От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Н-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання для дослідження комп'ютерних засобів
2 Н.В.Пігулевська - історик Візантії
3 Н.Д. Кондратьев и проблемы исследования динамики социально-экономических циклов
4 н/д
5 н/д
6 н/д
7 На допомогу магістрам, аспірантам та здобувачам наукових ступенів і звань
8 На новому напрямі нафтогазорозвідки
9 На пути к созданию концепции Национальной электронной библиотеки
10 На пути к созданию электронной библиотеки: использование электронных и сетевых ресурсов в Библиотечно-информационном комплексе Финансовой академии при Правительстве РФ
11 На пути к тезаурусу: Проблемы систематизации и предметизации при создании электронных БД по искусству
12 На пути к электронной библиотеке
13 На рівні світових досягнень
14 На службе народу
15 На шляху до відродження: українська книжкова графіка початку ХХ століття
16 Наближена нелінійна теорія релятивістських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких частот
17 Наближені методи розв'язування абстрактної задачі Коші
18 Наближення (psi, beta)-диференційовних функцій тригонометричними поліномами
19 Наближення phi-інтегралів функцій, заданих на дійсній осі
20 Наближення алгебраїчними многочленами деяких класів диференційованих функцій
21 Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень
22 Наближення гармонійними та бігармонійними інтегралами Пуассона на класах (psi, beta)-диференційовних функцій
23 Наближення гіпергеометричних функцій Лаурічелли гіллястими ланцюговими дробами
24 Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в Cm
25 Наближення класів(псі, бета)-диференційовних функцій лінійними методами
26 Наближення неперевних періодичних функцій сумами Валле - Пуссена
27 Наближення операторами Валле - Пуссена функцій, визначених на дійсній осі
28 Набліження функцій поліномами у просторі Lp, o
29 Набуття права власності в цивільному праві України
30 Набуття та передання авторських прав на комп'ютерні програми
31 Набухаючі грунти як основи фундаментів будівель та споруд у північно-східних регіонах Сирії
32 Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок
33 Наведена анізотропія та релаксаційні ефекти в аморфних халькогенідах
34 Навигатор БелСХБ по отраслевым Web ресурсам AgroWebBelarus в условиях бедного наполнения национального Web-пространства
35 Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919 - 1939 рр.)
36 Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
37 Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі
38 Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія
39 Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури
40 Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики
41 Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей
42 Навчання вітчизняній історії як засіб формування рис громадянськості старшокласників
43 Навчання дев'ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно- комунікаційних технологій
44 Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого закладу освіти)
45 Навчання з охорони праці
46 Навчання і виконавство на духових інструментах в Братствах, Глухівській музичній школі і Харківському колегіумі в період розвитку музичної грамотності і освіти в Україні в першій половині XV - XVIII століттях
47 Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
48 Навчання молодших школярів розв'язувати математичні завдання підвищеної складності
49 Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату з використанням методів контролю
50 Навчання тактико-спеціальним діям щодо засобів нападу, що використовуються супротивником
51 Навчання у ранньому віці
52 Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн - членів Ради Європи
53 НАВЧАННЯ, ІНСТРУКТУВАННЯ, ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
54 Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України
55 Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції
56 Нагляд як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
57 Нагляд, як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
58 Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України
59 Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік
60 Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України
61 Надання повної дієздатності неповнолітнім особам
62 Надання повної дієздатності неповнолітнім особам
63 Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект
64 Надбання і втрати України на протязі 10 років незалежності, історичний аналіз
65 Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в анізотропних шаруватих структурах
66 Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 - 1918 рр.)
67 Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості
68 Надземна фітомаса та депонований вуглець осикових деревостанів Східного Полісся України
69 Надійність будівельних конструкцій відповідальних об'єктів при впливі особливого виду динамічного навантаження
70 Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень
71 Надійність і заощадженість планомірного розміщення населення і міських функцій
72 Надійність і стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання
73 Надійність перекриттів із малорозмірних залізобетонних елементів за міцністю перерізів, нормальних до повздовжньої осі
74 Надійність сталевих гратчастих башт при випадкових вітрових навантаженнях
75 Надійність сталезалізобетонних конструкцій
76 Надійність теплообмінного обладнання та трубопроводів другого контуру АЕС з ВВЕР
77 Надлишковість і нормованість стабільного освоєння міських територій
78 Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції
79 Надплинна гідродинаміка та типи збуджень в квантових бозе рідинах за наявності двох конденсатів
80 Надпорогова аудіометрія в діагностиці порушень слухової системи людини
81 Надпровідні та ненадпровідні купратні оксиди в напівпровідникових гетероструктурах
82 Надтонкі взаємодії та стан домішок і дефектів у телуридах свинцю-олова і моноселенідах індію і галію
83 Надходження та трансформація важких металів в екосистемах біосферного заповідника "Асканія-Нова"
84 Надчисті структурно досконалі монокристали кремнію для детекторів і приймачів випромінювання
85 Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин
86 Надшлункові аритмії у хворих на гострий інфаркт міокарда: частота виникнення, предиктори, клінічний перебіг, госпітальний прогноз
87 Наемный труд в сельском хозяйстве Крымской АССР в годы НЭПа
88 Назвати шкідливі та небезпечні фактори що діють на працюючих при роботі на ПЕОМ привести заходи захисту від їх дії
89 Назви військової форми одягу в українській мові
90 Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові XIV - XVII століть
91 Наземне забезпечення радіогеографічного моніторингу земної поверхні
92 Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор'ї (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія)
93 Наземные моллюски - промежуточные хозяева трематод надсемейства Brachylaimoidea (Аllison, 1943)
94 Найбільше поширені мовні сім'ї. Східні мови
95 Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Євразії (технологічний і функціональний аспекти)
96 Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення множинами неперервних однозначних відображень
97 Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній площині
98 Найкращі тригонометричні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних
99 Наймане козацьке військо (XVI - середина XVII ст.): ідеологія, організація та військове мистецтво
100 Найпоширеніші нукліди - продукти роботи ядерного реактора (через 12 років після Чорнобиля)
101 Наказне провадження
102 Накануне
103 Накопичений остаточний напружено-деформований стан взаємодіючих із ударом тіл обертання
104 Накопичення та виведення цезію-137 з організму гідробіонтів
105 Накопичення та реформування відносин власності в Україні
106 Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України
107 Налоговая политика государства в отношении религиозных культов в 40-60- годы ХХ века (на материалах Крыма)
108 Налоговая политика государства в отношении церквей Крыма в 1928-1929 годах
109 Намисто і підвіски населення Криму ІІІ ст. до н.е.- ІV ст. н.е.
110 Намисто та підвіски у вбранні населення черняхівської культури
111 Нанолазерна дезінфекція системи каналу кореня зуба (експериментальне дослідження)
112 Нанопланктон палеоцен-еоцену південної периферії Східно-Європейської платформи
113 Наноструктура та електродинаміка надпровідних квазі-монокристалічних плівок YBa2 Cu3 O7~-~x
114 Нанотехнологии и технологии микроэлектроники. Современное состояние и перспективы развития
115 Наночастинки кремнію в кристалічній решітці алюмінію
116 Написати реферат за темою: "Зміст і практичні висновки сучасних теорій структури капіталу
117 Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх застосування
118 Напівгрупи перетворень із деформованим множенням
119 Напівгрупи та майжекільця перетворень
120 Напівгрупові методи у суперсиметричних теоріях елементарних частинок
121 Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та асоційовані з ними скінченні орієнтовні графи
122 Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах
123 Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівнянь
124 Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки
125 Напівпровідникові гетероструктури
126 Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням на основі сполук груп А2В6, А3В5 з покращеними експлуатаційними характеристиками
127 Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсними асиметричними струмами
128 Напівпровідникові перетворювачі змінної напруги в постійну з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності
129 Напівпровідникові перетворювачі інваріантних систем електроживлення автономних об'єктів
130 Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів)
131 Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування
132 Направлений рух вихорів і ефект Холла у надпровідниках з періодичним потенціалом пінінгу
133 Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах
134 Направления государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям Украины
135 Направления привлечения иностранных инвестиций для реформирования экономики Крыма
136 Направления развития базы данных математических исследований в ВИНИТИ
137 Направления развития программного обеспечения и технического комплекса при автоматизации библиотечно-информационных процессов ГПНТБ России
138 Направленный синтез двухфазных обмоток
139 Напружений остеосинтез при переломах проксимального відділу стегна
140 Напружений стан і гранична рівновага пружно-пластичних пластин з тріщинами
141 Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні
142 Напружений стан кусково-однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами структури
143 Напружений стан неоднорідних анізотропних циліндрів при дії відцентрових навантажень
144 Напружений стан оболонки довільної кривини з поверхневими тріщинами
145 Напружений стан ортотропних некругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
146 Напружений стан та структура іонно-плазмових конденсатів з гексагональною та кубічною решіткою
147 Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації
148 Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації
149 Напруженно- деформований стан системи "пірамідальна паля - основа" під дією вертикального та горизонтального навантаження
150 Напруженно-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів

Документы 1 - 150 из 1255
Следующие >>>
© 2007-2019