От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике»
1 "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні
2 "Допозитивістський" етап філософії науки (історико-філософський аналіз)
3 "Душу исцелит добро и слово"
4 "Ісе моногатарі" як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан
5 "Картина мира" как функциональная лингвистическая модель представлений об универсуме
6 "Критична теорія" науки Франкфуртської школи (до 80-ліття Франкфуртського інституту соціальних досліджень)
7 "Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз
8 "Смысл" как маргинальная проблема теоретической философии
9 "Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида
10 "Учение об идеях" Платона: реконструкция замысла и создания
11 Art as a Symbolic Form of Culture
12 Assessment of behavior disintegration and attitude to the task in the situation difficult for fighting pilots against the comparative groups
13 Creating an integrate content of fine arts education within the framework of globalization Створення змісту утворення, що поєднується, мистецтв у межах структури глобалізації
14 Ecoethics - View from Internet (Approach to Internet - Ethics in an Education-Researching Environment of Institution)
15 Kinesthetic memory - verbal and visual interferences
16 Librarians and Ethical Values: Different Circumstance, Similar Values
17 Oсуществление программы формирования психологических навыков в командах по баскетболу
18 Pastiche у постмодерновому просторі
19 Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE
20 Абстрактная семиотика нефигуративного искусства
21 Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз)
22 Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів
23 Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями
24 Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів
25 Агробіотехнології: біосферно-ноосферний підхід
26 Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі
27 Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)
28 Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів та поруватого кремнію з реальною поверхнею з кластерними структурами
29 Аквакультура як чинник соціальної динаміки
30 Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі XX століття європейської традиції (на прикладі розвитку музичного мистецтва). Культурологічний аспект
31 Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання
32 Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації
33 Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів
34 Активаторні центри забарвлення в кристалах {SrCl2}:TlCl
35 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера
36 Активне соціально-психологічне навчання компетентності у спілкуванні керівників військових колективів
37 Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів
38 Активність молодих зірок сонячної маси
39 Акустична емісія як прояв динаміки дефектів кристалічної гратки
40 Акустичні дослідження динамічних дислокаційних ефектів у кристалах КВr
41 Акустичні поля в неканонічних областях
42 Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури
43 Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень
44 Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах
45 Американська філософія прагматизму: витоки і цінності
46 Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві
47 Анализ и оценка психофизиологических возможностей будущих управленцев перевозками на железнодорожном транспорте в зависимости от уровня и вида физической активности
48 Анализ особенностей личности спортсменов, занимающихся боксом
49 Анализ философско-психологических учений о человеке как о субъекте
50 Аналіз викривлень хвильового фронту лазерным диференційно-фазовим методом
51 Аналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді
52 Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах
53 Аналіз ефективності розвитку психофізичних якостей юних гімнастів на етапі початкової спортивної підготовки
54 Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект
55 Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект)
56 Аналіз історичних аспектів, базових принципів і структури духовних практик психосоматичних систем саморегуляції й програм фізкультурних комплексів
57 Аналіз міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту: літературний огляд
58 Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо
59 Аналіз ситуації міжособистісного конфлікту: педагогічний аспект
60 Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану
61 Аналіз, економетричне моделювання та прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності
62 Аналітичні дисперсійні моделі багатопровідних смужкових структур на основі квазістатичних наближень
63 Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект)
64 Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти
65 Англомовні запозичення в українській правничій термінології
66 Анізотропія критичного струму YBa2Cu3O7 - x, обумовлена структурою вихрової гратки та двійниками
67 Анізотропія магнітних та надпровідних властивостей в нестехіометричних рідкоземельних перовскітах REBa2Cu3O6+ delta
68 Аномалії хімічного складу зір помірних мас
69 Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах
70 Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями
71 Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі
72 Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBa2 Cu3 O6~+~x за даними оптичного поглинання
73 Антиципаційні функції оперативної пам'яті у діяльності льотчика
74 Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму
75 Антропная гносеология: содержание и основные презумпции
76 Антропогенез как будущее современного человека
77 Антроподицея Миколи Бердяєва
78 Антропологічні основи християнського проповідування
79 Антропологічні підстави неорелігійних впливів на особу
80 Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності
81 Антропологія музичної тілесності
82 Антропологія східної патристики
83 Антропомірність контекстів ствердження ідеї раціональності
84 Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст.
85 Апробация принципов Экодизайна на примере работ студентов ХГАДИ
86 Арістотелізм у Києво-Могилянській академії
87 Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз)
88 Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості
89 Архітектурна композиція в світлі міфопоетики
90 Архітектурна композиція в світлі міфопоетики
91 Асимптотична поведінка розв'язків дисипативної системи рівнянь Захарова
92 Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково-лінійних різницевих рівнянь
93 Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
94 Асоціативна композиція та її складові
95 Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект
96 Атомна динаміка одновимірних коливальних систем, що мають точний розв'язок, з дефектами
97 Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю
98 Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором
99 Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики)
100 Афіліація та влада як соціально-психологічний феномен в організації спільних відносин
101 Багатовимірна класична і квантова космологія
102 Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників
103 Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками
104 Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
105 Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер
106 Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів
107 Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі
108 Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл
109 Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів
110 Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5
111 Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота
112 Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах
113 Базові аспекти процесу формування проектно-образного мислення
114 Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами
115 Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів
116 Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності
117 Біоетика (Філософське обґрунтування)
118 Біоетика і громадянське суспільство
119 Біоетика у сучасній медицині
120 Біоетика — веління часу
121 Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук
122 Біоетика: минуле, сучасне і майбутнє
123 Біоетичні проблеми: теоретико-правовий аспект
124 Біологічні передумови виникнення емпатії у Homo Sapiens
125 Біосоціальні засади мистецтва в контексті коеволюційної парадигми
126 Буденно-музична свідомість як предмет філософсько-естетичного аналізу
127 Буттєвісне укорінення людини як соціально-філософська проблема
128 Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз
129 Бытие человека как проблема социальной антропологии
130 В.И. Вернадский и образ науки: XXI век
131 Важнейшие события второй мировой войны и их космические движущие силы
132 Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти
133 Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок
134 Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості
135 Великие трагедии Америки и их космические причины
136 Вечность, архетип Самости и его символы
137 Взаємини між дітьми в сім'ї як чинник їх психосоціального розвитку
138 Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)
139 Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції
140 Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз)
141 Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В'єтнаму)
142 Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз)
143 Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу
144 Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини
145 Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально- психологічними особливостями оператора
146 Взаємозв'язок образу "Я", самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів
147 Взаємозв'язок оптимізму та песимізму: проблема соціальної перспективи
148 Взаємозв'язок соціальної екології, економіки і права: соціально-філософський аналіз
149 Взаимосвязь психологических особенностей человека и функционального состояния позвоночника
150 Взгляд из космоса на события великой французской революции и наполеоновских войн

Документы 1 - 150 из 2145
Следующие >>>
© 2007-2019