От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 В каких международних организациях состоит Украина и время вступления в них
2 В начале войны
3 В чому полягає сутність закону онтогенезу в менеджменті?
4 В'язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією
5 В. Е. Маковский - иконописец (малоизвестные страницы творчества художника)
6 В.Винниченко: письменник, історик, політичний діяч
7 В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70 - 80-х років ХІХ ст.
8 В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки
9 В.И. Вернадский и образ науки: XXI век
10 В.И. Вернадский: о духовно-нравственном развитии общества
11 В.І.Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського
12 В.Ф. Войно-Ясенецкий - человек-легенда
13 Вагатомія в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в осіб, які раніше перенесли ушивання перфорації виразок
14 Вагінози та вагініти у вагітних (фактори ризику, патогенез, діагностика й профілактика гестаційних ускладнень)
15 Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації
16 Вагітність і пологи у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами
17 Вагітність та пологи у жінок з перинатальними втратами в анамнезі
18 Вагомість основних чинників розсіювання куль у стрільбі зі службових пістолетів
19 Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) - історик України
20 Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у промисловості
21 Важке машинобудування
22 Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд
23 Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації
24 Важлива складова національної безпеки (Проблеми захисту науково-технічної інформації)
25 Важнейшие события второй мировой войны и их космические движущие силы
26 Важність економічного аналізу
27 Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
28 Вакуум топологічно-масивних полів Янга-Міллса при нульовій та скінченній температурі
29 Вакцинопрофілактика краснухи та удосконалення епідеміологічного нагляду
30 Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти
31 Валеологічні аспекти впливу рухової активності на організм людини
32 Валеологічні аспекти формування здоров'я у сучасному освітянському процесі
33 Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти
34 Валовий внутрішній продукт
35 Валовий внутрішній продукт та валовий національний дохід
36 Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення
37 Валовий дохід торгівлі: джерела формування, напрямки використання та проблеми оптимізації
38 Валютна система та її елементи.
39 Валютная политика США как фактор дестабилизации мировой финансовой системы
40 Валютне регулювання та ринкові відносини
41 ВАЛЮТНИЙ КУРС
42 Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою
43 Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку
44 Валютний курс
45 Валютні операції
46 Валютні операції комерційних банків
47 Валютні операції комерційних банків
48 Валютні операції комерційних банків
49 Валютні операції комерційних банків
50 Валютні операції комерційних банків
51 Валютні операції комерційних банків (на прикладі АКБ „...”)
52 Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України)
53 Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні
54 Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання
55 Валютно-финансовый механизм деятельности субъектов ВЭД
56 Валютно-фінансова політика в ринкових умовах
57 Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України
58 Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі
59 Ван Акен
60 Вариации на темы кубизма в современном харьковском искусстве. В.Куликов и М.Брозголь
61 Варіабельність артеріального тиску та особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертонічною хворобою
62 Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією
63 Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь
64 ВАРІАНТ №14
65 Варіанти організації і шляхи підвищення функціональних можливостей курсантів військових навчальних закладів за короткі строки
66 Варіанти та ефективність застосування засобів гравітаційного тренування в процесі підготовки висококваліфікованих лучників
67 Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок
68 Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах
69 Варіантність та її композиційні закономірності (на прикладі інструментальної музики українських і російських композиторів 70 - 90 рр. ХХ ст.)
70 Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем
71 Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об'ємах рідини складної конфігурації
72 Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів
73 Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в трансформаційній економіці
74 Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості)
75 Вартість банку: теорія та управління
76 Вартість виробництва і витрати
77 Вартість капіталу (визначення, форми, фактори, особливості)
78 Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII - XVIII ст.)
79 Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина
80 Василь Владимирович Быков
81 Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку)
82 Ваххабізм у сучасній Росії: історичні корені та тенденції розвитку
83 Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої антенної решітки на базі решітки вимірювальних зондів у ближній зоні
84 Введение в теорию вероятностей
85 Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т. 1
86 Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т. 2
87 Введение нового продукта как основа развития бизнеса и инновационного менеджмента
88 Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах південно-західної частини Лісостепу України
89 Вдосконалення асиметричних біморфних випромінюючих п'єзокерамічних перетворювачів
90 Вдосконалення банківської системи
91 Вдосконалення барабанного очисника головок коренеплодів
92 Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні
93 Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно- насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації
94 Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в процесі експлуатації
95 Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіолектронних пристроїв
96 Вдосконалення гігієнічної оцінки промислової хімічної продукції, зварювальних матеріалів і умов праці при їх використанні
97 Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти
98 Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак передміхурової залози
99 Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму
100 Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродуктивного підкомплексу АПК
101 Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці цукрових буряків
102 Вдосконалення економічних механізмів експортної орієнтації використання ресурсного потенціалу агропромислових підприємств
103 Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області)
104 Вдосконалення економічного виховання сучасних школярів
105 Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України
106 Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки
107 Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем
108 Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства
109 Вдосконалення лабораторної діагностики грипу коней в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)
110 Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
111 Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження
112 Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємств молочної промисловості
113 Вдосконалення методів діагностики і лікування корнеосклеральних поранень ока
114 Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення
115 Вдосконалення методів лікування хворих з вторинним полікістозом яєчників шляхом корекції міжгормональних відношень андрогенів та глюкокортикоїдів
116 Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд
117 Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичного шовкопряда в умовах України
118 Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин
119 Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються
120 Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів
121 Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання
122 Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств
123 Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв'язку
124 Вдосконалення механізмів розкриття внутрішніх резервів шахт в ринковій трансформації економіки
125 Вдосконалення механізмів соціально-економічних мотивацій підприємницької діяльності
126 Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств
127 Вдосконалення механізму просування промислових товарів на ринку
128 Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ)
129 Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських регіонів
130 Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики
131 Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази
132 Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємства
133 Вдосконалення моделі утворення уступу
134 Вдосконалення моніторингу в системі державного управління
135 Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв
136 Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж
137 Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод
138 Вдосконалення обліку та аналізу непрямих витрат
139 Вдосконалення обліку та аналізу непрямих витрат
140 Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об'єктів з асинхронними машинами
141 Вдосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі
142 Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки
143 Вдосконалення організаційно- економічного механізму водозабезпечення сільського господарства регіону в зоні зрошення (на прикладі Херсонської області)
144 Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних підприємств
145 Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування кредитних спілок в Україні
146 Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій
147 Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об'єктах міського житлового фонду для умов Сирійської Арабської Республіки (САР)
148 Вдосконалення організаційного механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспект)
149 Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових будівель в умовах нерівномірних осідань основи
150 Вдосконалення п'єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів

Документы 1 - 150 из 2615
Следующие >>>
© 2007-2019