природних ресурсів, необхідно створити систему організації використання ВСР з відходів. Показано, що державне регулювання даного процесу на підставі концепцій екологічного маркетингу та стратегічного екологічного менеджменту повинно мінімізувати негативні наслідки. Запропоновано сформувати систему моніторингу наявності та використання ВСР.
13

Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транспорту


: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.04 [Електронний ресурс] / Сергій Михайлович Подрєза; Національний авіаційний ун-т. — К., 2005. — 37 с. — укp.
14

Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / І.М. Танасюк; Одеський держ. економічний ун-т. — О., 1998. — 17 с. — укp.
15

Податкові регулятори екологічної безпеки перехідної економіки України


         Доведено, що існуючий бюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища за сучасних умов ринкової економіки не вирішує актуальних проблем з урахуванням його роздрібненості та нецільового використання коштів. Обгрунтовано доцільність створення тимчасового Єдиного державного екологічного фонду через його податковий механізм. Визначено джерела формування даного фонду шляхом перерозподілу існуючих екологічних податків на користь доходної частини фонду. Розроблено напрямки використання його коштів. Розглянуто ресурсоощадну функцію екологічних податків. Надано класифікацію видів даних податків. Узагальнено досвід взаємодії роботи владних органів промислово розвинених країн у сфері податкового регулювання екологічних процесів. Запропоновано створити екологічні відділи в податкових органах. Розраховано коефіцієнти обчислення податку з власників транспортних засобів з урахуванням впливу об'єкта оподаткування на забруднення навколишнього середовища. Обгрунтовано необхідність доповнення алгоритму розрахунку земельного податку показником стану екосистеми з метою регулювання екологічної оцінки земельної ділянки.
16

Проблемы методологического обеспечения анализа состояния развития услуг АТП


         Обгрунтовано необхідність врахування регіональної специфіки під час проведення аналізу стану розвитку послуг АТП, запропоновано відповідні методичні рекомендації щодо проведення аналізу.
17

Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва


         Запропоновано методику управління обсягами організаційно-технічними заходами (ОТЗ) та вдосконаленої системи планування, організації та керування ОТЗ на основі сітьової структури моделювання за умов зниження собівартості та працевтрат, що дозволяє аналізувати рішення у взаємозв'язку показників на основі інформації різного ступеня визначеності та проводити обгрунтований вибір раціонального варіанта з урахуванням надійності його реалізації. Вперше розроблено концепцію розв'язання задачі реалізації ОТЗ проекту за мінімальних додаткових витрат за допомогою методу "Алгоритм виключення дефекту". Доведено, що для вирішення завдання впровадження оптимальних обсягів ОТЗ, застосовано аналогічний симплексу-методу універсальний алгоритм рішення завдань на графах і мережах "Алгоритм виключення дефекту", що розширює можливості постановки, рішення, фізичного тлумачення, інтерпретації багатьох завдань керування проектами. Це підвищить якість прийнятих рішень під час практичного застосування обсягів заходів. Економічний ефект полягає в оптимізації використання заходів у разі обмежених капітальних вкладів.
18

Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку


: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Людмила Миколаївна Нємець; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 34 с. — укp.
19

Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / Роман Іванович Шаравара; Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д., 2005. — 20 с. — укp.
20

Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України


         Проаналізовано сучасні концепції інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлено переваги та недоліки основних показників інфляції. Запропоновано методологічні підходи щодо врахування споживчих грошових втрат сільського населення під час визначення індексу споживчих цін (ІСЦ), а також щодо елімінування сезонних коливань даного показника інфляції. Виявлено провідні тенденції інфляції та основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Здійснено коригування показників фінансових результатів діяльності підприємств на інфляцію за допомогою системи індексів цін. Розроблено методологічні підходи щодо вимірювання прихованої інфляції на споживчому ринку. Побудовано зведений індекс інфляції за всіма ринками, який враховує складову прихованої інфляції, визначено напрями його застосування.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020