От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Б.М.Лятошинський і Д.Д.Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості
2 Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)
3 Бiблiотечна полiтика в Українi на сучасному етапi
4 Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби)
5 Бабезіозний увеїт собак
6 Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику
7 Багатоальтернативні оптимізаційні моделі технологічних процесів виробництв
8 Багатоаспектний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв
9 Багатовимірна класична і квантова космологія
10 Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами
11 Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників
12 Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування
13 Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання
14 Багатоканальні активні фільтри з зворотнимі зв'язками для систем керування та контролю
15 Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування
16 Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань
17 Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог
18 Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі
19 Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації
20 Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у водному розчині
21 Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АІІВVI та фотоприймачі на їхній основі
22 Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами
23 Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти
24 Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл
25 Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками
26 Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів
27 Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
28 Багатомісна асоціативність і пов'язані з нею групоїди
29 Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі
30 Багатопараметричні дисипативні лінійні стаціонарні динамічні системи розсіяння (дискретний випадок)
31 Багатопараметричні коефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу
32 Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функціях перетворення
33 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів
34 Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення
35 Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик
36 Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом
37 Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші
38 Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер
39 Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначеності
40 Багаторічна димаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у Східному Лісостепу України
41 Багаторічна динаміка популяцій гризунів як критерій стану середовища
42 Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти
43 Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля
44 Багатоступінчасті сповільнюючі системи та їх застосування в клінотронах міліметрових та субміліметрових хвиль
45 Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної
46 Багатоточкові задачі для диференціальних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними
47 Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними
48 Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу
49 Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж
50 Багатофакторний аналіз показників здоров'я та формування особистості дітей шкільного віку
51 Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів
52 Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі
53 Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл
54 Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах
55 Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин
56 Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів
57 Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5
58 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням
59 Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота
60 Багатошарові мікроструктури для компенсації дисперсії в лазерах ультракоротких імпульсів
61 Баденій-ранньосарматський етап еволюції рослинного покриву і клімату Закарпаття
62 База данных "Многоаспектная роспись российской периодики" в Интернет. Доступ по протоколу Z39.50
63 Бази даних ЕВSCO Publishing в Інтернет та на CD-ROM: аспекти використання
64 Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах
65 Базисні інститути у трансформаційній економіці
66 Базові аспекти процесу формування проектно-образного мислення
67 Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС
68 Базовый модуль информатизации в обслуживании детей- читателей Ленинградской области
69 Базы данных
70 Базы данных CDS/ISIS в среде Windows: проблемы и решения
71 Базы данных в механизме взаимодействия библиотек региона
72 Базы данных на оптических компакт-дисках в научных библиотеках: нужна ли координация комплектования и обслуживания?
73 Базы коэффициентов для индекса инвестиционной привлекательности предприятия IAE
74 Байкарська творчість Боровиковського
75 Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України
76 Бактеріальний опік і некроз груші та яблуні, екологічні ніші їхніх збудників
77 Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження захворювання
78 Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на півдні України)
79 Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії
80 Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил
81 Балада й специфіка її перетворення у західноєвропейському музичному романтизмі
82 Балаклавский Георгиевский монастырь
83 Баланс активної потужності і енергії в енергосистемі
84 Баланс підприємства та його аналіз
85 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)
86 Баланси міжнародних розрахунків та їх особливі види
87 Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України)
88 Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10 - 30-х років XX століття
89 Балканська політика Росії 1908 - 1913 рр.
90 Балканський конфлікт 1912-1913 рр. Історіографія
91 Бальнеоактивність органічних речовин води "Нафтуся" та підходи до моделювання їх походження
92 Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та охорона
93 Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців
94 Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження
95 Бандурне мистецтво як культурне надбання сучасності
96 БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (БМР)
97 Банки в системі розширеного відтворення ВВП
98 Банки на валютному ринку України
99 Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні
100 Банки у зовнішньоекономічних відносинах України
101 Банки України
102 Банки України. Інвестування
103 Банки як суб'єкти податкових правовідносин
104 Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності
105 Банки, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій за станом на 01.01.2007
106 Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації
107 Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації
108 Банківська діяльність та підприємство
109 Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація
110 Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності
111 Банківська система України
112 Банківська система України
113 Банківська система України в переході до ринкового господарства
114 Банківська система України та основні напрями її розвитку
115 Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки
116 Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
117 Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
118 Банківська справа
119 Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн
120 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку
121 Банківське кредитування
122 Банківське кредитування інвестиційних проектів
123 Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки
124 Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу
125 Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону
126 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України
127 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення
128 Банківське право
129 Банківське право
130 Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності
131 Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України
132 Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні
133 Банківський кредит – основна форма кредиту
134 Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація
135 Банківський нагляд в Україні
136 Банківський прибуток
137 Банківські механізми кредитування аграрних підприємств
138 Банковская система Украины
139 Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент
140 Банковские система, структуры и основы функционирования
141 Банковский капитал и необходимость его укрупнения
142 Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання
143 Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацети-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів
144 Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами
145 Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних фероїках
146 Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів
147 Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності
148 Барокова емблематичність слобожанського іконопису
149 Барокові католицькі костьоли Київщини і Волині: елементи аналізу пропорцій
150 Бартер як особлива форма розрахунків

Документы 1 - 150 из 683
Следующие >>>
© 2007-2019