От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів


         Вивчено роль синдрому ендотоксикозу, процесів запалення, перекисного окиснення ліпідів, імунологічної реактивності та ферментативної активності у клітинах крові за патогенезу крові, атонічного дерматиту й акантолітичної пухирчатки. Одержані дані використано для розробки схем комплексної ендокринологічної коригувальної терапії хворих на тяжкі розповсюджені дерматози. Проведено поглиблене клініко-лабораторне обстеження 260-ти таких хворих (псоріаз - 134-х, атопічний дерматит - 55-ти, акантолітичну пухирчатку - 71-го) та встановлено порушення стану ендоекологічної безпеки організму, складовими якого є наявність синдрому ендогенної інтоксикації, порушення стану антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, імунної реактивності, зміни адаптаційно-компенсаторних механізмів. Це сприяло проведенню комплексної інтенсивної дезинтоксикаційної терапії за методом ендоекологічної реалібілітації та корекції з застосуванням біокоригувального медичного ентеросорбенту силіксу. Розроблено комплексний метод реабілітіації та корекції порушеного стану ендоекологічної безпеки організму хворих на псоріаз, атопічний дерматит й акантолітичну пухирчатку, який є складовою комплексу лікувального впливу з метою ендоекологічної реабілітації та корекції з використанням даного ентеросорбенту "Силікс". За результатами впровадження запропонованого комплексного методу показано його ефективність, простоту, економічність. Доведено, що цей метод сприяє уникненню ускладнень, суттєво скорочує строки терапії пацієнтів у стаціонарі, подовжує клінічну ремісію дерматозів та може застосовуватись за різних умов практичної дерматології для підвищення ефективності медикосоціальних реабілітаційних заходів хворих на тяжкі та хронічні розповсюджені дерматози.
2

Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні та методи її профілактики


         Проведено вивчення загальної та спалахової захворюваності на ботулізм в Україні з урахуванням впливу факторів навколишнього середовища. Вперше визначено сутність й обгрунтовано наявність такого явища, як спалахова захворюваність на ботулізм в Україні. Спалах ботулізму кваліфіковано як осередок, в якому кількість потерпілих становить п'ять і більше осіб (залежно від характеру консервованого продукту та типу збудника захворювання), що споживали один харчовий продукт протягом типового інкубаційного періоду. Методом просторового аналізу на основі ArcGlS Geostatistical Analyst визначено територіальні, часові та групові фактори ризику та наведено прогноз щодо можливості виникнення спалахів ботулізму. Запропоновано еколого-гігієнічну модель прогнозу безпечності продуктів харчування щодо їх контамінації C.botulinum. Удосконалено систему санеепіднагляду за ботулізмом в Україні на підставі введення нової кваліфікації категорії спалаху захворювання, визначення статистичних показників спалахової захворюваності, смертності та летальності й уточнення часових, територіальних і групових ризиків, а також використання еколого-гігієнічної моделі контролю якості продуктів харчування для прогнозу ботуліногенності та квантифікації факторів ризику (м'ясних, рибних, та плодоовочевих консервованих продуктів).
3

Токсикологічна характеристика кротонового альдегіду - одоранту природного газу - при його інгаляційному надходженні (експериментальне дослідження)


         Визначено, що особливістю токсичної дії кротонового альдегіду (КА) на дихальну систему щурів за різних режимів його інгаляційного надходження (одноразового, субхронічного, хронічного) є порушення стану сурфактантної системи легень, функції рецепторів дихальної системи та морфологічної структури легень. З'ясовано, що КА спричиняє токсичну дію на лімфоцити периферичної крові та викликає їх морфологічні порушення, а за токсичних концентрацій - індукцію ферменту альдегіддегідрогенази та зниження вмісту парамагнітної форми цитохрому P-450 у печінці щурів. За цього інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та реакції деметилування амідопірину вірогідно не змінюються.
4

Дизайнерское образование: выбор приоритетов в условиях импорта материальной культуры


         Розглянуто проблемку розподілу освітніх напрямків і спеціалізацій між дизайнерськими навчальними закладами та попитом українського ринку.
5

Диригентське оркестрове виконавство і вітчизняне аматорське музикування (початок ХІХ ст.)


         Проаналізовано специфіку диригентського виконавства в період культивування академічного колективного музикування в Україні.
6

Звук як компонент образної структури фільму


         Проведено комплексне системне дослідження звукового рішення фільму як одного з головних компонентів його образної структури. Розроблено й впроваджено субтрактивний, адитивний й інтеграційний методи синтезу образної структури, адаптовані для художнього аналізу з теорії світла й технології синтезу звуку. Образну структуру фільму розглянуто як складну й багатошарову систему з асоціативними зв'язками по горизонталі (об'єднання мови, музики, звукових ефектів й атмосфери у звукову картину), вертикалі (звукозоровий контрапункт) і в масштабі формоутворення (лейтелементи, принципи симфонізму, перенесення в кінематограф принципів традиційної будови балади, думи, народної драми - вертепу). Проаналізовано досвід застосування субтрактивного, адитивного й інтеграційного методів синтезування образності на прикладі українських ігрових фільмів. Розглянуто новітні засоби виразності багатоканальних систем кіно.
7

Офорты П. Макова


         Проаналізовано творчість відомого харківського художника-графіка П. Макова. Розглянуто проблему авторської концепції розумiння офорту, як засобу вираження внутрiшнього свiту художника.
8

Розвиток інтегрованого мислення майбутніх педагогів-музикантів у процесі роботи над шкільною піснею


         Розкрито особливості взаємозв'язку різноманітних навчальних дисциплін у процесі підготовки музиканта-фахівця до роботи над шкільною піснею з дитячим колективом.
9

Розвиток нотної грамоти за вокально-хоровими рукописами XVII ст.


         В работе показан анализ хоровой литературы XVII в. Установлено, что этот период был активным в развитии и распространении знаменной и нотолинейной грамоты в Украине и России, что позволило обеспечить почти все местные церковные и детские хоры нотными книгами и особенно ирмологиями.         In work the analysis of the choral literature of XVII century is shown Is established, that this period was active in development and distribution znamenou and notolinear letters in Ukraine and Russia that has allowed to provide almost all local church and children's choruses with musical books and especially irmologiy's.
10

Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з хорового диригування


         Розглянуто актуальні проблеми підготовки майбутнього учителя музики за нових умов реформування педагогічної освіти.
11

Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації


         Проведено системний аналіз екологізму як ідейно-світоглядної стратегії, яка інтегрує систему цінностей, тип гуманістичної культури й етично зорієнтовану практику і спрямована на оптимізацію відносин у координатах "людина - природа" та "суспільство - довкілля". Досліджено передумови становлення екологізму, тенденції його еволюції та внутрішньої диференціації. Охарактеризовано носіїв та прихильників ідеології екологізму. На підставі аналізу ідейно-світоглядних засад і практичної спрямованості основних екологістичних концепцій (глибинної екології, соціоекології, біорегіоналізму, екофемінізму) установлено інваріанти екологізму: переорієнтацію з антропоцентризму на еко- та природоцентризм, розробку нової етики "недомінування" й "етики турботи"; сакралізацію природи та землі, віру в "мудрість природного життя"; антиглобалістську спрямованість; турботу про екологічну справедливість; просвітництво. Досліджено роль і місце принципу справедливості у сучасному екологізмі, співвідношення глобального та локального, а також підходи до побудови концепцій екоосвіти у контексті екологізму.
12

Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ ст.


         Проведено філософсько-релігієзнавчий аналіз українського рідновірського релігійного руху в діаспорі як спроби відновлення етнічної дохристиянської релігії адаптованої до умов сучасності. На підставі вивчення нових історичних джерел систематизовано відомості про всі конфесійні різновиди руху у діаспорі. Проаналізовано теологічні концепції різних релігійних громад. Встановлено сакральну роль українського етносу та України в релігійній іделогії руху. Визначено ключові елементи обрядової системи та способу життя віруючого. Виявлено вплив загальних тенденцій релігійного постмодерну та світоглядних ідей провідних філософських напрямків XIX - XX ст. на функціонування рідновірського релігійного комплексу.
13

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 201 - 300
14

Історико-теоритичні основи радянської політики в Криму в післяреволюційний (1917 р.) період


[Електронний ресурс] / І.В. Рибак, Д.Г. Сидорук // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 117-120 — Библиогр.: 21 назв. — укp.
15

Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів


         Досліджено особливості таксаційної та морфологічної будови маргінальних букових насаджень Бескидів та обгрунтовано пропозиції щодо формування їх оптимального стану та продуктивності. Запропоновано оригінальну методику оцінки просторової структури насаджень. Визначено умови розмежування крони дерева на освітлену та затінену частини на базі використання визначених коефіцієнтів, обчислення об'єму та площі зовнішньої поверхні крони, індексів заповнення об'єму та площі намету, обчислення верхньої висоти для модальних насаджень. Вивчено особливості площинного розташування дерев у насадженнях різного віку та їх будову за таксаційними та морфологічними показниками. Досліджено розподіл редукційних чисел за відсотковими долями від загальної кількості дерев. Виявлено, що букові насадження Бескидів характеризуються порушеною природною структурою, з пристигаючого віку в них формуються біогрупи у складі 5 - 8 дерев і вертикальна зімкнутість намету. За морфологічними показниками дерев та їх крон вивчено намет насаджень, проаналізовано об'єм та площу зовнішньої поверхні крони та її освітлених і затінених частин за соціальними рівнями. Виявлено, що основу об'єму та площі росту букняків становлять дерева трьох верхніх рівнів, які формуються панівними, співпанівними та підпорядкованими деревами. Відзначено зростання з віком ролі панівних дерев у формуванні насаджень за основними показниками. Вивчено парні та множинні кореляційні залежності між основними таксаційними та морфологічними показниками у букових насадженнях. Проаналізовано істотність впливу і здійснено моделювання методами множинної регресії таксаційних показників для формування оптимальних за продуктивністю букових насаджень.
16

Кислотно-основна буферність грунтів Чорногірського масиву Українських Карпат


         Запропоновано новий методологічний підхід щодо оцінки кислотної буферності кислих грунтів з урахуванням її актуальної та потенційної форм. Розглянуто роль трофічного підкиснення у генезі кислотності буроземів. Встановлено, що досліджувані буроземи характеризуються аномально низькою, дуже низькою та низькою буферністю до кислотного навантаження та високою - до лужного. Проаналізовано географічну закономірність змін ПКБ з огляду на вертикальну поясність. Визначено, що головними чинниками, які впливають на формування ПКБ у профілі буроземів, є високий вміст кислого фульватного гумусу, рухомого Al і низький вміст Ca. Елювій-делювій карпатського флішу з переважанням пісковиків і меншим вмістом рухомого Al характеризується більшою ПКБ, а ніж за наявності аргілітів та алевролітів. Вперше ідентифіковано буферні системи кислих систем буроземів за участю рухомого Al, обмінного Ca та гумусу. Наведено картосхему ПКБ грунтів території Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника та Карпатського природного національного парку.
17

Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri - Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Світлана Віталіївна Дідович; Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. — Чернігів, 2007. — 22 с. — укp.
18

Удосконалення технологій машинного доїння овець і переробки молока


         Розроблено спеціальний пристрій для роздільного доїння долей вимені вівцематок, що дало змогу визначити технологічність вимені та відібрати найбільш придатних до машинного доїння вівцематок. Удосконалено технологію виробництва малосільної бринзи з застосуванням різних режимів пастеризації, сухих бактеріальних і грибних ферментативних препаратів для овочевого молока, комплекту технологічного обладнання та способів пакування бринзи для фермерських і селянських господарств, яка скорочує технологічний процес і дає змогу зменшити витрати праці на її виробництво, а також підвищити якісні та смакові показники продукту. Розроблено технологію виробництва твердих сирів типу пекоріно та качковал завдяки вивченню різних режимів пастеризації, застосуванню сухих бактеріальних і грибних ферментативних препаратів, створенню технічного засобу для парафінування та застосуванню полімерних плівок за умов фермерських і селянських господарств.
19

Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят


         На основі експериментів встановлено, що на якість молозива істотно впливають умови утримання корів у сухостійний період, разом з тим несприятливі умови утримання сухостійних корів-матерів менше впливають в ембріональному періоді на здоров'я і ріст майбутнього приплоду, ніж якість молозива. Розроблені методи зниження бактеріального забруднення молозива та підвищення у ньому вмісту вітамінів групи D.
20

Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів


         Вивчено і уточнено розповсюдження в Україні основних видів тетраніхових кліщів і визначено їх видову і стадійну чутливість до акарицидів. Відмічено тенденцію до виникнення групової і перехрестної стійкості кліщів до токсичної дії різних хімічних сполук. Встановлено, що зменшення обсягів застосування фосфорорганічних препаратів призводить до реверсії чутливості резистентних популяцій кліщів. Обгрунтовано тактику застосування акарицидів проти червоного плодового, звичайного павутинного і глодового кліщів, що дозволяє попередити формування резистентності. Рекомендовано перспективні акарициди та визначено оптимальні фенологічні строки їх застосування з урахуванням найбільш чутливого до акарицидів стадійного складу популяцій.

Документы 41 - 60 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018