От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Д. Донцов – літературознавець
2 Д.І.Трайтак про розвиток пізнавальних інтересів учнів до біології
3 Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)
4 Давнє чинбарство на території України за археологічними даними
5 Давньогрецька культура
6 ДАВНЬОГРЕЦЬКА ПРОЗА
7 Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих)
8 Давньоруська держава
9 Давньоруська Київська держава
10 Давньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально-економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти
11 Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави
12 Дайте визначення предмету адміністративного права
13 Дайте власну оцінку таким версіям виникнення грошей
14 Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на спелеологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики
15 Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок
16 Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій
17 Даталогічні інформаційні системи
18 Дати оцінку показників дебіторської та кредиторської заборгованості
19 Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг
20 Дати характеристику етапів підготовки, проведення та завершення експерименту
21 Датчики Холла на основе структур GaAs, полученных низкотемпературной ЖФЭ из расплавов Bi
22 Два лінійних інваріантних співвідношення в задачах динаміки твердого тіла, яке має нерухому точку
23 Два методи вимірювання індуктивності котушки
24 Два уровня бытия и любви в контексте мистического опыта просветления
25 Две попытки построить тонкий мост над интернетной пропастью между "нами" и "ними"
26 Две функции Интернета и перспективы его использования для библиотек
27 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
28 Двигатель постоянного тока индукторного типа для передачи вращения в герметичный объем
29 Двигательная активность - основа здорового образа жизни
30 Двовимірна задача теорії пружності для кусково-однорідних тіл з отворами та тріщинами
31 Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків
32 Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках
33 Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень
34 Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну
35 Двовимірні динамічні системи з імпульсною дією
36 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами
37 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами
38 Двовимірні задачі магнітопружності для багатозв'язних середовищ
39 Двовимірні задачі теорії пружності для клинових систем із тонкими, радіально розташованими дефектами
40 Двовимірні задачі термоелектро- та термомагнітопружності
41 Двовимірні статичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п'єзокерамічних тілах
42 Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об'єму газу для повірки лічильників газу
43 Двоетапне формування заднього проходу при захворюванні на рак прямої кишки
44 Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при аксіально-тензорних деформаціях
45 Двокоординатні електричні машини для систем локації та слідкування
46 Двокрилі фітофаги овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних господарствах Центрального Лісостепу України
47 Двоплощинний накістковий остеосинтез при переломах кісток подвійною деротаційною пластиною з обмеженим контактом
48 Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням
49 Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв
50 Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв
51 Двостороннє ендопротезування кульшових суглобів
52 Двосторонні відносини Україна – Канада
53 Двосторонні методи дослідження крайових задач
54 Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем
55 Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок
56 Двухзонное регулирование угловой скорости электропривода навивающего устройства при частотном управлении
57 Двухуровневый программный комплекс для автоматизации централизованных библиотечных систем
58 Двухфазная одно-двухслойная двухскоростная полюсопереключаемая обмотка
59 Де які аспекти теоретичних підходів до оцінки рекреаційного потенціалу Криму
60 Дебютантна сексуальна дисфункція у чоловіків: психосоматичні співвідношення і психотерапія
61 Девелоперські компанії на ринку нерухомості
62 Девиантное поведение, суицид
63 Девіантна поведінка суб'єктів господарювання у трансформаційній економіці
64 Девіантне мислення як фактор культурної динаміки
65 Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу
66 Дегенеративно-запальні захворювання суглобів у шахтарів (розповсюдженість, особливості перебігу, діагностика, питання патогенезу, лікування)
67 Дегустация вин
68 Дегустация вин
69 Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у програмувальній логіці
70 Дедуктивно-паралельне моделювання несправностей на моделях цифрових систем, що реконфугуруються
71 Декалог і проблема свободи в морально-етичній концепції адвентизму
72 Декілька питань до використання тестової системи при вивченні економічних дисциплін
73 Декілька штрихів до творчого портрета художника Шаповалова B.П.
74 Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р
75 Декомпозиції вільних добутків напівгруп
76 Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних систем
77 Декомпозиційні методи оптимального розміщення об'єктів в системах технічного призначення
78 Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванні важких форм гострої спайкової тонкокишкової непрохідності
79 Деконструкция, или мистерия чтения
80 Декор традиційної української кераміки XVIII - першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості)
81 Декоративна різьба кіотів в інтер'єрах церков у Галичині у ХІХ - першій половині ХХ століть
82 Декоративная скульптура Харькова
83 Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII- XIX ст. (Історія. Типологія. Художньо-стильові особливості)
84 Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV - першої половини ХХ ст. (етапи розвитку, типологія, стилістика, художні особливості
85 Декорелюючі методи стиснення та виділення ознак сигналів
86 Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект
87 Деліктний феномен в адміністративному праві України
88 Деліктологія порушень митних правил
89 Дело всей жизни
90 Деловая книга и комплектование библиотек деловой литературой
91 Деловой этикет Франции
92 Делопроизводство
93 Делопроизводство
94 Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем
95 Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя
96 Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат
97 Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області)
98 Демографическая политика и её особенности в Украине
99 Демографические факторы экономического развития
100 Демографічна політика України
101 Демографічна ситуація в регіонах світу і її вплив на безпеку життєдіяльності
102 Демографічна ситуація в Чернігівській області
103 Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.)
104 Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій
105 Демографічні та соціально-економічні чинники формування і використання інтелектуального потенціалу за ринкових перетворень
106 Демодуляція широкосмугових сигналів з оцінкою параметрів нестаціонарного радіоканалу адаптивним фільтром Калмана
107 Демоекономічні процеси у сільській місцевості України
108 Демократизация социальных институтов как основополагающий фактор организации современного украинского общества
109 Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій
110 Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи
111 Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації
112 Демократичний рух у Чехословаччині 1945-1968 рр.
113 Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти
114 Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень
115 Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.
116 Демократія
117 Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку
118 Демонстраційний експеримент на екрані комп'ютера
119 Демпфирование сейсмоизолированного здания демпферами переменного сухого трения
120 Демпфірування згинних коливань тонких в'язкопружних пластин за допомогою розподілених п'єзоелектричних сенсорів та актуаторів
121 Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття)
122 Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, формування насаджень)
123 Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, шляхи збереження та розвитку
124 Денежно-кредитная политика и инструменты ее реализации в переходной экономике Украины
125 Денежно-кредитная политика как фактор развития экономики Украины
126 Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках
127 День подяки, як предмет інтересу туристів
128 День Преподобного Онуфрія
129 Деньги Украины, их функции и проблемы экономики
130 Депозит
131 Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України
132 Депозитарное хранение библиотечных фондов РФ: история вопроса и перспективы развития
133 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації
134 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України
135 Депозитні ризики у банківській діяльності
136 Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину
137 Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.
138 Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939-1953 рр.)
139 Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 - 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація
140 Депресивні розлади у мешканців сільської місцевості (клініко- психопатологічна характеристика, діагностика та терапія)
141 Депресивні та тривожні розлади непсихотичного рівня у жінок під час вагітності, після пологів та охорона психічного здоров'я немовлят (клініка, діагностика, терапія, профілактика)
142 Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації
143 Депресії при хворобі Паркінсона (клініко-психопатологічні закономірності формування, принципи діагностики і терапії)
144 Депресія у терапевтичних хворих в первинній ланці загальномедичної допомоги (діагностика, лікування, профілактика)
145 Дерев'яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці XIX - у першій третині XX ст. (генезис, типологія, стилістика)
146 Дерево цілей на 2006-ий рік для підприємства
147 Деревообробна промисловість України
148 Деревообробна промисловість України
149 Дереворізи кириличних книг Галичини XVII ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці
150 Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку

Документы 1 - 150 из 2150
Следующие >>>
© 2007-2019