От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Інвестиційний менеджмент

1. Методика оцінки та прогнозування кон'юктури інвестиційного ринку 3
2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 14
3. Задача 20
Використовуючи дані про фінансово-господарський стан підприємств, що можуть розглядатись як потенційні об'єкти інвестування, оцінити рівень їх інвестиційної привабливості та обгрунтувати рішення щодо вкладення коштів в одне із запропонованих підприємств (підприємство №1- машинобудівний завод, підприємство №2- фабрика пошиття верхнього жіночого одягу). При цьому слід прийняти до уваги, що. Усі підприємства мають однакову організаційно-правову форму відкрите акціонерне товариство, майбутній інвестор не має певних пріоритетів щодо спеціалізації та розміру підприємства-реципієнта.
Основні дані по балансах підприємств, що розглядаються:
Показники Підприємство №1 Підприємство №2
На 1.01 На 1.04 На 1.07 На 1.01 На 1.04 На 1.07
Основні засоби та інші необоротні активи,
У т.ч. основні засоби 1804125

1520682 2018833

1580581 2787709

1647431 128681

107071 127125

105674 134195

104012
Запаси та витрати 1325456 3079629 5424020 74139 134788 119054
Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення 546257 262914 310334 13606 8629 12586
Розрахунки з дебіторами 1517768 3054046 6707446 59525 100592 178819
Разом активів 5193606 8415422 15229509 276805 372276 446959
Власні кошти 3000641 4407611 8765337 193613 246357 307466
Довгострокові пасиви - - - 30000 30000 30000
Короткострокові кредити банків 129 123 18 3926 3926 3926
Кредиторська заборгованість 2156776 4004130 6450596 49266 91993 105567
Разом пасивів 5193606 8415422 15229509 276805 372276 446959
Додаткові дані для розрахунку показників ринкової вартості підприємства:
Показники Підприємство №1 Підприємство №2
1 квартал 2 квартал 1 квартал 2 квартал
Номінальна вартість акцій, грн. 1000 1000 1000 1000
Кількість акцій в обороті, од. 99731 99731 16011 16011
У т.ч. привілейованих акцій, од. 24933 24933 - -
Встановлений рівень дивідендів по привілейованих акціях, % до номіналу 50 100 - -
Частка чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів, % 10 10 40 40
Фінансовий результат від звичайної діяльності , грн. 3145298 9127703 85056 192787
Доходи від реалізації продукції, грн. 7448920 12659993 318848 423930
Виручка від реалізації продукції з відстрочкою платежу, % до загального обсягу 10 8 7 7
За результатами розрахунків зробити докладну пояснювальну записку.
Довідкова інформація: вартість довгострокових банківських кредитів 24% річних з виплатою відсотків щоквартально наприкінці кожного кварталу; вартість короткострокових банківських кредитів - 12% річних з виплатою відсотків щокварталу наприкінці кожного кварталу. Банківська відсоткова ставка по депозитах становить 8%.

Література 27


© 2007-2020