От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре»
1 Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20 - 30 рр. ХХ ст.)
2 Громадські організації України, Росії та Білорусі в умовах системної політичної трансформації пострадянських суспільств
3 Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60 - 80-рр. ХІХ ст.
4 Громадські товариства на Волині: становлення та напрямки діяльності
5 Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського
6 Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича
7 Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть XIX ст. - 1918 р.)
8 Громадсько-політична діяльність М.Міхновського
9 Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала
10 Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 - 1940 рр.)
11 Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873 - 1959)
12 Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті - 1940 рр.)
13 Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича
14 Громадсько-політична та наукова діяльність С.П.Шелухіна
15 Громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність О.Г.Лотоцького (1890-і - 1930-і рр.)
16 Громадсько-політична, наукова та історико-літературна діяльність П.В.Феденка (1893 - 1981 рр.)
17 Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФСР в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харківської та Воронезької губерній: порівняльний аналіз)
18 Громадянська війна в Іспанії (1936 - 1939 роки): історіографія
19 Громадянське виховання молодших школярів
20 Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ - середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства)
21 Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційних технологій (на прикладі предметів гуманітарного циклу)
22 Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних тенденцій у підлітків
23 Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921 - 1928 рр.)
24 Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах
25 Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)
26 Давнє чинбарство на території України за археологічними даними
27 Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих)
28 Давньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально-економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти
29 Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV - першої половини ХХ ст. (етапи розвитку, типологія, стилістика, художні особливості
30 Демократичний рух у Чехословаччині 1945-1968 рр.
31 Демократія і неопатримоніалізм у сучасних теоріях політичного розвитку
32 Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття)
33 Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину
34 Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.
35 Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939-1953 рр.)
36 Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 - 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація
37 Дерев'яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці XIX - у першій третині XX ст. (генезис, типологія, стилістика)
38 Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини падіння (60-і рр. XIX ст.)
39 Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 - 2004 рр.)
40 Державна політика пам'яті як чинник утвердження української національниї ідентичності
41 Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921 - 1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України)
42 Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах
43 Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965 - 1985)
44 Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920 - 1930-ті рр.)
45 Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів
46 Державна, господарська і громадська діяльність Г.П.Галагана
47 Державне управління та громадське самоврядування на Південній Київщині в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст.
48 Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV - IX ст.
49 Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945 - 1991 рр.
50 Державно-правові погляди М.І.Палієнка
51 Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920 - 30-ті рр.)
52 Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917 - 1930-ті роки)
53 Державотворчий процес в Україні 1991 - 2004 років
54 Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 1917-1920 рр: історичний аспект
55 Дерматогліфічні ознаки як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп
56 Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст.
57 Деятельность антибольшевистских организаций в Крыму в 1923-1925 годах
58 Деятельность симферопольской окружной милиции в начальный период НЭПа
59 Деятельность Фольке Бернадотта как попытка ревизии резолюции ГА ООН № 181/II
60 Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа XIX - XX ст.)
61 Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі
62 Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан, збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.)
63 Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки
64 Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.)
65 Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 - 1775)
66 Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770 - 1791 рр.)
67 Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст.
68 Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні
69 Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII - 1853 р.
70 Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття
71 Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813- 1835)
72 Дидактичні засади використання музичного мистецтва у професійній підготовці майбутніх учителів історії
73 Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання
74 Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів
75 Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу
76 Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших школярів
77 Динамика этноконтактного зонирования Крыма (за период 1926-1989 гг.)
78 Динаміка національного складу населення Одеської області (1959 - 1989 рр.)
79 Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі
80 Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів
81 Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20 - 30-ті рр. ХХ ст.)
82 Динаміка формування ціннісного світу молодіжної культури України
83 Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ - початок ХХ ст.)
84 Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в країнах Центральної Європи за доби Директорії (1918-1920 рр.)
85 Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця XIX - початку XX століття
86 Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7 - 8 класів на уроках історії
87 Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття
88 Дитяча праця у промисловості Англії першої половини XIX століття
89 Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва XVII - XVIII ст.
90 Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
91 Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших школярів
92 Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності
93 Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ - початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури)
94 Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.)
95 Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні XX століття
96 Діяльність видавництва "Карпати" в краєзнавчому русі України (1945 - 1991 рр.)
97 Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ ст.
98 Діяльність воєнних нарад України в 1920 - 1924 роках (на матеріалах південних губерній)
99 Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр.
100 Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.
101 Діяльність демократичної опозиції в Польщі у 70-х роках ХХ ст.
102 Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.)
103 Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен
104 Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на початку XX ст.
105 Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів у період з 1864 по 1914 роки
106 Діяльність міжнародних організацій у справах біженців у країнах Західної Європи (20 - 90-ті роки XXст.)
107 Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році
108 Діяльність органів влади Кримської автономії у 1998 - 2000 рр.
109 Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття
110 Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785 - 1870 рр.
111 Діяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928 - 1933 рр.)
112 Діяльність політичних партій і органзацій в період розбудови автономії в Криму (кінець 80-х-90-х рр.)
113 Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті ії державної політики (20 - 30-і рр. ХХ ст.)
114 Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907 - 1914 рр.)
115 Діяльність Семена Жука у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період XX ст.
116 Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868 - 1921 рр.)
117 Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті
118 Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20 - 30 рр. ХХ ст.
119 Діяльність української діаспори по відзначенню тисячоліття хрещення Руси - України (кін. 70-х - 80-ті роки ХХ ст.)
120 Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в українській державі (1659 - поч. 1663 рр.)
121 До питання про громадсько-політичну активність українців Криму під час денікінської окупації (др. пол. 1919 р.)
122 До питання про історіософію вітчизняної історичної науки початку XX ст.
123 До питання про розвиток концептуальних засад дослідження національного характеру: історичний аспект
124 Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921 - 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії)
125 Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
126 Документи радянських спецслужб як джерело до вивчення політичних, соціально-економічних, культурних процесів в Україні (20-30-ті рр. XX ст.)
127 Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920 - 1934 рр., як історичне джерело
128 Документы о развитии исторического краеведения в Крыму (середина 50-х - начало 90-e гг. XX века) в фондах центральных архивов Украины
129 Домініканський орден у Центрально-Східній Європі в ХІІІ - першій половині ХV ст.
130 Домініканські монастирі Волині кінця XVI - початку XIX ст.: інституційні засади, соціосередовище та основні напрями діяльності
131 Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання
132 Дослідження історії Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1827 - 1931 рр.)
133 Дослідження історії України в польській історіографії кінця XIX - початку XX століття
134 Дослідження ролі формування громадянської відповідальності у старшокласників
135 Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872 - 1920 рр.
136 Достижение гармоничности образа женщины у крымских татар
137 Доходная часть бюджета Крымского ханства в 1777-1783 гг., по материалам "Камерального описания Крыма"
138 Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.)
139 Духовна консисторія в системі управління Київської Митрополії 1721 - 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)
140 Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики
141 Духовні журнали як джерело вивчення духовної культури та української етнографії
142 Духовні християни в Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX століть
143 Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни
144 Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга)
145 Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
146 Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985 - 1991 рр.
147 Еволюція індивідуальності в культурі античності (на матеріалі аттичної трагедії)
148 Еволюція королівської влади та управління в Англії при ранніх Тюдорах
149 Еволюція ліберального руху в 1971 - 2003 рр.
150 Еволюція образів костюма ХХ століття

Документы 301 - 450 из 2147
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019