От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Область поиска: название и описание только название


Заказать работу на тему: "2001 320"

Документ № 1 (ID:40693)
Добавлен: 2009-04-12 17:58:51
Краткое описание:Українсько-німецькі відносини (1991-2001 рр.)
План
I Вступ
II Формування політико-правових відносин.
III Роль ФРН у реалізації угоди про партнерство і співробітництв між Україною та Європейським Союзом.
IV Висновки
V Список використаної літератури

Документ № 2 (ID:13045)
Добавлен: 2008-09-30 21:02:38
Краткое описание:Бібліографія праць співробітників інституту 1991 — 2001 рр.
[Електронний ресурс] / НАН України. Інститут політ. і етнонац. досліджень. — К., 2002. — 144 с — укp.
Документ № 3 (ID:38207)
Добавлен: 2009-04-12 17:58:13
Краткое описание:Аналіз фінансового стану ВАТ „Галактон” в 2001-2002 рр.
1. Показники аналізу фінансового стану 2
1.1. Аналіз платоспроможності та ліквідності 2
1.2 Аналіз прибутковості та фінансової стабільності 3
1.3 Аналіз майнового стану 4
2. Розрахунок показників фінансового стану ВАТ „Галактон” 6
Додаток 1. Баланс і звіт про фінансові результати ВАТ „Галактон” за 2002 рік 8

Документ № 4 (ID:4408)
Добавлен: 2008-10-31 01:04:44
Краткое описание:Аграрна реформа в Україні (1991 - 2001 роки)
         Розкрито суть, напрями, етапи, соціально-економічні та політичні наслідки реформ в аграрному секторі економіки України у 1991 - 2001 рр. Проаналізовано вплив нових економічних відносин в аграрному секторі на зміну соціальної структури в українському суспільстві. Обгрунтовано тезу про те, що реформування аграрного сектора - важливий фактор становлення громадянського суспільства в Україні.
Документ № 5 (ID:19755)
Добавлен: 2008-10-07 23:20:01
Краткое описание:Information Chill, Libraries and Democracy after September 11, 2001
         Досвід підказує нам, що пропагандистська атмосфера та інформаційний холод, який ми відчуваємо, є наслідками терористичних атак на США 2001 року. У ході семінару будуть обговорюватися питання забезпечення доступу до урядової інформації та її надійностів різних країнах, що беруть участь у розгорнутій війні проти тероризму. Яким чином бібліотекарі та інші фахівці в галузі урядової та офіційної інформації повинні ставитися до пропаганди і обмежень на доступ до інформації?
Документ № 6 (ID:12730)
Добавлен: 2008-10-23 23:35:17
Краткое описание:Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року
         Розглянуто поняття, зміст, суть та юридичну природу кримінально-правової норми про відповідальність за шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України), а також поняття розкрадання чужого майна, обману, зловживання довірою. Досліджено історичний розвиток законодавства щодо боротьби з шахрайством, склад цього злочину, кваліфіковано види шахрайства. Висвітлено проблемні питання, пов'язані з відмежуванням шахрайства від суміжних складів злочинів, встановлено критерії його відмежування. Обгрунтовано доцільність повернення до закону про кримінальну відповідальність поняття розкрадання чужого майна та подано власну його дефініцію. Враховуючи статистичні матеріали та емпіричні дані, визначено певні кримінологічні особливості особи злочинця під час здійснення шахрайства. Наведено пропозиції щодо вдосконалення окремих кримінально-правових норм та покращання практичної діяльності органів внутрішніх справ та судових органів.
Документ № 7 (ID:20714)
Добавлен: 2008-10-11 07:20:20
Краткое описание:Православна духовна освіта в Україні (1991 - 2001 рр.)
         Уперше комплексно розглянуто систему православної духовної освіти у період незалежності України. Доведено, що швидке зростання мережі православних духовних навчальних закладів було активізовано процесами демократизації, релігійного та духовного відродження українського суспільства, збільшенням кількості релігійних громад за гострої потреби у кваліфікованих церковних кадрах. Виявлено негативний вплив церковного розколу на процес формування мережі православних духовних освітніх установ. З'ясовано, що протягом 1990-х рр. значних змін зазнала модель і структура духовних навчальних закладів. Уперше проаналізовано кількісні та якісні зміни складу колективів викладачів та слухачів, установлено фактори, що їх викликали. Зроблено висновок, що застосування нових форм і методів навчання, значне розширення навчальних програм і планів, нові підходи до виховної роботи мали потужний позитивний потенціал, активізували самостійну та пізнавальну діяльність учнів і студентів, сприяли формуванню всебічно освіченої людини.
Документ № 8 (ID:20251)
Добавлен: 2008-10-08 00:49:39
Краткое описание:Історіографія діяльності земських установ України (1864 - 2001 рр.)
         Вперше у широких хронологічних межах досліджено комплекс українських, російських і зарубіжних історіографічних джерел, який вміщує монографії, брошури, статті, дисертаційні дослідження щодо діяльності земських установ України. Встановлено зв'язок між змінами на пострадянському просторі та зміною поглядів дослідників щодо українських земств. Показано еволюцію поглядів українських і російських учених на діяльність земств як органів місцевого самоврядування. На підставі введення у науковий обіг нових джерел, насамперед, архівних документів, комплексно досліджено головні чинники, які визначали стан суспільно-політичної, культурно-освітньої та соціально-економічної діяльності земських установ України.
Документ № 9 (ID:20818)
Добавлен: 2008-10-11 07:34:53
Краткое описание:Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х - 2001 рр.)
         Розкрито соціально-економічні та політичні фактори, які сприяли формуванню недержавного сектора вищої школи, висвітлено об'єктивні та суб'єктивні труднощі, які заважали даному процесу. Встановлено, що недержавна вища освіта в новітній час продовжує та збагачує вікові традиції українського народу в галузі освітньої діяльності, сприяє подоланню глибокої кризи, в якій опинилася українська вища школа за радянських часів. Визначено основні етапи розвитку недержавної вищої школи. Зроблено висновок про наростання процесу зближення та конвергенції недержавної та державної вищої школи України, формування у цьому контексті єдиного освітнього простору держави.
Документ № 10 (ID:22096)
Добавлен: 2008-10-14 16:40:41
Краткое описание:Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю.Брайчевського (1924 - 2001)
         Проведено дослідження документальної спадщини відомого українського історика, археолога, почесного професора Києво-Могилянської академії, голови осередку Українського історичного товариства ім.М.Грушевського у Києві, дійсного члена Вільної Української Академії Наук у США М.Ю.Брайчевського у контексті його історико-бібліографічної діяльності. Визначено внесок науковця у розвиток вітчизняного бібліографознавства. Здійснено систематизацію та аналіз документів особового архівного фонду ученого, які вперше впроваджено до наукового обігу. Досліджено основні напрями наукової діяльності М.Ю.Брайчевського, зокрема історичний та бібліографічний. Охарактеризовано творче професійне середовище ученого, досліджено його наукові взаємозв'язки у галузі історико-археологічної діяльності. Досліджено науково-організаційну роботу ученого в Українському товаристві охорони пам'яток історії та культури. Проведено бібліометричний аналіз персональної бібліографії М.Ю.Брайчевського.
Документ № 11 (ID:14)
Добавлен: 2008-10-23 23:33:13
Краткое описание:Основні показники діяльності банків України в 2001-2007 рр.
Документ № 12 (ID:32800)
Добавлен: 2008-08-14 22:22:08
Краткое описание:Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991 - 2001 рр.)
         Проаналізовано особливості розвитку пострадянської архітектури в Україні у період 1991 - 2001 рр. Розроблено систему його наукової оцінки відповідно до специфіки джерел вивчення пострадянської архітектури. З'ясовано визначальні передумови формування феномену пострадянської архітектури й обгрунтовано їх значення для архітектурних процесів 1990-х рр. Досліджено особливості пострадянського розвитку архітектури в Україні за умов фундаментальних суспільних змін. Визначено основні характеристики поняття "пострадянська архітектура" та проаналізовано взаємозв'язок даної категорії з загальною логікою соціокультурної своєрідності середовища розвитку пострадянської архітектури. Сформульовано принципи співставлення архітектурних процесів в Україні у контексті їх світового розвитку. Здійснено теоретичне обгрунтування деяких специфічних явищ в українській архітектурі 1990-х рр. Сформульовано концепцію сприйняття об'єктів пострадянської архітектури в аспекті теорії архітектури та сформульовано принципи його практичного відображення з урахуванням характерних рис суспільства перехідного періоду.
Документ № 13 (ID:37836)
Добавлен: 2009-04-12 17:57:58
Краткое описание:Які документи регламентують акцизний збір. Описати нормативний документ №33 /2001
1. Які документи регламентують акцизний збір 2
2. Описати нормативний документ №33/2001 5
Література 7

Документ № 14 (ID:20217)
Добавлен: 2008-10-08 00:43:34
Краткое описание:Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989 - 2001 рр.)
         Досліджено динаміку природного та механічного руху сільського населення України, визначено причини даних змін. На підставі вивчення значної кількості історичних джерел, більшість з яких вперше введено до наукового обігу, проаналізовано причини змін у соціальному складі сільського населення України. Узагальнено динаміку співвідношення селянства за статтю та віком. Розкрито зміст основних видів міграції селян, охарактеризовано демографічну та соціально-професійну структуру сільського населення та її перетворення за даних умов. З'ясовано вплив Чорнобильської катастрофи на зміни у соціальному складі сільського населення України. Показано зміни у соціально-освітній та етнічній структурі селянства протягом 1989 - 2001 рр.
Документ № 15 (ID:41431)
Добавлен: 2009-04-12 17:58:59
Краткое описание:Які документи регламентують акцизний збір. Описати нормативний документ №33 /2001
Зміст
1. Які документи регламентують акцизний збір 2
2. Описати нормативний документ №33/2001 5
Література 7

Документ № 16 (ID:15073)
Добавлен: 2008-09-27 21:34:44
Краткое описание:Захист дисертацій за спеціальністю 05.23.20 в спеціалізованій вченій раді д.26.056.09 у 2001 - 2002 рр.
[Електронний ресурс] / О.П. Ісаєв // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 61-67. — укp.
Документ № 17 (ID:21131)
Добавлен: 2008-10-23 21:08:19
Краткое описание:Українсько-російські стосунки в сучасній західній науковій літературі (1991 - 2001 рр.)
         Проведено комплексне дослідження новітніх західних публікацій з історії та сучасного стану українсько-російських взаємин. Розглянуто процес і основні етапи становлення сучасної західної україністики та пов'язаних з нею наукових дисциплін, досліджено тематичні та концептуальні зміни в русистиці, славістиці та радянології. Простежено процес розширення кола дослідників і еволюції наукової тематики, пов'язаних з вивченням відповідної проблеми. Зроблено висновок про те, що вивчення українсько-російських взаємин переживає процес перетворення на окремий науковий напрям у рамках західної історіографії та політології. З'ясовано погляди провідних західних аналітиків щодо основних проблем і перспектив розвитку українсько-російських взаємин у минулому та сучасному, зокрема в національному, міжнародному та двосторонньому міждержавному контексті. Визначено основні дискусійні проблеми в процесі вивчення історії, міжнаціональних, міждержавних українсько-російських стосунків. Доведено, що західна література відповідної проблематики здійснила помітну еволюцію в напрямку відмови від колишніх ідейних упереджень і стереотипів.
Документ № 18 (ID:11710)
Добавлен: 2008-10-28 10:18:21
Краткое описание:Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 - 2001 рр.)
         Визначено та науково обгрунтовано основні періоди й етапи еволюції системи державного управління освітою в рамках наявної на сьогодні періодизації (1946 - 1959 рр. - період повоєнного відновлення системи освіти та управління нею; 1959 - 1991 рр. - період розвитку державного управління освітою часів "побудови розвиненого соціалізму", в якому виділено три етапи: 1959 - 1965 рр. - етап пошуків нових форм і методів державного управління; 1965 - 1991 рр. - етап жорсткої (абсолютної) централізації, посилення авторитарних, бюрократичних методів управління; 1991 - 2001 рр. - період формування нової моделі державного управління). Визначено характерні особливості державного управління освітою відповідно до виявлених періодів розвитку системи даного управління. Уточнено понятійний апарат в аспектах авторського тлумачення й розкриття змісту базових понять (державне управління освітою, державна політика в галузі управління освітою), висвітлено мету, структуру та функції центральних органів управління освітою. Проаналізовано зміст і форми управління, виявлено основні тенденції, принципи та закономірності його розвитку за досліджуваний період. Наведено пропозиції та практичні рекомендації щодо можливості використання історичного досвіду в умовах реформування системи державного управління освітою.
Документ № 19 (ID:19572)
Добавлен: 2008-10-06 09:24:09
Краткое описание:Участие российских библиотек в реализации Федеральной программы "Культура России 2001-2005 гг."
         Висвітлено федеральну цільову програму "Культура Росії"; представлено пріоритетні напрямки державної політики в галузі бібліотечної справи. Розглянуто шість основних груп проектів, що входять у розділ "Бібліотеки Росії". Розкрито основні принципи фінансування програмних заходів.
Документ № 20 (ID:20340)
Добавлен: 2008-10-11 06:14:35
Краткое описание:Концептуальне забезпечення політики США щодо арабських країн Перської затоки (1980 - 2001 рр.)
         На основі вивчення праць представників американської політичної науки комплексно проаналізовано різні аспекти політики США стосовно регіону Перської затоки арабського субрегіону. Систематизовано основні напрямки політичної думки США та проаналізовано роботу американських адміністрацій щодо регіонального курсу за одинадцятирічний період. Визначено ступінь упливу наукових розробок американської політології на еволюцію концептуального оформлення політичної лінії Вашингтона у цьому регіоні. Виявлено вплив критерія політичної та військової присутності США на структурно-функціональний стан регіональної системи міжнародних відносин, розглянуто їх роль у надзвичайних кризових ситуаціях. Розглянуто трансформацію американської політики щодо іракського питання, а також політичні зв'язки США та країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Документы 1 - 20 из 27
Следующие >>>
© 2007-2020