От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 М'які виміри та м'які обчислення в проектному менеджменті об'єктів містобудування та їхні тензорні моделі
2 М'якуни у живленні земноводних заходу України
3 М'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття
4 М'ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення
5 М'ясна продуктивність та адаптаційні особливості бичків різних порід в східному регіоні України за умов енергоресурсозаощадження
6 М-членне тригонометричне наближення класів Lbeta, ppsi функцій багатьох змінних
7 М. С. ГРУШЕВСКИЙ: КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 М.В.Шарлемань та його внесок в розвиток біології в Україні
9 М.Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми
10 М.Кузмін та російський емоціоналізм 1920-х років (проблема подолання кризи мистецтва)
11 М.Лисенко і Ф.Шопен у контексті українсько-польських культурних зв'язків
12 М.М. Ковалевський – соціолог
13 М.Н.Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х - початку 50-х рр. XX століття
14 М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого
15 М.П.Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху ХІХ століття в Україні
16 М.Ф.Кащенко - вчений, педагог, організатор науки (1855 - 1935)
17 Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії
18 Магдебурское право и особенности применения в Украине
19 Магдебурське право
20 Магічний реалізм як дискурс постмодернізму
21 Магнетопружні ефекти в двовимірних квантових феромагнетиках
22 Магнитное поле в трёхфазных пространственных стыковых магнитных системах
23 Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського щита)
24 Магнітна анізотропія порід і використання її для розв'язку структурних задач
25 Магнітна модель земної кори південного заходу Східно-Європейської платформи
26 Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України
27 Магнітна сприйнятливість кристалів з виродженими електронними енергетичними зонами
28 Магнітна структура епітаксіальних плівок ферит-гранатів в просторово-неоднорідних магнітних полях
29 Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та гетерогенних матеріалів
30 Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми
31 Магнітне лінійне двозаломлювання звуку у бораті заліза
32 Магнітний коерцитиметричний контроль технічного стану зварних з'єднань
33 Магнітні поля зірок пізніх спектральних типів
34 Магнітні та електричні властивості неоднорідних манганітових сполук зі структурою перовскіту
35 Магнітні та транспортні властивості гранульованих надпровідників другого роду
36 Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів
37 Магнітно-реагентне очищення води в магнітних відстійниках сотової структури
38 Магнітно-резонансна томографія в диференційній діагностиці нирково-клітинного раку, плануванні органозберігаючих та розширених хірургічних втручань
39 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії
40 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці пухлин задньої черепної ямки
41 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита
42 Магнітно-резонансна томографія в ранній діагностиці гострого ішемічного інфаркту головного мозку
43 Магнітно-резонансна томографія і магнітно-резонансна ангіографія в діагностиці захворювань судин головного мозку
44 Магнітолазеротерапія в комплексному лікуванні хворих в гострому періоді ішемічного інсульту
45 Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію
46 Магнітооптичні дослідження нецентроантисиметричних антиферомагнетиків
47 Магнітооптичні ефекти в напівмагнітних напівпровідниках на основі телуриду ртуті
48 Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними намагніченостями шарів
49 Магніторезонансні властивості гранульованих низькорозмірних наноструктур
50 Магнітостатичні поля в осердях із пластин анізотропної електротехнічної сталі
51 Магнітотерапія та альфакальцидол у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
52 Магнітофорез брому та магнітотерапія в реабілітації хворих з синдромом вегето-судинної дистонії, що зумовлений закритою черепно-мозковою травмою та церебральним арахноїдитом
53 Мадридская конференция: начало мирного процесса
54 Мажоритарна система виборів
55 Мазепа Іван Степанович
56 МАЙБУТНЄ СОЦІОЛОГІЇ
57 Майбутнє та подальший розвиток діяльності міжнародного кооперативного альянсу
58 Майже додатні інтегральні методи підсумовування
59 Майже періодичні розв'язки алгебраїчних та інших функціональних рівнянь
60 Майнове страхування в Україні
61 Майновий найм (оренда)
62 Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування
63 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів
64 Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України
65 Майстерність Джека Лондона-новеліста
66 Майстри художнього плетіння Поділля та півдня України
67 Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами
68 Макроекономіка
69 макроекономіка
70 Макроекономіка
71 Макроекономіка як економічна наука
72 Макроекономічна політика в Україні: аналіз та шляхи вдосконалення
73 Макроекономічна стабільність
74 Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки
75 Макроекономічне короткострокове прогнозування динаміки ВВП з урахуванням впливу соціальних факторів
76 Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
77 Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні
78 Макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності в АПК (на матеріалах промислово-орієнтованого регіону)
79 Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні
80 Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції
81 Макроекономічне регулювання сукупного попиту
82 Макроекономічне середовище підприємницької діяльності в Україні
83 Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України
84 Макроекономічний аналіз державного боргу в перехідній економіці України
85 Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України
86 Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України
87 Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні
88 Макроекономічний аналіз сукупної пропозиції в Україні
89 Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
90 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів
91 Макроекономічний механізм забезпечення зайнятості сільського населення
92 Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні
93 Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні
94 Макроекономічний розвиток суб'єктів фінансової діяльності в умовах ринку
95 Макроекономічні аспекти участі України в Організації чорноморського економічного співробітництва
96 Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України
97 Макромікроскопічна анатомія блідої кулі головного мозку людини в системі стереотаксичних координат
98 Макромікроскопічна анатомія і мієлоархітектоніка нервів надпід'язикових та підпід'язикових м'язів шиї людини
99 Макромікроскопічна анатомія та мієлоархітектоніка нервів дванадцятипалої кишки людини
100 Макромікроскопічна та мікроскопічна анатомія нервів і судин шлунка людини на етапах онтогенезу
101 Макромоделі на основі B-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки
102 Макромоделі нелінійних динамічних систем із неперіодичними процесами
103 Макромодель финансовой политики государства
104 Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії
105 Макроскопічна будова і спіралеподібна орієнтація м'язів верхньої кінцівки людини
106 Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання
107 Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання)
108 Макроэкономика
109 Макроэкономика –
110 Максимальний стік весняного водопілля в басейні річки Нямунас (Неман) і розрахунок його характеристик
111 Максимальний стік дощових паводків з малих водозборів у Закарпатті
112 Максимальні акретивні розширення секторіальних операторів
113 Максимізація прибутку
114 Максимізація рівня освіти населення у найкрупніших містах
115 Мала архітектура у міському середовищі
116 Мала приватизація
117 Малакобіота Українського Полісся та її зміни за умов антропогенного пресу
118 Малакологічні дослідження кафедри зоології Житомирського педуніверситету та їх значення в розвитку пізнавальних інтересів студентів і учнів
119 Малакотоксикологія, її завдання та основні проблеми
120 Малая скульптура в дизайне городской квартиры
121 Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України
122 Малий бізнес в аграрній сфері перехідної економіки
123 Малий бізнес і підприємництво
124 Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)
125 Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки
126 Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
127 Малий ставковик - проміжний живитель личинок трематод фасціоли звичайної пасовищ Передкарпаття
128 Малі підприємства і їх роль в ринкових умовах господарювання
129 Малі підприємства, сутність створення та функціонування
130 Малі форми бізнесу
131 Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів та систем
132 Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним методом
133 Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в'язких рідин
134 Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об'єктів радіозв'язку
135 Малое предпринимательство в статистике новой экономики Украины
136 Малое предпринимательство и его влияние на экономическое развитие Крыма
137 Малозначність діяння за кримінальним законодавством України
138 Малоінвазивна хірургія дискогенних нейрокомпресійних синдромів поперекового відділу хребта
139 Малоінвазивний остеосинтез при переломах кісточок гомілки
140 Малоінвазивні втручання при кістозних захворюваннях нирок
141 Малоінвазивні діагностичні і лікувальні втручання у хворих на псевдокісти підшлункової залози
142 Малоінвазивні методи лікування оклюзуючих захворювань артерій кінцівок
143 Малоінвазивні технології в лікуванні перитоніту при перфоративній виразці дванадцятипалої кишки
144 Малоінвазивні технології при лікуванні хворих гострим холециститом
145 Малоінвазивні хірургічні втручання при супратенторіальних внутрішньомозкових гематомах, обумовлених артеріальною гіпертензією
146 Малокутове розсіювання світла та його застосування при дослідженні зародження і росту спонтанних граток у світлочутливих плівках АgCl - Ag
147 Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах
148 Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра
149 Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення
150 Малый туристический бизнес в сельской местности: обоснование предпосылок развития

Документы 1 - 150 из 3812
Следующие >>>
© 2007-2019