От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни
2 Евакуація людей із будівель і приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів
3 Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології
4 Еволюційний синтез структур соленоїдних систем із заданим розподілом магнітного поля
5 Еволюційний шлях розвитку форм грошей
6 Еволюційні вчення
7 Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем
8 Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів
9 Еволюційні моделі та тонка структура вихорів та струменів космічних радіоджерел
10 Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті
11 Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами
12 Еволюційні тенденції в теорії та методології регіонального планування
13 Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності
14 Еволюційно-формаційна модель розвитку Волинського мегаблоку в докембрії
15 Еволюція архітектури відпочинку: типологія планування конструкцій та їх призначення
16 Еволюція взаємзв'язку забудови і ландшафту в середніх містах західноукраїнського регіону
17 Еволюція вивчення геометричних тіл у шкільному курсі стереометрії
18 Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина XX століття)
19 Еволюція відносин власності
20 Еволюція вільних поверхней, зв'язаних з розв'язками квазілінійних параболічних рівнянь довільного порядку, що вироджуються
21 Еволюція вірусів (Спроба нелінійного прогнозу)
22 Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга)
23 Еволюція державної влади в сучасній Україні (теоретико-правове дослідження)
24 Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905 - 1917 рр.)
25 Еволюція дефектної структури кремнію, опроміненого високоенергетичними частками, в процесі природного старіння
26 Еволюція еколого-орієнтованих проектних розробок у містобудівній практиці України
27 Еволюція економічної політики Федеративної Народної Республіки Югославії (1947 - 1961 рр.)
28 Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині XIX- першій третині XX століть
29 Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VІ - ХІ ст.
30 Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
31 Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985 - 1991 рр.
32 Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець XIX - початок XXI століття)
33 Еволюція індивідуальності в культурі античності (на матеріалі аттичної трагедії)
34 Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.)
35 Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини XVII - поч. XXI ст.
36 Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціальному процесі
37 Еволюція концепції справедливості у соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект)
38 Еволюція королівської влади та управління в Англії при ранніх Тюдорах
39 Еволюція ліберального руху в 1971 - 2003 рр.
40 Еволюція магнітних властивостей високоанізотропного феримагнетика BaFe12O19 при переході від макро- до нанокристала
41 Еволюція метастабільних станів у неспівмірних фазах невласних сегнетоелектричних та сегнетоеластичних кристалів
42 Еволюція норм та девіацій у сфері спорту
43 Еволюція нормативної бази планування і забудови промислових територій
44 Еволюція нормування промислових територій міста
45 Еволюція обертань твердого тіла під дією нестаціонарних відновлюючих і збурюючих моментів
46 Еволюція образів костюма ХХ століття
47 Еволюція організаційних форм просторової інтеграції в Європі
48 Еволюція підходів до виділення факторів зміцнення конкурентних позицій підприємств
49 Еволюція пластичної мови стиля Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х - 50-х рр. XX ст.
50 Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації
51 Еволюція показників гемодинаміки в процесі розвитку гестозу та після розродження
52 Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи
53 Еволюція політики Ізраїлю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки
54 Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь
55 Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект)
56 Еволюція проекту основних державних законів Російської імперії 23 квітня 1906 року
57 Еволюція просторових систем українського драматичного театру: типи організації, функції, людина (від натуралізму до авангарду)
58 Еволюція ролі і механізмів залучення науки до процесу трансформації економічних систем
59 Еволюція салонної музики в європейській культурі
60 Еволюція світової валютної системи
61 Еволюція світової системи режимів валютних курсів та курсова політика України
62 Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі XIX - XX ст.
63 Еволюція системи доктринального забезпечення зовнішньої політики США повоєнного періоду
64 Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій XVII - XX ст.)
65 Еволюція способу ринкових дій підприємства
66 Еволюція становлення і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: концептуальний та регулятивний аспекти
67 Еволюція структур і рудоносність розломних зон Приазовського блоку Українського щита
68 Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія та практика
69 Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського
70 Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу
71 Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України
72 Еволюція та характеристики лазерних пучків з оптичними сингулярностями
73 Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії
74 Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної
75 Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст.
76 Еволюція трудових відносин на селі в добу непу
77 Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції
78 Еволюція фізичних властивостей напівпровідників гексагональної сингонії при переході до розмірів квантових масштабів
79 Еволюція філософських поглядів В.Лесевича
80 Еволюція форм власності в сільському господарстві
81 Еволюція формування внутрішнього простору православних храмів Cлобожанщини
82 Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну
83 Еволюція хронічної хвороби нирок та прогресування хронічної ішемічної хвороби серця, її профілактика, лікування та прогноз перебігу
84 Еволюція художніх стилей декоративнйї косметики
85 Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХVІІ - ХХ століття
86 Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного лісостепу України під різними фітоценозами
87 Еврейские комитеты в оккупированном нацистами Крыму: постановка проблемы
88 Еврейские школы Крымской АССР в 1920-1930-х гг
89 Еврейский погром 1905 года в Симферополе
90 Еврейский погром 1905 года в Симферополе
91 Еврейское национальное возрождение на страницах журнала "Молот" (1906 г.)
92 Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів
93 Европейская и американская историография эмиграции крымских татар
94 Европейская политика Великобритании в 1980-е годы
95 Европейские методы исследования китайской классической музыки
96 Едафо-фітоценотичне обгрунтування формування та функціонування стійких агроекосистем на рекультивованих землях Степу України
97 Единоверчество и единоверческий Корсунский монастырь: возникновение, история и лица
98 Единое информационное пространство ЦБС "Гагаринская"
99 ЕЕГ-кореляти зорового сприйняття у нормі та в умовах порушень на різних рівнях зорової сенсорної системи
100 Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води
101 Еквіваленти деяких психологічних методів в роботі тренера
102 Еквівалентність за Марковим просторів і відображень
103 Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Українки
104 Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості
105 Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії
106 Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди
107 Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського
108 Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва
109 Екзистенційний характер української філософської думки як відображення специфіки національної ментальності
110 Екзистенційні виміри риторики
111 Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В.Винниченка
112 Екзистенційні мотиви світобачення модерністського майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття в Україні)
113 Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти
114 Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В.Шинкарука
115 Екзогенна регуляція метаболізму вуглеводів мікробною популяцією рубця
116 Екзогеодинаміка території південного заходу Східно-Європейської платформи і питання інженерного захисту об'єктів та земель
117 Екзокринна недостатність і лікування хронічного панкреатиту з дискінетичними порушеннями та захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
118 Екогенетичні фактори підвищеного ризику для здоров'я дітей в умовах забрудненого фтором та солями важких металів довкілля
119 Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу
120 Екодинамічна архітектура та формотворчість
121 Екоімунна корекція інтралюмінального гомеостазу товстої кишки при гострій абдомінальній патології
122 Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки
123 Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення
124 Екологізація управління та економічне зростання: моделювання і аналіз взаємозв'язку
125 Екологізація управління теплоенергетичним комплексом в умовах корпоратизації
126 Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області)
127 Екологічна безпека геологічного середовища у зв'язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області)
128 Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)
129 Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України
130 Екологічна безпека грунтового покриву та сільськогосподарського виробництва овочевої продукції в межах Лівобережного Лісостепу
131 Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря
132 Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі
133 Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління
134 Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем
135 Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи)
136 Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва
137 Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз)
138 Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи
139 Екологічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки
140 Екологічна освіта - важливий чинник формування особистості старшокласника
141 Екологічна оцінка антропогенного впливу на біологічну активність грунтів (на прикладі агроекосистем України)
142 Екологічна оцінка забруднення водних об'єктів і грунтового покриву у процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар'єрів на Житомирському Поліссі
143 Екологічна оцінка забруднення земель різного використання Волинського і Житомирського Полісся цезієм-137
144 Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав'янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України
145 Екологічна оцінка інноваційних процесів в АПК Поділля
146 Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління)
147 Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості
148 Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області
149 Екологічна оцінка території мікрорайонів розселення депортованих народів (на прикладі Криму)
150 Екологічна оцінка урболандшафтів за вмістом важких металів у системі грунт-рослина (на прикладі міста Харкова)

Документы 1 - 150 из 1969
Следующие >>>
© 2007-2019