От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 [Електронний ресурс] / Сергій Сергійович Рижков; НАН України; Інститут технічної теплофізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.
2

Кластеризація обчислювального процесу в системах та мережах розгалуженого доступу


         Розроблено метод та програмне забезпечення балансування навантаження на сервери баз даних та маршрутизатори за програмно керованим критерієм з використанням кластерного програмного забезпечення OpenMOSIX на базі операційної системи Linux. Створено методику проектування програмних засобів на базі методу примусового балансування та симбіозу різних мов програмування.
3

Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту


: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Дзюба; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
4

Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії


         Запропоновано принцип створення композиційних мікрокристалів (МК) типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка". Визначено умови, за яких на ядра нарощується тонка світлочутлива оболонка зі збереженням високих сенситометричних параметрів галогенідів срібла. Речовини ядер, які є рентгенолюмінофорами, можна використовавати для створення систем, в яких підсилювальний екран і свілочутлива фаза об'єднані у межах гетерофазного МК. Специфіка проявлення тонкої оболонки зменшує кількість срібла в матеріалі без втрати інформаційної ємності. Одержані матеріали не поступаються за дефектоскопічною та радіографічною чутливостями кращим безекранним вітчизняним і закордонним матеріалам, що містять значно більшу кількість срібла. Розроблено фотоматеріали з гетерофазними нанокристалами та метод їх обробки, який дозволяє частину несрібного ядра використати для запису фазової складової оптичної інформації та одержувати глибокі тривимірні проникні голограми з високими рівнями кутової селективності та дифракційної ефективності.
5

Термінологічний словник меблярства (ст. 1)


         Зібрано та класифіковано традиційні й сучасні матеріали, що застосовуються для виготовлення меблів.
6

Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів


         Розроблено теоретичні та технологічні засади вивчення кінематичних процесів засобами цифрового фотограмметричного знімання (наземного та повітряного) за фіксації просторового положення знімальної системи. Вперше теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено доцільність застосування лінійних операторів для опрацювання зображень у кінематичній цифровій фотограмметрії. Розроблено способи врахування дисторсії цифрових знімальних камер за напрямками та попіксельно. Створено математичну модель (на засадах цифрової кінематичної фотограмметрії) для визначення кількісних параметрів льодовиків Антарктичного узбережжя. Запропоновано методику створення цифрових великомасштабних планів Антарктичного узбережжя та прилеглих до нього островів. Розроблено методики спостереження за деформаціями інженерних споруд цифрових стереофотограмметричним методом. Наведено методику створення цифрових фронтальних планів та інтер'єрів споруд. Створено методику оперативного визначення координат і виявлення об'єктів цифровим стереофотограмметричним комплексом під час виконання миротворчих операцій. Розроблено макетні зразки цифрового фототеодоліта, аерофотопристрою та комплексу "GPS - знімальна камера", а також методику проведення знімальних робіт. Запропоновано методику дослідження GPS за кінематичного режиму її використання з аерознімальною системою.
7

Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі


         Уперше показано, що прогрів верхньої мантії супроводжується утворенням шарів часткового плавлення з верхньою межею на глибині близько 250-ти км, які є гравітаційно стійкими, тому що густина розплавів у них не менша за густину твердої фази. Розроблено модель теплової нестійкості зони знижених сейсмічних швидкостей у центральній Європі як зони часткового плавлення з верхнею межею поблизу рівня інверсії густин (РІГ). Одержано оцінки характерних масштабів і часів нестійкості та показано, що вони узгоджуються з результатами спостережень. Установлено, що джерелами кімберлітового магматизму є шари часткового плавлення, що майже цілком лежать глибше за РІГ. Вперше запропоновано геодинамічну модель походження кімберлітів. Здобуто нові розв'язки для тріщини Дагдейла - Баренблатта розтягу та зсуву. Продемонстровано, що для неї існує макроскопічний параметр, який має розмірність довжини - так звану критичну довжину, що є природним масштабом. Розроблено модель підготовки землетрусів інтрузивного типу та з'ясовано умови, за яких тріщина гідро/магморозриву може спричинити утворення сейсмогенної кінцевої тріщини зсуву. Зазначено, що передбачення моделі, включаючи існування зростаючого поверхневого купола над магматичною камерою, специфічний вигляд механізму вогнища землетрусу та сильна залежність сейсмічної енергії від глибини гіпоцентру, спостерігаються у природі. Добуто нові точні розв'язки для напружень і зміщень у пружному напівпросторі, що викликаються накачкою круглої горизонтальної тріщини гідро/магморозриву. Доведено, що дані рішення дозволяють виконувати інтерпретацію сучасних високоточних супутникових геодезичних спостережень.
8

Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем


         Сформульовано новий науковий, теоретично та методологічно обгрунтований підхід до вивчення просторово-часових полів хімічних речовин у природних водах. У гідрохімічну науку введено та формалізовано поняття про специфічне природне утворення - гідрохімічну систему (ГХС). Досліджено основні властивості та функції ГХС, виконано їх типізацію та запропоновано ієрархічну класифікацію вертикальних структурних рівнів ГХС з урахуванням особливостей взаємозв'язку різних типів природних вод. Створено методологію вивчення ГХС, орієнтовану на прикладне застосування у гідрохімічних дослідженнях. Значну увагу приділено регіональних ГХС природних вод України з метою апробації теоретико-методологічних розробок.
9

Формалізоване подання процесу флювіального рельєфоутворення


[Електронний ресурс] / С.В. Костріков // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 127-134 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.
10

Інтегральні оцінки норм резольвент та безумовні базиси, що породжуються системою ваг Макенхаупта


         Розглянуто теореми про повноту систем власних векторів скінченновимірних збурень оператора інтегрування. Доведено теореми про безумовні базиси сімей функцій.
11

Новий стандарт університетського підручника з маркетингу


[Електронний ресурс] / С.В. Борзенков // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N83. — С. 115-117 — укp.
12

Обмеженість l-індексу добутку Бляшке та добутку Нафталевича- Цудзі


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 [Електронний ресурс] / Юрій Степанович Трухан; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 16 с. — укp.
13

Поширення акустоелектричних хвиль в п'єзоелектричних циліндрах


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Володимир Миколайович Шульга; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.
14

Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання


: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Шавальова; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — укp.
15

Теорія функцій в квантовому крузі


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 [Електронний ресурс] / Д.Л. Шкляров; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 16 с. — укp.
16

Умови підпорядкованості для систем мінімальних та максимальних диференціальних операторів у просторах Lv omega


: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 [Електронний ресурс] / Д.В. Лиманський; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2004. — 19 с. — укp.
17

Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai


         Розглянуто деякі аспекти механізму дії макроциклічних трихотеценів (МЦТЦ), які синтезовано Dendrodochium toxicum, щодо тест-культур і модельних систем. Проаналізовано вплив на синтез білка і нуклеїнових кислот у тест-організмі. З'ясовано, що досліджувані токсини у залежності від концентрації спричиняють інгибуючу і активуючу дію на їх синтез у найпростішого представника прокаріот Acholeplasma laidlawii й інгибуючу дію на синтез даних сполук у представників еукаріот Saccharomyces cerevisiae та Chlorella vulgaris. Вперше виявлено, що досліджувані МЦТЦ впливають на синтез білка дріжджів на етапі транскрипції, з порушенням функціонування основного ферменту даного етапу ДНК-залежної РНК-полімерази. Проаналізовано дії досліджуваних токсинів щодо росту і синтезу пігментів у хлорели за різних умов культивування. Виявлено зниження сумарного вмісту АТФ у клітинах хлорели за умов освітлення під дією досліджуваних МЦТЦ. Встановлено здатність досліджуваних токсинів підвищувати проникність мембран саркоплазматичного ретикулуму щодо іонів кальцію з порушенням його градієнт на мембрані, аналогічно з метою впливу відомого кальцієвого іонофору А 23187.
18

Використання функціонально-зв'язаних вітамінів з аланіном і глутаматом для корекції їх окислювального катаболізму в головному мозку при гіпоксії замкненого простору


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.05 [Електронний ресурс] / Сарр Сандене; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2000. — 19 с. — укp.
19

Вимірювання об'єму псевдоакомодації та його клінічне значення при артифакії


         Здіснено математичні розрахунки глибини фокуса у схематичному оці Гульштранда за умов поєднання різних значень діаметра зіниці та розмірів фігур розсіяння світла, що є характерними для гостроти зору 1,0, 1,5 та 2,0 одиниці. Запропоновано графічну методику дослідження та прилад для вимірювання глибини фокуса й об'єму псевдоакомодації у пацієнтів з артифакією. Установлено обернену залежність глибини фокуса від гостроти зору та діаметра зіниці, на підставі збігу математично розрахованих і клінічно одержаних значень глибини фокуса. Запропоновано уточнену термінологію стосовно псевдоакомодаційної здатності пацієнтів з артифакією. Глибиною фокуса запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої спостерігається найвища гострота зору конкретної особи. Об'ємом псевдоакомодації запропоновано вважати діоптрійний еквівалент ділянки простору перед оком, у межах якої рівень гостроти зору не нижче 0,7.
20

Вплив засобів фізичної реабілітації на стан нервово-м'язової системи хворих на спастичний атонічний коліт


         Зазначено, що захворювання товстої кишки на даний час лишаються найменш вивченим розділом гастроентерології. Передбачено розробку та апробацію методів лікування у разі хронічного коліту.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019