От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 П'єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10
2 П'єзоелектричні перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ
3 П'єзоопір у тонких шарах і мікрокристалах кремнію та германію p-типу провідності і сенсори на їх основі
4 П'єси О.С.Пушкіна "Борис Годунов" та "Русалка": Актуалізація в жанрі лібретто
5 П'ятихвилинні коливання в локальних сонячних утвореннях: гранулах, порулах, плямах
6 П.А. Сорокин: Эволюция социокультурных стилей
7 П.И. Пестель: к вопросу о программе декабриста
8 П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю
9 П.Куліш і Я.Головацький:
10 П.П. Шмидт: "Красный лейтенант" или "социалист вне партий"?
11 Паблик Релейшн
12 Паблик Рилейшенз в сфере предпринимательства на Украине
13 Паблик рилейшнз (ПР) и электоральное поведение
14 Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин
15 Павел Жолтовский - выдающийся представитель украинской когорты историков искусства и музеологов ХХ ст.
16 Павел Флоренский и Василий Кандинский: лики прекрасного
17 Павло Кислий, Чарльз Вайс "Становлення парламентаризму в Україні". На тлі світового досвіду.
18 Павлуцький Г.Г. як дослідник вітчизняної архітектури
19 Паводки, повені, сельові потоки
20 Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія)
21 Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму
22 Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку)
23 Палацово-паркові ансамблі Полтавщини ХVІІІ - ХІХ століть
24 Палеовікові геомагнiтні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків'я - голоцену
25 Палеогеография Крыма в свете новейших карстолого-спелеологических исследований
26 Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лісонагромадження Волино-Поділля (на основі фауни молюсків)
27 Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля
28 Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани
29 Палеосейсмичность горного Крыма в геологических памятниках и проблема сейсмогравитационной опасности
30 Палестина в международных отношениях после окончания I мировой войны
31 Палестинская проблема в международном переговорном процессе (вторая половина 80-х гг. ХХ века)
32 Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х - 90-ті роки
33 Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х-90-ті роки
34 Паливна промисловість України. Основні проблеми і перспективи розвитку
35 Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку
36 Паливно енергетичний комплекс України
37 Паливно-енергетичний комплекс України
38 Паливно-енергетичний комплекс України
39 Паливно-енергетичний комплекс України
40 Паливно-енергетичний комплекс України. Основні проблеми та перспективи розвитку
41 Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревини
42 Паліативні операції в лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею
43 Паліноморфологія родини Amaranthaceae
44 Пам'ятки Андріївського узвозу
45 Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII - початку XIX ст.
46 Пам'яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець XIX - XX ст.)
47 Памяти Сергея Максимовича Солодовника - педагога, художника и человека
48 Памятник природы "Глыба пермских известняков" на Симферопольском водохранилище, как элемент ландшафтной структуры Крымского предгорья
49 Памятник природы гора болгатур как элемент оползневой сейсмо-гравитационной и ландшафтной структуры Южного берега Крыма
50 Памятные музыкально-исторические места Крыма
51 Пам'ятки епохи Київської Русі на території Києва
52 Пам’ятки архітектури Києва
53 Пам’ятки другої Севастопольської оборони “
54 Пам’ятки кам’яного віку в Україна
55 Пам’ятки кам’яного віку в Україна
56 Пам’ятки та пам’ятні місця народної армії Махна
57 Пам’ятники МАУПа
58 ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ ІВАНА ФРАНКА В УКРАЇНІ
59 Пам’ятні місця та пам’ятники першої оборони Севастополя 1853-1856 рр.
60 Пам’ять, види пам’яті, властивості, процеси
61 Панас МИРНИЙ
62 Панель задач операційної системи Windows, її призначення та використання
63 Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини
64 Паперова промисловість України (ХVІ - ХХ ст.)
65 Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914 - 1920 рр.
66 Паперові грошові знаки та бони Волині 1914 - 1921 рр. як історико-економічне джерело і об'єкт боністики
67 Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи
68 Папська революція
69 Параанальний аденіт у собак (патогенез і патогенетичні методи лікування)
70 Параболічне рівняння на рімановому многовиді
71 Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов
72 Парагенетичні асоціації мінералів і онтогенія органо-мінеральних агрегатів у нирках людей
73 Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони моря (на прикладі чорноморського узбережжя Криму)
74 Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій
75 Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів
76 Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства
77 Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології
78 Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект
79 Парадигмальные образы как символы эпох
80 Парадигмальный образ современной цивилизации в свете геополитических построений и концепций глобального политического прогнозирования
81 Парадокс в творчості Оскара Уайльда і Бернарда Шоу
82 Парадокси людського ока
83 Паразити піленгаса та місцевих видів риб у північно-західній частині Азовського моря (фауна, екологія)
84 Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та заходи контролю їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України
85 Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності
86 Паразитичні фітонематоди у тимчасових лісових розсадниках Центрального Полісся України
87 Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках
88 Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах
89 Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл
90 Паралельні обчислювальні структури для рішення задач маршрутизації в комп'ютерних мережах
91 Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту
92 Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп'ютера
93 Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі
94 Параллельная модель языка граф-схем алгоритммов и ее интерпретация абстрактними автоматами
95 Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу
96 Параметри і режими роботи електромагнітного вакуумного регулятора доїльного апарата
97 Параметри мінливості снігового навантаження в Україні для розрахунків надійності будівельних конструкцій
98 Параметри стратегії. Економічний механізм управління
99 Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств
100 Параметри та режими роботи робочих органів начіпної льонобральної машини
101 Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства
102 Параметризація трансформації регіональних кліматичних полів України в умовах глобального потепління
103 Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою
104 Параметрична подібність в задачах оптимального керування електричними системами
105 Параметричний синтез автоматизованого електропривода танкової башти
106 Параметричний синтез високовикористаних індукторних машин аксіально-радіальної конфігурації
107 Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв'язку
108 Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки
109 Параметричний синтез системи регулювання автономної енергоустановки на основі множинної лінійної апроксимації
110 Параметричні задачі та стійкість при моделюванні евклідовими комбінаторними задачами оптимізації
111 Параметричні коливання в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів
112 Параметричні коливання пластин і оболонок при випадковому збудженні
113 Параметричні моделі і статистичний аналіз сигналів зі стохастичною повторюваністю
114 Параметры энергоэффективных электромагнитных устройств при различных эксплуатационных нагрузках
115 Парамфістоматидози жуйних тварин (епізоотологія, діагностика, лікування і профілактика)
116 Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі
117 Парасуперсиметрія та тензор-біспінорні рівняння для частинок з вищими напівцілими спінами
118 Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця XVIII - початку XX ст.
119 Паризький період Михайла Бойчука
120 Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі
121 Паризький хранитель часу з Одеси
122 Парламентаризм в Україні другої половини XIX ст. - 1920 р.: історіографія
123 Парламентаризм и основные политико-правовые факторы его становления в Украине
124 Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід
125 Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан
126 Парламенти зарубіжних країн
127 Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід
128 Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період
129 Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз
130 Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
131 Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
132 Парламентські об'єднання: світовий досвід та українська практика (політологічний аналіз)
133 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди
134 Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання
135 Пароксизмальні надшлуночкові тахіаритмії: клінічні особливості та лікування
136 Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 - вересень 1943 рр.)
137 Партії в політичній системі перехідного періоду: українська практика і світовий досвід
138 Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі
139 Партійна система в умовах модернізації суспільства: світовий досвід і Україна
140 Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990 - 2005 рр.)
141 Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960-х років: політологічний дискурс
142 Партійно-політична проблематика - важливий напрям наукових досліджень з історії України кінця XIX-початку XX ст.
143 Партійно-політична система сучасної Канади
144 Партія в структурі політичної партії.
145 Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз)
146 Партнеры ПЦПИ - провайдеры правовой информации. Что вы знаете о них?
147 Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики
148 Патагенез пострадіаційних розладів скоротливої діяльності матки
149 Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві
150 Патентный фонд областной библиотеки - наиболее достоверная информация, используемая при защите интеллектуальной собственности

Документы 1 - 150 из 5897
Следующие >>>
© 2007-2019