От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
РазделНаучные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам
Короткое описаниеРегуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення
Подробное описаниеРасширение файла: zip
Размер документа: 22.7 кб.
Описание:
Добавлено2008-10-17 12:44:30

Смотрите также:
  • Окисне фосфорилювання і активність ферментів антиоксидантного захисту в тканинах щурів за дії аліфатичних амінів та селену

  • Функціональна активність системи рецепторних тирозинових протеїнкіназ у лімфоцитах селезінки щурів за умов радіаційного впливу

  • Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації

  • Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та швидкість газообміну при старінні дрозофіл, мишей і щурів

  • Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання

  • Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у радіаційно- індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів

  • Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окиснення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів

  • Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність металозалежних ферментів у хворих на шигельоз

  • Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями

© 2007-2019